Rahandus ja eelarveFinantsjuhtimine

Teksti suurus:

Lääneranna valla finantsjuhtimise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.01.2022, 2

Lääneranna valla finantsjuhtimise kord

Vastu võetud 13.01.2022 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 1 ja § 38, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lõike 6 ja 7, § 21 lõike 1 alusel ning Lääneranna valla põhimääruse § 43 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Lääneranna valla finantsjuhtimise kord (edaspidi kord) sätestab kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (edaspidi KOFS) täitmise korraldamise tingimused ja korra.

  (2) Korraga reguleeritakse:
  1) eelarve ja lisaeelarve ülesehituse ja liigendamise põhimõtted;
  2) eelarve ja lisaeelarve eelnõu koostamine, menetlemine, vastuvõtmine ja avalikustamine;
  3) vastu võtmata eelarve korral väljaminekute tegemise kord;
  4) kaasava eelarve menetlemine;
  5) eelarve täitmise põhimõtted;
  6) reservfondi kasutamine;
  7) majandusaasta aruande koostamine, menetlemine, kinnitamine ja avalikustamine.

§ 2.   Määruse kohaldamisala

  Määrust kohaldatakse valla ametiasutusele ja hallatavatele asutustele.

2. peatükk EELARVE JA LISAEELARVE KOOSTAMINE, MENETLEMINE, VASTUVÕTMINE JA AVALIKUSTAMINE 

§ 3.   Eelarve ülesehitus ja liigendus

  (1) Eelarve koostatakse tekkepõhiselt. Tehingud kajastatakse vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse.

  (2) Eelarve koosneb põhitegevuse tuludest, põhitegevuse kuludest, investeerimistegevusest, finantseerimistegevusest ja likviidsete varade muutusest.

  (3) Lääneranna Vallavolikogu (edaspidi volikogu) kinnitab eelarve vähemalt kahekohaliste tulu- ja kulukontodena ning põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotuse tegevusalade järgi.

  (4) Lääneranna Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) kinnitab hallatavate asutuste ja tegevusvaldkondade alaeelarved majandusliku sisu järgi kahekohaliste tulu- ja kulukontodena 10 tööpäeva jooksul pärast eelarve vastuvõtmist volikogus.

§ 4.   Eelarve eelnõu menetlemine ja vastuvõtmine

  (1) Hallatavate asutuste juhid ja ametiasutuses valdkondi kureerivad vastutavad ametnikud esitavad eelarve koostamiseks taotlused veebirakenduses VEERA koos selgitustega. Alaeelarvete koostamise ja esitamise tähtaeg on hiljemalt 1. november.

  (2) Esitatud eelarvetaotluste põhjal koostab ja esitab finantsjuht koondtabeli vallavalitsusele. Koondi alusel eelarve eelnõu koostamiseks menetletakse esitatud taotlusi aruteludena, hinnates tulude ja kulude põhjendatust ja otstarbekust ning vastavust õigusaktidele, eelarve strateegiale ja arengukavale.

  (3) Eelarvetaotluste menetlemisel osalevad finantsjuht, vallavalitsuse liikmed, hallatavate asutuste juhid ning vajadusel taotluste koostajad.

  (4) Pärast läbirääkimisi võtab vallavalitsus seisukoha eelarve tasakaalu viimiseks. Finantsjuht koostab ja esitab eelarve projekti vallavalitsusele hiljemalt 15. novembriks.

  (5) Vallavalitsuse kooskõlastatud eelarve eelnõu esitatakse volikogule hiljemalt üks kuu enne eelarveaasta algust. Eelnõule lisatakse seletuskiri, mis peab sisaldama KOFS § 22 lõikes 2 sätestatut.

  (6) Pärast eelarve esimest lugemist annab volikogu tähtaja eelarve eelnõule muutmise ettepanekute tegemiseks.

  (7) Eelarve eelnõu muutmise ettepanekutele, mis tingivad projektis ettenähtud tulude või kulude vähendamise/suurendamise, ümberpaigutamise, lisatakse algataja põhjendused ja arvestused kavandavate muudatustega kaasnevate väljaminekute ja nende katteallikate kohta.

  (8) Vallavalitsusel on õigus esitada muudatusettepanekute kohta oma arvamus.

