HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Assaku Lasteaia põhimäärus

Väljaandja:Rae Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.01.2022, 9

Assaku Lasteaia põhimäärus

Vastu võetud 11.01.2022 nr 1

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3, Rae valla põhimääruse § 54 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Lasteasutuse nimetus

  Lasteasutuse nimetus on Assaku Lasteaed (edaspidi lasteasutus).

§ 2.   Lasteasutuse asukoht ja struktuur

  (1) Lasteasutus asub aadressil: Järve tee 1, Assaku alevik, Rae vald, 75301 Harjumaa.

  (2) Assaku Lasteaias üksteist rühma lastele vanuses pooleteisest kuni seitsmenda eluaastani. Vastavalt vajadustele ja võimalustele tehakse erandeid vallavalitsuse ettepanekul.

§ 3.   Lasteasutuse liik ja haldusala

  (1) Lasteasutus on koolieast noorematele lastele hoidu ja alusharidust võimaldav õppeasutus.

  (2) Lasteasutus on Rae Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (3) Lasteasutus juhindub oma tegevuses riigi ja Rae valla õigusaktidest, vallavanema käskkirjadest ja käesolevast põhimäärusest.

  (4) Lasteasutuse põhiülesanne on toetada lapse arengu ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi.

§ 4.   Sümboolika

  Lasteasutusel on oma sümboolika.

2. peatükk ÕPPE JA KASVATUSE KORRALDUS LASTEAIAS  

§ 5.   Õppekava

  (1) Õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

  (2) Lasteasutuse õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

  (3) Lasteasutusel on direktori poolt kinnitatud kodukord ning tegevus- ja päevakava, mille koostamisel lähtutakse õppekavast.

§ 6.   Lasteasutuse lahtiolekuajad

  (1) Lasteasutuse lahtiolekuaja kinnitab vallavalitsus, lähtudes hoolekogu ettepanekust.

  (2) Vajadusel ühendatakse rühmi direktori otsuse alusel.

3. peatükk LASTEAIALASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 7.   Lapsed

  (1) Laste vastuvõtt lasteasutusse ja sealt väljaarvamine toimub vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

  (2) Lastel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 8.   Vanemad

  (1) Vanematel on õigus:
  1) tuua last lasteasutusse ja viia ära neile sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  3) saada teavet lasteasutuse õppekava, töö- ja õppekorralduse kohta;
  4) pöörduda kasvatamist ja õpetamist puudutavate ja muude küsimuste korral hoolekogu, direktori või Rae valla haridus- ja sotsiaalameti poole.

  (2) Lapsevanemad on kohustatud:
  1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks;
  2) tutvuma lasteasutuse õppe- ja päevakavaga;
  3) kinni pidama lasteasutuse päevakavast, kodukorrast ning laste tervisekaitse ja tervisedendamise nõuetest;
  4) tasuma igakuiselt õigeaegselt toidukulu ja osalustasu Rae valla õigusaktidega kehtestatud määras ja korras ning vastavalt lasteasutusega sõlmitud lepingule;
  5) teavitama lapse puudumisest lasteasutust vastavalt lasteasutuse kodukorrale.

4. peatükk ÕPETAJATE JA TEISTE TÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 9.   Personal

  (1) Lasteasutuse töötajad (edaspidi personal) on (eri)pedagoogid, tugispetsialistid ja lasteasutuse majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad.

  (2) Lasteasutuse personali koosseisu määrab lasteasutuse direktor lähtuvalt eelarvest ja haridus- ja teadusministri kinnitatud miinimumkoosseisust.

§ 10.   Personali õigused ja kohustused

  (1) Pedagoogid loovad tingimused laste kasvatamiseks ja arenemiseks, mis põhineb vastastikusel lugupidamisel ning üksteise mõistmisel laste ja nende vanematega ning teiste lasteasutuste töötajatega.

  (2) Pedagoogid on kohustatud nõustama lasteasutuses käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas elavate, lasteasutuses mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.

  (3) Personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks lasteasutuse põhimääruse, töökorralduse reeglite ja personali ametijuhendite ning töölepingutega, mis on kooskõlas töösuhteid reguleerivate riigi ja Rae valla õigusaktidega.

  (4) Personal loob lasteasutuses tervisliku ja turvalise keskkonna ning hoolitseb lapse tervise eest tema lasteasutuses viibimise ajal.

  (5) Personalil on kohustus olla talle usaldatud teabe suhtes konfidentsiaalne ning järgida isikuandmete kaitse põhimõtteid.

  (6) Personalil on kohutus olla lojaalne tööandjale.

  (7) Õpetajate, õppejuhi ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks korraldab direktor konkursi, mille läbiviimise korra kooskõlastab hoolekoguga. Ametikoha täitmise kinnitab direktor.

