Teksti suurus:

Märjamaa valla külavanema statuut

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.01.2018, 7

Märjamaa valla külavanema statuut

Vastu võetud 16.01.2018 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 58 lõike 3 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrus reguleerib Märjamaa valla küla(de) (edaspidi küla) vanema valimise korda, kandidaadile esitatavaid nõudeid, õigusi ja kohustusi ning volituse kestust.

§ 2.  Üldsätted

 (1) Külavanem on ühe või mitme küla elanike ühiste huvide esindaja ning kohaliku omavalitsuse koostööpartner külas, kes juhindub oma tegevuses küla ühistest seisukohtadest, küla ja valla arengukavast, omavalitsuse otsustest, määrustest ja kehtivast üldplaneeringust ning Eesti Vabariigi seadustest. Olukordades, kus tegevus ei ole määratletud olemasolevate seadustega, tegutseb külavanem üldinimlikest seisukohtadest ning headest tavadest lähtudes.

 (2) Hääleõiguslik külaelanik (edaspidi külaelanik) on vähemalt 16-aastane isik, kes elab alaliselt külas või omab külas hoonestatud kinnisvara.

§ 3.  Külavanema kandidaadile esitatavad nõuded

 (1) Külavanemaks võib valida inimese, kes on valimise hetkel vähemalt 21-aastane.

 (2) Külavanema kandidaadiks saab esitada külaelaniku, kes elab alaliselt külas ja kes osaleb üldkoosolekul (edaspidi küla koosolek või koosolek), kus valitakse külavanem või kes on andnud kirjaliku nõusoleku kandideerimiseks.

§ 4.  Külavanema valimine

 (1) Külavanema valivad külaelanikud küla koosolekul.

 (2) Külad võivad valida ühise külavanema mitme küla peale, kui nende elanikud nii otsustavad.

 (3) Külavanema valimise algatab grupp külaelanikke, kes kutsub kokku küla koosoleku ning vajadusel kutsub osalema volikogu või valitsuse liikme.

 (4) Teade küla koosoleku toimumise koha ja aja kohta avalikustatakse vähemalt kaks nädalat enne toimumist. Teate edastamiseks kasutatakse erinevaid kommunikatsioonivahendeid (isiklik suhtlemine, teadete tahvlid, e-post, kodulehekülg ning teised infokanalid).

 (5) Koosoleku kokkukutsujad tagavad koosoleku käigu ja otsuste protokollimise ning koosolekul osalejate registreerimise.

 (6) Koosolekul koostatakse protokoll külavanema valimise kohta, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija ning protokollile lisatakse küla koosolekul osalenud külaelanike registreerimisleht. Protokoll koos registreerimislehega esitatakse Märjamaa Vallavolikogule (edaspidi vallavolikogu) kümne (10) tööpäeva jooksul arvates koosoleku toimumise päevast.

 (7) Külavanema kandidaadi võib üles seada iga täisealine külaelanik.

 (8) Igal koosolekul osaleval külaelanikul on külavanema valimisel üks hääl. Valituks osutub kandidaat, kelle poolt hääletab enam kui pool koosolekul osalevatest külaelanikest. Kui esimeses hääletusvoorus ükski kandidaat osalejate poolthäälteenamust ei saavuta, korraldatakse teine hääletusvoor, milles jäävad kandideerima kaks esimeses hääletusvoorus enim hääli saanud kandidaati.

 (9) Külavanem valitakse salajasel hääletusel.

 (10) Statuudis reguleerimata valimistoimingute üle otsustab külakoosolek.

 (11) Külavanema kinnitab ametisse vallavolikogu oma otsusega.

 (12) Vajadusel valib külavanem külavanema abi ja teavitab sellest küla. Külavanema abi asendab külavanemat tema äraolekul.

§ 5.  Külavanema õigused

  Külavanemal on õigus:
 1) esindada külaelanikke vallavolikogus ja vallavalitsuses ning riigiasutustes ja muudes institutsioonides;
 2) osaleda küla esindajana volikogu istungitel ja kutsutuna vallavalitsuse istungitel, komisjoni koosolekutel ja nõupidamistel, kus arutatakse ja otsustatakse küla eluolu ja arengut puudutavaid küsimusi, kusjuures istungi või koosoleku kokkukutsuja on kohustatud õigeaegselt teavitama külavanemat taolise kokkusaamise toimumise ajast ja kohast;
 3) teha ettepanekuid külaelanike huve puudutavate küsimuste arutamiseks vallavolikogus või vallavalitsuses;
 4) kooskõlastatult küla elanikega ning lähtudes valla arengukavast teha ettepanekuid valla eelarvest raha eraldamiseks küla koosolekul vastuvõetud otsuste täitmiseks;
 5) saada vallavalitsuselt oma tegevuseks vajalikku teavet;
 6) teha külaelanikele ning küla territooriumil viibivatele isikutele märkusi ja juhtida tähelepanu probleemidele, mis puudutavad heakorda, avalikku korda jne;
 7) moodustada külaelanikest seltsinguid, töögruppe, külakogu vms ning korraldada küla arengukava koostamist jms;
 8) vastavalt vajadusele kutsuda kokku külaelanike koosolekuid;
 9) lahendada võimaluse korral lepitamise teel külaelanike vahelisi lahkarvamusi ja probleemide põhjuseid;
 10) astuda külavanema kohalt tagasi.

