HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lapsevanema osalustasu ja toiduraha soodustuse kehtestamine koolieelsetes lasteasutustes

Väljaandja:Rakvere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.01.2021, 1

Lapsevanema osalustasu ja toiduraha soodustuse kehtestamine koolieelsetes lasteasutustes

Vastu võetud 08.01.2021 nr 78

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2, § 22 lg 1 p 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lg 3 ja lg 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse rahvastikuregistri andmetel alalise elukohaga Rakvere vallas elava koolieelse lapse vanema või lapse seadusliku esindaja (edaspidi vanem) poolt:
  1) osalustasu määr ja maksmise kord Sõmeru Lasteaias Pääsusilm, Lasila Põhikooli lasteaia osas ning Veltsi Lasteaed-Algkooli lasteaia osas;
  2) toiduraha soodustus.

  (2) Vanema osalustasust kaetakse osaliselt lasteaia majandamiskulud, sh õppevahendite kulud.

§ 2.   Osalustasu suurus, arvestus ja tasumine

  (1) Osalustasu suuruseks on 20 eurot kuus ühe lasteasutuses käiva lapse eest.

  (2) Osalustasu tuleb vanemal tasuda alates lapse lasteasutuse nimekirja arvamise kuu esimesest päevast kuni lapse lasteasutuse nimekirjast väljaarvamise kuu viimase päevani.

  (3) Osalustasu tuleb vanemal tasuda Sõmeru Lasteaias Pääsusilm ja Veltsi Lasteaed-Algkoolis 11 kuu eest aastas, v.a juhul, kui laps kasutab juulis suvist valverühma teenust.

  (4) Osalustasu tuleb vanemal tasuda Lasila Põhikooli lasteaia osas 10 kuu eest aastas, v.a juhul, kui laps kasutab juulis suvist valverühma teenust.

  (5) Osalustasu tuleb vanemal tasuda esitatud arve alusel jooksva kuu eest Rakvere Vallavalitsuse arvelduskontole.

§ 3.   Osalustasu maksmisest vabastamine

  Vanem vabastatakse osalustasu maksmisest juhul, kui perest käib valla lasteasutuses kolm ja enam last ja laste elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Rakvere vald.

§ 4.   Toiduraha

  (1) Toitlustamise eest tasub vanem vastavalt lapse toidupäevade arvule lapse lasteasutuses kohal viibitud aja eest 50% ulatuses.

  (2) Puudega lapse vanem vabastatakse toiduraha maksmisest.

  (3) Toiduraha tasumine reguleeritakse Rakvere Vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Sõmeru Vallavolikogu 27.04.2016 määrus nr 49 „Sõmeru Lasteaed Pääsusilm kulude vanamate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ ja Rakvere Vallavolikogu 26.10.2016 määrus nr 10 „Koolieelses lasteasutuses lapsevanema poolt makstava osalustasu suuruse ja maksmise tingimuste kehtestamine“.

  (2) Määrus jõustub 01. septembrist 2021.

Peep Vassiljev
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json