HaridusKool

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Õpilastele sõidusoodustuste võimaldamise tingimused ja kord Laimjala vallas

Väljaandja:Laimjala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 19.01.2016, 6

Õpilastele sõidusoodustuste võimaldamise tingimused ja kord Laimjala vallas

Vastu võetud 22.12.2015 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 49 lõike 3 ja Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lõike 2 punkti 8 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev määrus reguleerib rahvastikuregistri andmetel Laimjala vallas elukoha registreerinud alg,- põhi- ja üldkeskharidust omandavate päevase õppevormi õpilastele Saare maakonna üldhariduskoolides ja huvikoolides õppivatele õpilastele Laimjala valla eelarvest sõidusoodustuse andmise ja sõidukulutuste hüvitamise tingimused ja korra.

  (2) Sõidusoodustuste võimaldatakse õppeperioodi vältel ajavahemikul 1. september kuni 30 juuni.

§ 2.   Sõidusoodustuse liigid

  Sõidusoodustuse liigid on:
  1) sõidusoodustus Saaremaa avalikel bussiliinidel bussisõitu võimaldava sõidukaardi alusel.
  2) sõidukulutuste hüvitamine kuludokumentide alusel.
Taotlejal on õigus saada ainult ühte liiki sõidusoodustust.

§ 3.   Sõidusoodustuste ulatus

  (1) Kõikidele Laimjala vallas elavatele ja Kahtla lasteaed-põhikoolis õppivatele õpilastele tagatakse tasuta ühistransport kooli- ja kojusõiduks õppe- ja eksamiperioodil.

  (2) Põhikoolide õpilastele, kes õpivad väljaspool Laimjala valda asuvates koolides sõidusoodustust ei rakendata, välja arvatud, kui õpilane õpib nõustamiskomisjoni soovitusel erivajadustega õpilaste koolis ( 100% üks edasi-tagasi sõit päevas kuni viis päeva nädalas).

  (3) Saare maakonna gümnaasiumite X-XII klasssides õpivatele õpilastele tagatakse tasuta ühistranspordi kasutamine sõiduks üldhariduskooli ja tagasi kiipkaardiga üks edasitagasi sõit päevas kuni viis päeva nädalas

  (4) Õpilaskodus või üürikorteris elavad gümnaasiumis õppivad õpilased, kelle elamiskulud katab Laimjala vald saavad sõidusoodustust üks edasi tagasi sõit nädalas.

  (5) Saare maakonna huvikoolides õppivatele õpilastele tagatakse vajadusel tasuta ühistranspordi kasutamine sõiduks huvikooli ja tagasi. Sõidusoodustuse saamiseks tuleb vallavalitsusele esitada avaldus ja kooli või huvialaringi tõend, millele on märgitud õpilase nimi, kool, huvialaring kus õpilane osaleb
Huvikoolide ja - ringide õpilaste sõidu maksumus huvikooli (huviringi) ja tagasi hüvitatakse bussipileti hinna ulatuses koos kooli tõendiga, kui kasutatakse isiklikku transporti.

  (6) Täiskasvanute gümnaasiumis õppijatele sõidukulusid ei hüvitata.

§ 4.   Sõidukaardi alusel sõidusoodustuse andmise tingimused

  (1) Kahtla koolis ja maakonna gümnaasiumites õppivatele õpilastele antava sõidusoodustuse saamiseks esitab kool vallavalitsusele iga aasta 1. septembriks õpilase elukohast kooli ja tagasi sõiduks bussitransporti kasutavate õpilaste nimekirja, kus on kooli ja tagasi sõidu algus- ja lõpp-peatus.

  (2) Ühistranspordi teenuse osutaja väljastab kiipkaardi õpilasele või tema seaduslikule esindajale ühes eksemplaris. Esimene kiipkaart väljastatakse tasuta.

  (3) Õpilase koolist väljaarvamisel teavitab kool hiljemalt 7 tööpäeva jooksul väljaarvamise päevast arvates sellest vallavalitsuse kantseleid, kes edastab info teenuse osutajale ning õpilase sõiduõigus kaotab kehtivuse.

§ 5.   Kuludokumentide alusel sõidukulutuste hüvitamise tingimused

  (1) Sõidusoodustuse saamiseks kuludokumentide alusel esitab lapsevanem, eestkostja, hooldaja või õpilane avaldus koos sõidupiletite või kooli tõendiga õppepäevade arvestuse osas valla kantseleisse kulutuste tegemisele järgneva kuu kümnendaks kuupäevaks.

  (2) Kuludokumendid, mis esitatakse vallavalitsusele, peavad olema selgesti loetavad. Vanemaid, kui eelmise kalendrikuu sõidupileteid ei hüvitata.

  (3) Sõidusoodustuse taotleja vastutab esitatud andmete õigsuse eest. Valeandmete esitamisel on vallavalitsusel õigus väljamakstud raha tagasi nõuda.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Kõik määrusega reguleerimata erandjuhtumite lahendamise korraldab vallavalitsus õpilase vanema või eestkostja põhjendatud taotluse alusel. Erandi tegemisel makstakse sõidusoodustust vallaeelarvest lähtudes ning võimaluste piires.

  (2) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2016.a.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aarne Lember
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json