  (9) Vallavalitsus võib teha volikogule ettepaneku muudatusettepaneku tagasilükkamiseks juhul kui see on vormistatud puudulikult, selle mõjusid või katteallikaid ei ole piisavalt selgitatud või see ei ole kooskõlas kehtiva arengukava ja eelarvestrateegiaga. Eelarve menetlemise käigus ei pea vallavalitsus ega volikogu arvestama neid muutmise ettepanekuid, mis suurendavad eelarve kulude kogusummat, kuid millele ei ole lisatud katteallikaid.

  (10) Kõik tähtaegselt esitatud muudatusettepanekud esitatakse koos vallavalitsuse seisukohaga eelarve eelnõu teiseks lugemiseks.

  (11) Eelarve lugemiste vahel võib vallavalitsus täiendada eelarve eelnõu sihtotstarbeliste tulude ja kuludega, riigieelarveliste eraldistega ning teha tehnilisi muudatusi ja täpsustusi.

  (12) Eelarve vastuvõtmiseks korraldatakse volikogu istungitel vähemalt kaks lugemist. Eelarve võib vastu võtta teisel lugemisel.

  (13) Volikogu võtab eelarve vastu määrusega.

  (14) Eelarve avaldatakse seitsme tööpäeva jooksul pärast selle vastuvõtmist valla veebilehel.

§ 5.   Eelarveaastal tegemata jäänud väljaminekute kavandamine

  (1) Väljaminekute tegemata jätmine jooksval eelarveaastal ja selle kavandamine järgmisel eelarveaastal on lubatud ainult objektiivsetel põhjendustel.

  (2) Järgmisse eelarveaastasse võib üle kanda ja kasutada eelmise aasta eelarves määratud otstarbeks järgmisi tegemata jäänud väljaminekuid, kui need tulenevad:
  1) investeeringute elluviimiseks sõlmitud lepingust või väljakuulutatud riigihankest;
  2) sõlmitud lepingu alusel põhivara soetuseks antavast sihtfinantseerimisest;
  3) sõlmitud lepingu alusel saadud sihtfinantseerimisest.

§ 6.   Eelarveaasta alguseks vastu võtmata eelarve

  Eelarveaasta alguseks vastu võtmata eelarve korral lähtub vallavalitsus KOFS §-st 24.

§ 7.   Lisaeelarve

  (1) Eelarveaasta jooksul võib eelarvet muuta lisaeelarvega. Lisaeelarvet ei pea koostama, kui eelarve muutub KOFS § 26 lõikes 4 sätestatud asjaoludest tulenevalt.

  (2) Lisaeelarve eelnõu koostab ja esitab volikogule vallavalitsus. Eelnõule lisatakse seletuskiri põhjendustega lisaeelarve vajaduse kohta.

  (3) Kui eelarveaasta jooksul koostatakse lisaeelarve, tuleb selles kajastada sihtotstarbelised vahendid või annetused ja nende arvel tehtavad väljaminekud.

  (4) Eelarve tulude alalaekumise või viibimise korral on vallavalitsusel õigus esitada volikogule negatiivne lisaeelarve.

  (5) Lisaeelarve eelnõud võib menetleda ühel lugemisel.

  (6) Volikogu võtab lisaeelarve vastu määrusega.

3. peatükk KAASAV EELARVE 

§ 8.   Kaasava eelarve menetlus

  (1) Eesmärgiga parandada kogukondade arusaama vallaeelarvest ja selle kujunemisest, parandada kogukondade vahelist koostööd ja viia ellu mõni uus idee või leida lahendus mõnele olulisele valupunktile vallas, rakendatakse vallaeelarve koostamisel kaasava eelarve menetlust.

  (2) Vallaeelarve vastuvõtmisega samal ajal otsustab volikogu eelarveaastale järgneva aasta kaasava eelarvesuuruse. Kaasava eelarve suurus sätestatakse korra § 4 lg-s 13 nimetatud määruses ning vajalikud vahendid määratakse eelarveaastale järgneva aasta eelarves.

  (3) Kaasava eelarvega finantseeritakse Lääneranna vallaga seotud objekti, mis pakub avalikku hüve ja on vallas avalikus kasutuses, rajamist või parendamist. Objekt ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele ning peab olema peale valmimist valla omandis.

  (4) Kaasava eelarve menetluse käigus võib idee esitada igaüks.

