Teksti suurus:

Tallinna linna asutuste ümberkorraldamisega seotud Tallinna Linnavalitsuse määruste muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2021
Avaldamismärge:RT IV, 18.12.2020, 1

Tallinna linna asutuste ümberkorraldamisega seotud Tallinna Linnavalitsuse määruste muutmine

Vastu võetud 09.12.2020 nr 36

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p-de 2, 3 ja 4, Tallinna põhimääruse § 49 lg 1 p-de 2, 3 ja 4 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 17. septembri 2020 otsusega nr 78 „Tallinna linna asutuste ümberkorraldamine“, tulenevalt osade linna asutuste tegevuse ümberkorraldamisest ning Tallinna Strateegiakeskuse loomisest

§ 1.  Tallinna linna infotehnoloogiastipendiumi asutamine ja infotehnoloogiastipendiumi statuudi muutmine

  Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2020 määruses nr 8 „Tallinna linna infotehnoloogiastipendiumi asutamine ja infotehnoloogiastipendiumi statuut“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 1 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Tallinna Strateegiakeskus (edaspidi strateegiakeskus) kannab stipendiumi maksmiseks ja konkursi korraldamiseks määratud vahendid Sihtasutuse Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond (edaspidi arengufond) arvelduskontole.“;


  2) paragrahvi 2 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Stipendiumikonkursi korraldab arengufond, kes kooskõlastab konkursi ajakava strateegiakeskuse digiteenistusega.“;


  3) paragrahvi 3 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Stipendiumikomisjoni otsuse edastab arengufond strateegiakeskuse digiteenistusele hiljemalt 20. aprillil.“;


  4) paragrahvi 3 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(7) Arengufond edastab strateegiakeskuse digiteenistusele aruande stipendiumide määramise ja kasutamise kohta ning stipendiaatide lõpu-, aine- või kursusetööd ja/või aruanded IT-projektides või IT-lahenduste väljatöötamises osalemise ja selle tulemuste kohta.“;

§ 2.  Tallinna tervisenõukogu põhimääruse muutmine

  Tallinna Linnavalitsuse 9. oktoobri 2019 määruse nr 30 „Tallinna tervisenõukogu põhimäärus“ paragrahvi 3 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Nõukogu koosseisu kuuluvad Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti, Tallinna Haridusameti, Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti, Sihtasutuse Tallinna Koolitervishoid, Sihtasutuse Tallinna Lastehaigla laste vaimse tervise keskuse, Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri ja Tallinna Perearstide Seltsi esindajad, linnaosade tervisedendajad, Tallinna Linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esindaja.“;

§ 3.  Tallinna Turgude põhimääruse muutmine

  Tallinna Linnavalitsuse 29. mai 2019 määruses nr 19 „Tallinna Turgude põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(1) Tallinna Turud (edaspidi asutus) on Tallinna Strateegiakeskuse (edaspidi keskus) hallatav asutus.“;


  2) paragrahvi 1 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Asutuse põhimääruse kinnitab ja seda muudab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) keskuse ettepanekul.“;


  3) paragrahvi 1 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Asutus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.“;


  4) paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Oma ülesannete täitmiseks on asutusel kooskõlastatult keskusega õigus moodustada struktuuriüksusi.“;


  5) paragrahvi 4 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Asutus võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele riigi ja Tallinna õigusaktides kehtestatud korras. Eraldatud või annetatud vahendite kasutamisel tuleb järgida annetaja soovi. Eraldistest ja annetustest peab asutus teavitama keskust ning tagama nende kasutamise arvestuse.“;


  6) paragrahvi 4 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Asutuse eelarve kinnitab keskus, lähtudes Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) kinnitatud linna eelarvest ja asutuse ettepanekust. Asutuse kulud kaetakse eelarve alusel.“;


  7) paragrahvi 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Asutuse juhatajaga sõlmib ja lõpetab töölepingu linnavalitsuse korralduse alusel ning täidab teisi tööandja õigusi ja kohustusi linnakantsler.“;


  8) paragrahvi 5 lõike 3 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) tagab asutuse eelarve projekti koostamise, kooskõlastamise ja esitamise keskusele Tallinna õigusaktides kehtestatud korras, jälgib pidevalt eelarve täitmist ja esitab vajaduse korral keskusele eelarve muutmise ettepanekuid;“;


  9) paragrahvi 5 lõike 3 punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„10) kinnitab kooskõlastatult keskusega asutuse struktuuri, töötajate koosseisu ja töö tasustamise alused (töötasujuhendi). Lisatasu, preemia ja ühekordse toetuse maksmise asutuse juhatajale otsustab linnakantsler;“;


