KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Teksti suurus:

Jälgimisseadmestiku paigaldamise, kasutamise ning andmete töötlemise ja jälgimisseadmestikust avalikkuse teavitamise kord

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.12.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.12.2020, 73

Jälgimisseadmestiku paigaldamise, kasutamise ning andmete töötlemise ja jälgimisseadmestikust avalikkuse teavitamise kord

Vastu võetud 15.12.2020 nr 110

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 alusel, lähtudes korrakaitseseaduse §-st 34 ja § 572 lõikest 1.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega sätestatakse Märjamaa vallale kuuluva vara ja Märjamaa valla asutuste ruumides (ametiasutused ja hallatavad asutused) viibivate isikute kaitseks ning Märjamaa valla haldusterritooriumil Märjamaa valla omavalitsusorganite, asutuste ja haldusorganina tegutsevate isikute poolt riikliku järelevalve teostamiseks ning muude avalike ülesannete täitmiseks jälgimisseadmestiku kasutamise, paigaldamise ning jälgimisseadmestiku abil kogutud andmete töötlemise alused ning jälgimisseadmestikust avalikkuse teavitamise kord.

  (2) Määrusega ei reguleerita Märjamaa valla asutuste sündmustel ja avalikel üritustel tehtud salvestiste säilitamist ja kasutamist.

§ 2.   Jälgimisseadmestik

  (1) Jälgimisseadmestik määruse mõistes on tehniliste vahendite süsteem, mis Märjamaa valla haldusterritooriumil avalikku kohta või Märjamaa valla asutuse välisseinale või siseruumi või sõidukisse statsionaarselt paigaldatud kaamera abil edastab reaalajas pildi või pildi ja heli (edaspidi nimetatud mõisteid koos pilt), salvestab ning võimaldab pilti töödelda ja taasesitada.

  (2) Määruses ei käsitleta jälgimisseadmestikuna kaasaskantavaid videokaameraid ega muid tehnilisi seadmeid (portatiivne videokaamera, mobiiltelefon, fotoaparaat, vms), millega on võimalik pilti salvestada, töödelda ja taasesitada.

§ 3.   Jälgimisseadmestiku kasutamise eesmärk ja kaamerate paigaldamine

  (1) Jälgimisseadmestikku võib kasutada:
  1) Märjamaa valla asutuste valduses oleva Märjamaa vallale kuuluva vara ning asutuse ruumides ja asutuse territooriumil viibivate isikute kaitseks, st vara säilimist ja isikute turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks ning olukorrale reageerimiseks;
  2) avalikku kohta paigaldatud ning avalikuks kasutamiseks mõeldud Märjamaa valla vara (pargiinventar, bussiootepaviljonid, spordi- ja mänguväljakute inventar jms) säilimist ohustava olukorra ennetamiseks ning olukorrale reageerimiseks ja vara kahjustamisel või vargusel kahju tekitaja või süüteo toimepanija väljaselgitamiseks;
  3) avalikus kohas käitumise üldnõuete täitmise üle järelevalve teostamiseks;
  4) seadustest tulenevate muude avalike ülesannete täitmisel, kui jälgimisseadmestiku kasutamine on lubatav ning sellega ei kahjustata ülemääraselt isikute õigusi.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 ja punktis 4 sätestatud juhtudel, kui avalik ülesanne on seadusega antud teatud liiki avalikku ülesannet täitva kohaliku omavalitsuse asutuse pädevusse, otsustab jälgimisseadmestiku kasutusele võtmise ning turva-, valve- või videokaamera (edaspidi kaamera) asukoha või asukohad vastava asutuse juht, sätestades jälgimisseadmestiku kasutamise fakti ning selle abil andmete töötlemise põhimõtted asutuse tegevust või töökorraldust reguleerivates aktides.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2 ja 3 sätestatud juhtudel, kui kaamera paigaldatakse avalikku kohta, otsustab jälgimisseadmestiku kasutusele võtmise ning määrab kaamerate asukohad Märjamaa Vallavalitsuse protokollilise otsusega.

  (4) Jälgimisseadmestiku kasutusele võtmise otsustamisel, kaamerate asukohtade määramisel ning nende paigaldamisel tuleb lähtuda põhimõttest, et jälgimisseadmestiku kasutamine ei tohi ülemääraselt kahjustada isikute huve ja õigusi.