  (5) Kaasava eelarvega kuulub realiseerimisele rahvahääletusel enim hääli saanud idee.

  (6) Kui enim hääli saanud idee realiseerimise maksumus on väiksem volikogu poolt määratud kaasava eelarve objektile ette nähtud maksumusest, kuulub realiseerimisele ka järgmine enim hääli saanud idee, mis mahub volikogu poolt määratud maksumuse sisse.

  (7) Kui enim hääli saanud idee maksumus ületab volikogu poolt määratud kaasava eelarve objektile ette nähtud maksumust, on vallavalitsusel põhjendatud juhtudel õigus anda idee esitajale võimalus ettepaneku realiseerimisest puudujäävas osas kaasrahastada, kasutada projekti realiseerimiseks lisaraha eelarve vahenditest või realiseerida hääletustulemusel selgunud paremusjärjestuses järgmisel kohal olev idee.

  (8) Vallavalitsus moodustab kaasava eelarve menetlemiseks ajutise komisjoni, kuhu kuuluvad volikogu alatiste komisjonide esimehed ja vallavalitsuse poolt määratud esindajad.

  (9) Kaasavasse eelarvesse ideede esitamise korra ja tähtajad ning ideede rahvahääletusele suunamise korra kinnitab Lääneranna Vallavalitsus.

4. peatükk RESERVFOND 

§ 9.   Reservfondi moodustamine

  (1) Reservfond moodustatakse iga-aastaselt eelarve põhitegevuse kulude koosseisus.

  (2) Reservfondi suuruse määrab volikogu eelarve vastuvõtmisel.

  (3) Volikogu võib lisaeelarvega muuta reservfondi suurust.

§ 10.   Reservfondist raha eraldamise alused

  (1) Reservfondi kasutatakse ettenägematute sihtotstarbeliste väljaminekute tegemiseks, mida eelarve koostamise käigus ei olnud võimalik ette näha ja eelarvesse planeerida.

  (2) Vallavalitsus ei tohi reservfondi vahendeid kasutada enda või hallatavate asutuste eelarves kinnitatud palgafondi suurendamiseks. Erandiks on koondamishüvitiste maksmine juhul, kui valla eelarve koostamisel ei olnud võimalik ette näha asutuse likvideerimist või töötajate koosseisude muutmist või kui asutuse eelarves ei ole selleks piisavalt vahendeid.

  (3) Vallavalitsus võib teha reservfondist eraldisi avalikes huvides järgmisteks ettenägemata ja põhjendatud kuludeks:
  1) kriisiolukordade ja õnnetusjuhtumite ennetamiseks ning õnnetusjuhtumite tagajärgede likvideerimiseks;
  2) ettekirjutuste tähtaegseks täitmiseks;
  3) ülevallaliste või piirkondliku tähtsusega tegevuste ja ürituste toetamiseks, mida eelarve koostamise käigus ei olnud võimalik ette näha ja eelarvesse planeerida;
  4) arvestuslike kulude katmiseks summas, mis ületab eelarves kavandatud kulusid ja mille tegemise kohustus tuleneb otseselt riigi ja valla õigusaktidest;
  5) kohtulahenditest tulenevad ja juriidilise teenindamisega seotud kulud;
  6) kulude katmine, mis on vallaeelarvesse planeeritud, kuid tegelik kulu on planeeritust suurem ja kulu ületamine on põhjendatud (nt eeldatava maksumuse suurenemine riigihankel);
  7) kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 541 alusel makstavaks hüvitiseks;
  8) projektide omaosaluste katmiseks, kui selleks ei ole valla eelarvesse vahendeid planeeritud või planeeritud vahendid on ebapiisavad;
  9) koondamishüvitiste kulu katmiseks, mida ei olnud valla eelarve koostamisel võimalik ette näha;
  10) muude ettenägemata ning põhjendatud kulude katmiseks.

§ 11.   Reservfondi kasutamine

  (1) Reservfondi kasutamist korraldab vallavalitsus.

  (2) Reservfondist raha eraldamiseks esitatakse vallavalitsusele taotlus. Taotlus peab sisaldama andmeid raha kasutamise eesmärgi ja perioodi ning ettenägemata kulu kohta.