  10) paragrahvi 5 lõike 3 punkt 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„15) tagab keskuse antud ülesannete täitmise;“;


  11) paragrahvi 5 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Asutuse juhatajat asendab keskuse määratud isik.“;


  12) paragrahvi 6 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Asutuse juhtimist ja tegevust kontrollib keskus.“;


  13) paragrahvi 7 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui asutuse ümberkorraldamise otsuses ei ole sätestatud teisiti, lähevad asutuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle õigusjärglasele, selle puudumisel keskusele.“;

§ 4.  Tallinna Jäätmekeskuse põhimääruse muutmine

  Tallinna Linnavalitsuse 22. mai 2019 määruses nr 17 „Tallinna Jäätmekeskuse põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tallinna Jäätmekeskus (edaspidi asutus) on Tallinna Strateegiakeskuse (edaspidi keskus) hallatav asutus.“;


  2) paragrahvi 1 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Asutuse põhimääruse kinnitab ja seda muudab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) keskuse ettepanekul.“;


  3) paragrahvi 1 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Asutus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.“;


  4) paragrahvi 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„ Oma ülesannete täitmiseks on asutusel kooskõlastatult keskusega õigus moodustada struktuuriüksusi.“;


  5) paragrahvi 4 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Asutus võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele riigi ja Tallinna õigusaktides kehtestatud korras. Eraldatud või annetatud vahendite kasutamisel tuleb järgida annetaja soovi. Eraldistest ja annetustest peab asutus teavitama keskust ning tagama nende kasutamise arvestuse.“;


  6) paragrahvi 4 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Asutuse eelarve kinnitab keskus, lähtudes Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) kinnitatud linna eelarvest ja asutuse ettepanekutest. Asutuse kulud kaetakse eelarve alusel.“;


  7) paragrahvi 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Asutuse juhatajaga sõlmib ja lõpetab töölepingu linnavalitsuse korralduse alusel ning täidab teisi tööandja õigusi ja kohustusi linnakantsler.“;


  8) paragrahvi 5 lõike 3 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) tagab asutuse eelarve projekti koostamise, kooskõlastamise ja esitamise keskusele Tallinna õigusaktides kehtestatud korras, jälgib pidevalt eelarve täitmist ja esitab vajaduse korral keskusele eelarve muutmise ettepanekuid;“;


  9) paragrahvi 5 lõike 3 punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„10) kinnitab kooskõlastatult keskusega asutuse struktuuri, töötajate koosseisu ja töö tasustamise alused (töötasujuhendi). Lisatasu, preemia ja ühekordse toetuse maksmise asutuse juhatajale otsustab linnakantsler;“;


  10) paragrahvi 5 lõike 3 punkt 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„15) tagab keskuse antud ülesannete täitmise;“;


  11) paragrahvi 5 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Asutuse juhatajat asendab keskuse määratud isik.“;


  12) paragrahvi 6 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Asutuse juhtimist ja tegevust kontrollib keskus.“;


  13) paragrahvi 7 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui asutuse ümberkorraldamise otsuses ei ole sätestatud teisiti, lähevad asutuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle õigusjärglasele, selle puudumisel keskusele.“;

§ 5.  Wiiralti preemia statuudi muutmine

  Tallinna Linnavalitsuse 23. jaanuari 2019 määruse nr 8 „Wiiralti preemia statuut“ paragrahvi 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tallinna linna esindaja(d) žüriisse määrab Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti juhataja käskkirjaga.“;

§ 6.  Tallinna linna Raestipendiumi asutamine ja Raestipendiumi statuudi muutmine

  Tallinna Linnavalitsuse 10. oktoobri 2018 määruses nr 35 „Tallinna linna Raestipendiumi asutamine ja Raestipendiumi statuut“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 4 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Tallinna Strateegiakeskus (edaspidi strateegiakeskus) sõlmib stipendiaadiga stipendiumilepingu, millega reguleeritakse poolte vahel lepingu alusel ja sellega seoses tekkivaid õigussuhteid.“;


  2) paragrahvi 4 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Strateegiakeskus kannab stipendiumisummad õppe- ja teaduskoostöö komisjoni otsuse alusel stipendiaadi ülikooli või rakenduskõrgkooli arvelduskontole hiljemalt mai lõpuks. Stipendiaadile maksab stipendiumi välja asjaomane ülikool või rakenduskõrgkool.“;

