Keskkond ja heakordHeakord

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Lääneranna valla kaevetööde eeskiri

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.12.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.12.2020, 11

Lääneranna valla kaevetööde eeskiri

Vastu võetud 10.12.2020 nr 107

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 ja § 22 lõike 1 punkti 361 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse eesmärk

  (1) Lääneranna valla kaevetööde eeskiri (edaspidi eeskiri) määrab kindlaks kaevetööde üldise korra Lääneranna valla avalikult kasutataval teel või tänaval ja munitsipaalmaal ja on kohustuslik täitmiseks kõigile Lääneranna valla haldusterritooriumil viibivatele isikutele.

  (2) Eeskirja sätteid ei kohaldata eraõiguslike isikute omandis olevatel kinnistutel, mis pole antud avalikku kasutusse. Kaevetööd riigimaanteel korraldatakse vastavalt riigimaanteede kohta antud kehtivatele õigusaktidele.

  (3) Avalikul teel või tänaval kaevetööde tegemisel tuleb käesolevat eeskirja rakendada kooskõlas ehitusseadustikus ja selle rakendusaktides sätestatuga.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) kaevetöö on süvendite või tagasitäidetavate süvendite kaevamine või pinnase koorimine sügavamale kui 30 cm maapinnast või kui teostatakse töid, millega muudetakse maapinna kõrgust;
  2) kaevetööde tegija (edaspidi kaevaja) on füüsiline või juriidiline isik, kes on vormistanud enda nimele kaevetööloa või kes on asunud tegema avariikaevetööd tehnovõrgu avarii likvideerimiseks võrguvaldaja poolt kinnitatud avariikaevetöö akti alusel;
  3) kaeveala- on maa-ala, kus paikneb kaevik ja kaevikuga vahetult piirnev maa-ala, kus hoitakse kaevetööks materjale, sõidukeid, masinaid, mehhanisme ja seadmeid;
  4) vastutav isik on kaevaja poolt kirjalikult määratud isik, kes vastutab kaevetöö eest. Vastutavaks isikuks võib olla Eesti Vabariigi kodanik või kehtivat töö- ja elamisluba omav isik. Kui vastutavat isikut ei ole määratud, loetakse vastutavaks isikuks kaevaja tegevjuht või juhatuse esimees. Kui kaevaja on füüsiline isik, võib ta ise olla ka vastutavaks isikuks;
  5) kaeveluba on Lääneranna Vallavalitsuse poolt väljastatud kirjalik luba, mille alusel korraldatakse kaevetöid ning millega määratakse kaevetöö tingimused ja tähtajad;
  6) avariikaevetöö on kaevetöö, mis on vajalik tehnovõrgu avarii likvideerimiseks juhul kui kaevetööde alustamisega viivitamine seab ohtu vastava teenuse osutamise tarbijatele või ohustab liiklejaid, ehitisi, keskkonda või elanikke;
  7) omavoliline kaevetöö on maapinnast arvestatuna enam kui 30 cm sügavuste süvendite kaevamine avalikul maa-alal ilma ametiasutuse väljastatud kaeveloata või avariiakti vormistamata.

§ 3.   Kaevetööde planeerimine

  (1) Kaevetöid planeeritakse koordineeritult teede ja haljasalade remondi ja ehitusega nii, et kaevetööd eelneksid teede või haljasalade remondi- ja ehitustöödele. Kaevetöö planeeritakse läbi viia võimalikult lühikese ajaperioodi jooksul.

  (2) Üldjuhul ei planeerita kaevetöid nii, et kaevetööde järgne teekatte või haljastuse taastamine ei ole võimalik enne talveperioodi algust.

  (3) Ametiasutusel on õigus teha kaevajale ettekirjutusi kaevetöö aja kohta sh keelduda kaeveloa väljastamisest kui talveperioodi tõttu ei ole võimalik kohene kaevetöö järgne teekatte või haljastuse taastamine.

§ 4.   Kaeveloa menetleja

  Ametiasutuse nimel menetleb kaevelubade taotlusi, väljastab kaevelubasid või teavitab taotlejat taotluse rahuldamata jätmisest, täidab teisi käesoleva eeskirjaga ametiasutuse pädevuses olevaid ülesandeid ning teeb järelevalvet käesolevas eeskirja täitmise üle Lääneranna valla ametiasutus.

