Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Viljandi Vallavalitsuse laste ja perede komisjoni põhimäärus

Väljaandja:Viljandi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.01.2019, 24

Viljandi Vallavalitsuse laste ja perede komisjoni põhimäärus

Vastu võetud 16.01.2019 nr 2

Määrus kehtestatakse lastekaitseseaduse § 17 lõike 2 ning Viljandi Vallavolikogu 28.11.2018 määruse nr 54 „Lastekaitseseadusega ja sotsiaalhoolekande seadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste lahendamise volitamine Viljandi Vallavalitsusele“ § 1 lõike 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Laste ja perede komisjon (edaspidi komisjon) on Viljandi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) juurde laste ja peredega seotud küsimuste lahendamiseks moodustatud nõuandev komisjon.

 (2) Komisjoni liikmeteks on sotsiaal-, haridus- ja tervishoiuvaldkonna esindajad, politsei ning teised erialaspetsialistid, kes tunnevad laste probleeme ja soovivad nende lahendamisel osaleda.

 (3) Komisjon juhindub oma töös kehtivatest seadustest ja õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.  Komisjoni moodustamine ja selle tegevuse lõpetamine

 (1) Komisjoni moodustab, muudatused komisjoni koosseisus kinnitab ja selle tegevuse lõpetab vallavalitsus korraldusega.

 (2) Komisjoni postiaadress on Kauba tn 9, Viljandi linn, 71020 Viljandimaa.

§ 3.  Komisjoni ülesanded

  Komisjoni ülesanded on:
 1) lisatoe pakkumine lastekaitsespetsialistile juhtumimenetluse käigustehtavate keeruliste otsuste langetamisel;
 2) koolikohustuse mittetäitjate ja nende perekondade probleemidele lahenduste otsimine ning neile abi osutamine;
 3) ettepanekute tegemine vallavalitsusele lastega peredele toimetulekut soodustavate sotsiaalteenuste arendamiseks, loomiseks ja määramiseks;
 4) laste ja lapsi kasvatavate isikute keerulisemate vaidluste läbivaatamine, lapse arvamuse väljaselgitamine;
 5) ettepanekute ja soovituste esitamine abi osutamiseks lastele, lastega perekondadele ja teistele lapsi kasvatavatele isikutele ja asutustele;
 6) ettepanekute tegemine (sh kinnisesse lasteasutusesse paigutamiseks/paigutamise lõpetamiseks) alaealistele õigusrikkujatele alternatiivsete mõjutusvahendite kohaldamiseks (nt sotsiaalprogrammi jms);
 7) osalemine Viljandi valla arengukava koostamisel hinnates laste ja perede heaolu kohalikul tasandil;
 8) koostöö edendamine vallavalitsuse ning laste ja peredega töötavate organisatsioonide vahel laste ja lastega perekondade heaolu parandamiseks, sh abivajaduse ennetamiseks ja olemasolevate probleemide vähendamiseks;
 9) ettepanekute tegemine vallavalitsusele abivajava lapse kaitseks last kasvatavale isikule ettekirjutuse tegemiseks;
 10) laste õiguste edendamine.

§ 4.  Komisjoni koosseis, õigused, kohustused ja volitused

 (1) Komisjoni koosseisu kuulub vähemalt 5 liiget.

 (2) Muudatused komisjoni liikmete koosseisus tehakse komisjoni esimehe esildise alusel.

 (3) Komisjoni liikme volitused lõpevad vallavalitsuse vastava õigusakti jõustumisest.