§ 7.  Lastekaitsekomisjonide moodustamine linnaosade valitsustes muutmine

  Tallinna Linnavalitsuse 3. oktoobri 2018 määruse nr 34 „Lastekaitsekomisjonide moodustamine linnaosade valitsustes“ paragrahvi 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) komisjoni töös kutsutakse liikmena osalema Põhja prefektuuri territoriaalse politseijaoskonna pädev politseiametnik, Tallinna Lastehaigla laste vaimse tervise keskuse tervishoiu valdkonna esindaja ning Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna spetsialist;“;

§ 8.  Tallinna välireklaami- ja teabekandjate ning reklaamimaksu järelevalveliste menetluste andmekogu põhimääruse muutmine

  Tallinna Linnavalitsuse 20. detsembri 2017 määruses nr 37 „Tallinna välireklaami- ja teabekandjate ning reklaamimaksu järelevalveliste menetluste andmekogu põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„ Andmekogu arendamise, pidamise ja majutamise kulud kaetakse Tallinna linna eelarves Tallinna Strateegiakeskusele (edaspidi keskus) tsentraliseeritud infotehnoloogia kuludeks ette nähtud vahendite arvelt.“;


  2) paragrahvi 6 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(1) Andmekogu vastutav töötleja on keskus.“;


  3) paragrahvi 17 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Andmekogu menetlejad on keskus, Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet, Tallinna Transpordiamet ja linnaosade valitsused. Menetleja on ka tehnovõrgu või trassi omanik, kellele andmekogu vastutav töötleja on andnud andmekogu kasutamise õiguse.“;

§ 9.  Teenuse ja kauba hinna kehtestamine linna asutustes muutmine

  Tallinna Linnavalitsuse 11. oktoobri 2017 määruse nr 33 „Teenuse ja kauba hinna kehtestamine linna asutustes“ paragrahvi 5 lõike 4 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) Tallinna Strateegiakeskus, kes hindab hinna kehtestamise sisulist põhjendatust.“;

§ 10.  Tallinna hankekorra muutmine

  Tallinna Linnavalitsuse 4. oktoobri 2017 määruses nr 30 „Tallinna hankekord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 1 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Linna asutus korraldab üldjuhul riigihanke ise. Põhjendatud vajaduse korral võib linna asutus riigihanke korraldamise või tehnilise kirjelduse koostamise teenuse tellida, kooskõlastades selle kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Tallinna Strateegiakeskuse linna finantsteenistuse ostu- ja hankekeskuse hangete sektoriga (edaspidi hangete sektor). Linna ametiasutuse hallatav asutus peab teenuse tellimise kooskõlastama ametiasutusega enne hangete sektoriga kooskõlastamist.“;


  2) paragrahvi 2 lõikeid 1 kuni 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tallinna Strateegiakeskus on linna asutustele keskne hankija riigihangete seaduse mõttes.

(2) Kesksed riigihanked on hangete sektori korraldatavad riigihanked, mis üldjuhul hõlmavad kõiki linna asutusi.

(3) Keskse riigihanke tulemusel sõlmib linna nimel lepingu linnakantsler.

(4) Linna asutused on kohustatud asju ostma ja teenuseid tellima hangete sektori korraldatud kesksete riigihangete tulemusel sõlmitud lepingute alusel.

(5) Hangete sektor saadab igal aastal hiljemalt 31. jaanuariks ametiasutustele kooskõlastamiseks kesksete riigihangete aastaplaani. Ametiasutused annavad sellele kooskõlastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kahe nädala jooksul.“;


  3) paragrahvi 7 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Linna asutus kooskõlastab hangete sektoriga enne riigihanke alustamist kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis riigihanke alusdokumendid (sh hankepassi, kvalifitseerimistingimused, ideekonkursi kutse, pakkumuse esitamise ettepaneku ja lepingu projekti), linna õigusteenistusega lepingu projekti ja linna finantsteenistusega lepinguga võetavad rahalised kohustused juhul, kui:“;


  4) paragrahvi 9 lõikeid 1 kuni 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Riigihanke menetlemisel antavate haldusaktide ja muude dokumentide vormid koostab hangete sektor ning teeb need linna asutustele kättesaadavaks intranetis ja Tallinna linna veebilehel asuva riigihangete juhise kaudu.

(2) Linna asutused on kohustatud riigihanke menetlemisel kasutama hangete sektori väljatöötatud dokumendivorme.

