Rahandus ja eelarveFinantsjuhtimine

Teksti suurus:

Lüganuse valla finantsjuhtimise kord

Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.01.2019, 12

Lüganuse valla finantsjuhtimise kord

Vastu võetud 22.08.2018 nr 30
RT IV, 29.08.2018, 71
jõustumine 01.09.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.01.2019RT IV, 19.01.2019, 522.01.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 37, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lõike 6, § 21 lõike 1, § 28 lõike 3, Lüganuse valla põhimääruse § 47 lõigete 4 ja 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Lüganuse valla finantsjuhtimise korra (edaspidi kord) eesmärgiks on sätestada kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse täitmise tingimused Lüganuse vallas (edaspidi vald).

  (2) Lüganuse valla finantsjuhtimise kord sätestab nõuded:
  1) eelarve liigendamiseks;
  2) eelarve ja lisaeelarve eelnõu koostamiseks ja menetlemiseks ja vastuvõtmiseks;
  3) vastu võtmata eelarve korral väljaminekute tegemiseks;
  4) eelarve eelnõu ja lisaeelarve avalikustamise kohta;
  5) eelarve täitmiseks;
  6) majandusaasta aruande koostamiseks, menetlemiseks ja kinnitamiseks.

  (3) Kord on täitmiseks kohustuslik Lüganuse Vallavalitsusele ametiasutusena (edaspidi ametiasutus), vallavalitsuse struktuuriüksustele ja vallavalitsuse ametiasutuse hallatavatele asutustele (edaspidi hallatav asutus).

§ 2.   Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (edaspidi KOFS) ja raamatupidamise seaduse ning nende alusel antud õigusaktide tähenduses.

§ 3.   Eelarve liigendamine ja koostamise üldpõhimõtted

  (1) Eelarves määratakse tulenevalt arengukavas ja eelarvestrateegias sätestatud eesmärkidest ja tegevustest valla rahaliste vahendite kasutamise plaan eelarveaastaks.

  (2) Eelarveaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

  (3) Eelarve ja lisaeelarve võtab Lüganuse Vallavolikogu (edaspidi volikogu) vastu määrusega.

  (4) Eelarve jõustub eelarveaasta algusest.

  (5) Eelarve liigendatakse osade kaupa:
  1) põhitegevuse tulud;
  2) põhitegevuse kulud;
  3) investeerimistegevus;
  4) finantseerimistegevus;
  5) likviidsete varade muutus.

  (6) Eelarve on kassapõhine, s.t majandustehingud kavandatakse selles perioodis, millal planeeritakse nendega seotud raha laekumine või väljamaksmine. Alates 2019.aasta valla eelarvest minnakse üle tekkepõhisele eelarvele, kus tehingud kajastatakse vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või makstakse.

  (7) Eelarve detailsema jaotuse (edaspidi alaeelarve) kinnitab Lüganuse Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) korraldusega avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhendis märgitud tegevusalade ja kontogruppide lõikes. Lubatud on kasutada eelarve liigendamisel alategevusalasid.

  (8) Alaeelarvete koostamise, täitmise ja muutmise korra kehtestab vallavalitsus.

§ 4.   Eelarve eelnõu koostamine

  (1) Eelarve ja lisaeelarve eelnõu koostamise ja täitmise korraldajaks on ametiasutus. Eelarve koostamisel võetakse aluseks valla arengukava ja eelarvestrateegia.

  (2) Ametiasutus esitab 15.septembriks hallatavatele asutustele eelarve eelnõu koostamise vormid ning suunised eelseisva aasta eelarve koostamiseks.

  (3) Hallatavad asutused ja struktuuriüksused esitavad eelseisva eelarveaasta taotlused koos põhjalike seletuskirjadega hiljemalt jooksva aasta 01.oktoobriks ametiasutusele.

  (4) Avalik-õiguslikud asutused, organisatsioonid ja ettevõtted saavad esitada taotlusi valla eelarvest toetuste saamiseks kuni 01.oktoobrini.

  (5) Esitatud taotlused kontrollitakse põhjalikult ning koostatakse eelarve eelnõu. Vajadusel kaasatakse eelarve aruteludesse taotluste koostajad selgituste andmiseks või küsitakse lisadokumente.

§ 5.   Eelarve seletuskiri

  Eelarve seletuskirjas esitatakse järgmine informatsioon:
  1) selgitused ja põhjendused eelmise aasta, jooksva aasta ning eelseisva aasta kohta;
  2) ülevaade arengukavas ja eelarvestrateegias kajastatud eesmärkide kavandatavast täitmise plaanist eelseisval eelarveaastal;
  3) ülevaade eelseisvaks eelarveaastaks kavandatavatest investeeringutest koos maksumuste ja finantseerimisallikatega;
  4) muu oluline informatsioon eelarveaasta kohta.

§ 6.   Eelarve eelnõu menetlemine

  (1) Eelarve eelnõu ja seletuskirja esitab vallavalitsus volikogule hiljemalt üks kuu enne eelarveaasta algust.

  (2) Eelarve eelnõu esimesel lugemisel tutvustatakse volikogule eelarve eelnõu sisu ja toimub eelnõu üldpõhimõtete arutelu.

  (3) Volikogu liikmel, volikogu komisjonil, fraktsioonil ja vallavalitsusel on õigus esitada pärast eelnõu esimest lugemist muutmisettepanekud vallavalitsusele ja vastavale komisjonile istungi juhataja poolt määratud tähtajaks.

  (4) Eelarve eelnõu muutmisettepaneku kohta annab vallavalitsus enne eelarve teist lugemist seisukoha vallavalitsuse protokollilise otsusega.

