ElamumajandusEnergiamajandus

KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Teksti suurus:

Narva linna korraldavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded

Narva linna korraldavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded - sisukord
Väljaandja:Narva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.12.2018, 31

Narva linna korraldavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded

Vastu võetud 12.12.2018 nr 23

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 37 lõike 2 ning Narva Linnavolikogu 29.11.2018 määruse nr 21 "Hädaolukorra seaduse § 37 tulenevate kohustuste delegeerimine“ § 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Narva linna (edaspidi linn) korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded.

  (2) Määruses sätestatakse nõuded elutähtsa teenuse taseme ja teenuse osutamise valmisoleku kohta ning nõuded elutähtsa teenuse katkestuse ennetamiseks. Samuti sätestatakse elutähtsa teenuse taastamise korraldus ja taastamise prioriteedid ning tingimused, mille korral on tegemist elutähtsa teenuse ulatuslikust või raskete tagajärgedega katkestusest põhjustatud hädaolukorraga, ning hädaolukorrast või selle ohust teavitamise korraldus.

2. peatükk KAUGKÜTTEGA VARUSTAMISE KUI ELUTÄHTSA TEENUSE KIRJELDUS JA TOIMEPIDEVUSE NÕUDED 

§ 2.   Kaugküttega varustamise kirjeldus

  Kaugküttega varustamine kui elutähtis teenus (edaspidi kaugküttega varustamise teenus) on soojuse tootmine, soojuse edastamine teisele soojusettevõtjale, kaugküttevõrgu kaudu soojuse jaotamine liitumispunktini ja tarbijate varustamine soojusega, mida osutab kaugkütteseaduses sätestatud soojusetootja või võrguettevõtjast soojusettevõtja (edaspidi soojusettevõtja).

§ 3.   Kaugküttega varustamise teenuse nõutud tase ja soojusettevõtja valmisolek

  (1) Soojusettevõtja tagab tema omandis või valduses oleva kaugküttesüsteemiga ühendatud tarbijate pideva varustamise soojusega ja kaugküttesüsteemis järjepideva soojusringluse. Soojuskoormuse tagamiseks peab soojusallika temperatuurigraafik ja hüdrauliline režiim lähtuma välisõhu temperatuurist, ilmaprognoosist, tuule kiirusest ja soojusvõrgu inertsist.

  (2) Soojusettevõtja võib elutähtsa teenuse ulatuslikust või raskete tagajärgedega katkestusest põhjustatud hädaolukorras või muus sarnases olukorras langetada teenuse taset, vähendades mõistlikus ulatuses toodangu mahu või langetades süsteemi juhitava vee temperatuuri talutava piirini.

§ 4.   Nõuded kaugküttega varustamise teenuse toimepidevuse tagamiseks ja teenuse katkestuse ennetamiseks

  (1) Soojusettevõtja peab kaugküttega varustamise teenuse toimepidevuse tagamiseks ja teenuse katkestuse ennetamiseks tagama vähemalt järgmist:
  1) vajalike oskustega personali kättesaadavuse ööpäev ringi, et kindlustada teenusega seotud ülesannete täitmine;
  2) suutlikkuse jätkata teenuse osutamist elektrikatkestuse korral vähemalt 8 tundi;
  3) töökorras ja töövalmiduses tipu- ja reservkatlamaja kompleksi olemasolu;
  4) vajadusel lisalepingute olemasolu oluliste vahendite varustajatega ja muude oluliste lepingupartneritega;
  5) vajaliku töökorralduse, et jätkata teenuse osutamist, kui on katkenud vedelkütusega varustamine, veega varustamine, andmesideteenuse osutamine ning tipu- ja reservkatlamaja kompleksi küttematerjali tarne.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud kohustuse täitmiseks varustab soojusettevõtja autonoomse elektritoitesüsteemiga need ehitised, seadmed ja infosüsteemid, mis on olulised kaugküttega varustamise teenuse osutamiseks. Autonoomne elektritoitesüsteem tagab elektritoite pärast põhielektritoite katkestust vähemalt 8 tunniks.