(3) Hangete sektor ajakohastab riigihanke menetlemisel antavate haldusaktide ja muude kohustuslike dokumentide vormid riigihangete seaduse ja sellega seonduvate riigi või Tallinna linna õigusaktide muutmise korral või kohtupraktikast tulenevalt.“;


  5) paragrahvi 10 lõikeid 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Linna asutus teavitab hangete sektorit kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis riigihanke vaidlustamisest ja vaidlustuse jõustumisest või edasikaebamisest ning selle tulemustest kohe, kui see on linna asutusele teatavaks tehtud.

(2) Hangete sektor teostab järelevalvet riigihangete korraldamise üle linna asutustes.“;


  6) paragrahvi 10 lõikeid 5 kuni 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud asjaolude tuvastamisel lisab linna finantsteenistus eArvekeskuses arve menetlemise ringi hangete sektori, kes teostab järelevalvet käesolevas määruses sätestatud nõuete täitmise üle.

(6) Linna asutus esitab hangete sektorile selgituse käesoleva paragrahvi lõikes 4 tuvastatud asjaolude kohta. Hangete sektor kujundab oma seisukoha menetletava arve aluseks oleva tehingu kooskõla kohta riigihangete seaduse ja määruse nõuetega.

(7) Linna asutus kolme tööpäeva jooksul hangete sektori seisukoha saamisest:“;


  7) paragrahvi 10 lõike 7 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) esitab hangete sektori seisukohaga mittenõustumise korral hangete sektorile kinnituse arve aluseks oleva tehingu vastavuse kohta riigi ja linna õigusaktidele;“;


  8) paragrahvi 10 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Linna finantsteenistus jätkab peatatud arve menetlemist ja teeb arve alusel väljamakse pärast seda, kui hangete sektor on arve eArvekeskuses kinnitanud.“;


  9) paragrahvi 11 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Linna asutustel on õigus kehtestada täiendav asutusesisene hankekord, mis ei või olla vastuolus määruse tingimustega. Kui linna asutus koostab asutusesisese hankekorra, tuleb see enne kehtestamist kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kooskõlastada hangete sektoriga.“;

§ 11.  Tallinna linna ja ülikooli või rakenduskõrgkooli koostöö alused muutmine

  Tallinna Linnavalitsuse 11. jaanuari 2017 määruses nr 4 „Tallinna linna ja ülikooli või rakenduskõrgkooli koostöö alused“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 5 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Linna ning õppe- ja teadusasutuste koostööd koordineerib ja korraldab Tallinna Strateegiakeskuse linna strateegilise planeerimise teenistus (edaspidi teenistus), kes:“;


  2) paragrahvi 5 lõike 4 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) määrab oma käskkirjaga isiku(d), kelle teenistusülesannete hulka kuulub ametiasutuse ning õppe- ja teadusasutuste koostöö koordineerimine, koostööd kajastava teabe haldamine, süstematiseerimine ja vahendamine. Asjaomane käskkiri edastatakse teenistusele;“;


  3) paragrahvi 5 lõike 4 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) sõlmib ametiasutusele pandud ülesannete täitmiseks õppe- ja teadusasutustega kokkuleppeid koostööprojektide elluviimiseks ja tööde tellimiseks linnaeelarves selleks ette nähtud vahendite piires ning tagab ametiasutuse sõlmitavate lepingute või tellitavate tööde kohta teabe edastamise teenistusele;“;


  4) paragrahvi 5 lõike 4 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) esitab teenistusele hiljemalt 1. oktoobriks ettepanekud õppe- ja teadusasutuste ning nende üliõpilaste osalusel käsitletavate uurimisteemade või elluviidavate projektide kohta. Teenistus edastab ettepanekud komisjonile;“;


  5) paragrahvi 5 lõike 4 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) korraldab jooksvalt teabe esitamist teenistusele ametiasutuse ning õppe- ja teadusasutuste vahel sõlmitud lepingutest, nende täitmisest ning muust koostööst.“;

§ 12.  Linna asutuste toetajate tunnustamise korra muutmine

  Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2016 määruses nr 57 „Linna asutuste toetajate tunnustamise kord“ tehakse järgmised muudatused: 
  1) paragrahvi 3 lõike 2 punkti 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„2) linna eraõiguslik isik Tallinna Strateegiakeskusele (edaspidi keskus).“;


  2) paragrahvi 3 lõiget 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(4) Linna ametiasutuse ja tema hallatavate asutuste ettepanekud aasta heategijate valimise kohta esitab ametiasutus ning linna eraõiguslike isikute ettepanekud keskus Tallinna Linnakantseleile (edaspidi linnakantselei) 25. jaanuariks.“;

