SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.12.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.12.2021, 13

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Vastu võetud 19.04.2018 nr 7
RT IV, 28.04.2018, 18
jõustumine 01.05.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.11.2018RT IV, 04.12.2018, 4007.12.2018
20.06.2019RT IV, 28.06.2019, 5201.07.2019
13.12.2021RT IV, 18.12.2021, 1121.12.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.09.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord reguleerib isiku ja perekonna toimetuleku soodustamiseks Otepää valla poolt makstavate sotsiaaltoetuste (edaspidi toetus) ja osutatavate sotsiaalteenuste (edaspidi teenus) taotlemise tingimusi ja korda.

§ 2.   Määruse kohaldamine ja mõistete kasutamine

  (1) Määrust kohaldatakse eeskätt koos sotsiaalseadustiku üldosa seaduse ja sotsiaalhoolekande seadusega ning vajadusel teiste sotsiaalkaitse korraldust ja sotsiaalkaitse tagamist reguleerivate õigusaktidega.

  (2) Määruses kasutatakse mõisteid käesoleva paragrahvi lõikes 1 märgitud seaduste ja nende alusel antud riiklikes õigusaktides sätestatu tähenduses.

§ 3.   Toetuse määramise ja teenuse osutamise põhimõtted

  Toetuse määramisel ja teenuse osutamisel kohaldatakse sotsiaalseadustiku üldosa seaduse põhimõtteid ning lähtutakse järgnevast:
  1) isikul on esmane vastutus teda ohustavate sotsiaalsete riskidega toimetulekul;
  2) toetuse või teenuse taotlemisel peab isik ise aitama igakülgselt kaasa eesmärgipärasele ja efektiivsele menetlusele;
  3) isikut abistatakse tema vajadusele, arusaamisele ja huvile vastava toetuse või teenuse taotluse esitamisel või toimingu tegemisel, kui ilma abistamata jääksid tema õigused teostamata;
  4) toetuse või teenuse määramisel lähtutakse esmajärjekorras isiku vajadusest, mille väljaselgitamiseks viiakse vajadusel läbi eelnev hindamine;
  5) isikut nõustatakse toetuse või teenuse valikul ja vajaduse korral abi kasutamisel vastava erialase ettevalmistusega spetsialisti poolt;
  6) abi vajavat isikut kaasatakse abi andmise kõikidel etappidel ja vajaduse korral kaasatakse ka tema perekonnaliikmeid, kui isik on selleks nõusoleku andnud;
  7) isikule tagatakse toetused ja teenused võimalikult kättesaadaval moel.

§ 4.   Toetustele ja teenustele õigust omavad isikud

  (1) Toetust ja teenust on õigustaotleda abivajaval isikul, kelle elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Otepää vald (v.a matusetoetuse või hooldajatoetuse taotleja).

  (2) Toetuse saaja ei pea olema Otepää valla elanik kui ta on alaealise lapse eestkostja või lapse perekonnas hooldaja ja laps on Otepää valla elanik.

  (3) Vältimatut sotsiaalabi on õigustatud saama isik, kes vastab abi saamise tingimustele ja tegelikult viibib või elab alaliselt Otepää valla haldusterritooriumil.

  (4) Perekonna sissetulekust sõltuva toetuse taotlemiseks tekib õigus, kui perekonna sissetulek on pärast sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõigetes 5 ja 6 sätestatud tingimustel arvestatud eluasemekulude mahaarvamist väiksem, kui kahekordne toimetulekupiir.

§ 5.   Isiku kohustused toetuse või teenuse taotlemisel ja saamisel

  Toetuse või teenuse taotlemisel ja saamisel on isik kohustatud:
  1) esitama sotsiaalteenistusele kõik teadaolevad tõesed ja täielikud andmed, dokumendid ja muud tõendid, mis on vajalikud toetuse või teenuse saamise õiguse väljaselgitamiseks, sealhulgas seaduses sätestatud juhul andmed kolmandate isikute kohta;
  2) teavitama vallavalitsust viivitamata toetuse või teenuse saamise õigust ja määramist mõjutavatest asjaoludest ja asjaolude muutumisest;
  3) osalema aktiivselt talle toetuse või teenuse andmises, sealhulgas täitma sellega seotud kõrvaltingimusi, seaduses sätestatud juhul ja tingimustel läbima sotsiaalteenistuse nõudel uuringu, arstliku läbivaatuse või ekspertiisi;
  4) kasutama talle toetusena antud vahendeid sihtotstarbeliselt.