§ 6.  Külavanema ülesanded

 (1) Külavanema ülesandeks on:
 1) korraldada infovahetust vallavolikogu, vallavalitsuse ja külaelanike vahel;
 2) teavitada vallavolikogu või vallavalitsust küla sotsiaalsetest probleemidest;
 3) teavitada vallavalitsust külas elavatest abivajajatest ning aidata kaasa (või teha koostööd) nende abistamisele;
 4) vajadusel korraldada küla arengukava arutelusid;
 5) organiseerida külas ühistegevust, ärgitada külaelanikke koostööle;
 6) aidata organiseerida töid õnnetusjuhtumite ja eriolukordade puhul kuni erialase abi saamiseni;
 7) esitada külakoosolekul oma tegevuse suuline aruanne.

 (2) Külavanem täidab ülesandeid vabatahtlikult ja tasuta.

§ 7.  Külavanema volituste kestus

 (1) Külavanema valivad külaelanikud üldjuhul kolmeks aastaks. Külakoosolek võib otsustada valida külavanema pikemaks tähtajaks. Külavanem saab oma volitused volikogu poolt ametisse kinnitamise päevast.

 (2) Külavanema volitused lõppevad:
 1) tähtaja möödumisel;
 2) külavanema tagasiastumisega, esitades sellekohase avalduse vallavolikogule;
 3) külavanema tagasikutsumisel;
 4) külavanema surma korral;
 5) või muu asjaoluga, mille tulemusena isik ei vasta enam külavanemale esitatud tingimusele.

 (3) Küla koosolek võib külavanema igal ajal tagasi kutsuda. Küla koosolek külavanema tagasikutsumiseks kutsutakse kokku §-s 4 sätestatud reegleid järgides. Külavanema tagasikutsumine otsustatakse poolthääle enamusega salajasel hääletamisel. Koosoleku juhataja edastab protokolli koos koosolekul osalenud külaelanike registreerimise lehega vallavolikogule kümne (10) tööpäeva jooksul koosoleku toimumisest arvates.

 (4) Külavanema tagasiastumisel ja tagasikutsumisel loetakse külavanema volitused lõppenuks sellekohase volikogu otsuse jõustumisest. Muudel juhtudel lõppevad volitused faktilise sündmuse saabumisel.

§ 8.  Külavanema ametimärk ja tunnistus

 (1) Ametimärk antakse külavanemale vallavolikogu poolt koos külavanema õigusi tõendava tunnistusega. Ametimärk antakse üle külavanema ametisse kinnitamisele järgneval vallavolikogu istungil.

 (2) Ametimärki kantakse külavanema ametiülesandeid täites.

 (3) Külavanem võib ametimärki kanda ainult oma volituste kehtivuse ajal. Volituste lõppemise korral külavanem ametimärki ja tunnistust ei tagasta, kuid isikul puudub pärast volituste lõppemist märgi kandmise õigus.

§ 9.  Külavanema ametiraha

 (1) Lisaks külavanema ametimärgile ja tunnistusele antakse külavanemale nelinurkne ornamendiga kaunistatud sepistatud ametiraha, mida kantakse ketiga kaelas.

 (2) Ametiraha peale on kantud valla nimi, küla nimi ja ametinimi „külavanem”. Ametiraha keskel asetseb valla või osavalla vapp.

 (3) Ametiraha antakse külavanemale tema volituste kestuse ajaks. Ametiaja lõppedes tagastab külavanem ametiraha vallavalitsusse.

 (4) Ametiraha antakse üle üks kord aastas toimuval külade tänupäeval.

 (5) Juhul, kui külavanem valitakse mitme küla peale saab ta ametiraha, mille peale on kantud
tema elukohaks oleva küla nimi. Teiste külade nimed kantakse tunnistusele.

 (6) Külavanema ametiraha võib kanda üksnes külavanemaks kinnitatud isik. Ametiraha kandmist edasi volitada ei ole lubatud.

 (7) Ametiraha kantakse koos piduliku rõivastusega pidulikel üritustel ja vastuvõttudel valda või küla esindades.

 (8) Ametiraha kandmine ebakaines olekus on keelatud.

§ 10.  Rakendussätted

 (1) Tunnistatakse kehtetuks Märjamaa Vallavolikogu 16.02.2016 määrus nr 52 „Märjamaa valla külavanema statuut“ ja Vigala Vallavolikogu 12.09.2003 määrus nr 11 „Vigala valla külavanema statuudi kinnitamine“.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Urmas Kristal
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json