  (5) Jälgimisseadmestiku kasutusele võtmisele peab eelnema:
  1) isikute turvalisusele, vara säilimisele ning avalike ülesannete täitmisel tekkida võivate ohtude määratlemine ning ohu esinemise tõsiduse ja realiseerumise tõenäosuse hindamine;
  2) alternatiivsete ohu tõrjumise meetmete kasutusele võtmise analüüsimine, mille teostab vallavalitsuse moodustatud vähemalt kolmeliikmeline komisjon ja esitab analüüsi tulemuse vallavalitsusele.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 märgitud analüüsi tulemusel jälgimisseadmestiku põhjendatud kasutusele võtmisel tuleb valida selliste tehniliste võimalustega jälgimissüsteem ning paigaldada kaamerad viisil, mis täidab kaamera kasutusele võtmise eesmärgi, kuid tagab isikuandmete töötlemise minimaalsusprintsiibi järgimise.

§ 4.   Nõuded jälgimisseadmestikule ja selle kasutamisele

  (1) Jälgimisseadmestik tuleb valida selliselt, et selle abil kogutud andmete puhul on tagatud andmete terviklikkus, käideldavus ning konfidentsiaalsus.

  (2) Asutusel, kes kasutab jälgimisseadmestikku ja töötleb selle abil andmeid, tuleb tagada sellised organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnilised turvameetmed, mis kaitsevad jälgimisseadmestiku abil kogutud andmeid tahtmatu või volitamata jälgimise, kopeerimise, muutmise, teisaldamise ja kustutamise eest.

  (3) Jälgimisseadmestik peab olema valitud ning seadistatud selliselt, et igal volitatud kasutajal on süsteemi sisenemiseks oma unikaalne identifitseerimistunnus ning tagantjärele peab olema võimalik kindlaks teha kes, millal ja milliseid andmeid töötles (vaatas, salvestas, muutis, kopeeris, kustutas).

§ 5.   Jälgimisseadmestiku abil kogutud andmete kasutamine

  (1) Jälgimisseadmestiku abil kogutud andmeid võib kasutada ainult selle määruse § 3 lõikes 1 märgitud eesmärkide täitmiseks.

  (2) Avalikesse kohtadesse paigaldatud jälgimisseadmestiku kaudu edastatud pilti reaalajas jälgib ja salvestist kasutab (sh töötleb, edastab ja hävitab) ametiasutus, kes vastavalt õigusaktidele teostab riiklikku järelevalvet, täidab kohtuvälise menetleja ülesandeid ning on valdavalt avalikesse kohtadesse paigaldatud vara valdaja ja valitseja.

  (3) Märjamaa valla asutuste valduses oleva vara ning asutuses viibivate isikute kaitseks või seadusest tulenevatel alustel teatud liiki avalikku ülesannet täitva asutuse pädevusse antud ülesannete täitmiseks kasutusele võetud jälgimisseadmestiku kaudu edastatud pilti jälgib reaalajas ja kasutab salvestist vastav asutus.

  (4) Asutuse juht peab asutuse tegevust reguleerivate dokumentidega määrama ametniku või töötaja, kellel on ameti- või tööülesannetest lähtuvalt õigus ja kohustus jälgimisseadmestiku kaudu edastatud pilti reaalajas jälgida või hilisemalt pildi salvestist kasutada, töödelda, edastada ja hävitada.

  (5) Kolmas isik või asutus võib Märjamaa valla paigaldatud jälgimisseadmestikku kasutada ning selle abil salvestatud andmeid kasutada kas:
  1) salvestisel oleva isiku ehk andmesubjekti kirjalikul nõusolekul või
  2) seadusega sätestatud juhtudel, eeskätt isikuandmete kaitse seaduses sätestatud töötlemise põhimõtteid järgides.

§ 6.   Salvestisega tutvumise õigus

  (1) Igal inimesel ehk andmesubjektil on õigus tutvuda teda kujutava salvestisega. Salvestisega tutvumise ja sellest koopia väljastamise korral tuleb arvestada, et kui salvestisel on ka teisi andmesubjekte, võib juurdepääsu andmetele võimaldada vaid kõigi andmesubjektide kirjalikul nõusolekul või muutes teised mitte tuvastatavaks.