2. peatükk TOETUSTE LIIGID JA MÄÄRAMISE KORD 

1. jagu Üldsätted 

§ 6.   Toetuste liigid

  (1) Toetused jagunevad perekonna sissetulekust mittesõltuvateks ja sõltuvateks toetusteks.

  (2) Perekonna sissetulekust mittesõltuvad toetused on:
  1) sünnitoetus;
  2) matusetoetus;
  3) esmakordselt kooli mineva lapse koolitoetus;
  31) lasteaiatoidu toetus;
[RT IV, 04.12.2018, 40 - jõust. 07.12.2018]
  4) koolilõpetaja toetus;
  5) hooldajatoetus;
  6) jõulutoetus.

  (3) Perekonna sissetulekust sõltuvad toetused on:
  1) tervisetoetus;
  2) sotsiaalteenuse toetus;
  3) toetus raske majandusliku olukorra puhul.

  (4) Toetuste piirmäärad kehtestab Otepää Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 7.   Toetuse taotlemine ja taotluse menetlemine

  (1) Taotlus toetuse (v.a jõulutoetuse) saamiseks koos taotlust põhjendavate dokumentidega esitatakse vallavalitsusele. Kui abivajadusest saadakse teada muul viisil, siis selgitab vallavalitsuse sotsiaalteenistus välja isiku tahte ja tema abivajaduse.

  (2) Taotluses esitatakse järgmised andmed:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi, sünniaeg või isikukood;
  2) toetuse liik ehk taotletav abi;
  3) taotleja kontaktandmed (postiaadress, e-postiaadress, telefoninumber);
  4) toetuse saamise õiguse tekkimise või toetuse andmiseks olulised asjaolud, sh vajadusel andmed kolmandate isikute kohta või kulutusi tõendavad dokumendid;
  5) toetuse maksmise viis;
  6) vajadusel täiendavad andmed;
  7) taotluse koostamise kuupäev ja taotleja allkiri.

  (3) Sotsiaalteenistus selgitab välja isiku abivajaduse, selleks:
  1) teenistuja kontrollib taotluses esitatud andmeid. Taotluses puuduste esinemisel määrab teenistuja taotluse esitajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks;
  2) teenistujal on vajaduse korral õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni ja täiendavaid andmeid. Sissetulekute varjamise või teadvalt muude valeandmete esitamise korral katkestab teenistuja taotluse menetlemise. Teenistujal on põhjendatud vajaduse korral õigusteha päringuid andmete saamiseks läbi STAR infosüsteemi ja muude infosüsteemide;
  3) perekonna sissetulekust sõltuva toetuse määramisel hinnatakse isiku või perekonna materiaalset olukorda ja abivajadust (kodukülastus, vestlus, majandusliku olukorra analüüs jm).

  (4) Otsus toetuse määramise või sellest keeldumise kohta tehakse 10 tööpäeva jooksul toetuse taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast.

§ 8.   Toetuse määramise otsustamine

  (1) Perekonna sissetulekust mittesõltuva toetuse määramise otsustab sotsiaalteenistuse juhataja.

  (2) Perekonna sissetulekust sõltuva toetuse määramise otsustab vallavalitsus sotsiaalteenistuse ettepanekul.

  (3) Toimetulekutoetuse määramise otsustab sotsiaalteenistuse sotsiaaltööspetsialist.

§ 9.   Toetuse maksmine

  (1) Toetus makstakse välja 30 kalendripäeva jooksul arvates toetuse andmise otsuse tegemisest.

  (2) Igakuiselt makstav toetus makstakse välja jooksva kuu 20. kuupäevaks.

