HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Lihula Lasteaia põhimäärus

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.12.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.12.2020, 8

Lihula Lasteaia põhimäärus

Vastu võetud 10.12.2020 nr 102

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Õiguslik seisund ja haldusala

  (1) Lihula Lasteaed (edaspidi lasteaed) on Lääneranna Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav õppeasutus.

  (2) Lasteaed juhindub oma tegevuses haridusseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, teistest õigusaktidest ja oma põhimäärusest.

  (3) Lasteaia teeninduspiirkonna kinnitab Lääneranna Vallavolikogu (edaspidi volikogu).

  (4) Laste lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra kehtestab vallavalitsus.

§ 2.   Liik ja struktuur

  (1) Lasteaed on õppeasutus kuni seitsmeaastastele lastele.

  (2) Lasteaias on sõimerühmad kuni kolmeaastastele lastele ja lasteaiarühmad. Lasteaiarühmad jagunevad vanuseliselt:
  1) kolme- kuni kuueaastased lapsed;
  2) kuue- kuni seitsmeaastased lapsed ja lapsed, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud.

  (3) Liitrühma moodustamiseks võivad vajadusel ettepaneku teha lapsevanemad või eestkostjad (edaspidi vanemad). Liitrühmas on sõime- ja lasteaiarühmaealised lapsed.

  (4) Lasteaia rühmade liigid ja nende lõikes kohtade arvu kinnitab lasteaia direktor kooskõlastatult vallavalitsusega.

  (5) Lasteaia hoolekogu ettepanekul on vallavalitsusel õigus lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu sõimerühmas kuni kahe lapse võrra, lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra ning liitrühmas kuni kahe lapse võrra. Otsus tehakse iga sõime-, lasteaia- ja liitrühma kohta eraldi.

§ 3.   Asukoht ja tööaeg

  (1) Lasteaed asub aadressil Aia tn 4/Lasteaia tn 6, Lihula linn, Lääneranna vald, Pärnu maakond.

  (2) Lasteaia postiaadress on Lasteaia tn 6, 90302 Lihula Linn, Lääneranna vald, Pärnu maakond

  (3) Lasteaed on aastaringselt tegutsev õppeasutus, mille lahtioleku aja ja selle erisused otsustab vallavalitsus arvestades hoolekogu ettepanekut.

§ 4.   Pitsat, sümboolika ja eelarve

  (1) Lasteaial on Lääneranna vapi kujutise ja oma nimetusega pitsat.

  (2) Lasteaed kasutab oma dokumendiplankidel Lääneranna vapi kujutist.

  (3) Lasteaed kasutab vallavalitsuse arvelduskontosid. Lasteaia raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

  (4) Lasteaia eelarve kinnitab volikogu.

  (5) Lasteaia rahastamine toimub valla- ja võimalusel riigieelarvest, vanemate poolt kaetavast osast, annetustest ja õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest. Õppekavavälise tegevuse hinnakirja kehtestab vallavalitsus.

§ 5.   Õppekeel, asjaajamine ja haldusmenetlus

  (1) Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles.

  (2) Asjaajamiskeel on eesti keel.

  (3) Lasteaed lähtub asjaajamise korraldamisel Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korrast.

  (4) Õppe- ja kasvatustegevusalaste kohustuslike dokumentide loetelu ja vormid ning nende täitmise korrad on kinnitatud haridus- ja teadusministri määrusega.

  (5) Lasteaia tegevusega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse sätteid, arvestades koolieelse lasteasutuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest tulenevate erisustega.

§ 6.   Järelevalve

  (1) Haldusjärelevalvet lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet lasteaia ja lasteaia direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

2. peatükk TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED, ARENGUKAVA 

§ 7.   Eesmärgid ja ülesanded

  (1) Lasteaia tegevuse eesmärgiks on võimaldada lastele alates pooleteisest eluaastast kuni koolikohustuse tekkimiseni hoidu ja alushariduse omandamist.

  (2) Lasteaia põhiülesanne on lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi arvestades:
  1) luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav;
  2) hoida ja tugevdada lapse tervist, soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut.

  (3) Lasteaed:
  1) korraldab laste toitlustamise vastavalt päevakavale;
  2) teeb lapse igakülgse arendamise korraldamisel koostööd vanemate, pidaja, sotsiaal- ja tervishoiutöötajate, lastekaitsespetsialistide, teiste haridusasutuste ja muude organisatsioonidega;
  3) loob töötajatele tingimused oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste rakendamiseks ja täiendamiseks.

