Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Lääneranna Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja hüvituse määrad ning maksmise kord

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.01.2022, 7

Lääneranna Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja hüvituse määrad ning maksmise kord

Vastu võetud 13.01.2022 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 3 ja § 22 lõike 1 punktide 21 ja 22 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse Lääneranna Vallavolikogu esimehele, aseesimehele, volikogu volituste perioodiks moodustatud komisjoni esimehele ja aseesimehele ning volikogu liikmele Lääneranna Vallavolikogu (edaspidi volikogu) tööga seotud ülesannete täitmise ning volikogu tööst osavõtu eest tasude maksmise tingimused ja kord.

§ 2.   Volikogu tööga seotud ülesannete täitmise ja volikogu töös osavõtu eest makstavate tasude suurused

  (1) Volikogu esimehele makstakse volikogu tööst osavõtu ja volikogu esimehe ülesannete täitmise eest tasu 650 eurot kuus. Tasu suurus ei olene ühes kuus toimunud volikogu istungite arvust.

  (2) Volikogu aseesimehele makstakse volikogu esimehe äraolekul tema ülesannete täitmise eest tasu 650 eurot kuus.

  (3) Volikogu liikmele (v.a volikogu esimees ja aseesimees esimehe ülesannete täitmisel) makstakse tasu 50 eurot vallavolikogu istungist osavõtu eest.

  (4) Alalise komisjoni (edaspidi komisjon) esimehele (v.a volikogu esimehele) ja revisjonikomisjoni esimehele makstakse komisjoni töö korraldamise ja juhtimise eest tasu 40 eurot komisjoni koosolekust osavõtu eest.

  (5) Komisjoni aseesimehele makstakse esimehe äraolekul komisjoni töö korraldamise ja juhtimise eest tasu 40 eurot komisjoni koosolekust osavõtu eest.

  (6) Komisjoni liikmele (v.a. Komisjoni esimees ja aseesimees Komisjoni esimehe ülesannete täitmisel) makstakse tasu 20 eurot komisjoni koosolekust osavõtu eest.

  (7) Ajutise komisjoni esimehele makstakse komisjoni töö korraldamise ja juhtimise eest tasu 40 eurot komisjoni koosolekust osavõtu eest.

  (8) Ajutise komisjoni aseesimehele makstakse esimehe äraolekul komisjoni töö korraldamise ja juhtimise eest tasu 20 eurot komisjoni koosolekust osavõtu eest.

§ 3.   Volikogu tööst osavõtu eest makstava tasu arvestamine ja väljamaksmine

  (1) Volikogu istungist ja komisjoni koosolekust osavõtu kohta peetakse arvestust volikogu istungist osavõtu registreerimislehe ja komisjoni koosolekusust osavõtu registreerimislehe alusel (sh arvestatakse elektroonilist osalust).

  (2) Volikogu istungist ja volikogu komisjoni koosolekust osavõtu eest arvestatakse ja makstakse tasu kord kvartalis.

  (3) Tasu ei maksta kui tasu saama õigustatud isik on esitanud kirjaliku avalduse sellest loobumiseks.

§ 4.   Hüvitatav kulu

  (1) Volikogu esimehe ülesannete täitmisel tehtud kulutuste hüvitamine määratakse volikogu otsusega.

  (2) Volikogu liikme, sh volikogu esimehe ja aseesimehe lähetuskulud hüvitatakse avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustel ja korras. Volikogu liikme ja komisjoni liikme muud volikogu ülesannete täitmisel tehtud dokumentaalselt tõendatud kulutused hüvitatakse volikogu esimehe käskkirja alusel.

§ 5.   Lõppsätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Lääneranna Vallavolikogu 20.11.2017 määrus nr 2 „Vallavolikogu esimehele, liikmetele, volikogu alatiste komisjonide esimeestele ja liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kord“

  (2) Määrust rakendatakse alates 01.01.2022.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Armand Reinmaa
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json