2. jagu Perekonna sissetulekust mittesõltuvad toetused 

§ 10.   Sünnitoetus

  (1) Sünnitoetus koosneb kahest osast, millest:
  1) esimene osa määratakse ühele lapsevanemale, kui lapse sünnijärgse elukohana registreeritakse rahvastikuregistris Otepää vald ja ühe lapsevanema elukohana on lapse sünni hetkel rahvastikuregistris olnud vähemalt eelnevad kuus kuud registreeritud Otepää vald;
  2) teine osa määratakse ühele lapsevanemale lapse üheaastaseks saamisel, kui lapse ja vähemalt ühe lapsevanema elukohana on lapse üheaastaseks saamisel rahvastikuregistris jätkuvalt registreeritud Otepää vald.

  (2) Sünnitoetuse teist osa ei määrata, kui taotlejale ei ole määratud sünnitoetuse esimest osa.

  (3) Sünnitoetus määratakse lapse sünnikuupäeval kehtinud suuruses.

§ 11.   Matusetoetus

  Matusetoetus määratakse isikule, kes korraldab rahvastikuregistri andmetel Otepää vallas registreeritud elukohaga lahkunu matuse.
[RT IV, 28.06.2019, 52 - jõust. 01.07.2019]

§ 12.   Esmakordselt kooli mineva lapse koolitoetus

  (1) Esmakordselt kooli mineva lapse toetus määratakse Otepää vallas asuvasse haridusasutusse mineva lapse vanemale, kui lapse elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Otepää vald.

  (2) Toetust on õigus saada ka juhul, kui:
  1) Otepää vallas asuvasse haridusasutusse õppima asuva lapse elukoht rahvastikuregistri andmetel ei ole Otepää vald, kuid lapsele tema rahvastikuregistrijärgses elukohas sarnast toetust ei määrata või
  2) laps asub õppima väljaspool Otepää valda asuvasse haridusasutusse puudest tingitud erivajaduse tõttu koolivälise nõustamismeeskonna soovituse alusel.
[RT IV, 18.12.2021, 11 - jõust. 21.12.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.09.2021.]

§ 121.   Lasteaiatoidu toetus

  (1) Lasteaiatoidu toetus määratakse Otepää vallas asuvas lasteaias käivale lapsele, kui perekonnas on kolm või enam last.

  (2) Lasteaiatoidu toetuse määramisel hüvitatakse toidukulu täies ulatuses.

  (3) Lasteaiatoidu toetuse määramine otsustatakse septembrikuus ning vajadusel uuesti.

  (4) Lasteaiatoidu toetus määratakse taotluse esitamisest kuni õppeaasta lõpuni 31. augustil.

  (5) Käesolevas paragrahvis käsitletakse lapsena riiklikul ülalpidamisel mitteolevat kuni 16-aastast isikut ning 17-18-aastast isikut, kes õpib põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses, ning tema elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Otepää vald.
[RT IV, 04.12.2018, 40 - jõust. 07.12.2018]

§ 13.   Koolilõpetaja toetus

  Koolilõpetaja toetus määratakse põhikooli või gümnaasiumi lõpetajale, kui tema elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Otepää vald ning ta on sooritanud lõpueksamid selleks ettenähtud ajal.

§ 14.   Hooldajatoetus

  (1) Hooldajatoetust saab taotleda isik, kes on määratud raske või sügava puudega isiku hooldajaks või eestkostjaks või kes hooldab raske või sügava puudega last.

  (2) Hooldajatoetust on õigus saada puudega lapse vanemal, seaduslikul esindajal või kasuvanemal, kes lapse puudest tingitud kõrvalabi vajaduse tõttu ei tööta.

  (3) Hooldajatoetus määratakse otsuse tegemisele järgneva kuu 1. kuupäevast ja selle maksmine lõpetatakse hooldajatoetuse maksmise lõpetamist tingivate asjaolude tekkimise kuule järgnevast kuust.

  (4) Hooldajatoetusega kaasnevad riiklikud maksud tasutakse vallavalitsuse poolt.