2. peatükk Kaeveluba 

§ 5.   Kaeveloa taotlemine

  (1) Kaeveloa saamiseks esitab taotleja või kaevetöö eest vastutav isik ametiasutusele hiljemalt 5 (viis) tööpäeva enne kaevetöö algust:
  1) vormikohase kaeveloa taotluse;
  2) vajadusel projekti;
  3) liikluskorralduse ajutise skeemi ja vajadusel ühistranspordiliinide sh koolitranspordi ümbersõitude skeemi;
  4) tööde ajagraafiku.

  (2) Elektrooniliselt edastatav kaevetööde taotlus edastatakse e-posti aadressile [email protected].

§ 6.   Kaeveloa taotluse menetlemine

  (1) Ametiasutus:
  1) registreerib kaeveloa taotluse;
  2) kontrollib taotluse vastavust § 5 lõikes 1 sätestatud nõuetele ning puuduste esinemise korral annab täiendava mõistliku tähtaja puuduste kõrvaldamiseks;
  3) kontrollib taotluses esitatud ja taotlusele lisatud dokumentides sisalduvate andmete õigsust ning nõuab vajadusel taotlejalt täiendavaid dokumente (nt andmed haljastuse taastamise kohta vms) ja selgitusi.

  (2) Kaeveluba väljastatakse või kaeveloa taotluse rahuldamata jätmisest teavitatakse 5 (viie) tööpäeva jooksul kaeveloa taotluse lahendamiseks viimase vajaliku ja nõuetekohase dokumendi registreerimisest.

§ 7.   Kaeveloa väljastamine

  (1) Kaeveluba väljastatakse üldreeglina elektroonselt digitaalselt allkirjastatult.

  (2) Kaeveluba väljastatakse tasuta.

  (3) Info väljastatud kaevelubade kohta ning kavandatavad liikluskorralduse muudatused avalikustatakse valla dokumendiregistris.

  (4) Ametiasutuse ja kaeveloa saaja poolt koostatakse enne kaevetöö alustamist kahepoolne akt teekatte, äärekivide, muldkeha, teekraavide, truupide, teemaa ja rajatiste seisukorra kohta. Vajadusel lisatakse aktile olukorra selgitamiseks foto(d).

§ 8.   Kaeveloa täiendavad tingimused

  Kaevetöö läbiviimiseks võib ametiasutus esitada täiendavaid tingimusi, sealhulgas:
  1) muuta kogu kaevetöö tegemise aega tulenevalt samasse kohta planeeritud teistest kaeve- või heakorratöödest või aastaajast;
  2) nõuda kaevetööde tegemist mitmes vahetuses või kindlatel kellaaegadel;
  3) kehtestada eraldi nõudeid liikluskorralduse või haljastuse kaevetöö aegse hoolduse või kaitse kohta.

§ 9.   Kaeveloa taotlemisel esitatud tingimuste muutmine

  (1) Kaevetöö läbiviimise korda ja tähtaegu võib muuta üksnes ametiasutuse nõusolekul.

  (2) Kaeveloa taotlemisel esitatud tingimuste muutmisel võib ametiasutus esitada täiendavaid tingimusi ja nõuda täiendavaid kooskõlastusi käesolevas eeskirjas ettenähtud alustel.

§ 10.   Kaevetöö tähtaja pikendamine

  (1) Kaevetöö tähtaja pikendamiseks esitatakse kaevaja poolt põhjendatud kirjalik taotlus.

  (2) Koos taotlusega esitab kaevaja uue kaevetöö tegemise ajagraafiku, mis on kinnitatud kaevaja allkirjaga.

§ 11.   Kaeveloa taotluse rahuldamata jätmine

  (1) Kaeveloa taotlus jäetakse rahuldamata, kui:
  1) kaeveloa avaldusele ei ole lisatud eeskirjas nõutud dokumente või kooskõlastusi;
  2) kaevaja või kaevaja vastutav isik on avalduse esitamisele eelneva 3 (kolme) aasta jooksul kaks või enam korda rikkunud eeskirja.

  (2) Kui kaevetööga kaasneb teekatte lammutamine varem, kui viie aasta jooksul uue teekatte ehitamisest või kapitaalremondist, kaevetööd üldreeglina ei lubata. Sellisel juhul kaalutakse projekteerija poolt ühte järgmistest võimalustest:
  1) töö tegemine kinnisel viisil;
  2) tehnovõrgu asukoha muutmine;
  3) tehnovarustuse saamine muust allikast.

