Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Kiviõli Noortekeskuse põhimäärus

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.01.2019, 4

Kiviõli Noortekeskuse põhimäärus

Vastu võetud 14.01.2019 nr 53

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kiviõli Noortekeskus (edaspidi noortekeskus) on Lüganuse Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (2) Noortekeskus asub aadressil Rahvamaja tn 2, Kiviõli linn, Lüganuse vald.

  (3) Noortekeskus juhindub oma töös Eesti Vabariigi õigusaktidest, Lüganuse valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (4) Noortekeskusel on Lüganuse valla vapikujutisega pitsat ning oma sümboolika.

  (5) Noortekeskusel on Lüganuse valla eelarves oma alaeelarve.

  (6) Noortekeskuse põhimääruse kinnitab ja muudab Lüganuse Vallavolikogu.

§ 2.   Põhiülesanded

  (1) Kiviõli Noortekeskuse põhiülesandeks on erinevate huvidega laste ja noorte (7–26-aastaste) ühistegevuse ja nende omaalgatuse toetamine vaba aja sisustamisel.

  (2) Vastavalt põhiülesandele noortekeskus:
  1) koordineerib ning loob tingimused laste ja noorte huvigruppide, noorteklubide ja seltside tegevuseks;
  2) koordineerib noorte koolivälist huvitegevust, pakub noortele enesetäienduse, suhtlemise ja vaba aja veetmise võimalusi;
  3) teeb koostööd huvikeskuste, laste- ja noorteorganisatsioonidega ning kultuuri- ja haridusasutustega;
  4) nõustab noori ja vahendab noortele suunatud informatsiooni;
  5) korraldab ja loob vaba aja veetmise võimalusi erinevate noorteprojektide ja noorteprogrammide kaudu;
  6) abistab noori osavõtul laste ja noorte puhkuse- ja koolitusprogrammidest ning muudest noorsooüritustest;
  7) võimaldab lastel ja noortel kasutada noortekeskuse ruume koosviibimisteks ja õppimiseks;
  8) toetab noorte ettevõtlikkust;
  9) võimaldab vabatahtlikkusel põhinevat tegevust noortele;
  10) korraldab noorte koolivaheaja programme.

§ 3.   Juhtimine ja töökorraldus

  (1) Noortekeskuse igapäevast tegevust juhib noortekeskuse juhataja, kes võetakse tööle avaliku konkursi korras. Töölepingu noortekeskuse juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab vallavanem. Noortekeskuse juhatajat asendab vallavanema käskkirjaga määratud isik.

  (2) Noortekeskuse struktuuri ja koosseisud kinnitab vallavalitsus.

  (3) Noortekeskus võib oma töös kasutada vabatahtlikke.

  (4) Noortekeskuse juhataja oma tegevuses:
  1) tagab noortekeskuse põhimääruses ettenähtud eesmärgi ja ülesannete täitmise, kannab vastutust noortekeskuse üldseisundi, rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;
  2) tegutseb noortekeskuse nimel ja esindab seda oma pädevuse piires kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes, suhetes füüsilise ja juriidiliste isikutega;
  3) teostab tehinguid põhimääruses sätestatud eesmärgi ja ülesannete täitmiseks vallaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires õigusaktidega sätestatud korras;
  4) tagab noortekeskuse eelarve projekti koostamise, kooskõlastamise ja esitamise vallavalitsusele vastavalt õigusaktides kehtestatud korrale. Juhataja jälgib jooksvalt eelarve täitmist ja esitab vajadusel vallavalitsusele ettepanekuid eelarve muutmiseks;
  5) käsutab noortekeskuse vara ja rahalisi vahendeid õigusaktidega kehtestatud korras;
  6) võtab osa noorsootöövaldkonna nõupidamistest ja koosolekutest;
  7) kehtestab noortekeskuse töökorralduse reeglid ja kooskõlastab vallavalitsusega;
  8) teeb vallavalitsusele ettepaneku teenuste hindade kehtestamiseks;
  9) teeb ettepanekuid noortekeskuse tegevuse arendamiseks;
  10) kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud;
  11) tegeleb enesetäiendamisega ja võtab osa koolitustest;
  12) teeb vallavalitsusele ettepaneku noortekeskuse lahtiolekuaegade kehtestamiseks;
  13) teeb koostööd teiste valla noorsootöö asutustega ja vabatahtlike eestvedajatega.
  14) täidab talle õigusaktidega pandud muid ülesandeid.

  (5) Noorsootöötaja:
  1) juhib noortekeskuse igapäevast tegevust;
  2) planeerib tegevusi noortekeskuse ruumides;
  3) osaleb noortekeskuse eelseisva eelarveaasta eelarve projekti koostamises, esitab juhatajale ettepanekuid koos kulude põhjendustega;
  4) osaleb noortekeskuse ürituste kava ja tööplaani koostamises ja täitmises.

§ 4.   Vara, vahendid ja majandustegevus

  (1) Noortekeskuse vara moodustavad talle sihtotstarbeliseks kasutuseks vallavara valitseja poolt antud inventar ja muud noorsootöö tegevuseks vajalikud vahendid, samuti annetused ja kingitused.

  (2) Noortekeskus kasutab ja käsutab noortekeskuse vara sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks õigusaktides kehtestatud korras ning tingimustel.

  (3) Noortekeskuse vara tekib:
  1) valla eelarves eraldatud vahenditest;
  2) juriidiliste ja füüsiliste isikute annetustest ja muudest seadusega lubatud eraldistest;
  3) tasuliste ürituste korraldamisest ja teenuste realiseerimisel saadud vahenditest.

  (4) Noortekeskusel on õigus anda lühiajalisele üürile noortekeskuse ruume, müüa omavalmistatud esemeid, korraldada tasulisi ja muid üritusi oma põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks. Laekuvad summad kantakse noortekeskuse eelarvesse.

  (5) Tasuliste teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus.

  (6) Noortekeskuse tegevuse tulemusena saadud vara kuulub Lüganuse valla omandisse ning vara kasutamine toimub vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud korrale.

§ 5.   Tegevuse ümberkorraldamine või lõpetamine

  (1) Noortekeskuse tegevus ümberkorraldamise või lõpetamise otsustab Lüganuse Vallavolikogu.

  (2) Noortekeskuse ümberkorraldamisest või lõpetamisest teavitab vallavalitsus asjaosalisi hiljemalt 2 kuud ette.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Kiviõli Linnavolikogu 17.01.2008 määrus nr 29 „Kiviõli Noortekeskuse põhimääruse kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi teatajas avaldamist.

Risto Lindeberg
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json