§ 15.   Jõulutoetus

  (1) Jõulutoetus, mis koosneb kingipakist, võidakse määrata lastele ja eakatele.

  (2) Jõulutoetuse saajad määratakse aasta lõpus lähtudes vallaeelarve võimalustest.

3. jagu Perekonna sissetulekust sõltuvad toetused 

§ 16.   Tervisetoetus

  (1) Tervisetoetus määratakse:
  1) lapse prillide ostukulu hüvitamiseks;
  2) puudest või erivajadusest tulenevate abivahendite soetamise kulu hüvitamiseks;
  3) retseptiravimite kulu hüvitamiseks;
  4) raviasutuse väljastatud omaosalusarve tasumisega seotud kulu hüvitamiseks;
  5) ravikindlustamata isikule osutatud raviteenuste eest tasumiseks. Toetus on ettenähtud ravikindlustamata isikute hädavajalike ravikulude, puude raskusastme ja töövõime määramiseks tehtavate kulude osaliseks katmiseks.

  (2) Tervisetoetuse taotlemisel lisatakse taotlusele maksekviitungid tehtud kulutuste kohta.

§ 17.   Sotsiaalteenuse toetus

  (1) Sotsiaalteenuse toetus määratakse sotsiaalteenuse omaosaluse hüvitamiseks.

  (2) Sotsiaalteenuse toetuse määramisel võetakse arvesse teenuse mahtu, teenuse maksumust ning teenust saava isiku ja tema perekonna majanduslikku olukorda.

§ 18.   Toetus raske majandusliku olukorra puhul

  Toetus raske majandusliku olukorra puhul määratakse:
  1) isikule, kes ise või kelle perekond on sattunud toimetulekuraskustesse sotsiaalsete riskide (töötus, haigus, töövõimetus, vanadus, toitja kaotus, laste kasvatamine, kuriteoohvriks langemine, õnnetusjuhtum, erivajadus), elatusvahendite kaotuse või planeerimatu väljamineku tõttu;
  2) toimetulekuraskustes isikule kütte muretsemiseks, eluaseme teenuste eest maksmiseks või eluruumi hädavajaliku sanitaarse olukorra parandamiseks;
  3) asenduskodust tagasipöördunud isikule iseseisva elu alustamiseks vajalike vahendite soetamiseks;
  4) kinnipidamisasutusest vabanenule dokumentide taotlusega seotud ja esmaste vajalike kulutuste kompenseerimiseks;
  5) muude erakorraliste põhjendatud kulutuste hüvitamiseks.

3. peatükk TEENUSTE LIIGID JA MÄÄRAMISE KORD 

§ 19.   Teenuste liigid

  (1) Otepää vallas osutatavad teenused on:
  1) koduteenus;
  2) väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus;
  3) tugiisikuteenus;
  4) täisealise isiku hooldus;
  5) isikliku abistaja teenus;
  6) varjupaigateenus;
  7) turvakoduteenus;
  8) sotsiaaltransporditeenus;
  9) eluruumi tagamine;
  10) lapsehoiuteenus;
  11) asendushooldusteenus;
  12) järelhooldusteenus;
  13) võlanõustamisteenus;
  14) sotsiaalne rehabilitatsioon.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 - 13 sätestatud teenuste eesmärk, sisu ja osutamise üldtingimused on sätestatud sotsiaalhoolekande seaduses.

§ 20.   Sotsiaalne rehabilitatsioon

  (1) Sotsiaalse rehabilitatsiooni eesmärk on tööpuuduse, terviserikke või muul põhjusel aktiivsest ühiskondlikust elust kõrvale jäänud isiku abistamine tema isikliku vastutuse tõstmiseks enda ja oma perekonnaliikmete toimetuleku eest.

  (2) Sotsiaalses rehabilitatsioonis võivad osaleda Otepää vallas elavad ja töökohta mitteomavad isikud, kes soovivad tõsta oma konkureerimise taset tööturul. Sotsiaalses rehabilitatsioonis osalemine on kohustuslik toimetulekutoetust taotlevatele mittetöötavatele isikutele ning nende täisealistele mittetöötavatele ja töötamisega võrdsustatud tegevusega hõivamata perekonnaliikmetele.