§ 13.  Tallinna Kirjanduskeskuse põhimääruse muutmine

  Tallinna Linnavalitsuse 7. detsembri 2016 määruse nr 50 „Tallinna Kirjanduskeskuse põhimäärus“ paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tallinna Kirjanduskeskus (edaspidi kirjanduskeskus) on Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti (edaspidi amet) hallatav asutus.“;

§ 14.  Tallinna jäätmevaldajate registri põhimääruse muutmine

  Tallinna Linnavalitsuse 11. mai 2016 määruses nr 30 „Tallinna jäätmevaldajate registri põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused: 
  1) paragrahvi 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„ Registri arendamise ja pidamise kulud kaetakse Tallinna linna eelarves Tallinna Strateegiakeskusele (edaspidi keskus) tsentraliseeritud IT-kuludeks ettenähtud vahendite arvelt.“;


  2) paragrahvi 8 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Registri vastutav töötleja on keskus (edaspidi vastutav töötleja).“;


  3) paragrahvi 35 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(3) Registri pidamise lõpetamisel otsustab vastutav töötleja andmete teise andmekogusse või Tallinna Linnakantselei hallatavale asutusele Tallinna Linnaarhiiv üleandmise või nende hävitamise ning määrab üleandmise või hävitamise tähtaja.“;

§ 15.  Tallinna Spordikooli põhimääruse muutmine

  Tallinna Linnavalitsuse 30. märtsi 2016 määruse nr 16 „Tallinna Spordikooli põhimäärus“ paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tallinna Spordikool (edaspidi asutus) on Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti (edaspidi amet) hallatav linna spordiasutus.“;

§ 16.  Tondiraba Spordikeskuse põhimääruse muutmine

  Tallinna Linnavalitsuse 11. juuni 2014 määruse nr 54 „Tondiraba Spordikeskuse põhimäärus“ paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tondiraba Spordikeskus (edaspidi asutus) on Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti (edaspidi amet) hallatav linna spordiasutus.“;

§ 17.  Laste ja perede heaolu ümarlaua moodustamine ning põhimääruse muutmine

  Tallinna Linnavalitsuse 9. aprilli 2014 määruse nr 32 „Laste ja perede heaolu ümarlaua moodustamine ning põhimäärus“ paragrahvi 3 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Komisjoni koosseisu kuuluvad Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti, Tallinna Haridusameti, linnaosade valitsuste sotsiaalhoolekande osakondade, Tallinna Linnavolikogu Kantselei, Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri, Sihtasutuse Tallinna Lastehaigla, Tallinna Laste Turvakeskuse, Tallinna Perekeskuse, Tallinna Lastekodu, Tallinna noortevolikogu ja mittetulundusühingute esindajad ning teised isikud.“;

§ 18.  Vene Kultuurikeskuse põhimääruse muutmine

  Tallinna Linnavalitsuse 4. detsembri 2013 määruses nr 178 „Vene Kultuurikeskuse põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Vene Kultuurikeskus (edaspidi kultuurikeskus) on Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti (edaspidi amet) hallatav asutus.“;


  2) paragrahvi 1 lõikeid 6 ja 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Kultuurikeskuse põhimääruse kinnitab ja seda muudab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) ameti ettepanekul.

(7) Kultuurikeskus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, ameti juhataja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.“;


  3) paragrahvi 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 2. Struktuur

Oma ülesannete täitmiseks on kultuurikeskusel ametiga kooskõlastatult õigus moodustada struktuuriüksusi.“;


  4) paragrahvi 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kultuurikeskus on linnavara valitsema volitatud asutus, kelle valdusesse on amet andnud oma valitsemisel oleva vara.“;


  5) paragrahvi 4 lõikeid 3 ja 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kultuurikeskus võib avalik-õiguslikelt isikutelt, sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele riigi ja Tallinna õigusaktides kehtestatud korras. Eraldistest ja annetustest peab kultuurikeskus teavitama ametit ning tagama nende kasutamise arvestuse. Eraldatud või annetatud vahendite kasutamisel tuleb järgida annetaja soovi.