  (3) Erandina võib lubada uue teekatte lammutamist, kui kaevetöö teostamise vajadus on piisavalt põhjendatud. Kuni 5 aastat vanade asfaltkatete pikisuunalisel üleskaevamisel tuleb asfaltkate taastada kogu sõidutee laiuselt ja kõnnitee pikisuunalisel kaevamisel tuleb paigaldada uus asfaltkate kogu kõnnitee laiuselt.

3. peatükk Nõuded kaevetöö läbiviimisel 

§ 12.   Kaeveala tähistus

  (1) Sõiduteel, kõnniteel või avalikult kasutataval haljasalal kaevetööde eeskirja kohaseid töid teostades lähtutakse tööde koha märgistamisel ja liikluse korraldamisel majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt kehtestatud liikluskorralduse nõuetest teetöödel.

  (2) Hoiatuslinti ja helkuritega hoiatusnööri ei või kasutada kaeviku piiramiseks, välja arvatud alla 50 cm sügavusega kaeviku pikisuunalisel piiramisel tööde tegemise ajal.

  (3) Kaevetööde väljastaja nõude korral paigaldab kaevetööde teostaja kaevetööde kohta käesoleva eeskirja nõuetele vastava teabetahvli, millele on märgitud tööde tegija nimi, telefoni number, tööde tähtajad ja vastutava isiku nimi.

§ 13.   Heakord

  (1) Kaevaja poolt tagatakse kaeveala ja sellega piirnevate alade heakord vastavalt Lääneranna valla heakorra eeskirjale sh muru ja rohu niitmine piirkonnas, kus see kaevetööde tõttu on takistatud. Samuti tagatakse ohutu juurdepääs jalakäijatele ja läbisõit kruntidele kohtades, kus see enne kaevetööde alustamist oli olemas.

  (2) Talvel tehakse sõidu- ja kõnniteedel seisunditasemele vastavat nõuetekohast libedusetõrjet. Kaevealaga külgnevad sõidu- ja kõnniteed hoitakse kaevaja poolt vabad lumest ja jääst ning liiklejatele ohutus seisukorras. Kõnniteede libedusetõrjel on lubatud kasutada üksnes graniitsõelmeid. Sõidutee libedusetõrjel tuleb vastavalt ilmastikust kasutada tee karestamist või soolaliiva.

§ 14.   Materjali käitlemine

  (1) Kaevetrassi täitmiseks ja teekatte taastamiseks vajalik materjal ladustatakse selliselt, et see ei sega liiklejaid ja ümbritsetakse vajadusel piiretega.

  (2) Kasutuskõlblik kasvupinnas võetakse kohapeal arvele ja kogutakse eraldi, vältides selle segunemist aluspinnase või muu materjaliga.

  (3) Materjale, töövahendeid, pinnast jm ei tohi ladustada tehnovõrkude kaevude, puude ja põõsaste peale või vastu. Puistematerjali ladustamisel kivisillutisele, asfaldile või murule pannakse alla isoleeriv kangas või kile.

  (4) Materjali ladustamisel tagatakse juurdepääs olemasolevatele tehnovõrkudele ja kaevetööga piirnevale alale ning hoonetele ja rajatistele.

  (5) Ametiasutusel on õigus teha kaevajale ettekirjutusi tööde käigus eemaldatava materjali (teekate, killustik, kruus, liiv, kasvumuld jne) ladustamise ja taaskasutamise osas.

  (6) Äraveetava materjali käitlemisel tuleb lähtuda Lääneranna valla jäätmehoolduseeskirjast ja ametiasutusel nõudmisel esitada dokumendid selle nõuetekohase käitlemise kohta.

§ 15.   Nõuded vee ärajuhtimisele

  (1) Kaevetrassist väljapumbatav vesi suunatakse vastavalt projektile või kooskõlastustingimustele torustiku abil sademeveekanalisatsiooni või -kraavi. Vee suunamine sademeveekanalisatsiooni, sellise vee koguste mõõtmine ja hind kooskõlastatakse eelnevalt vee-ettevõtjaga.

  (2) Kaeveala ümbritsevale alale võib vett juhtida ainult ametiasutuse kirjalikul nõusolekul.

  (3) Lõikes 1 ja 2 ettenähtud võimaluste puudumisel veetakse väljapumbatav vesi ära.