  (2) Kolmandatel isikutel ja asutustel on andmesubjekti nõusolekuta õigus salvestisega tutvuda või saada sellest koopia isikuandmete kaitse seaduses sätestatud alustel.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 märkimata juhtudel võib jälgimisseadmestiku abil kogutud isikuandmeid edastada ainult salvestisel kujutatud iga andmesubjekti kirjalikul nõusolekul.

  (4) Taotlus salvestisele juurdepääsuks või salvestise koopia väljastamiseks esitatakse jälgimisseadmestiku kasutajale (andmete töötlejale).

  (5) Isikuandmete kaitse seaduses sätestatud alustel salvestisele juurdepääsu võimaldamiseks või salvestisest koopia väljastamiseks peab andmete nõudja esitama kirjaliku taotluse, märkides õigusliku aluse ja põhjuse andmete edastamiseks andmesubjekti nõusolekuta. Taotlust säilitatakse asutuses 1 aasta.

  (6) Andmete töötlejal on õigus jätta andmesubjekti taotlus rahuldamata ning salvestisele juurdepääsu mitte lubada, kui taotlejale ei ole võimalik näidata või väljastada tema kohta kogutud andmeid nii, et see ei kahjustaks kolmandate isikute huve.

  (7) Kolmandate isikute ja asutuste taotlust salvestisega tutvumiseks või sellest koopia väljastamiseks ei rahuldata, kui taotleja või andmete kogumise eesmärk ei vasta isikuandmete kaitse seaduses märgitud tingimustele või puudub salvestisel kujutatud isikute kirjalik nõusolek.

§ 7.   Salvestise säilitamine

  (1) Üldjuhul säilitatakse jälgimisseadmestikuga kogutud andmeid (salvestist) 30 kalendripäeva arvates salvestamise päevast.

  (2) Kui salvestist on vaja menetluse läbiviimisel, säilitatakse salvestis menetluse lõppemiseni.

  (3) Kui salvestise säilitamiseks on jälgimisseadmestiku kasutamise õigust andva eriseadusega määratud lühem või pikem säilitustähtaeg, tuleb salvestist säilitada seadusega määratud tähtaja jooksul.

  (4) Salvestise säilitamistähtaja möödumisel tuleb salvestis kustutada jälgimisseadmestiku tehniliste võimalustega, kas andmete kustutamise funktsiooni või andmete üle salvestamisega.

§ 8.   Jälgimisseadmestikust avalikkuse teavitamise kohustuslikkus

  (1) Määruse § 3 lõike 1 punktis 1 sätestatud alustel Märjamaa Vallavalitsuse hallatava asutuse valduses ja kasutuses olevast jälgimisseadmestikust peab vastav asutus avalikkust teavitama oma asutuse veebilehe kaudu.

  (2) Avalikku kohta paigaldatud jälgimisseadmestikust ning Märjamaa Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) valduses ja kasutuses olevast jälgimisseadmestikust teavitab ametiasutus avalikkust Märjamaa valla veebilehe kaudu.

  (3) Märjamaa valla hallatav asutus on kohustatud asutuse veebilehel avaldatud isikuandmete kaitse juhistest (privaatsuspoliitikas) sätestama jälgimisseadmestiku kohta vähemalt järgmised andmed:
  1) kasutamise eesmärk ja õiguslik alus;
  2) saadud andmete töötleja andmed (töökoht, telefon, e-post);
  3) salvestise säilitamise, sellele juurdepääsu ja salvestise võimaliku edastamise andmed;
  4) kogutud teabega tutvumise tingimused.

  (4) Avalikku kohta paigaldatud jälgimisseadmestikust teavitab isikuid asutus, kes kasutab jälgimisseadmestikku, paigaldades kaamera mõju ulatuse piirile teabetahvli, mis vastab korrakaitseseaduse alusel kehtestatud jälgimisseadmestiku kasutamisest avalikkuse teavitamise korrale.

  (5) Kui jälgimisseadmestiku kasutamisest informeeriv teabetahvel tuleb paigaldada teemaale, kasutatakse teabetahvlit, mis vastab õigusaktidega teemärgistele ja liiklusmärkidele kehtestatud nõuetele.

§ 9.   Määruse nõuete täitmise eest vastutaja

  Määruse nõuetekohase täitmise eest vastutab asutuse, kus kasutatakse jälgimisseadmestikku, juht.

§ 10.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Urmas Kristal
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json