(4) Ameti juhataja kinnitab kultuurikeskuse eelarve, lähtudes Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) kinnitatud linna eelarvest ja kultuurikeskuse ettepanekust. Kultuurikeskuse kulud kaetakse eelarve alusel.“;


  6) paragrahvi 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kultuurikeskuse direktoriga sõlmib töölepingu ning teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi ameti juhataja.“;


  7) paragrahvi 5 lõike 3 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) tagab kultuurikeskuse eelarve projekti koostamise, kooskõlastamise ja esitamise ametile Tallinna õigusaktides kehtestatud korra järgi; jälgib eelarve täitmist pidevalt ja esitab vajaduse korral ametile eelarve muutmise ettepanekuid;“;


  8) paragrahvi 5 lõike 3 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„9) kinnitab kooskõlastatult ametiga kultuurikeskuse struktuuri ja töötajate koosseisu ning töötajate töö tasustamise korra;“;


  9) paragrahvi 5 lõike 3 punkt 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„14) tagab ameti juhataja antud haldusaktide ja ülesannete täitmise;“;


  10) paragrahvi 6 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kultuurikeskuse juhtimist ja tegevust kontrollib amet.“;


  11) paragrahvi 7 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui kultuurikeskuse ümberkorraldamise otsuses ei ole kindlaks määratud teisiti, lähevad kultuurikeskuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, selle puudumise korral ametile.“;

§ 19.  Tallinna Linnamuusemi põhimääruse muutmine

  Tallinna Linnavalitsuse 28. augusti 2013 määruses nr 149 „Tallinna Linnamuuseumi põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tallinna Linnamuuseum (edaspidi linnamuuseum) on Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti (edaspidi amet) hallatav asutus.“;


  2) paragrahvi 1 lõikeid 6 ja 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Linnamuuseumi põhimääruse kinnitab ja seda muudab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) ameti ettepanekul.

(7) Linnamuuseum juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, ameti juhataja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.“;


  3) paragrahvi 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 2. Struktuur

Oma ülesannete täitmiseks on linnamuuseumil ametiga kooskõlastatult õigus moodustada struktuuriüksusi.“;


  4) paragrahvi 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Linnamuuseum on linnavara valitsema volitatud asutus, kelle valdusesse on amet andnud oma valitsemisel oleva vara.“;


  5) paragrahvi 4 lõikeid 3 ja 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Linnamuuseum võib avalik-õiguslikelt isikutelt, sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele riigi ja Tallinna õigusaktides kehtestatud korras. Eraldistest ja annetustest peab linnamuuseum teavitama ametit ning tagama nende kasutamise arvestuse. Eraldatud või annetatud vahendite kasutamisel tuleb järgida annetaja soovi.

(4) Ameti juhataja kinnitab linnamuuseumi eelarve, lähtudes Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) kinnitatud linna eelarvest ja linnamuuseumi ettepanekust. Linnamuuseumi kulud kaetakse eelarve alusel.“;


  6) paragrahvi 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Linnamuuseumi direktoriga sõlmib töölepingu ning teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi ameti juhataja.“;


  7) paragrahvi 5 lõike 3 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) tagab linnamuuseumi eelarve projekti koostamise, kooskõlastamise ja esitamise ametile Tallinna õigusaktides kehtestatud korra järgi; jälgib eelarve täitmist pidevalt ja esitab vajaduse korral ametile eelarve muutmise ettepanekuid;“;


  8) paragrahvi 5 lõike 3 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„9) kinnitab kooskõlastatult ameti juhatajaga linnamuuseumi struktuuri ja töötajate koosseisu ning töötajate töö tasustamise korra;“;


  9) paragrahvi 5 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Linnamuuseumi direktorit asendab ameti juhataja käskkirjaga määratud isik.“;


  10) paragrahvi 6 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Linnamuuseumi juhtimist ja tegevust kontrollib amet.“;


  11) paragrahvi 7 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui linnamuuseumi ümberkorraldamise otsuses ei ole kindlaks määratud teisiti, lähevad linnamuuseumi ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, selle puudumise korral ametile.“;

§ 20.  Tallinna Rahvaülikooli põhimääruse muutmine

  Tallinna Linnavalitsuse 26. juuni 2013 määruses nr 111 „Tallinna Rahvaülikooli põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tallinna Rahvaülikool (edaspidi rahvaülikool) on Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti (edaspidi amet) hallatav asutus.“;


  2) paragrahvi 1 lõiked 6 ja 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Rahvaülikooli põhimääruse kinnitab ja seda muudab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) ameti ettepanekul.

(7) Rahvaülikool juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, ameti juhataja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.“;


  3) paragrahvi 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 2. Struktuur

Oma ülesannete täitmiseks on rahvaülikoolil ametiga kooskõlastatult õigus moodustada struktuuriüksusi.“;


  4) paragrahvi 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Rahvaülikool on linnavara valitsema volitatud asutus, kelle valdusesse on amet andnud oma valitsemisel oleva vara.“;


  5) paragrahvi 4 lõiked 3 ja 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Rahvaülikool võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele riigi ja Tallinna õigusaktides kehtestatud korras. Eraldistest ja annetustest peab rahvaülikool teavitama ametit ning tagama nende kasutamise arvestuse. Eraldatud või annetatud vahendite kasutamisel tuleb järgida annetaja soovi.