  (3) Kui elektrikatkestus kestab enam kui 8 tundi, tarnib soojusettevõtja avariielektrigeneraatorite töö tagamiseks vajalikus mahus kütust enne olemasoleva kütuse lõppemist või, mõne muu autonoomse elektritoitesüsteemi puhul, võtab samme elektritoitesüsteemi töö jätkamiseks.

§ 5.   Kaugküttega varustamise teenuse katkestuse pikim lubatud aeg, hädaolukorra määratlus, taastamise kord ja prioriteedid

  (1) Kaugküttega varustamise teenus loetakse katkenuks, kui soojusettevõtja ei osuta teenust järjepidevalt ja käesoleva määruse § 3 lõikes 1 sätestatud täies mahus.

  (2) Kaugküttega varustamise teenuse ulatuslikust või raskete tagajärgedega katkestusest põhjustatud hädaolukorraks loetakse olukord, kus soojusettevõtja ei ole kütteperioodil võimeline pärast teenuse katkestust taastama teenuse osutamist 8 tunni jooksul.

  (3) Soojusettevõtja rakendab kaugküttega varustamise teenuse katkestuse korral viivitamata meetmeid, et taastada teenuse osutamine täies mahus.

  (4) Kaugküttega varustamise teenuse katkestuse korral või ulatuslikust või raskete tagajärgedega katkestusest põhjustatud hädaolukorras taastab soojusettevõtja teenuse toimimise võimaluse korral esmalt ravi- ja haridusasutustes.

§ 6.   Hädaolukorrast või selle ohust teavitamise korraldus

  (1) Soojusettevõtja teavitab elutähtsa teenuse katkestusest või selle ohust, kui katkestuse likvideerimine kestab prognoositult vähemalt 4 tundi, katkestuse piirkonnas elab vähemalt 5 000 inimest, piirkonnas on häiritud koolide, lasteaedade, haiglate või majutusasutuste tegevus või teenuse katkestusega võib kaasneda reaalne oht inimeste tervisele, elule või nende varale viivitamata linnavalitsust.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teavitus peab sisaldama vähemalt järgmist teavet:
  1) katkestuse toimumise aeg ja kestus;
  2) katkestuse tegelik või oletatav põhjus ning hetkeolukorra lühikirjeldus;
  3) teenuse taastamiseks rakendatavad meetmed;
  4) prognoositav kahju teenuse tarbijatele;
  5) prognoositav mõju teiste elutähtsate teenuste toimepidevusele;
  6) prognoositav keskkonnamõju.

  (3) Soojusettevõtja teavitab avalikkust teenuse toimepidevuse katkestusest või selle ohust oma veebilehe ja massimeedia kaudu ning kliente e-posti kaudu.

3. peatükk VEEGA VARUSTAMISE JA KANALISATSIOONITEENUSE KUI ELUTÄHTSA TEENUSE KIRJELDUS JA TOIMEPIDEVUSE NÕUDED 

§ 7.   Veega varustamise ja kanalisatsiooniteenuse kirjeldus

  Veega varustamine ja kanalisatsiooniteenus kui elutähtis teenus (edaspidi veega varustamise ja kanalisatsiooniteenus) on ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenus, mida osutab ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduses sätestatud vee-ettevõtja (edaspidi vee-ettevõtja).

§ 8.   Veega varustamise ja kanalisatsiooniteenuse nõutud tase ja vee-ettevõtja valmisolek

  (1) Vee-ettevõtja tagab tarbijale kvaliteetse ja vähemalt miinimumrõhuga vee kättesaadavuse ühisveevärgi kaudu ja korraldab tarbija kinnistu kanalisatsioonist reo-, sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise.

  (2) Ühisveevärgi kaudu joogiks ja teisteks olmevajadusteks kasutatav vesi peab vastama õigusaktides kehtestatud joogivee kvaliteedinõuetele.

  (3) Vee-ettevõtja tagab liitumispunktis veerõhu vähemalt üks baar.

  (4) Hädaolukorras või muus sarnases olukorras võib vee-ettevõtja olenevalt ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni teenuse häirest või katkestusest tarbijal ajutiselt kuid mitte kauemaks kui 12 tunniks piirata vee tarbimist ja kanalisatsiooni kasutamist või need katkestada.

