HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Jõhvi valla lasteasutuses Jõhvi Lasteaiad lapsevanema poolt kaetava osa määr ning selle tasumise kord

Jõhvi valla lasteasutuses Jõhvi Lasteaiad lapsevanema poolt kaetava osa määr ning selle tasumise kord - sisukord
Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.12.2023, 36

Jõhvi valla lasteasutuses Jõhvi Lasteaiad lapsevanema poolt kaetava osa määr ning selle tasumise kord

Vastu võetud 28.01.2015 nr 37
RT IV, 05.02.2015, 6
jõustumine 01.05.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.11.2015RT IV, 26.11.2015, 1729.11.2015
15.01.2018RT IV, 19.01.2018, 422.01.2018
19.09.2019RT IV, 27.09.2019, 130.09.2019, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.09.2019; § 2 alates 01.01.2020
30.06.2020RT IV, 09.07.2020, 201.09.2020
15.04.2021RT IV, 23.04.2021, 726.04.2021
13.01.2022RT IV, 22.01.2022, 125.01.2022
30.11.2023RT IV, 06.12.2023, 601.01.2024

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Jõhvi valla lasteasutuses Jõhvi Lasteaiad (edaspidi lasteasutus) lapsevanema või lapse seadusliku esindaja (edaspidi vanem) poolt kaetava osa määr (edaspidi osalustasu) ning selle tasumise ja tasumisest vabastamise kord.

  (2) Vanema osalustasust kaetakse osaliselt lasteasutuse majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud.

§ 2.   Osalustasu määr

  Lasteasutuse osalustasu ühe lapse kohta on 35 eurot kuus.
[RT IV, 06.12.2023, 6 - jõust. 01.01.2024]

§ 3.   Osalustasu tasumine

  (1) Osalustasu on vanem kohustatud tasuma alates lapse lasteasutuse nimekirja arvamisest kuni lapse lasteasutusest nimekirjast väljaarvamiseni.

  (11) Osalustasu maksmise kohustust ei rakendata Vabariigi Valitsuse korraldusega väljakuulutatud eriolukorra ajal, tingimusel, et laps lasteaiateenust ei kasuta.
[RT IV, 09.07.2020, 2 - jõust. 01.09.2020]

  (2) Osalustasu tasutakse alati täiskuu eest, olenemata lapse lasteasutusest puudutud päevade arvust. Osalustasu ei tasuta juulikuu eest, olenemata sellest, kas laps käib lasteasutuses või ei ning selleks ei pea vanem taotlust esitama.

  (3) Vanem tasub osalustasu Jõhvi Vallavalitsuse esitatud arve alusel hiljemalt jooksva kuu 25. kuupäevaks.

  (4) Lapse lahkumisel lasteasutusest seoses kooli minekuga esitab vanem avalduse ja tasub ettemaksuna ühe kuu osalustasu hiljemalt 31. maiks, juhul kui soovib kasutada lasteasutuse kohta suvekuudel.

§ 4.   Osalustasu maksmisest vabastamine või vähendamine

  (1) Osalustasu maksmisest vabastamist võimaldatakse Jõhvi valla sotsiaalteenistuses arvel olevatele toimetulekuraskustega peredele, eestkoste-, hooldus- ja lasterikastele (3 ja enam last) ning raske ja sügava puudega lastega peredele.
[RT IV, 27.09.2019, 1 - jõust. 30.09.2019, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.09.2019]

  (2) Toimetulekuraskustega pered ning raske ja sügava puudega lastega pered vabastatakse 100 % ulatuses. Kui perest käib lasteaias samaaegselt kaks või enam last, tasub lapsevanem osalustasu esimese lapse eest 100%, teise lapse eest 50% kehtestatud ülemmäärast ja kolmanda ning järgnevate laste eest osalustasu ei arvestata.
[RT IV, 27.09.2019, 1 - jõust. 30.09.2019, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.09.2019]

  (21) Erandkorras põhjendatud juhtumi korral võib osalustasu maksmisest vabastada juhul, kui laps lasteaiateenust ei kasuta.
[RT IV, 23.04.2021, 7 - jõust. 26.04.2021]

  (3) Osalustasu maksmisest vabastamise või vähendamise taotlemine toimub e-keskkonna ARNO kaudu.
[RT IV, 27.09.2019, 1 - jõust. 30.09.2019, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.09.2019]

  (4) Vallavalitsuse vastav ametnik kontrollib soodustuse kohaldamise aluseks olevaid asjaolusid.
[RT IV, 27.09.2019, 1 - jõust. 30.09.2019, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.09.2019]

  (5) Otsuse osalustasust osalise või täielikult vabastuse kohta teeb Jõhvi vallavalitsus. Vallavalitsus rakendab soodustust selle andmise aluseks olevate asjaolude teatavaks saamisele järgnevast kuust ja lõpetab soodustuse andmise asjaolude muutumisele järgnevast kuust.
[RT IV, 27.09.2019, 1 - jõust. 30.09.2019, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.09.2019]

§ 5.   Määruse rakendamine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub 1. mail 2015.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json