(4) Ameti juhataja kinnitab rahvaülikooli eelarve, lähtudes Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) kinnitatud linna eelarvest ja rahvaülikooli ettepanekust. Rahvaülikooli kulud kaetakse eelarve alusel.“;


  6) paragrahvi 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Rahvaülikooli direktoriga sõlmib töölepingu ning teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi ameti juhataja.“;


  7) paragrahvi 5 lõike 3 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) tagab rahvaülikooli eelarve projekti koostamise, kooskõlastamise ja esitamise ametile Tallinna õigusaktides kehtestatud korra järgi; jälgib eelarve täitmist pidevalt ja esitab vajaduse korral ametile eelarve muutmise ettepanekuid;“;


  8) paragrahvi 5 lõike 3 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„9) kinnitab kooskõlastatult ameti juhatajaga rahvaülikooli struktuuri ja töötajate koosseisu ning töötajate töö tasustamise korra;“;


  9) paragrahvi 5 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Rahvaülikooli direktorit asendab ameti juhataja käskkirjaga määratud isik.“;


  10) paragrahvi 6 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Rahvaülikooli juhtimist ja tegevust kontrollib amet.“;


  11) paragrahvi 7 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui rahvaülikooli ümberkorraldamise otsuses ei ole kindlaks määratud teisiti, lähevad rahvaülikooli ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, selle puudumise korral ametile.“;

§ 21.  Nõmme Spordikeskuse põhimääruse muutmine

  Tallinna Linnavalitsuse 17. oktoobri 2012 määruse nr 50 „Nõmme Spordikeskuse põhimäärus“ paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Nõmme Spordikeskus (edaspidi asutus) on Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti (edaspidi amet) hallatav linna spordiasutus.“;

§ 22.  Spordinõukoja moodustamise ja põhimääruse muutmine

  Tallinna Linnavalitsuse 30. novembri 2011 määruses nr 126 „Spordinõukoja moodustamine ja põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 3 lõikeid 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Linnavalitsus kinnitab ja muudab nõukoja koosseisu korraldusega Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti ettepanekul. Nõukojas on 8 kuni 15 liiget.

(2) Nõukoja koosseisu kuulub 8 alatist liiget Tallinna Linnavalitsuse, Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti, Tallinna Spordiliidu, Tallinna Ülikooli, EESTI TREENERITE LIIDU, Tallinna Treenerite Liidu ja Eesti Olümpiakomitee esindajatena. Lisaks 8-le alatisele liikmele võivad nõukoja koosseisu kuuluda kuni 7 suuremate spordiklubide või -koolide esindajat ja/või spordivaldkonna eksperti.“;


  2) paragrahvi 3 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Nõukoja tehnilist tööd korraldab nõukoja sekretär, kelle määrab käskkirjaga Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti juhataja. Nõukoja sekretär ei ole nõukoja liige. Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet tagab üldise nõukoja tehnilise teenindamise ja asjaajamise.“;


  3) paragrahvi 3 lõige 16 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(16) Koosolekut protokollib ja protokolli vormistab nõukoja sekretär kolme tööpäeva jooksul pärast koosoleku toimumist ning protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja sekretär. Protokollide säilitamist ja protokollidest väljavõtete tegemist korraldab Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet.“;

§ 23.  Tallinna linna rahaliste vahendite haldamisega tegelevate ametikohtade otsustustasemete kinnitamise muutmine

  Tallinna Linnavalitsuse 17. novembri 2010 määruse nr 90 „Tallinna linna rahaliste vahendite haldamisega tegelevate ametikohtade otsustustasemete kinnitamine ja määruste kehtetuks tunnistamine“ paragrahvi 1 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) Linna vabade rahaliste vahendite paigutamiseks kuni 3 000 000 eurose ühekordse tehingu teeb Tallinna Strateegiakeskuse linna finantsteenistuse linnakassa juhataja.“;

§ 24.  Hasartmängu mängukohtade komisjoni moodustamine ja selle põhimääruse muutmine

  Tallinna Linnavalitsuse 15. aprilli 2009 määruse nr 35 „Hasartmängu mängukohtade komisjoni moodustamine ja selle põhimäärus“ paragrahvi 2 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Komisjoni tehnilise teenindamise tagab Tallinna Strateegiakeskus.“;

