HaridusKool

Teksti suurus:

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Väljaandja:Rae Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.02.2023
Avaldamismärge:RT IV, 19.01.2022, 8

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Vastu võetud 11.01.2022 nr 2

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lg 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse põhihariduse omandamiseks elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord koolikohustuslikule isikule ja koolikohustuslikust east nooremale lapsele (edaspidi isik).

§ 2.   Üldsätted

  (1) Igale isikule, kelle elukoha aadress Rahvastikuregistri järgi on Rae vald, tagatakse õppimisvõimalus Rae valla munitsipaalkoolis (edaspidi kool).

  (2) Isikute elukoha andmed fikseeritakse 1. veebruari Rahvastikuregistri andmete seisuga.

§ 3.   Elukohajärgsed koolid

  Elukohajärgsed koolid Rae vallas on Järveküla Kool, Jüri Gümnaasium, Kindluse Kool, Lagedi Kool, Peetri Lasteaed-Põhikool ja Vaida Põhikool.

§ 4.   Elukohajärgse kooli taotlemine esimesse klassi astumisel

  (1) Elukohajärgse kooli taotlemiseks esitab vanem või muu seaduslik esindaja (edaspidi vanem) taotluse e-keskkonnas ARNO või vallavalitsuse kehtestatud vormil allkirjastatuna 10. veebruarist 31. märtsini vallavalitsusele koos järgmiste lisadokumentidega:
  1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) koopia;
  2) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
  3) nõustamismeeskonna otsus selle olemasolul.

  (2) Koolivalmiduskaardi esitab vanem taotluse juurde e-keskkonnas ARNO esimesel võimalusel hiljemalt 15. maiks.

  (3) Kui isiku elukoht on registreeritud Rae vallas peale 1. veebruari, saab taotlust esitada alates 1. aprillist.

  (4) Koolikohustuslikust east noorema lapse vanem esitab Rae Vallavalitsusele vabas vormis taotluse koos lasteasutuse hinnanguga lapse koolivalmiduse kohta või nõustamismeeskonna soovitusega ning seejärel on võimalik täita taotlus e-keskkonnas ARNO.

§ 5.   Elukohajärgse kooli määramine esimesse klassi astumisel

  (1) Elukohajärgse põhikooli määramiseks moodustab Rae Vallavalitsus komisjoni.

  (2) Komisjon arvestab elukohajärgse kooli määramisel oluliste asjaoludena esmajärjekorras:
  1) sama pere teiste laste õppimist samas koolis;
  2) õpilase elukoha lähedust koolile;
  3) võimalusel vanemate soove.

  (3) Sama pere lasteks loetakse Rahvastikuregistri andmetel sama aadressiga elukohas elavad lapsed.

  (4) Komisjon määrab esimesse klassi astuda soovivale lapsele elukohajärgse kooli hiljemalt 15. aprilliks.

  (5) Vallavalitsus teavitab vanemat esimese klassi õpilase elukohajärgse kooli määramisest e-keskkonna ARNO kaudu hiljemalt 30. aprilliks.

  (6) Vanem, kelle lapsele ei määratud esimese eelistusena soovitud koolikohta, on kohustatud hiljemalt 15. maiks teavitama õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest e-keskkonnas ARNO. Õppekohast loobumisel on vanemal õigus valida kool, kus on vabu õppekohti. Kui vanem selleks ajaks kooli ei vali, lõpetatakse menetlus.

  (7) Õpilase arvamine kooli nimekirja kinnitatakse kooli poolt e-keskkonnas ARNO hiljemalt 30. maiks.

  (8) Alates 15. augustist on õigus komplekteerida vabaks jäänud õppekohad ning võtta vastu lapsi, kelle elukoht Rahvastikuregistri andmetel on väljaspool Rae valda.

§ 6.   Erisused kooli määramisel esimesse klassi astumisel

  (1) Kui isiku elukoha aadress Rahvastikuregistris on muutunud ja isikule ei ole elukohajärgset põhikooli määratud, saab vanem esitada taotluse elukohajärgse põhikooli määramiseks e-keskkonnas ARNO või vallavalitsuse kehtestatud vormil allkirjastatuna alates 10. juunist kooli, kus on vaba õppekoht.

  (2) Kui lapsevanem ei ole vallavalitsust lapse esimesse klassi astumise soovist määruses sätestatud tähtaegadel ja korras teavitanud, saab vanem esitada taotluse elukohajärgse põhikooli määramiseks e-keskkonnas ARNO või vallavalitsuse kehtestatud vormil allkirjastatuna alates 10. juunist kooli, kus on vaba õppekoht.

§ 7.   Põhiharidust omandava õpilase üleminek teise kooli

  (1) Õpilase üleminekul ühest koolist teise õppetöö perioodi keskel esitab vanem taotluse e-keskkonnas ARNO või vallavalitsuse kehtestatud vormil allkirjastatuna vallavalitsusele. Hariduse- ja sotsiaalamet annab vastuse 15 tööpäeva jooksul.

  (2) Õpilase üleminekul ühest koolist teise uueks õppeaastaks esitab vanem taotluse e-keskkonnas ARNO või vallavalitsuse kehtestatud vormil allkirjastatuna vallavalitsusele alates 10. juunist. Hariduse- ja sotsiaalamet annab vastuse 15 tööpäeva jooksul.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist Riigi Teatajas.

  (2) Rae Vallavalitsuse 26. jaanuari 2021 määrus nr 2 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“ tunnistatakse kehtetuks.

Tanel Tammela
abivallavanem vallavanema ülesannetes

Martin Minn
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json