Teksti suurus:

Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 44 "Reklaamimaks Tallinnas" ja 17. juuni 2010 määruse nr 33 "Reklaami või teabe eksponeerimiseks pinna kasutusse andmise kord" muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 18.12.2015, 13

Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 44 "Reklaamimaks Tallinnas" ja 17. juuni 2010 määruse nr 33 "Reklaami või teabe eksponeerimiseks pinna kasutusse andmise kord" muutmine

Vastu võetud 10.12.2015 nr 26

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lg 2, § 22 lg 1 p-de 2 ja 6 ning § 36 lg 1, maksukorralduse seaduse § 3 lg 3 ning kohalike maksude seaduse § 2 lg 1, § 5 p 5 ja § 10 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 66 lg-ga 5.

§ 1.   Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruses nr 44 „Reklaamimaks Tallinnas” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lg 2, § 22 lg 1 p 2 ja § 36 lg 1, maksukorralduse seaduse § 3 lg 3, kohalike maksude seaduse § 2 lg 1, § 5 p 5 ja § 10 ning reklaamiseaduse § 2 lg 1 p 3 ja lg 2 ning § 30 lg 2 p 4 alusel.";

2) paragrahvi 1 lõike 1 punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„10) mobiilne konstruktsioon - sõiduk, haagis või pukseeritav seade, mille vahendusel reklaami edastatakse. Mobiilne konstruktsioon ei pea olema kantud liiklusregistrisse;";

3) paragrahvi 1 lõike 1 punkt 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„11) välireklaam - avalikus kohas asuv või avalikust kohast jälgitav reklaam;";

4) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse punktiga 17 järgmises sõnastuses:

„17) valimiskampaania reklaam - erakondade, valimisliitude või üksikkandidaatidega seostuv reklaam valimiste väljakuulutamisest kuni valimispäevani;";

5) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse punktiga 18 järgmises sõnastuses:

„18) hinnakiri - kõikide pakutavate roogade ja jookide hindade loetelu;";

6) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse punktiga 19 järgmises sõnastuses:

„19) pakendipunkt - pakendiettevõtja ja taaskasutusorganisatsiooni hallatav avalik pakendite või pakendijäätmete mahutite komplekt, mis on mõeldud tasuta kasutamiseks kõigile Tallinna haldusterritooriumil viibivatele isikutele. Pakendipunktis on vähemalt kolm eri liiki jäätmete kogumiseks mõeldud mahutit;";

7) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse punktiga 20 järgmises sõnastuses:

„20) linnateaberajatis - eraõigusliku juriidilise isiku otseses valduses olev välireklaamikandja, mille reklaampinnast vähemalt 50% hõlmab Tallinna linna asutuste informatsioon.";

8) paragrahvi 1 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) väljaspool ehitist asuva majandus- või kutsetegevuse koha tähistust käesoleva lõike punktis 2 nimetatud teabega;";

9) paragrahvi 3 olemasolev sõnastus loetakse lõikeks 1;

10) paragrahvi 3 punkt 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„12) ehitamise ajal ehitise läheduses asuval informatsioonitahvlil eksponeeritud teavet, mille esitamise kohustus tuleneb õigusaktist;";

11) paragrahvi 3 punkt 121 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„121) ehitamise ajal ehitise piirdel eksponeeritud ehitusettevõtja nime ja kontaktandmeid;";

12) paragrahvi 3 punkt 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„15) reklaami linna ühiskondlikuks objektiks oleval välireklaamikandjal, mis on paigutatud linna äriühingule kuuluvatele kontaktliinipostidele linna äriühinguga sõlmitud lepingu alusel;";

13) paragrahvi 3 punkt 17 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„17) välireklaamikandja kanduril olevat teavet välireklaamikandja omaniku või otsese valdaja kohta (nimi ja kontaktandmed);";

14) paragrahvi 3 punkt 18 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„18) ettevõtja majandus- või kutsetegevuse koha kinnistul asuval lipul eksponeeritavat kaubamärki, kui see on ettevõtjale registreeritud või ettevõtja on kaubamärgi omaniku ainuesindaja Tallinnas;";

15) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 14-16 nimetatud välireklaamikandjatel määruse § 5 lõigetes 2, 3 ja 31 nimetatud reklaami eksponeerimisel ei kohaldu käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud maksuerand.";

16) paragrahvi 4 lõike 4 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Linnavalitsus ei anna maksusoodustust taotlejale, kes on soodustuse taotlemisel esitanud valeandmeid, kellel on Tallinna linna kohalike maksude osas maksuvõlg või kellel on esitamata reklaamimaksualased maksudeklaratsioonid.";

17) paragrahvi 4 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Kui puudub alus maksusoodustuse andmiseks vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 1, tagastab ettevõtlusamet taotluse kümne tööpäeva jooksul.";

18) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Maksumäär 1. jaanuarist 2013 kuni 31. detsembrini 2016 on 0,45 eurot kalendripäevas ühe reklaampinna ruutmeetri kohta. Alates 1. jaanuarist 2017 on maksumäär 0,55 eurot kalendripäevas ühe reklaampinna ruutmeetri kohta.";

19) paragrahvi 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Reklaamile, milles reklaamitakse alkohoolset jooki, kohaldatakse viiekordset diferentseeritud maksumäära.";

20) paragrahvi 5 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Reklaamile, milles teavitatakse valmisolekut anda tarbijale krediiti või laenu ja/või vahendada selliseid lepinguid, millega teavitatakse valmisolekust anda tarbijale krediiti või laenu, mille krediidi kulukuse määr on suurem kui 25% (kaasa arvatud) aasta kohta, kohaldatakse viiekordset diferentseeritud maksumäära.";

21) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 sätestatud maksumäärasid kohaldatakse § 3 lõike 1 punktides 14-16 nimetatud välireklaamikandjatel vastava reklaami eksponeerimisel.";

22) paragrahvi 6 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Reklaamimaks arvutatakse maksustatava väärtuse korrutamisel maksumääraga. Tasumisele kuuluv maksusumma ümardatakse sendi täpsusega.";

23) paragrahvi 8 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kalendriaasta esmakordses maksudeklaratsioonis valib maksukohustuslane maksustamisperioodi kogu kalendriaastaks. Maksukohustuslane ei saa valitud maksustamisperioodi kalendriaasta jooksul muuta. Kui maksukohustuslane ei ole kalendriaastal maksustamisperioodi valinud, loetakse maksustamisperioodiks kalendrinädal.";

24) paragrahvi 8 lõige 21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(21) Maksustamisperioodiks kalendrinädala valinud maksukohustuslasel on kohustus liita:

1) jooksva aasta esimesele maksustamisperioodile jooksva aasta kalendripäevad, mis kuuluksid eelmise kalendriaasta viimase maksustamisperioodi hulka. Säte ei ole kohustuslik maksukohustuslasele, kes on maksustamisperioodiks valinud kalendrinädala mõlemal asjaomasel kalendriaastal;

2) jooksva aasta viimasele maksustamisperioodile jooksva aasta kalendripäevad, mis kuuluksid järgmise kalendriaasta esimese maksustamisperioodi hulka. Säte ei ole kohustuslik maksukohustuslasele, kes valib maksustamisperioodiks kalendrinädala mõlemal asjaomasel kalendriaastal.";

25) paragrahvi 8 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

„(8) Maksukohustuse puhul, mis on tekkinud maksustamisperioodi eest kuni 31. detsembrini 2013, tasutakse reklaamimaks ettevõtlusametile. Maksukohustuse puhul, mis tekib maksustamisperioodi eest alates 1. jaanuarist 2014, tasub maksukohustuslane maksu MTA-le.";

26) paragrahvi 10 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Maksukohustuse puhul, mis tekib pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud maksustamisperioodi, on maksuhaldurid MTA ja ettevõtlusamet. MTA ja ettevõtlusameti vaheline täpne reklaamimaksu kogumisega seotud ülesannete jaotus on sätestatud halduslepingus.";

27) paragrahvi 10 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Maksukohustuse puhul, mis tekib pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud maksustamisperioodi, on maksuhalduri volitused käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ettevõtlusameti ametnikel ja ettevõtlusameti ülesanded on:

1) maksukohustuslaste nõustamine;

2) maksukohustuslaste teavitamine maksuobjektidest, mida ei ole esitatud maksudeklaratsioonis, ja maksudeklaratsioonis esinevate puuduste kõrvaldamise nõudmine;

3) maksukohustuslastelt esitamata maksudeklaratsioonide nõudmine;

4) maksu arvutamise ja tasumise õigsuse kontrollimine ja tasumisele kuuluva maksusumma määramine, kui maksukohustuslane on esitanud deklaratsioonis valeandmeid või ei ole esitanud deklaratsiooni;

5) sunnimeetmete rakendamine maksukorralduse seaduse alusel ja maksuõigusrikkumiste eest karistuste kohaldamine oma pädevuse piires;

6) ettevõtlusameti määratud reklaamimaksu kõrvalkohustuste (sunniraha) ja trahvide osas arvestuse pidamine ja võlgade sissenõudmine;

7) ettevõtlusameti otsuste, tegevuse ja tegevusetuse peale esitatud vaiete lahendamine.";

28) paragrahvi 10 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Maksukohustuse puhul, mis tekib pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud maksustamisperioodi, on MTA ülesanded:

1) maksukohustuslaste nõustamine reklaamimaksu deklareerimise ja tasumisega seotud tehnilistes, st e-maksuameti keskkonnaga seotud küsimustes;

2) maksudeklaratsioonide vastuvõtmine, asjassepuutuvate andmete arvestusse kandmine ja arhiveerimine;

3) esitatud maksudeklaratsioonide vormiline ja loogilisuse (arvutuskäikude õigsus) kontrollimine;

4) maksukohustuslaste teavitamine vormi- ja arvutusvigadega maksudeklaratsioonidest, nende parandamise nõudmine ja vastavate sunnimeetmete rakendamine;

5) reklaamimaksu võlgade sissenõudmine ja selle ülesandega seotud kohtumenetlustes osalemine;

6) maksukohustuslasele, samuti muule huvitatud isikule või asutusele maksukorralduse seaduses nimetatud teabe või tõendi andmine maksuvõlgade puudumise kohta;

7) maksukohustuslase maksuvõlgade suuruse, ajatatud maksuvõla suuruse ja maksuvõla ajatamiseks esitatud tagatise kohta ning maksuvõla tasumise ajakava kestuse andmete avaldamine;

8) maksukohustuslaste teavitamine reklaamimaksu küsimustes vastavalt ettevõtlusameti edastatud sõnumile ja sihtrühmale;

9) MTA otsuste, tegevuse ja tegevusetuse peale esitatud vaiete lahendamine või osalemine kohtumenetluses.";

29) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) 2016. aastal maksustamisperioodiks kalendrinädala valinud maksukohustuslastele rakendub 52. kalendrinädala eest reklaamimaksu maksumäär 0,45 eurot.".

§ 2.   Tallinna Linnavolikogu 17. juuni 2010 määruses nr 33 „Reklaami või teabe eksponeerimiseks ehitise pinna kasutusse andmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 6 alusel ning kooskõlas haldusmenetluse seadusega, võlaõigusseadusega, reklaamiseaduse §-ga 2, Tallinna põhimääruse § 66 lg-tega 4 ja 5, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määrusega nr 31 „Linnavara valitsemise kord" ja 13. juuni 2013 määrusega nr 32 „Linnavara kasutusse andmise kord".";

2) paragrahvi 7 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) tagama, et linna ühiskondlikuks objektiks oleval välireklaamikandjal ei eksponeerita:

5.1 vähese etanoolisisaldusega alkohoolse joogi reklaami ja alkoholi tähistamiseks kasutatavat kaubamärki;

5.2 reklaami, milles teavitatakse valmisolekut anda tarbijale krediiti või laenu ja/või vahendada selliseid lepinguid, millega teavitatakse valmisolekust anda tarbijale krediiti või laenu, mille krediidi kulukuse määr on suurem kui 25% (kaasa arvatud) aasta kohta;

5.3 tubakatoote tähistamiseks kasutatavat kaubamärki.".

Kalev Kallo
Tallinna Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json