§ 25.  Tallinna Spordihalli põhimääruse muutmine

  Tallinna Linnavalitsuse 10. detsembri 2008 määruse nr 93 „Tallinna Spordihalli põhimäärus“ paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tallinna Spordihall (edaspidi asutus) on Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti (edaspidi amet) hallatav linna spordiasutus. Asutuse tegevuse eesmärk on luua tervise-, harrastus- ja võistlusspordiga tegelemiseks tingimused ja võimalused ning pakkuda sportimisvõimalusi, anda sportimiseks ja spordi- ja kultuuriürituste tarbeks kasutusse spordiehitisi, neid teenindavaid ehitisi ning spordivahendeid.“;

§ 26.  Pirita Spordikeskuse põhimääruse muutmine

  Tallinna Linnavalitsuse 10. detsembri 2008 määruse nr 92 „Pirita Spordikeskuse põhimäärus“ paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Pirita Spordikeskus (edaspidi asutus) on Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti (edaspidi amet) hallatav linna spordiasutus. Asutuse tegevuse eesmärk on luua tervise-, harrastus- ja võistlusspordiga tegelemiseks tingimused ja võimalused ning pakkuda sportimisvõimalusi, anda sportimiseks ja spordi- ja kultuuriürituste tarbeks kasutusse spordiehitisi, neid teenindavaid ehitisi ning spordivahendeid ning säilitada ajaloo- ja kultuuriväärtusi.“;

§ 27.  Kristiine Spordi põhimääruse muutmine

  Tallinna Linnavalitsuse 10. detsembri 2008 määruses nr 91 „Kristiine Spordi põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kristiine Sport (edaspidi asutus) on Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti (edaspidi amet) hallatav linna spordiasutus. Asutuse tegevuse eesmärk on luua tervise-, harrastus- ja võistlusspordiga tegelemiseks tingimused ja võimalused ning pakkuda sportimisvõimalusi, anda sportimiseks ja spordi- ja kultuuriürituste tarbeks kasutusse spordiehitisi, neid teenindavaid ehitisi ning spordivahendeid.“;


  2) paragrahvi 5 lõiget 2 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) Sõle Spordikeskus (Sõle 40a, 10317 Tallinn).“;

§ 28.  Kadrioru Staadioni põhimääruse muutmine

  Tallinna Linnavalitsuse 10. detsembri 2008 määruse nr 90 „Kadrioru Staadioni põhimäärus“ paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kadrioru Staadion (edaspidi asutus) on Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti (edaspidi amet) hallatav linna spordiasutus. Asutuse tegevuse eesmärk on luua tervise-, harrastus- ja võistlusspordiga tegelemiseks tingimused ja võimalused, hoida korras Kadrioru staadioni kui rahvusstaadioni kompleksi vastavalt rahvusvaheliste võistluste korraldamise nõuetele ning pakkuda sportimisvõimalusi, anda sportimiseks ja spordi- ja kultuuriürituste tarbeks kasutusse spordiehitisi, neid teenindavaid ehitisi ning spordivahendeid ja säilitada ajaloo- ja kultuuriväärtusi.“;

§ 29.  Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimuste ja korra muutmine

  Tallinna Linnavalitsuse 6. augusti 2008 määruses nr 54 „Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 2 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Vabade kohtade olemasolul võetakse õppureid väljastpoolt Tallinna haldusterritooriumi isiku elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja Tallinna Haridusameti (edaspidi amet) vahel sõlmitud lepingu alusel.“;


  2) paragrahvi 3 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Huvikooli vastuvõetud õppurite andmed kantakse kolme tööpäeva jooksul Tallinna linna eelkooliealiste laste ja koolikohustuslike laste andmekogusse.“;

§ 30.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks järgmised Tallinna Linnavalitsuse määrused:
  1) 22. mai 2019 määrus nr 16 „Tallinna Energiaagentuuri põhimäärus“;
  2) 3. novembri 2010 määrus nr 84 „Tallinna ettevõtlusega seotud toimingute andmekogu põhimäärus“;
  3) 27. mai 2009 määrus nr 50 „Sotsiaalsete töökohtade loomise toetuse taotluse ankeedi, toetuse lepingu ja selle juurde kuuluvate lisade kinnitamine“;
  4) 8. oktoobri 2008 määrus nr 67 „Sporditegevuse toetamise taotluse ning treenerite ja harrastajate nimekirja vorm“.
  5) 21. septembri 2005 määrus nr 92 „Tallinna Noorsootöö Keskuse põhimäärus“;

§ 31.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021.

Mihhail Kõlvart
Linnapea

Terje Krais
Osakonna juhataja

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json