  (3) Sotsiaalne rehabilitatsioon seisneb tööharjumuse taasomandamise protsessis osalemises vastavalt tegevuskavale, kus määratakse kindlaks rehabilitatsiooniprotsessis osalemise kohustused ja täitmise sagedus. Sotsiaalne rehabilitatsioon toimub tööpäeviti, selles osalemise miinimumnõudeks on 16 tundi kuus.

  (4) Mõjuva põhjuseta sotsiaalsest rehabilitatsioonist keeldumisel kaotab isik õiguse saada toimetulekutoetust sellel kuul, mil ta keeldus rehabilitatsioonprotsessil osalemast.

§ 21.   Teenuste võimaldamise alused

  (1) Teenuse taotlemine ja taotluse menetlemine toimub määruse §-s 7 ja käesolevas paragrahvis sätestatud korras.

  (2) Teenuste võimaldamisel võetakse aluseks isiku tegelik toimetulekuvõime ja sellest tulenevalt kõrvalabi vajadus. Rehabilitatsiooniplaani või hooldusplaani olemasolu korral lähtutakse teenuste osutamisel rehabilitatsiooniplaanist või hooldusplaanist.

  (3) Isiku toimetulekuvõime ja abi- või hooldusvajaduse hindamisel kaasatakse vajadusel perearsti, eriarsti või teisi spetsialiste. Vajadusel suunatakse isik pädevama ametiasutuse või spetsialisti poole ja tehakse isiku nõusolekul koostööd vajadustele vastava teenuse väljaselgitamiseks ja võimaldamiseks.

  (4) Isikule, kes iseseisva toimetulekuvõime parandamiseks vajab pikaajalist ja mitmekülgset abi, rakendatakse juhtumikorraldust ning koostatakse juhtumiplaan. Teenuste võimaldamisel lähtutakse edaspidi kehtivast juhtumiplaanist.

  (5) Teenust osutatakse abivajava isiku nõusolekul.

§ 22.   Teenuse osutamise otsustamine

  (1) Teenuse osutamise otsustab sotsiaalteenistuse juhataja, kui käesolevast paragrahvist ei tulene teisiti.

  (2) Sotsiaalteenistuse lastekaitsespetsialist otsustab teenuse osutamise järgmistel juhtudel:
  1) tugiisikuteenus lapsele;
  2) turvakoduteenus lapsele;
  3) lapsehoiuteenus;
  4) asendushooldusteenus;
  5) järelhooldusteenus;

  (3) Vallavalitsus võib halduslepinguga volitada teenuse osutamise otsustamise eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule või teise kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutusele.

§ 23.   Teenuste finantseerimine

  (1) Teenuste osutamisega seotud kulud kaetakse täielikult või osaliselt valla eelarvest.

  (2) Otepää valla poolt osutatava teenuse eest isikult võetava tasu tingimused ja suuruse kehtestab vallavalitsus.

§ 24.   Järelevalve ja kaebuste lahendamine

  (1) Teenuse nõuetele vastavust jälgib ja teenuseid saavate isikute kaebusi lahendab vallavalitsus.

  (2) Teenuste osutamisega seotud vaie lahendatakse haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates vaide esitamisest vallavalitsusele. Vaide läbivaatamise tähtaega võib pikendada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 25.   Toetuste maksmise korraldamine

  (1) Seni kehtinud õigusaktide alusel Otepää valla eelarvest igakuiselt makstavate toetuste ümberarvestamise või maksmise lõpetamise korraldab vallavalitsus.

  (2) Matusetoetuse taotlejatele, kellele on alates 1. jaanuarist 2018. a kuni käesoleva määruse jõustumiseni makstud Otepää valla eelarvest matusetoetust vähemas määras, kui on vallavalitsuse poolt käesoleva määruse § 6 lõike 4 alusel kehtestatav matusetoetuse määr, makstakse lisaks täiendava matusetoetusena vastav vaheraha.

§ 26.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 27.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. mail 2018. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json