Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Loksa Linnavalitsuse teenistujate palgajuhend

Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.12.2018, 25

Loksa Linnavalitsuse teenistujate palgajuhend

Vastu võetud 13.12.2018 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ning avaliku teenistuse seaduse § 14 lõike 3, § 63 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Loksa Linnavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi linnavalitsus) ametnikele ja töötajatele (edaspidi koos nimetatud teenistujad) palga määramise ja maksmise kord ning sätestatakse linnavalitsuse teenistujate haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded, mis on vajalikud teenistusülesannete täitmiseks.

§ 2.   Põhipalga määramise alused ja põhimõtted

 (1) Põhipalk on teenistuja fikseeritud palga osa, mis on määratud teenistuskoha ülesannete ning teenistuja teenistusalaste teadmiste, oskuste ja kogemuste põhjal.

 (2) Ametniku põhipalk lepitakse kokku ja määratakse ametniku ametisse nimetamisel Loksa linnapea (edaspidi linnapea) käskkirjaga.

 (3) Töötaja põhipalk (töötasu) lepitakse kokku ning sätestatakse poolte vahel sõlmitud töölepingus.

 (4) Teenistuja põhipalga määramisel või töötasus kokkuleppimisel lähtutakse teenistuskohtade põhipalkade vahemikest.

 (5) Teenistuskohale esitatavate haridus- ja töökogemusnõuete alusel ning vastutusest ja teenistusülesande täitmise iseloomust lähtuvalt liigitatakse teenistuskohad järgmiselt:
 1) juhtivametnikud – tegelevad linna eesmärkide ning nende täitmiseks vajalike kavade, tegevussuundade sõnastamise ja hindamisega, teiste poolt tehtava töö planeerimise, korraldamise, koordineerimise, kontrolli ja juhendamisega;
 2) ametnikud – tippspetsialistidest, keskastme ja nooremspetsialistidest avalikud teenistujad, kes teostavad avalikku võimu;
 3) töötajad – töölepingu alusel avaliku võimu teostamist toetavate tööde teostajad;
 4) töölised – teenindustöötajad, oskustöölised, lihttöölised.

 (6) Linnavalitsuse teenistuskohad on jagatud palgagruppideks. Igale teenistuskohale vastab põhipalga vahemik, milles on määratud põhipalga miinimum- ja maksimummäär. Teenistuskohtade põhipalkade vahemikud on järgmised:

PalgagruppPalgavahemik (eurodes) Teenistuskohad
MiinimummäärMaksimummäär
I1 1001 900juhtivametnikud
II8001 500ametnikud
IIItöötasu alammäär1 300 töötajad
IVtöötasu alammäär1 000 töölised
:

 (7) Palgagrupis vastavale teenistuskohale ette nähtud palgavahemiku maksimummäärast kõrgemat ja miinimummäärast madalamat põhipalka maksta ei ole lubatud.

§ 3.   Muutuvpalga määramise alused ja põhimõtted

 (1) Muutuvpalk on teenistuja palga ebaregulaarne osa, mida võib maksta:
 1) tulemuspalgana,
 2) preemiana,
 3) lisatasuna täiendavate teenistusülesannete eest, mida ei ole sätestatud ametijuhendis või töölepingus ning mille maksmise kohustus ei tulene seadustest.

 (2) Muutuvpalka makstakse eelarvevahendite olemasolul. Muutuvpalka võib kalendriaasta jooksul teenistuja põhipalgale juurde maksta kuni 20% tema aastasest põhipalgast.

 (3) Tulemuspalka võib maksta teenistujale ühekordse tasuna kord aastas silmapaistvate tulemuste eest seatud eesmärkide saavutamisel. Tulemuspalga maksmisel ja suuruse määramisel arvestatakse teenistuja individuaalset panust eesmärkide saavutamisel (töö intensiivsus, kvaliteet, efektiivsus jms).

 (4) Preemiat võib maksta erakordsete või väga heade teenistusalaste tulemuste eest, lähtudes ametiasutuse eelarve võimalustest.

 (5) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest makstakse sõltuvalt lisaülesannete mahust ja iseloomust. Tasu määratakse ühekordse või tähtaegse lisatasuna.