  (3) Vallavalitsusel on õigus:
  1) tagastada taotlus ja nõuda taotlejalt täiendavaid põhjendusi või;
  2) jätta taotlus rahuldamata ühes põhjuste ära näitamisega või;
  3) rahuldada taotlus täielikult või osaliselt.

  (4) Raha eraldamine reservfondist vormistatakse vallavalitsuse korraldusega. Korralduses näidatakse eraldise saaja, eraldatav summa, eraldamise sihtotstarve, tegevusala ja kulukonto, kuhu eraldis suunatakse.

  (5) Vallavalitsus esitab ülevaate reservfondi vahendite kasutamisest volikogule koos majandusaasta aruandega või volikogu nõudmisel.

5. peatükk EELARVE TÄITMINE 

§ 12.   Eelarve täitmine

  (1) Eelarve täitmine on tulude kogumine, kulude tegemine ning tehingud varade ja kohustistega ning nende kohta arvestuse pidamine vastavuses tekkepõhiste arvestuspõhimõtetega.

  (2) Vallaeelarve täitmist ja raamatupidamist korraldab valitsus.

  (3) Jooksva aasta eelarves ja järgnevateks aastateks eelarvestrateegias kinnitatud summade piires on vallavalitsusel ametiasutusena ja hallatavatel asutustel õigus ilma täiendava volikogu loata ning ilma eelarvestrateegias konkreetse lepingu andmeid välja toomata korraldada hankeid ja sõlmida kuni nelja aastaseid lepinguid, mille esemeks on:
  1) vallale täitmiseks kohustuslike haridus- ja sotsiaalteenuste osutamine, sh hooldamis- ja raviteenused;
  2) vallale täitmiseks kohustuslike hariduskulude tasumine;
  3) vallavara igapäevane majandamine, sh kommunaal-, korrashoiu-, valve-, sideteenuste osutamine ja tehnosüsteemide hooldamine;
  4) info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rentimine.

  (4) Vallavalitsuse ametiasutuse ja hallatavate asutuste eelarve täitmise eest vastutab vallavalitsuse ametiasutuse juht ning hallatavate asutuste juhid.

6. peatükk MAJANDUSAASTA ARUANNE 

§ 13.   Majandusaasta aruande koostamine, menetlemine ja avalikustamine

  (1) Majandusaasta aruande koostamisel lähtutakse raamatupidamise seaduses sätestatud põhimõtetest ja KOFSi 5. peatükis sätestatud nõuetest.

  (2) Majandusaasta aruande koostamist korraldab vallavalitsus.

  (3) Lääneranna valla valitseva ja olulise mõju all olev äriühing ja sihtasutus peavad majandusaasta lõppemisest arvates nelja kuu jooksul esitama vallavalitsusele kinnitatud majandusaasta aruande ja vandeaudiitori aruande, kui raamatupidamise aastaaruande audiitorkontroll on audiitortegevuse seaduse alusel kohustuslik.

  (4) Vallavalitsus kiidab majandusaasta aruande heaks, vormistades protokollilise otsuse.

  (5) Vallavanem allkirjastab majandusaasta aruande koos kuupäeva märkimisega viivitamata pärast seda, kui vallavalitsus on aruande heaks kiitnud.

  (6) Vallavalitsus esitab heakskiidetud ja allkirjastatud majandusaasta aruande volikogule kinnitamiseks hiljemalt 31. maiks. Majandusaasta aruandele lisatakse vandeaudiitori aruanne ja vallavalitsuse protokolliline otsus aruande heakskiitmise kohta.

  (7) Enne majandusaastaaruande kinnitamist volikogus vaatab revisjonikomisjon volikogule esitatud majandusaasta aruande läbi ja koostab selle kohta kirjaliku aruande, mis esitatakse volikogule.

  (8) Volikogu kinnitab majandusaasta aruande hiljemalt 30. juuniks otsusega.

  (9) Majandusaasta aruanne, vandeaudiitori aruanne, vallavalitsuse protokolliline otsus aruande heakskiitmise kohta ning volikogu otsus aruande kinnitamise kohta avaldatakse pärast nende kinnitamist seitsme tööpäeva jooksul valla veebilehel.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 14.   Õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Hanila Vallavolikogu 16.04.2014 määrus nr 15 „Reservfondi vahendite kasutamise tingimused ja kord“.

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Armand Reinmaa
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json