§ 8.   Arengukava

  (1) Lasteaia järjepideva arengu tagamiseks koostab lasteaed koostöös hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga arengukava, mis lähtub Lääneranna valla arengukavast.

  (2) Arengukavas määratakse:
  1) lasteaia arenduse põhisuunad ja -valdkonnad;
  2) tegevuskava kolmeks aastaks, mille koostamisel arvestatakse lasteaia sisehindamise aruandes väljatoodud lasteaia tegevuse tugevuste ja parendusvaldkondadega;
  3) arengukava uuendamise kord.

  (3) Arengukava kiidavad heaks lasteaia pedagoogiline nõukogu ja hoolekogu, mille kohta lisatakse arengukavale nimetatud organite otsused (väljavõtted koosolekute protokollidest).

  (4) Arengukava kinnitab vallavolikogu.

  (5) Vallavalitsus korraldab arengukava avalikustamise valla veebilehel, lasteaia direktor lasteaia tegevust kajastaval veebilehel.

3. peatükk ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED 

§ 9.   Õppeaasta

  (1) Õppeaasta kestab õppe algusest ühel kalendriaastal uue õppe alguseni järgmisel kalendriaastal.

  (2) Õppeaasta algab 1. septembril.

§ 10.   Õppekava

  (1) Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

  (2) Lasteaia õppekava koostavad ja arendavad lasteaia pedagoogid, kaasates vanemaid. Lasteaia õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

  (3) Lasteaia õppekava läbinule annab lasteaed välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused. Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust.

§ 11.   Õppe- ja kasvatuskorraldus

  (1) Lasteaial on tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse koolieelse lasteasutuse riiklikku õppekava ning selle paikkonna, kus lasteaed asub, kultuurilist omapära ja rahvatraditsioone. Lasteaia tegevus- ja päevakava kinnitab direktor.

  (2) Lasteaia igal rühmal on tegevus- ja päevakava, mille aluseks on lasteaia õppekava.

  (3) Lasteaial on kodukord, mille koostab direktor ja esitab selle kinnitamiseks lasteaia hoolekogule. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteaia töötajatele täitmiseks kohustuslik.

  (4) Lasteaed võimaldab lastele vajadusel vastavalt võimalustele logopeedilist abi.

  (5) Lasteaia ja kodu koostöö korraldamiseks toimuvad lasteaia rühma vanemate koosolekud ja vajadusel vanemate üldkoosolekud ning lapse õpetaja ja vanema vahelised vestlused lapse arengukirjeldusest.

§ 12.   Sisehindamine

  (1) Lasteaias viiakse läbi sisehindamist. Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada laste arengut toetavad tingimused ja lasteaia järjepidev areng, selgitades välja lasteaia tugevused ning parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse lasteaia arengukava tegevuskava. Nimetatud eesmärgist lähtuvalt analüüsitakse lasteaia sisehindamisel õppe- ja kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust.

  (2) Lasteaia sisehindamise läbiviimise korra kehtestab lasteaia direktor.

  (3) Lasteaed koostab sisehindamise aruande vähemalt üks kord kolme õppeaasta jooksul. Aruandes tuuakse välja lasteaia tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad. Sisehindamise aruanne kooskõlastatakse hoolekoguga ja pidajaga ning aruande kinnitab lasteaia direktor.

§ 13.   Lapse tervise kaitse

  Lasteaed tagab lapse lasteaias viibimise ajal tema ohutuse ja tervise kaitse ja edendamise vastavalt õigusaktides kehtestatud nõuetele.

4. peatükk LASTE NING VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 14.   Lapse õigused

  (1) Lapsel on õigus võtta osa tegevustest, mis tagavad alushariduse omandamise.

  (2) Lastel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 15.   Vanemate õigused

  Vanematel on õigus:
  1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteaia päevakava järgides;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  3) tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga;
  4) saada teavet lasteaia töökorralduse kohta.

§ 16.   Vanemate kohustused

  Vanemad on kohustatud:
  1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
  2) kinni pidama lasteaia päevakavast ja laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
  3) tasuma lapsevanemate poolt kaetavat osa volikogu poolt kehtestatud lasteasutuse muudest kuludest vastavalt vallavalitsuse poolt esitatud arvetele;
  4) pidama kinni lasteaia kodukorrast.

5. peatükk JUHTIMINE 

§ 17.   Direktor

  (1) Lasteaia direktori ülesanne on tagada lasteaia tulemuslik töö ja juhtida lasteaia tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga. Direktor on lasteaia seadusjärgne esindaja oma töölepingu kehtivuse ajal.

