Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Haapsalu Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Haapsalu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.01.2019, 15

Haapsalu Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 16.01.2019 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ning Haapsalu linna põhimääruse § 48 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Sotsiaalkomisjon on Haapsalu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) juures tegutsev komisjon sotsiaalhoolekande valdkonnas linnakodanike avalduste ja kaebuste menetlemiseks ja abi võimaldamise üle otsustamiseks ning ettepanekute tegemiseks linnavalitsusele sotsiaalhoolekande alaste küsimuste lahendamiseks ja hoolekande valdkonna arendamiseks.

  (2) Lisaks käesolevale põhimäärusele juhindub sotsiaalkomisjon (edaspidi komisjon) oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja Haapsalu linna õigusaktidest.

  (3) Linnavalitsus moodustab komisjoni määramata ajaks.

  (4) Põhimääruse kinnitab, muudab ja tühistab linnavalitsus.

§ 2.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjoni koosseisu kinnitab ja teeb selles muudatusi linnavalitsus

  (2) Komisjoni esimees on sotsiaalvaldkonda kureeriv linnavalitsuse liige.

  (3) Komisjoni esimehel on õigus vajaduse korral kaasata sõnaõigusega komisjoni töösse teisi isikuid.

  (4) Linnavalitsusel on õigus olenemata põhjusest komisjoni liige igal ajal tagasi kutsuda. Komisjoni liikme volitused lõppevad vastava õigusakti jõustumisest.

§ 3.   Komisjoni töökord

  (1) Komisjoni töövormiks on koosolek, mis toimub mitte harvem kui üks kord kuus. Erandkorras võib komisjoni läbi viia ka elektroonilises vormis.

  (2) Komisjoni esimees või tema äraolekul aseesimees, teavitab komisjoni liikmeid koosoleku toimumisest.

  (3) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust. Komisjon teeb oma otsused poolthäälteenamusega. Häälte võrdsuse korral on otsustav komisjoni esimehe hääl.

  (4) Komisjoni päevakorda võib ettepanekuid teha iga komisjoni liige.

  (5) Komisjoni otsused protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

  (6) Komisjonile laekunud avalduste rahuldamiseks või rahuldamata jätmiseks hindab komisjon avalduse põhjendatust, komisjonile teada olevat faktilist tõendusmaterjali ja muid juhtumiga seotud asjaolusid.

  (7) Komisjoni otsused kinnitatakse linnavalitsuse korraldusega.

  (8) Komisjoni töödokumente hoiab ja säilitab Haapsalu Linnavalitsuse sotsiaalosakond.

  (9) Komisjoni koosolekud on kinnised, komisjoni töös osaleja ei tohi levitada talle töö käigusteatavaks saanud informatsiooni ega kommenteerida arutelu käiku kolmandatele isikutele.

§ 4.   Komisjoni pädevus

  Komisjoni pädevuses on:
  1) otsustada Haapsalu linna eelarvest ja riigi eelarvest elanikonnale makstavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise üle;
  2) otsustada Haapsalu linna eelarvest elanikkonnale võimaldatavatele sotsiaalteenustele suunamise üle;
  3) otsustada muu sotsiaalabi andmise üle;
  4) otsustada sotsiaalhoolekandealaste projektide rahastamise üle;
  5) kaasata töösse vajadusel vastava ettevalmistusega eksperte ja asjatundjaid väljastpoolt sotsiaalkomisjoni.

§ 5.   Määruse jõustumine

  (1) Tunnistada kehtetuks Haapsalu Linnavalitsuse 04.11.2015. a määrus nr 7 „Haapsalu linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni põhimäärus“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Urmas Sukles
Linnapea

Erko Kalev
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json