ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Puudega isiku eluaseme kohandamise kord

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2023
Avaldamismärge:RT IV, 19.09.2019, 18

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Puudega isiku eluaseme kohandamise kord

Vastu võetud 12.12.2018 nr 19
RT IV, 18.12.2018, 5
jõustumine 21.12.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.09.2019RT IV, 19.09.2019, 301.10.2019

Määrus kehtestatakse "Sotsiaalhoolekande seadus" § 42 lg 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018 määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" alusel saadava toetuse kasutamise kord Võru linnas.

§ 2.   Kohanduse saajate teavitamine

  (1) Võru Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus)teavitab avalikkust Rahandusministeeriumi poolt välja kuulutatud avatud taotlusvooru väljakuulutamisest Võru linna veebilehel ja kohalikus lehes.

  (2) Avalikkuse teavitamine peab toimuma vähemalt 14 päeva jooksul taotlusvooru väljakuulutamisest arvates.

  (3) Linnavalitsus ei tohi taotlejatele taotluse esitamiseks jätta lühemat aega kui 14 päeva avalikkuse teavitamise algusest arvates.

§ 3.   Kohanduse taotlemine

  (1) Kohandust on õigustaotleda puudega isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Võru linn. Kohandust võib puudega isikule taotleda ka puudega isiku lapsevanem, eestkostja või volitatud isik.

  (2) Kohanduse taotlemiseks peab esitama linnavalitsusele kirjaliku taotluse (Lisa), millele tuleb vajadusel lisada kohanduse saamise õigust põhjendavad täiendavad dokumendid.

§ 4.   Taotluste menetlemine

  (1) Sotsiaaltööosakond hindab kodukülastuse ja esitatud andmete alusel eluaseme füüsilise kohandamise põhjendatust. Vajaduse ilmnemisel kaasatakse kohanduse vajaduse ja ulatuse hindamisel teisi erialaspetsialiste.

  (2) Linnavalitsuse komisjon teeb linnavalitsusele ettepaneku kohanduste saajate osas, võttes nimekirja koostamisel aluseks järgneva informatsiooni:
  1) puude raskusastet;
  2) reaalset liikumistakistust koduses keskkonnas;
  3) eluaseme olukorda;
  4) asjaolusid, mis peale kohanduse teostamist parandavad puuetega inimese elukvaliteeti;
  5) eluruumi kohandamise vajaduse kriitilisust;
  6) leibkonna koosseisu ja teiste leibkonna liikmete erivajaduste olemasolu;
  7) hooldajate olemasolu ja nende hoolduskoormuse vähendamist läbi kohandamise teostamise;
  8) kohanduse saaja sotsiaal-majanduslikku võimekust.
[RT IV, 19.09.2019, 3 - jõust. 01.10.2019]

  (3) Linnavalitsus kinnitab korraldusega Rahandusministeeriumi poolt välja kuulutatud taotlusvooru esitatavate kohanduste arvu, kohanduste saajate nimekirja ja kohanduste maksumused.

  (4) Korralduse alusel koostab linnavalitsus toetuse taotluse eluruumide kohandamiseks ning esitab meetme rakendusüksusele.

  (5) Positiivse rahastusotsuse korral viib linnavalitsus läbi ehitushanke.

§ 5.   Kohanduste saajatega lepingute sõlmimine

  (1) Kohanduse teostamise otsuse alusel ja pärast ehitusseadustikus sätestatud ehitusteatise esitamist või ehitusloa andmist sõlmib linnavalitsus kohanduse saaja ja eluruumi füüsilist kohandamist tegeva töövõtjaga kolmepoolse lepingu.

  (2) Kohanduse saajal on õigus saada linnavalitsuselt informatsiooni ja nõu, mis on seotud osapoolte kohustuste täitmisega ja kohanduse tegemisega, sealhulgas kohanduste tegemisega seotud õigusaktide ja tööde teostajatele kehtivate nõuete kohta.

  (3) Kohanduse saaja on kohustatud:
  1) vastama kohanduse kohta esitatud linnavalitsuse infopäringutele;
  2) tagama ettenähtud omafinantseeringu juhul, kui kokkuleppes linnavalitsusega on omafinantseering ette nähtud;
  3) viivitamata kirjalikult informeerima linnavalitsust kõigist esitatud andmetes toimunud muudatustest ja asjaoludest, mis kohanduse saajat tema kohustuste täitmisel mõjutavad või võivad mõjutada;
  4) viivitamata kirjalikult informeerima linnavalitsust, kui kohanduse tegemise käigus ilmneb, et kohandust ei ole võimalik teha;
  5) võimaldama linnavalitsuse ja Rahandusministeeriumi esindajal teha kohandustööde üle järelevalvet, muu hulgas kohapeal;
  6) andma järelevalve tegija käsutusse vajalikud andmed ja dokumendid viie tööpäeva jooksul vastava teate saamisest arvates;
  7) täitma õigusaktides sätestatud muid kohustusi.

§ 6.   Kohandustööde eest tasumine

  (1) Eluaseme füüsilist kohandust tegev töövõtja on kohustatud esitama linnavalitsusele eluaseme füüsilise kohandamise tööde üleandmise-vastuvõtmise akti ning arve tehtud tööde kohta hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast tööde teostamist.

  (2) Kohanduse eest makstakse töövõtjale 10 tööpäeva jooksul pärast üleandmise-vastuvõtmise akti ja arve esitamist ning vajadusel linnavalitsuse poolt kohandatavas eluruumis paikvaatluse läbiviimist.

§ 7.   Dokumentide säilitamine ja järelkontroll

  (1) Linnavalitsus säilitab määruse rakendamisel kogutud ja loodud dokumente linnavalitsuse asjaajamiskorras sätestatud viisil ja tähtaegadel. Rahaliste vahendite arvestust peetakse viisil, mis võimaldab eristada kohandamiseks tehtud väljamakseid muudest maksetest.

  (2) Linnavalitsus annab eluruumi kohandamise kohta kogutud ja analüüsitud teabe põhjal hinnangu meetme tegevuse tulemuslikkusele ja elluviimisele läbi projekti aruande. Info kogumiseks on linnavalitsusel õigusteha kohandatud eluruumis vaatlusi, küsitleda kohanduse saajat ja kohandatud eluruumi teisi kasutajaid.

§ 8.   Kohanduse osutamise lõpetamine

  Kohandus jäetakse tegemata või lõpetatakse linnavalitsuse korraldusega järgmistel juhtudel:
  1) kohanduse vajaduse ära langemisel;
  2) kohanduse saaja või tema seadusliku esindaja avalduse alusel;
  3) kohanduse saaja surma korral;
  4) juhul kui kohanduse saaja asub elama teise omavalitsusse;
  5) kui kohanduse saaja on esitanud kohanduse saamiseks teadlikult valeandmeid;
  6) muudel asjaoludel, mis takistavad kohanduse tegemist.

§ 9.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 10.   Määruse jõustumine ja kehtivus

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas ja kehtib kuni 2023. aasta 31. augustini.

Lisa Taotlus

/otsingu_soovitused.json