 (4) Komisjonil on õigus:
 1) kaasata komisjoni töösse vastava ettevalmistusega eksperte ja asjatundjaid väljastpoolt komisjoni;
 2) teha järelepärimisi vallavalitsuse kaudu erinevatele asutustele lapse probleemide lahendamise osas;
 3) saada komisjoni tööks vajalikku teavet teistelt isikutelt ja asutustelt;
 4) kutsuda komisjoni koosolekule laps ja tema seaduslik esindaja ning teisi võrgustiku liikmeid;
 5) soovitada lapse seaduslikule esindajale pöörduda abi saamiseks vastava spetsialisti poole (nt psühholoog, psühhiaater, Rajaleidja keskuse spetsialistid, lepitaja, pereterapeut jt);
 6) teha peredele soovitusliku sisuga ettepanekuid;
 7) suunata kahju heastamiseks (kui politsei pole menetlust alustanud) alaealine tööle kogukonna heaks;
 8) soovitada lapsele ja tema seaduslikule esindajale osaleda sotsiaal- või noorsooprogrammis;
 9) soovitada lapsele ja tema seaduslikule esindajale suunamist multidimensionaalsesse pereteraapia (MDFT) teenusele;
 10) soovitada lapsele ja tema seaduslikule esindajale suunamist sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele (SRT);
 11) esitada vallavalitsuse kaudu Sotsiaalkindlustusametile taotlus kinnisesse lasteasutusse paigutamiseks, samuti seal viibimise pikendamiseks ja lõpetamiseks.

 (5) Komisjonil on kohustus:
 1) oma tegevuses olla erapooletu ja konfidentsiaalne;
 2) lähtuda lapse heaolust, lapsega pere ja last kasvatava isiku huvidest.

§ 5.  Komisjoni esimees

 (1) Komisjoni esimees:
 1) kutsub kokku komisjoni koosoleku;
 2) määrab komisjoni liikmete hulgast komisjoni sekretäri;
 3) koostab koosoleku päevakorra;
 4) allkirjastab komisjoni ettepanekud;
 5) kutsub vajadusel komisjoni koosolekule spetsialiste, vallavalitsuse ametnikke ja teisi isikuid, kelle osalus on otsuse tegemisel vajalik ning otsustab neile sõnaõiguse andmise.

 (2) Komisjoni esimehe volitused lõpevad:
 1) esildise alusel tagasiastumisega esimehe kohalt;
 2) vabastamisega ametikohalt, millega seoses ta esimeheks nimetati;
 3) vallavalitsuse motiveeritud otsusega.

§ 6.  Komisjoni sekretär

 (1) Korraldab komisjoni koosoleku tehnilist ettevalmistamist ja vormistab koosoleku dokumendid.

 (2) Registreerib komisjoni koosoleku protokolli ja vajalikud dokumendid vastavalt Viljandi Vallavalitsuse teabehalduse korrale.

§ 7.  Komisjoni töökord

 (1) Komisjonile võib taotluse esitada iga isik, kellel on informatsiooni abi vajavatest lastest ja peredest.

 (2) Komisjoni töövorm on koosolek.

 (3) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul aseesimees.

 (4) Koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. Komisjoni koosolekut võib erandkorras läbi viia ka elektroonilises vormis.

 (5) Komisjoni koosolekud on kinnised.

 (6) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt 1/2 liikmetest sealhulgas komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

 (7) Komisjon teeb asja arutelu lõppedes vajadusel asjasse puutuvatele isikutele kirjaliku ettepaneku.

 (8) Komisjon on oma ülesannete täitmisel kohustatud tagama, et komisjonile esitatud materjalid ei satuks asjasse mittepuutuvate isikute kätte.

 (9) Komisjoni koosoleku protokolli kantakse:
 1) koosoleku toimumise aeg ja koht, osavõtjate nimed;
 2) arutlusel olnud küsimused;
 3) osalejate ütluste sisu, nende taotlused ja kaebused;
 4) komisjoni liikmete ettepanekud ning seisukohad.

 (10) Komisjoni ettepanekud ja protokoll vormistatakse valla sümboolikaga blanketil.

 (11) Protokollile kirjutavad alla koosolekut juhatanud komisjoni esimees või aseesimees ja sekretär, ettepanekule komisjoni esimees või aseesimees.

 (12) Protokollile allakirjutanud isikud vastutavad protokollis sisalduvate andmete õigsuse eest.

§ 8.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Alar Karu
vallavanem

Anneli Lihulinn
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json