  (4) Avariikaevamiste puhul on erandkorras ja kaevaja vastutusel lubatud reostumata pinnasevett või veetrassi lekkest tulenevat vett pumbata tänavale, suunaga lähima restkaevu poole.

  (5) Kaevetöö käigus ei ole lubatud vähendada olemasolevate kraavide läbilaset või neid likvideerida.

§ 16.   Haljastuse kaitse

  (1) Kaevetöö tegemisel kasvavate puude piirkonnas, kus on tegemist kergesti variseva pinnasega, samuti kaevamisel puudele lähemal kui nende võra projektsioon maapinnal, rajatakse tõkendid, mis väldivad juurestiku kahjustumist pinnase nihkumise tagajärjel. Kaevetööde tsoonis paigaldatakse puudele tüvekaitsed. Kuivaperioodil kastetakse puid, mille võra tsoonis kaevati, pärast kaevetrassi sulgemist.

  (2) Kui puude alumised oksad segavad kaevetöid, kooskõlastatakse nende likvideerimine ametiasutusega ning töö tehakse haljastuse hooldust tundva spetsialisti poolt. Kõrghaljastuse likvideerimiseks peab tiheasustusalal olema raieluba ning hajaasustusalal kinnistu omaniku kirjalik nõusolek.

  (3) Kõrghaljastuse säilitamiseks võib ametiasutus üksikutel kaevetöö lõikudel täiendava tingimusena nõuda kaevetöö teostamist käsitsi.

§ 17.   Tehnovõrkude kaitse

  (1) Projektis märkimata tehnovõrgu avastamisel katkestatakse kaevetööd kuni avastatud tehnovõrgu valdaja kindlakstegemiseni. Töid võib jätkata ainult pärast tehnovõrgu valdaja kirjaliku kooskõlastuse saamist.

  (2) Olemasolevaid tehnovõrke võib ümber paigutada ainult kehtiva ehitusloa alusel.

§ 18.   Nõuded kaevetööl kasutatavale tehnikale

  (1) Kaevetööl on lubatud kasutada vaid sõidukeid ja mehhanisme, mis toetuvad teepinnale elastsete rehvide või roomikutega. Keelatud on kasutada mehhanisme, mille rattad, roomikud, tugikäpad, muud osad või koorem võivad rikkuda teekatet või teerajatisi. Selliste mehhanismide kasutamine teedel või tänavatel toimuvateks töödeks on lubatud ainult ametiasutuse kirjalikul nõusolekul eeldusel, et kõik võimalikud kahjud katab Kaevaja.

  (2) Sõidukeid ja mehhanisme, mille rattad, roomikud või muud konstruktsiooniosad või veos võivad rikkuda teekatet, rajatisi, liikluskorraldusvahendeid ja teisi tee-elemente, veetakse eriveeremiga (treiler). Nimetatud sõidukid võivad mustkattega teed ületada, kui kasutatakse abivahendeid, mis hoiavad ära tee-elementide ja teekatte rikkumise.

  (3) Ilma ametiasutuse loata ei ole lubatud paigutada ehitusmehhanisme ega veotransporti kergliiklusega teedele ning jalgratta- ja kõnniteedele.

  (4) Kaevaja ei või sulgeda, tõkestada või ohustada liiklust mis tahes esemete, sõidukite või veostega, v.a juhul, kui selleks on väljastatud luba.

§ 19.   Ajutine ümbersõidutee

  (1) Ajutise ümbersõidutee ja ajutise ühissõidukite peatuse ehituse korraldab omal kulul kaevaja.

  (2) Kui ümbersõidutee rajamiseks või liikluse korraldamiseks on vajalik täiendav maakasutus, siis sõlmib kaevaja maaomaniku või -kasutajaga ajutise maakasutuse lepingu.

  (3) Reeglina lahendatakse ümbersõiduteega seonduv kaeveloa taotlemise aluseks olevas ehitusprojektis. Ettenägemata juhtudel (varing, tehnovõrgu purunemine jne) ehitatakse ümbersõidutee ametiasutuse ettekirjutuste kohaselt.

  (4) Ajutise ümbersõidutee võib liikluseks avada pärast selle heakskiitmist ametiasutuse poolt ning vastava akti vormistamist.

