Teksti suurus:

Lapsehoiuteenuse rahastamise tingimused ja toetuse maksmise kord Jõelähtme vallas

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.01.2017, 2

Lapsehoiuteenuse rahastamise tingimused ja toetuse maksmise kord Jõelähtme vallas

Vastu võetud 12.01.2017 nr 100
jõustumine 01.02.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2, § 22 lg 1 p 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lg 1, § 14, § 451, § 452, § 156 lg-d 31-33 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lg 1, § 27 lg 2 ja 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Jõelähtme valla eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt koolieelses lasteasutuses mittekäiva eelkooliealise lapse lapsehoiuteenuse rahastamise tingimused ning toetuse määramise ja maksmise kord, raske ja sügava puudega laste lapsehoiuteenusele suunamise tingimused ja kord ning raske ja sügava puudega lastele mõeldud toetavate teenuste rahastamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord.

§ 2.  Üldsätted

 (1) Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada lapse hooldusõigust omava isiku või sotsiaalhoolekande seaduse § 129 lõikes 1 nimetatud hooldaja toimetulekut või töötamist.

 (2) Lapsehoiuteenuse osutaja on lapsehoidja kutset omav füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik, kellel on piirkonna maavalitsuse poolt väljastatud kehtiv tegevusluba, või kohaliku omavalitsuse asutus või valitsusasutuse hallatav asutus, kellel on lapsehoiuteenuse osutamine põhimäärusejärgne ülesanne ning kes on lapsehoiuteenuse osutajana kantud majandustegevuse registrisse.

 (3) Lapsehoidja peab:
 1) vastama sotsiaalhoolekande § 454 lõikes 1 sätestatud nõuetele;
 2) omama kutseseaduse alusel antud lapsehoidja kutset või vähemalt kesk- või kutseharidust;
 3) töökogemust lastega ja sobivaid isikuomadusi;
 4) olema läbinud vähemalt 16-tunnise esmaabikoolituse viimase 36 kuu jooksul.

2. peatükk VALLAEELARVEST MAKSTAV LAPSEHOIUTEENUSE TOETUS 

§ 3.  Toetuse subjekt

 (1) Lapsehoiuteenuse toetus määratakse ja makstakse lapse hooldusõigust omavale isikule alljärgnevatel tingimustel:
 1) toetuse taotleja ning lapse, kelle jaoks toetust taotletakse rahvastikuregistri järgne elukoht on jooksva aasta 1. jaanuari seisuga ja ka toetuse taotlemise ajal Jõelähtme vald ning
 2) laps, kelle jaoks toetust taotletakse ei ole kantud ühegi munitsipaal- või eralasteaia nimekirja, aga on registreeritud Jõelähtme valla haldusterritooriumil asuva munitsipaallasteaia järjekorda.

 (2) Lapsehoiuteenuse toetust on õigus saada lapsevanemal, kelle laps ei saa lasteaiakohta „Jõelähtme valla koolieelsesse lasteasutusse koha taotlemise avaldusel“ märgitud ajaks.

 (3) Lapsehoiuteenuse toetust makstakse ka nendele toetust saama õigustatud isikutele, kes on esitanud põhjendatud taotluse lasteaia direktorile lasteaia koha kasutamise tähtaja edasilükkamiseks.

 (4) Õigustoetust taotleda tekib vanemahüvitise seaduse alusel saadava hüvitise maksmise lõppemise kalendrikuule järgnevast kuust ning lõpeb lapse vastuvõtmisel koolieelsesse lasteasutusse või õppima asumisel üldhariduskoolis.

 (5) Toetuse saaja on kohustatud teavitama koheselt Jõelähtme Vallavalitsust (edaspidi vallavalitsus) käesoleva paragrahvi lõigetes 1 või 4 toimunud muudatustest.

3. peatükk RASKE JA SÜGAVA PUUDEGA LAPSE LAPSEHOIUTEENUSE RAHASTAMINE 

§ 4.  Teenust saama õigustatud isikud

 (1) Raske ja sügava puudega lapsehoiuteenusele on õigus raske ja sügava puudega lapsel kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks.

 (2) Vallavalitsuse sotsiaalametnik hindab teenuse vajadust igal lapsel eraldi.

§ 5.  Toetavate sotsiaalteenuste rahastamine

 (1) Riigieelarvest toetusfondi kaudu eraldatavaid vahendeid võib vallavalitsus kasutada raske ja sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks.

 (2) Toetavad sotsiaalteenused on:
 1) transporditeenus;
 2) psühholoogiteenus, logopeediteenus ja muud teraapiad, mis on lapsele rehabilitatsiooniplaanis ette nähtud;
 3) isikliku abistaja või tugiisiku teenus;
 4) abi- ja tugivahendite soetamine/rentimine;
 5) eluruumide kohandamine;
 6) muud teenused või toetused, mis soodustavad raske ja sügava puudega lapse ja tema perekonna toimetulekut ning aitavad vähendada perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevaid lisavajadusi.

 (3) Toetava sotsiaalteenuse saaja peab olema rehabilitatsiooniasutuse nimekirjas ning aktiivne teenuste kasutaja.

 (4) Lapsevanem esitab vallavalitsusele iga 3 kuu järel rehabilitatsiooniteenusel osalemise ning rahaliste vahendite kasutamise kohta ülevaate.

 (5) Suurema teenusevajaduse korral eraldab vallavalitsus vastavalt riigieelarvest raske ja sügava puudega laste arvule eraldatud kindla piirsumma ulatuses lisatoetust.

 (6) Kui teenust saavallapsel on rehabilitatsiooniplaani alusel eraldatud rahalised vahendid ning käesoleva paragrahvi lõikes 5 kirjeldatud rahalised vahendid kasutatud ning teenuse lisavajadus säilib, siis jätkab vallavalitsus vastavalt eelarves olevatele selleks ettenähtud vahenditele teenuse rahastamist.

