Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Vaivara valla aukodaniku nimetuse ja teenetemärgi andmise kord

Väljaandja:Vaivara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.12.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.04.2020
Avaldamismärge:RT IV, 18.12.2015, 33

Vaivara valla aukodaniku nimetuse ja teenetemärgi andmise kord
[RT IV, 18.12.2015, 4 - jõust. 21.12.2015]

Vastu võetud 25.04.2012 nr 44
RT IV, 05.10.2012, 49
jõustumine 28.04.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.12.2015RT IV, 18.12.2015, 421.12.2015

Määrus kehtestatakse Vaivara valla põhimääruse § 13 alusel.

§ 1.   Määruse üldsätted

  (1) Vaivara valla aukodaniku (edaspidi aukodanik) nimetus antakse füüsilisele isikule, kes elab Vaivara vallas või väljaspool valda Vaivara vallale osutatud väljapaistvate teenete eest vallapoolse erilise austusavaldusena.
[RT IV, 18.12.2015, 4 - jõust. 21.12.2015]

  (2) Vaivara valla teenetemärk (edaspidi teenetemärk ) antakse austusavaldusena füüsilistele isikutele Vaivara vallale osutatud eriliste teenete eest, Vaivara valla aukodanikele ja elutöö preemia saajaile. Vaivara valla teenetemärki võivad saada nii Eesti kodanikud kui ka välismaalased. Vastava kandidaadi puudumisel võib antud aastal jätta teenetemärgi välja andmata.

§ 11.   Aukodaniku nimetuse andmine
[RT IV, 18.12.2015, 4 - jõust. 21.12.2015]

  (1) Põhjendatud ettepanekuid aukodaniku nimetuse omistamiseks on õigus esitada nii füüsilistel kui ka juriidilistel isikutel.

  (2) Ettepanekud esitatakse kirjalikult vallavolikogule.

  (3) Aukodaniku nimetuse andmise otsustab vallavolikogu avalikul hääletamisel poolthäälte enamusega.

  (4) Aukodanikule antakse üle nummerdatud valla auaadress, tema nimi kantakse valla auraamatusse. Valla auraamatut peab vallavalitsus.

  (5) Valla aukodanikule määratakse ühekordne toetus Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kuus (6) miinimum palka.

  (6) Aukodaniku austamise tseremoonia korraldab vallavalitsus.
[RT IV, 18.12.2015, 4 - jõust. 21.12.2015]

§ 2.   Teenetemärgi kirjeldus

  Teenetemärgi kirjeldus (kavand määruse lisana):
  1) teenetemärk on valmistatud hõbedast;
  2) teenetemärk kujutab Vaivara valla vapikujutist hõbedast alusel. Teenetemärgi läbimõõt on 50 mm;
  3) teenetemärgi tagaküljele on graveeritud märgi number. Teenetemärgi kinnitamine toimub tagaküljel oleva nõela abil.

§ 3.   Teenetemärgi taotlemine, andmise otsustamine ja andmine

  (1) Teenetemärgi andmise kirjalikud taotlused esitatakse Vaivara Vallavolikogule (edaspidi vallavolikogu) Vaivara Vallavalitsuse kantselei kaudu 1. jaanuariks ja/või 1. maiks

  (2) Vallavalitsuse kantselei võtab vastu teenetemärgi andmise taotlusi ning registreerib need valla dokumendihaldussüsteemis. Annab selgitusi Vaivara valla teenetemärgi andmise korra kohta ning edastab taotlused volikogu esimehele, kes edastab taotlused volikogu alatistele komisjonidele.

  (3) Ettepanekuid Vaivara valla teenetemärgi kandidaatide suhtes võivad teha asutused, ettevõtted, mittetulundusühingud ning vähemalt kolmest füüsilisest isikust koosnevad grupid. Ettepanek peab sisaldama:
  1) isiku nime, keda esitatakse;
  2) nimetatava isiku teenete kirjelduse;
  3) ettepaneku esitaja(te) nimi (nimed).

  (4) Vallavolikogu alatiste komisjonide esimehed vaatavad läbi teenetemärgi omistamise taotlused ja teevad ettepaneku vallavolikogule teenetemärgi väljaandmise otsustamiseks.

  (5) Teenetemärgi andmise Vaivara vallale osutatud eriliste teenete eest otsustab vallavolikogu vähemalt 2/3 koosseisu häältega.

  (6) Ühele isikule antakse teenetemärk ainult üks kord.

  (7) Üldjuhul ei anta teenetemärki postuumselt.

  (8) Vallavolikogu otsuse alusel kantakse teenetemärgi kavaler Vaivara valla auraamatusse teenetemärgiga autasustatute nimekirja.

  (9) Teenetemärgi juurde kuulub tunnistus, millele kirjutab alla vallavolikogu esimees. Nummerdatud tunnistus kinnitatakse Vaivara valla (volikogu) pitsatiga ja antakse üle koos teenetemärgiga.

  (10) Teenetemärk ei kuulu asendamisele.

  (11) Teenetemärk antakse Vaivara valla kulul.

  (12) Teenetemärgi koos tunnistusega annavad pidulikult üle vallavolikogu esimees ja vallavanem.

  (13) Teenetemärkidega autasustatute nimekirja pidamist, teenetemärkide ja nende juurde kuuluvate tunnistuste valmistamist ning teenetemärkide arvestust, korda ja hoidmist korraldab Vaivara Vallavalitsuse kantselei.

  (14) Teenetemärgi saajale määratakse ühekordne toetus Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud üks (1) miinimum palk.
[RT IV, 18.12.2015, 4 - jõust. 21.12.2015]

§ 4.   Teenetemärgi kandmine

  (1) Teenetemärki võib kanda üksnes isik, kellele teenetemärk on antud ja kellelt ei ole teenetemärki või selle kandmise õigust ära võetud korras ettenähtud alustel ja korras.

  (2) Teenetemärki kantakse üldjuhul pidulikel üritustel.

  (3) Teenetemärgi kandmisel koos riiklike au- ja teenetemärkidega juhindutakse teenetemärkide seadusest, Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud «Au- ja teenetemärkide kandmise korrast» ja muudest riigi õigusaktidest.

§ 5.   Teenetemärgi äravõtmine ja tagastamine

  (1) Vallavolikogu tühistab teenetemärgi andmise otsuse ja teeb otsuse isikult teenetemärgi äravõtmiseks, kui ilmneb, et teenetemärgi taotlemisel on esitatud tegelikkusele mittevastavaid andmeid ning seetõttu on teenetemärgi saanud isik, kellel neid teeneid ei ole.

  (2) Teenetemärk, mis on isikult käesoleva paragrahvi lõikes 1 ettenähtud korras ära võetud, tuleb tagastada Vaivara vallavalitsuse kantseleisse.

§ 6.   Määruse jõustumine


Määrus jõustub 28. aprillil 2012. aastal.

Lisa Teenetemärgi kavand

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json