§ 9.   Nõuded veega varustamise ja kanalisatsiooniteenuse toimepidevuse tagamiseks ja teenuse katkestuse ennetamiseks

  (1) Vee-ettevõtja peab veevarustamis- ja kanalisatsiooniteenuse toimepidevuse tagamiseks ja teenuse katkestuse ennetamiseks tagama vähemalt järgmist:
  1) vajalike oskustega personali kättesaadavuse ööpäev ringi, et kindlustada teenuse tagamisega seotud ülesannete täitmine;
  2) suutlikkus elektrikatkestuse korral jätkata teenuse osutamist vähemalt 24 tunni jooksul;
  3) vajadusel lisalepingute olemasolu oluliste vahendite varustajatega ja muude oluliste lepingupartneritega;
  4) vajaliku töökorralduse, et jätkata teenuse osutamist, kui on katkenud vedelkütusega varustamine ning andmesideteenuse osutamine.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud kohustuse täitmiseks varustab vee-ettevõtja autonoomse elektritoitesüsteemiga need ehitised, seadmed ja infosüsteemid, mis on olulised veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuse osutamiseks. Autonoomne elektritoitesüsteem tagab elektritoite pärast põhielektritoite katkestust vähemalt 8 tunniks.

  (3) Kui elektrikatkestus kestab enam kui 24 tundi, tarnib vee-ettevõtja avariielektrigeneraatorite töö tagamiseks vajalikus mahus kütust enne olemasoleva kütuse lõppemist või, mõne muu autonoomse elektritoitesüsteemi puhul, võtab samme elektritoitesüsteemi töö jätkamiseks.

§ 10.   Veega varustamise ja kanalisatsiooniteenuse katkestuse pikim lubatud aeg, hädaolukorra määratlus ja taastamise kord

  (1) Vee-ettevõtja osutatav veevarustamise ja kanalisatsiooniteenus loetakse katkenuks, kui vee-ettevõtja ei ole võimeline täies mahus osutama teenust käesoleva määruse § 8 lõigetes 1–3 kehtestatud tasemel.

  (2) Veevarustuse või kanalisatsiooniteenuse ulatuslikust või raskete tagajärgedega katkestusest põhjustatud hädaolukorraks loetakse olukord, kus vee-ettevõtja ei ole võimeline pärast teenuse katkestust taastama teenuse osutamist 10 tunni jooksul.

  (3) Vee-ettevõtja rakendab elutähtsa teenuse katkestuse korral viivitamata meetmeid, et taastada teenuse osutamine täies mahus.

  (4) Teenuse vähemalt 10 tundi kestva katkestuse korral tagab vee-ettevõtja klientidele ajutise veevõtuvõimaluse kuni teenuse taastamiseni.

§ 11.   Hädaolukorrast või selle ohust teavitamise korraldus

  (1) Vee-ettevõtja teavitab hädaolukorrast või selle ohust, samuti elutähtsa teenuse katkestusest, kui katkestuse likvideerimine kestab prognoositult vähemalt 2 tundi ning katkestusest mõjutatud piirkonnas elab vähemalt 500 inimest, piirkonnas on häiritud koolide, lasteaedade, haiglate võimajutusasutuste tegevus või teenuse katkestusega võib kaasneda reaalne oht inimeste elule, tervisele või looduskeskkonnale viivitamata linnavalitsust.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teavitus peab sisaldama vähemalt järgmist teavet:
  1) katkestuse toimumise aeg ja kestus;
  2) katkestuse tegelik või oletatav põhjus ning hetkeolukorra lühikirjeldus;
  3) teenuse taastamiseks rakendatavad meetmed;
  4) prognoositav kahju teenuse tarbijatele;
  5) prognoositav mõju teiste elutähtsate teenuste toimepidevusele;
  6) prognoositav keskkonnamõju.

  (3) Vee-ettevõtja teavitab avalikkust teenuse katkestusest põhjustatud hädaolukorrast või selle ohust oma veebilehel ja massimeedia vahendusel.