  (2) Direktoril on talle pandud ülesannete täitmiseks õigus teha tehinguid lasteaia varaga õigusaktidega kehtestatud korras.

  (3) Direktor vastutab lasteaia arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (4) Direktor peab kord aastas esitama vallavalitsusele ja hoolekogule kirjaliku ülevaate lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest, terviseedendamisest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest, samuti teatama kirjalikult lasteaia majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani tehtud ettekirjutusest.

  (5) Direktori äraolekul asendab teda õppealajuhataja või vallavanema poolt määratud isik või tema volitatud isik.

  (6) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse vallavalitsus.

  (7) Direktoriga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem või tema volitatud ametiisik.

§ 18.   Pedagoogiline nõukogu

  (1) Pedagoogid kuuluvad lasteaia pedagoogilisse nõukogusse, mille ülesanne on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ning vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine.

  (2) Pedagoogilise nõukogu tööd juhib lasteaia direktor.

  (3) Pedagoogilise nõukogu töövorm on koosolek, mille käik protokollitakse vastavalt asutuses kehtestatud asjaajamist reguleerivale korrale.

§ 19.   Hoolekogu

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga.

  (2) Lasteaia hoolekogusse kuulub õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla esindaja.

  (3) Õpetajate esindaja valitakse hoolekogusse pedagoogilise nõukogu poolt.

  (4) Rühma vanemate esindaja valitakse rühma vanemate koosoleku poolt.

  (5) Valla esindaja nimetatakse hoolekogusse vallavalitsuse poolt.

  (6) Direktor esitab hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks kahe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

  (7) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

  (8) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

  (9) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või aseesimees.

  (10) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

  (11) Hoolekogu:
  1) kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2) osaleb lasteaia arengukava koostamise protsessis ja kiidab heaks arengukava enne selle vallavalitsuses kinnitamist;
  3) esitab arvamuse lasteaia õppekava kohta enne selle kinnitamist direktori poolt;
  4) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  5) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  6) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  7) kinnitab lasteaia direktori ettepanekul personali vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
  8) osaleb oma esindaja kaudu lasteaia personali vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  9) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  10) otsustab teisi seaduse ja teiste õigusaktiga hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

  (12) Hoolekogu koosseisu volituste kestus on üks õppeaasta. Hoolekogu koosseisu volitused kehtivad kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

6. peatükk LASTEAIA TÖÖTAJAD 

§ 20.   Lasteaia töötajad

  Lasteaia töötajad (edaspidi personal) on:
  1) pedagoogid - direktor, õppealajuhataja, õpetajad, eripedagoogid, logopeedid;
  2) lasteaia majandamist tagavad töötajad;
  3) õpetajaid abistavad töötajad.

§ 21.   Personali koosseisu määramine ja töölepingute sõlmimine

  (1) Lasteaia personali koosseisu kinnitab vallavalitsus korraldusega direktori ettepanekul, arvestades õigusaktides kehtestatud nõudeid.

  (2) Personaliga sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud, võtab vastutusele tööülesannete ja kohustuste mittenõuetekohase täitmise eest lasteaia direktor vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele.

§ 22.   Konkursi korraldamine

  (1) Lasteaia pedagoogilise personali vaba ametikoha täitmiseks korraldab lasteaia direktor konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu lasteaia direktori ettepanekul.

  (2) Lasteaia teiste töötajate vaba ametikoha täitmiseks konkursi korraldamine ei ole kohustuslik. Juhul, kui lasteaia direktor peab konkursi läbiviimist vajalikuks, lähtutakse lasteaia konkursi läbiviimise korrast.

§ 23.   Personali tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus

  (1) Personali ülesanded ja vastutus, kohustused ja õigused määratakse kindlaks käesoleva põhimääruse, töökorralduse reeglitega, ametijuhendiga, töölepinguga jt töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

  (2) Töökorralduse reeglid kinnitab lasteaia direktor käskkirjaga ja teeb selle töötajatele teatavaks vastavalt asutuses kehtestatud korrale.

  (3) Pedagoogid loovad tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega, samuti hoolitsevad laste elu ja tervise eest lasteaias.

  (4) Pedagoogid on kohustatud nõustama lasteaias käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas alaliselt elavate lasteaias mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.

  (5) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

  (6) Personal on kohustatud andma teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

7. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 24.   Põhimääruse muutmine

  Lasteaia põhimääruse muudab volikogu.

§ 25.   Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Lihula Vallavolikogu 29.09.2011 määrus nr 22 „Lihula Lasteaia põhimääruse kinnitamine“.

§ 26.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas avaldamisest.

Rait Maruste
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json