 (6) Muutuvpalga osaks oleva tasu maksmiseks teeb põhjendatud ettepaneku teenistuja vahetu juht. Täiendavate teenistusülesannete eest lisatasu maksmise ettepanekus peavad olema fikseeritud teenistusülesanded ja ajavahemik, millise aja jooksul ülesannet täidetakse.

 (7) Muutuvpalga osa maksmise otsustab linnapea ning vormistab selle käskkirjaga.

§ 4.   Seadusest tulenevate lisatasude määramise alused ja põhimõtted

  Avaliku teenistuse seaduse ja töölepingu seadusega sätestatud lisatasusid ja hüvitisi (lisatasu või hüvitis valveaja ja ületunnitöö eest, ööajal ja riigipühal teenistusülesannete täitmise eest ning puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest, kui asendamine ei tulene teenistuja ametijuhendist) makstakse teenistujale vastavalt seaduses sätestatule.

§ 5.   Palga maksmise kord

 (1) Palga arvestusperioodiks on kalendrikuu. Kui teenistujale on kehtestatud tööajanormist lühem tööaeg, arvestatakse palka proportsionaalselt tööl oldud aja eest.

 (2) Palka makstakse üks kord kuus hiljemalt tasustatavale kuule järgneva kuu kaheksandaks kuupäevaks teenistuja pangakontole, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Kui tasu maksmise päev on puhkepäev, tehakse ülekanne sellele eelneval tööpäeval. Pangakonto muutmisest tuleb teavitada kirjalikult raamatupidajat.

 (3) Raamatupidaja väljastab teenistujale teatise arvestatud palga, puhkusetasu ja neist tehtud kinnipidamiste, samuti tema eest arvestatud sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakse kohta hiljemalt palga maksmise päeval.

 (4) Teenistujal on õigus saada linnapealt selgitusi palga määramise kohta.

§ 6.   Juhtivametniku ametikohal kehtivad nõuded

 (1) Juhtivametnikuna võib teenistusse võtta soovitavalt kõrgharidusega isiku, kes valdab eesti keelt C1-tasemel ning omab vene keele oskust ametialase sõnavara osas.

 (2) Juhtivametniku ametikohal on soovitav eelnev töökogemus avalikus teenistuses riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses.

 (3) Juhtivametniku ametikohal on nõutav:
 1) tööks vajalike riigi ja Loksa linna õigusaktide tundmine ning nende kasutamise oskus;
 2) eelarve koostamise põhimõtete tundmine;
 3) tööks vajalik arvuti kasutamise oskus;
 4) suhtlusoskus ja pingetaluvus.

§ 7.  Ametniku ja töötaja teenistuskohal kehtivad nõuded

 (1) Ametnikuna ja töötajana võib teenistusse võtta vähemalt keskharidusega isiku, kes valdab eesti keelt C1-tasemel ja omab vene keele oskust ametialase sõnavara osas.

 (2) Spetsiifilisi erialateadmisi nõudval teenistuskohal või seaduses sätestatud juhtudel on nõutav kõrgharidus või muu erialane haridus ja teenistuskoha valdkonna-alased süvateadmised.

 (3) Ametniku ja töötaja teenistuskohal on nõutavad:
 1) erialased teadmised;
 2) tööks vajalike riigi ja Loksa linna õigusaktide tundmine ning nende kasutamise oskus;
 3) tööks vajalik arvuti kasutamise oskus;
 4) suhtlusoskus ja pingetaluvus.

§ 8.   Töölise teenistuskohal kehtivad nõuded

 (1) Töölisena võib teenistusse võtta isiku, kes omab eesti ja vene keele oskust ametialase sõnavara osas.

 (2) Spetsiifilisi erialateadmisi nõudval teenistuskohal on nõutav erialane haridus ja soovitavalt eelnev töökogemus.

§ 9.   Rakendussätted

 (1) Loksa Linnavolikogu 19.03.2013 määrus nr 5 „Loksa Linnavalitsuse teenistujate palgajuhend“ tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Rein Heina
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json