  (5) Ajutine ümbersõidutee kuulub kaevajale, kes hoiab ajutise ümbersõidutee korras ja vastutab selle seisukorra eest. Ajutise ümbersõidutee kasutamise eest ei ole lubatud tasu nõuda.

  (6) Pärast kaevetöö lõppu likvideeritakse kaevaja poolt ajutine ümbersõidutee ja heakorrastatakse maa-ala endisel või projektis ettenähtud kujul.

4. peatükk Avariikaevetöö 

§ 20.   Avariikaevetöö tingimused

  (1) Avariikaevetööks ei ole nõutav kaeveluba, kui teekonstruktsiooni ja haljastuse taastamine toimub hiljemalt 3 (kolme) ööpäeva jooksul kaevetöö alustamisest.

  (2) Enne avariikaevetöö alustamist selgitatakse välja avariilise tehnovõrgu valdaja ja avariikaevetöö kohas asuvad muud tehnovõrgud.

§ 21.   Avariikaevetööst teatamine

  (1) Avariikaevetöö korral teavitab kaevaja kirjalikult, posti või e-posti teel, enne kaevetöö alustamist sellest viivitamatult ametiasutust, samuti kaevekohas asuvaid tehnovõrkude valdajaid, näidates ära avariikaevetöö koha, avariikaevetöö põhjuse, töö alguse kuupäeva, kaevaja nime, töö eest vastutava isiku ametikoha, nime ja telefoninumbri.

  (2) Kui tehnovõrgu avarii nõuab avariikaevetöö alustamist väljaspool üldkehtivat tööaega, puhkepäeval või riiklikul pühal ning mõne lõikes 1 nimetatud asutusega või tehnovõrgu valdajaga ei saada operatiivselt kontakti, edastab avariilise tehnovõrgu valdaja vastava info e-posti aadressile [email protected] ning teavitab avariikaevetööst esimesel võimalusel. Tee läbisõiduvõimaluseta sulgemise korral seoses avariitöödega peab töö tegija viivituseta teavitama sellest politsei- ja päästeasutust ning valda läbivaid ühistranspordiliine teenindavate vedajate dispetšerteenistusi.

§ 22.   Avariikaevetöö akt

  (1) Avariikaevetöö kohta koostab avariilise tehnovõrgu valdaja avariikaevetöö akti ja edastab selle ametiasutusele teadmiseks 1 (ühe) tööpäeva jooksul arvates avariikaevetöö alustamisest.

  (2) Avariikaevetöö aktile kirjutab alla tehnovõrgu füüsilisest isikust valdaja või tehnovõrgu juriidilisest isikust valdaja juhatuse liige või tegevjuht. Valdaja juhatuse liige või tegevjuht võib volitada avariikaevetöö aktile alla kirjutama ka teisi isikuid.

§ 23.   Nõuded avariikaevetöö kohale

  (1) Avariikaevetöö koht ümbritsetakse ohupiiretega ja tähistatakse liikluskorraldusvahenditega vastavalt käesoleva eeskirja nõuetele.

  (2) Avariikaevetöö läbiviimisel lähtutakse käesoleva eeskirja 4. peatükis sätestatud kaevetööde läbiviimise nõuetest ja 5. peatükis sätestatud kaevetöö lõpetamise nõuetest.

5. peatükk Kaevetöö lõpetamine 

§ 24.   Heakorrastamise nõue

  Kaevetöö või selle etapi ning kaevetöö käigus rikutud ala heakorrastab kaevaja käesoleva eeskirja, ametiasutuse ettekirjutuste ja ehitusprojekti kohaselt.

§ 25.   Kaevetöötrassi tagasitäide

  (1) Teekatte alla jääva kaevetöötrassi täitmist alustatakse kaevetöötrassi põhja tihendamisest, mis vajadusel teostatakse enne tehnovõrgu paigaldamist. Kaevetöötrass täidetakse pinnasega kihtide kaupa, igat kihti eraldi tihendades. Tihendatava kihi paksus sõltub kasutatava tihendusseadme tehnilistest näitajatest, kuid ei tohi ületada 50 cm. Iga kihi kohta esitatakse kaevaja poolt tiheduse mõõtmise laboratoorne õiend, mis on väljastatud vastavat tegevusluba omava isiku poolt. Laboratoorsete uuringute kulud kannab kaevaja.