4. peatükk KOHALIKU TEE SÕIDETAVUSE TAGAMISE KUI ELUTÄHTSA TEENUSE KIRJELDUS JA TOIMEPIDEVUSE NÕUDED 

§ 12.   Kohaliku tee sõidetavuse tagamise kirjeldus

  Kohaliku tee sõidetavuse tagamine kui elutähtis teenus (edaspidi kohaliku tee sõidetavuse teenus) on kohaliku tee korrashoiu teenus, mis tagab kohalike teede võrgu toimimise ja tingimused ohutuks liiklemiseks ning mida osutab seaduses sätestatud kohalikke teid korrashoidev ettevõtja (edaspidi tee-ettevõtja).

§ 13.   Kohaliku tee sõidetavuse teenuse tagamise nõutud tase

  Hädaolukorras või muus sarnases olukorras peab tee-ettevõtja linna territooriumil tagama kohaliku tee sõidetavuse, lähtudes teenuse majandus- ja taristuministri määrusega „Tee seisundinõuded” kehtestatud tasemel.

§ 14.   Nõuded kohaliku tee sõidetavuse teenuse toimepidevuse tagamiseks ja teenuse katkestuse ennetamiseks

  Tee-ettevõtja peab kohaliku tee sõidetavuse teenuse toimepidevuse tagamiseks ja katkestuse ennetamiseks tagama vähemalt järgmist:
  1) vajalike oskustega personali kättesaadavuse ööpäev läbi, et kindlustada teenuse tagamisega seotud ülesannete täitmine;
  2) lähtudes ilmastikuoludest vajalikus koguses töövalmiduses teehooldetehnikat ja abivahendeid;
  3) vajadusel lisalepingute olemasolu, et vajaduse korral kaasata lisatehnikat ja -tööjõudu ning rakendada muid asjakohaseid meetmeid, sh vedelkütusega varustamine;
  4) vajaliku töökorralduse, et jätkata teenuse osutamist, kui on katkenud vedelkütusega varustamise, telefoni-, mobiiltelefoni- ja andmesideteenuse osutamine.

§ 15.   Kohaliku tee sõidetavuse tagamise katkestuse pikim lubatud aeg, hädaolukorra määratlus, taastamise kord ja prioriteedid

  (1) Kohaliku tee sõidetavuse tagamise teenus loetakse katkenuks juhul, kui tee-ettevõtja ei ole võimeline osutama teenust käesoleva määruse §-s 12 kehtestatud kirjeldusele pikemalt kui 1 tund.

  (2) Teenuse ulatuslikust või raskete tagajärgedega katkestusest põhjustatud hädaolukorraks kohaliku tee sõidetavuse tagamisel on olukord, kus ettevõtja ei suuda tagada teenuse osutamist majandus- ja taristuministri määrusega „Tee seisundinõuded” kehtestatud tasemel.

  (3) Tee-ettevõtja rakendab teenuse katkestuse korral viivitamata meetmeid, et taastada teenuse osutamine täies mahus.

  (4) Tee-ettevõtja võtab teenuse osutamise taastamiseks vajaduse korral kasutusele lisatehnika, rakendab vajaduse korral lisatööjõudu ja alltöövõtjaid ning muid asjakohaseid meetmeid.

§ 16.   Hädaolukorrast või selle ohust teavitamise korraldus

  (1) Tee-ettevõtja teavitab hädaolukorrast või sellel ohust, samuti elutähtsa teenuse katkestusest, kui katkestuse likvideerimine kestab prognoositult vähemalt 2 tundi ning katkestuse piirkonnas elab vähemalt 5000 inimest, piirkonnas on häiritud koolide, lasteaedade, haiglate, majutusasutuste tegevus või teenuse katkestusega võib kaasneda reaalne oht liiklejate tervisele, elule või nende varale viivitamata linnavalitsusele.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teavitus peab sisaldama vähemalt järgmist teavet:
  1) katkestuse toimumise aeg ja kestus;
  2) katkestuse tegelik või oletatav põhjus ja hetkeolukorra lühikirjeldus;
  3) teenuse taastamiseks rakendatavad meetmed;
  4) prognoositav kahju teenuse tarbijatele;
  5) prognoositav mõju teiste elutähtsate teenuste toimepidevusele.

  (3) Tee-ettevõtja teavitab avalikkust teenuse katkestusest põhjustatud hädaolukorrast või selle ohust oma veebilehe ja massimeedia vahendusel.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 17.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Tarmo Tammiste
Linnapea

Ants Liimets
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json