Teksti suurus:

Võru Linnavolikogu 8. veebruari 2012 määruse nr 2 "Võru linna finantsjuhtimise kord" muutmine

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2019
Avaldamismärge:RT IV, 18.12.2018, 6

Võru Linnavolikogu 8. veebruari 2012 määruse nr 2 "Võru linna finantsjuhtimise kord" muutmine

Vastu võetud 12.12.2018 nr 21
jõustumine 01.01.2019

Määrus kehtestatakse "Võru linna põhimäärus" § 60 lg 3 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Võru Linnavolikogu 8. veebruari 2012 määruses nr 2 "Võru linna finantsjuhtimise kord" (RT IV, 16.01.2016, 7) tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Linna eelarve (edaspidi eelarve) on tekkepõhine.";
2) paragrahv 3 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;
3) paragrahvi 4 lõikes 3 asendatakse kuupäev "1. juuniks" kuupäevaga "1. septembriks";
4) paragrahv 5 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;
5) paragrahvi 9 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Reservfondi suuruse määrab volikogu igaks eelarveaastaks eelarve vastuvõtmisel."
6) paragrahvi 10 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:
"(6) Eelarve täitmise käigu arutamiseks ja analüüsimiseks esitab valitsus volikogule informatsiooni eelarve täitmise kohta seisuga 30 juuni. Informatsioon esitatakse samas liigenduses, milles eelarve kinnitati. Informatsioonile lisatakse seletuskiri, milles kajastatakse ka toimunud tehingud, mis on lubatud KOFS paragrahv 26 lõike 4 ja lõike 6 ning paragrahv 28 lõike 5 alusel.";
7) paragrahv 12 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2019. aasta 1. jaanuaril.

Ülo Tulik
volikogu esimees