 (7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud juhul on teenuse eest tasumisel lapsevanema omaosaluseks kuni 20% teenuse osutamise hinnast.

 (8) Teenuse osutaja või abi- ja tugivahendi müüjaga sõlmitakse leping ja/või tasutakse teenuse või abi- ja tugivahendi eest teenuse osutajale või eseme müüjale/rentijale arve alusel. Lapse seaduslikule esindajale või perekonnas hooldajale väljamakseid ei tehta.

 (9) Teenuse osutaja poolt määratud teenuse visiiditasu maksab lapsevanem.

4. peatükk LAPSEHOIUTEENUSE TOETUSE TAOTLEMINE 

§ 6.  Lapsehoiuteenuse toetuse taotlemine

 (1) Toetuse taotleja esitab vallavalitsusele:
 1) kirjaliku vormikohase taotluse (lisa 1);
 2) isikut ning lapse hooldusõiguse omamist tõendava dokumendi (toetuse esmakordsel taotlemisel);
 3) teenuse pakkuja poolt esitatud arve, kus on eraldi välja toodud kohatasu- ja toiduraha maksumus;
 4) lapsehoiuteenuse eest maksmist tõendava dokumendi.

 (2) Raske või sügava puudega lapse lapsehoiuteenuse taotleja esitab vallavalitsusele lisaks käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1-3 märgitud dokumentidele lapse rehabilitatsiooniplaani koopia ja Arstliku Ekspertiisi Komisjoni otsuse puude raskusastme kohta.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 sätestatud isikut tõendava dokumendi esitamata jätmist ei loeta puuduseks juhul kui lapsehoiuteenuse toetuse taotlus on esitatud elektrooniliselt ning allkirjastatud digitaalselt.

5. peatükk TOETUSE MÄÄRAMINE JA MAKSMINE 

§ 7.  Toetuse määramine ja maksmine

 (1) Vallaeelarvest makstava lapsehoiuteenuse toetuse määr on kuni 192,00 eurot kuus lapse kohta ning see on võrdne koolieelsetele eralasteasutustele makstava toetuse määraga.

 (2) Kui vallavalitsusel ei ole võimalik pakkuda 1,5-kuni 7-aastasele lapsele kohta oma haldusterritooriumil asuvas lasteaias on lapsevanemal õigus saada lapsehoiuteenuse toetust kohatasu maksmise hüvitamiseks alljärgnevalt:
 1) 1,5-kuni 3-aastase lapse vanemale makstav toetus. Lapsevanem tasub kohatasust 20 % Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast. Puudujääva osa kohatasust maksab vallavalitsus.
 2) 4-kuni 7-aastase lapse vanemale makstav toetus. Toetust makstakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud määras.

 (3) Kui vallavalitsusel on pakkuda koht oma haldusterritooriumil asuvas lasteaias 1,5-kuni 3-aastasele lapsele, kuid lapsevanem esitab põhjendatud taotluse lapsehoiuteenusele, maksab vallavalitsus toetust vastavalt kehtestatud määrale. Lapsevanema poolt kaetav osa on 20% kohatasust.

 (4) Juhul kui vallavalitsusel on pakkuda koht oma haldusterritooriumil asuvas lasteaias 4-kuni 7-aastasele lapsele, kuid lapsevanem soovib alustada/jätkata lapsehoiuteenusega, siis lapsehoiuteenuse toetust ei maksta. Erandkorras, põhjendatud taotluse alusel, otsustab toetuse määramise vallavalitsus sotsiaalkomisjoni ettepanekul.

 (5) Lapsehoiuteenuse eest makstav toetus on kulutustepõhine ning seda makstakse arve ja kuludokumentide alusel, millest nähtub teenuse kasutamise periood, teenuse eest makstud kohatasu suurus ja maksmise kuupäev.

 (6) Toetust makstakse alates päevast, kui taotleja on asunud õigustatult lapsehoiuteenust kasutama, kuid mitte rohkem kui kaks kuud tagasiulatuvalt taotluse esitamise hetkest arvates.

 (7) Mittetäieliku koha kasutamise korral (nt. üksikutel päevadel suvekuudel või kui kohta hakatakse kasutama arvlemiskuu keskel) arvestatakse lapsevanema omaosalust proportsionaalselt kasutatud teenuse ajaga.

 (8) Raske ja sügava puudega lapse lapsehoiuteenuse ja toetavate teenuste rahastamine toimub teenuseosutaja esitatud arve alusel. Teenuse vajaduse hindamine toimub iga lapse puhul eraldi arvestades konkreetse lapse ja tema pere vajadusi.

 (9) Otsuse toetuse andmise või sellest keeldumise kohta teeb vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul toetuse taotlemiseks vajalike dokumentide saamise päevast arvates.

 (10) Kui taotlust ei rahuldata, saadab vallavalitsus taotlejale motiveeritud otsuse 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

§ 8.  Toetuse tagasinõudmine

  Toetuse tagasinõudmisel rakendatakse sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 31-35 sätteid.

§ 9.  Vaide esitamine

  Lapsehoiuteenuse osutamisest keeldumisega seotud vaie esitatakse Jõelähtme Vallavalitsuse kaudu Harju maavanemale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitatakse kaebus Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul, korralduse teatavakstegemisest arvates.

§ 10.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Vallavolikogu 14.04.2016 määrus nr 82 „Jõelähtme valla eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise tingimused ja toetuse maksmise kord“.

 (2) Määrus jõustub 1. veebruaril 2017.

Art Kuum
vallavolikogu esimees

Lisa Lapsehoiuteenuse toetuse taotluse vorm