  (2) Ametiasutusel on õigus:
  1) mõõta täitepinnase tihedust ka ise ning vajadusel nõuda kaevajalt täiendavat tihendamist;
  2) nõuda kaevajalt laboratoorset õiendit või karjääri kehtivat sertifikaati kaeviku täitematerjalide omaduste kohta.

  (3) Teekatte alla kaevetöö täitematerjalina kasutatakse materjale, mis omavad häid filtreerimise ja kandevõimelisi omadusi ning võimaldavad nõuetekohast tihendamist vastavalt materjali tihendusomadustele normidele vastava minimaalse tulemuseni.

  (4) Lõikes 1 nimetatud tingimuste täitmata jätmisel või lõikes 2 punktis 2 nimetatud dokumentide esitamata jätmisel on ametiasutusel õigus nõuda kaevetöötrassi avamist ning nõuetekohase tagasitäite tegemist.

§ 26.   Haljastuse taastamine

  (1) Haljastuse taastamisel kasutatakse ära varem kooritud huumusmuld. Peale kaevetöötrassi tagasitäitmist ja tihendamist kaetakse taastatav maa-ala vähemalt 10 cm paksuse sõelutud huumusmulla kihiga, külvatakse muruseeme ning rullitakse. Haljastuse taastamisel võib kasutada ka mätastust või muruvaipa, millele tehakse kasvumullast aluskiht, jätkuvahed täidetakse kasvumullaga, kastetakse ja rullitakse.

  (2) Puude juurte piirkonnas tehakse tagasitäide 30-40 cm paksuse kasvumulla kihina, kuid mitte kõrgemale juurekaelast.

  (3) Murupind ei tohi oma kõrguse tõttu takistada sademetevee äravoolu katetelt.

§ 27.   Tee taastamise nõuded

  (1) Kaevetöö tegija on kohustatud tee taastamisel lähtuma majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määrusega nr 101 “Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ kehtestatud tee ehitamise kvaliteedi nõuetest ja käesolevas paragrahvist sätestatust ning taastama kaevekoha samatüübilise kattega.

  (2) Kui teekatte nõuetekohane ja lõplik taastamine kaevetöö lõpetamisel ei ole võimalik, tuleb teekate taastada ajutiselt ning kaevetöö tegija peab tagama ohutu liikluse kuni teekatte nõuetekohase taastamiseni. Eemaldatud kattega teeosad jäetakse liiklusele suletuks kuni teekatte taastamiseni või ajutise teekatte paigaldamiseni.

  (3) Juhul, kui teekatet ei ole võimalik koheselt lõplikult taastada, tuleb 48 tunni jooksul paigaldada ajutine teekate:
  1) suurema liiklusintensiivsusega teedel (põhitänavatel) asfaldi freespurust või külmast asfaldist;
  2) ülejäänud teedel asfaldi freespurust, killustikust fr 0...16 mm või sillutiskivi kattest.

  (4) Alaline teekate tuleb taastada esimesel võimalusel.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud juhul peab tagasitäide olema jäävaba.

  (6) Piki sõiduteed toimuvate kaevetööde korral taastatakse sõidutee kate telgjoonest kuni lähema sõiduraja ääreni. Taastatava sõidutee katte äär tuleb enne taastamist sirgeks lõigata ning taastada kaevikuava. Lisaks tuleb arvestada, et piki sõiduteed toimuvate kaevetööde korral taastatakse sõidutee kate kuni lähemal asuva sõidutee ääreni juhul, kui kaevik on sõidutee äärest vähem kui 1 meetri kaugusel.

  (7) Risti teed toimuvate kaevetööde korral taastatakse mitme ristisuunalise kaeve ala ühtse lapina, kui kaevetöö alade vahe on väiksem kui 10 meetrit.

  (8) Kõnnitee ning jalg- ja jalgrattatee taastamisel tuleb teekate taastada kaeveala ulatuses kogu tee laiuses.

  (9) Kui teekatte taastamine toimub äärekividega sõidutee või kõnnitee servani, tuleb vajadusel välja vahetada ka äärekivid.

  (10) Erinevate asfaltkatte kihtide vaheline pind ning uue ja vana asfaldikihi vaheline kontaktpind tuleb kruntida bituumeni või bituumenemulsiooniga. Pealmise asfaltkatte vuugikohad tuleb katta bituumeni või bituumenemulsiooniga ning puistata üle graniitsõelmetega.