  (5) Eelarve eelnõu muutmisettepanek peab olema tulude ja kulude osas tasakaalus ning muutmisettepanekule lisab selle algataja põhjendused ja arvestused kavandatavate muudatustega kaasnevate väljaminekute ja nende katteallikate kohta.

  (6) Eelarve eelnõu peab läbima volikogus vähemalt kaks lugemist.

§ 7.   Eelarveaasta alguseks vastu võtmata eelarve

  Eelarveaasta alguseks vastu võtmata eelarve korral lähtub ametiasutus kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § -st 24.

§ 8.   Tegemata jäänud väljaminekute kavandamine järgmisel eelarveaastal

  Eelarvaastal tegemata jäänud väljaminekute kavandamisel järgmisel eelarveaastal lähtub ametiasutus kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse §-st 27.

§ 9.   Lisaeelarve koostamine

  (1) Eelarveaasta jooksul võib eelarvet muuta lisaeelarvega.

  (2) Ametiasutus koostab lisaeelarve eelnõu, vallavalitsus esitab heakskiidetud lisaeelarve eelnõu volikogule vastuvõtmiseks.

  (3) Lisaeelarve eelnõu koostatakse eelarvega samas liigenduses.

  (4) Lisaeelarvele lisatakse seletuskiri, milles kajastatakse:
  1) sihtotstarbeliste vahendite lisamisel eelarvesse loetelu vastavalt klassifikaatorile;
  2) eelarve muutmise korral põhjendused täiendavate kulude vajaduse kohta.

  (5) Lisaeelarve seletuskirjas ei pea kajastama võrdlusandmeid eelneva aasta kohta.

  (6) Lisaeelarve koostamine ja vastuvõtmine toimub käesolevas määruses valla eelarve koostamise ja vastuvõtmise kohta sätestatud korras, arvestades käesolevas paragrahvis toodud erisusi
[RT IV, 19.01.2019, 5 - jõust. 22.01.2019]

§ 10.   Eelarve ja lisaeelarve eelnõu avalikustamine

  (1) Eelarve ja lisaeelarve eelnõu ja seletuskiri avaldatakse valla veebilehel seitsme tööpäeva jooksul pärast selle esitamise volikogule. Seletuskiri peab olema veebilehel kättesaadav kuni eelarveaasta lõpuni.

  (2) Veebilehel avaldatakse kõik eelarve ja lisaeelarve menetlemist käsitlevad volikogu ja volikogu komisjonide istungite protokollid.

  (3) Vastu võetud eelarve ja lisaeelarve avaldatakse valla veebilehel seitsme tööpäeva jooksul pärast nende vastuvõtmist.

  (4) Vallavalitsuse poolt kinnitatud alaeelarved avalikustatakse valla veebilehel seitsme tööpäeva jooksul vastuvõtmisest.

§ 11.   Eelarve täitmine

  (1) Eelarve täitmist korraldab ametiasutus.

  (2) Eelarve vahendeid peab kasutama eesmärgipäraselt, majanduslikult ja säästlikult.

  (3) Ametiasutuse ja hallatava asutuse juht võib sõlmida lepingu, millega kaasneb väljaminek tulevastel eelarveaastatel juhul, kui sellega on arvestatud eelarvestrateegias. Kui väljaminekuga ei ole eelarvestrateegias arvestatud võib lepingu sõlmida ainult volikogu loal.

  (4) Vallavalitsus võib eelarve aasta sees kehtestada piiranguid vahendite kasutamisele, kui eelarve tulud laekuvad väiksemas mahus kui kavandatud. Väljaminekute tegemise piiramise otsustab vallavalitsus korraldusega, määrates ära millises mahus ja milliseid väljaminekuid võib teha. Vallavalitsus peab väljaminekute piiramisest volikogu teavitama.

  (5) Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse eelarveosade täitmisel võib üht täita samas mahus rohkem, kui teine eelarveosa jääb täitmata, kui see on põhjustatud hangete korraldamise järel selgunud tingimustest, mille tõttu tehing klassifitseeritakse eelarve täitmisel tulenevalt põhivara arvele võtmise reeglitest teisiti, kui eelarves oli ette nähtud.

§ 12.   Majandusaasta aruande koostamine, menetlemine ja kinnitamine.

  (1) Majandusaasta aruande koostamisel lähtutakse raamatupidamise seaduses sätestatud põhimõtetest, arvestades KOFS-is sätestatud erisusi.

  (2) Konsolideerimisgruppi kuuluvad üksused esitavad 30.aprilliks vallavalitsusele kinnitatud majandusaasta aruande koos vandeaudiitori aruandega.

  (3) Majandusaasta aruande kiidab heaks vallavalitsus, lisades aruande juurde protokollilise otsuse.

  (4) Vallavalitsus esitab auditeeritud, heakskiidetud ja allkirjastatud majandusaasta aruande volikogule kinnitamiseks hiljemalt 31.maiks.

  (5) Enne majandusaasta aruande kinnitamist volikogu poolt vaatab revisjonikomisjon aruande läbi ja koostab selle kohta kirjaliku aruande, mis esitatakse volikogule.

  (6) Volikogu kinnitab majandusaasta aruande hiljemalt 30.juuniks otsusega.

  (7) Majandusaasta aruanne, vandeaudiitori aruanne ning volikogu otsus aruande kinnitamise kohta avaldatakse pärast nende kinnitamist seitsme tööpäeva jooksul valla veebilehel.

§ 13.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json