  (11) Kruuskatte taastamisel kasutatakse üldjuhul eelnevaga samaväärset materjali. Kui samaväärset materjali kasutada ei saa, siis tuleb kasutada majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määruse nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ lisas 10 „Sidumata segude terastikuline koostis“ nimetatud segu nr 6.

  (12) Alla viie aasta vanused katted tuleb taastada kaevealal kogu tee laiuses.

  (13) Kaeveala, kus ei ole kaevetööde lõppemisel või teekatte taastamisel tagatud nõutav teeseisund ja liiklusohutus, tuleb tähistada liikluskorraldusvahenditega.

§ 28.   Kaevetöö lõpetamine

  (1) Kaevetöö lõpetatakse pärast teekatte ja haljastuse lõplikku ja nõuetekohast taastamist ning kaeveala heakorrastamist.

  (2) Kaevetöö lõpetamisel annab kaevaja kaeveobjekti üle ametiasutusele. Kaevetöö lõpetamine ja üleandmine fikseeritakse kaeveloal.

  (3) Kaevetöö lõpetamisel esitab kaevaja ametiasutusele:
  1) teekatte täitepinnase kihtide tihedusmõõtmiste laboratoorsed õiendid;
  2) taastatud asfaltbetoonkatte omaduste laboratoorse õiendi. Alla 10 m² suuruste katete puhul võib ametiasutuse loal laboratoorsetest proovidest loobuda, kui visuaalsel vaatlusel ei teki kahtlusi töö kvaliteedi suhtes;
  3) kasutatud ehitusmaterjalide sertifikaadid;
  4) tee asendiplaani teostusjoonise digitaalsel kujul (kui kaevetöö tulemusena on toimunud muutused tee asendiplaanis).

§ 29.   Garantii kaevetööle

  (1) Lõpetatud kaevetööle ja taastamistööle annab kaevaja kaheaastase garantii alates kaevetöö lõpetamisest.

  (2) Garantiiaja kestel ilmnevad kaevetööst tingitud defektid kõrvaldab kaevaja omal kulul ametiasutuse poolt määratud tähtajaks.

  (3) Kui kaevaja pole garantiiajal ilmnenud puudusi määratud tähtajaks kõrvaldanud, võib ametiasutus tellida taastamistööd kolmandalt isikult kaevaja kulul.

6. peatükk Vastutus 

§ 30.   Kaevaja vastutuse ulatus

  (1) Eeskirja nõuete rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses ja teistes Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud viisil ja korras.

  (2) Kaevaja kannab täielikku vastutust teostatud töö tehnoloogia, ohutustehnika, tähtaegade, kvaliteedi, liiklusohutuse ning ehitusprojekti ja selle juurde käivate kooskõlastuste nõuete täitmise eest.

  (3) Kõrghaljastuse rikkumise tuvastamisel on ametiasutusel õigus nõuda vastutavalt isikult haljastuse taastamist või kahju hüvitamist kolme aasta jooksul arvates ajast, mil õigustatud isik kahjust ja kahju hüvitama kohustatud isikust teada sai või pidi teada saama.

§ 31.   Kaeveloa peatamine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Ametiasutusel on õigus peatada kaeveloa kehtivus või see kehtetuks tunnistada juhul, kui ilmneb, et:
  1) taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  2) kaevetööde käigus pole kinni peetud kehtivatest õigusaktidest;
  3) kaevetööde käigus kahjustatakse projektis ja eeskirjas lubamatul viisil haljastust, tekitatakse ülenormatiivset müra, raiutakse puud ilma raieloata või kahjustatakse ümbritsevat keskkonda muul viisil.

  (2) Kaevetöö loa kehtivus peatatakse ametiasutuse poolt kuni tööde vastavusse viimiseni kehtivate õigusaktidega.

  (3) Kaevetöö loa peatamisest või kehtetuks tunnistamisest teavitatakse taotlejat kirjalikult. Loa peatamise puhul teavitatakse taotlejat loa peatamise kestvusest.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 32.   Vormide kinnitamine

  Kaeveloa taotluse vormi, enne kaevetöö alustamist koostatava kahepoolse akti vormi, kaeveloa vormi ja avariikaevetööde akti vormi kehtestab vallavalitsus korraldusega.

§ 33.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Hanila Vallavolikogu 19.02.2014 määrus nr 11 „Hanila valla kaevetööde eeskiri“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 34.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Rait Maruste
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json