§ 11.   Direktor

  (1) Lasteasutuse direktor:
  1) juhib õppekasvatus- ja tervishoiutööd, majandus- ja finantstegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga;
  2) tagab õppe- ja kasvatustegevuse korralduse vastavuse koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale;
  3) koostab lasteasutuse eelarve koostöös hoolekoguga ja esitab selle vallavalitsusele;
  4) vastutab lasteasutuse vara säilitamise, sihtotstarbelise ja heaperemeheliku kasutamise eest;
  5) esindab lasteasutust ja teostab seaduses ettenähtud ülesannete täitmiseks tehinguid vallavalitsuse poolt kehtestatud korras;
  6) kutsub kokku lasteasutuse tegevust korraldavaid koosolekuid ja nõupidamisi ning annab välja asutuse töökorraldust määravaid käskkirju;
  7) tagab personalile ohutud töötingimused ja informeerituse töösisekorra-, töökaitse- ja tuleohutuse nõuetest;
  8) on aruandekohustuslik hoolekogu ja vallavalitsuse ees.

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse vallavalitsuse poolt avalik konkurss ja töölepingu sõlmib, muudab või ütleb üles Rae vallavanem või tema poolt volitatud ametiisik.

§ 12.   Pedagoogiline nõukogu

  Pedagoogid kuuluvad lasteasutuse pedagoogilisse nõukogusse, mille ülesanne on planeerida, analüüsida ja hinnata õppe- ja kasvatustegevust ning teha direktorile, hoolekogule ja vallavalitsuse volitatud isikutele ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks.

§ 13.   Hoolekogu

  (1) Lasteasutuses valitakse iga õppeaasta algul hoolekogu, kelle ülesandeks on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha selle suunalist koostööd lasteaia personaliga.

  (2) Hoolekogu koosseisu valivad iga rühma lapsevanemad endi hulgast ühe esindaja ja pedagoogiline nõukogu valib õpetajate esindaja. Lisaks nimetab vallavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteaia tegevust valla huvidest lähtuvalt.

  (3) Töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja asetäitja.

  (4) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või lasteaia direktori ettepanekul.

  (5) Hoolekogul on õigus saada lasteasutuse direktorilt ja vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

  (6) Hoolekogu liikmed tutvuvad otsuste tegemiseks vajaliku dokumentatsiooniga neile sobival viisil: elektrooniliselt või paberkandjal materjale uurides.

  (7) Hoolekogu:
  1) analüüsib direktori aruannet lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2) annab lasteasutuse direktorile, pedagoogilisele nõukogule ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia tegevuseks ja arenguks;
  3) osaleb lasteasutuse direktori ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  4) kinnitab lapse toidukulu päevamaksumuse.

5. peatükk MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 14.   Vara, eelarve ja finantseerimine

  (1) Lasteasutuse vara on Rae valla omandis.

  (2) Lasteasutuse vara moodustavad talle vallavalitsuse poolt sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (3) Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt Rae valla õigusaktidele.

  (4) Lasteasutuse eelarve tuludeks on laekumised kohalikust eelarvest, lastevanemate poolt kaetavast osast, fondidest ja sihtannetustest. Lasteasutuse vallaeelarvest kaetavate kulude katmises osalevad täies ulatuses kõik teised omavalitsusüksused proportsionaalselt nende haldusterritooriumil elavate selles lasteasutuses käivate laste arvuga.

  (5) Lapse toidukulu lasteasutuses katab vanem. Toidukulu päevamaksumuse otsustab hoolekogu ja kinnitab direktor.

  (6) Muude kulude (majandamiskulud, personali töötasu, õppevahendite kulu) katmine toimub valla eelarve vahenditest ning vallavolikogu otsuse alusel osaliselt vanemate poolt. Vanemate, eestkostjate või hooldajate poolt kaetav osalustasu ühe lapse kohta võib olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

§ 15.   Aruandlus

  (1) Lasteasutuse dokumentatsiooni peetakse Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kehtestatud korras.

  (2) Lasteasutus esitab oma tegevuse kohta statistilised ja eelarve täitmise aruanded Rahandusministeeriumi ja vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

  (3) Laste arendamise ja kasvatusprotsessi korralduse ning taseme üle teostab riiklikku järelevalvet Haridus- ja Teadusministeerium.

  (4) Lasteasutuse teenistuslikku järelevalvet lasteasutuse ja lasteasutuse direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

§ 16.   Sisehindamine

  (1) Lasteasutuses viiakse läbi sisehindamist. Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada laste arengut toetavad tingimused ja lasteaia järjepidev areng, selgitada välja lasteaia tugevused ja parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse lasteaia arengukava. Sisehindamisel analüüsitakse ka õppe- ja kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust.

  (2) Lasteasutuse sisehindamise läbiviimise korra kehtestab direktor.

  (3) Lasteasutus koostab sisehindamise aruande vähemalt üks kord kolme aasta jooksul.

6. peatükk ÜHINEMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 17.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Lasteasutuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ja viib läbi vallavalitsus. Vallavalitsus informeerib sellest otsusest kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi.

  (2) Lasteasutuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus vanematele ja lasteaia personalile vähemalt viis kuud enne ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.

  (3) Lasteasutuse tegevuse lõpetamisel tagab vallavalitsus lastele võimaluse jätkata lasteasutuse teenuse kasutamist teises lasteasutuses.

7. peatükk PÕHIMÄÄRUSE MUUTMISE KORD JA AVALIKUSTAMINE 

§ 18.   PÕHIMÄÄRUSE MUUTMISE KORD JA AVALIKUSTAMINE

  (1) Lasteasutuse põhimääruse kinnitab vastavalt Rae Vallavolikogu poolt sätestatud korrale vallavalitsus.

  (2) Lasteasutuse põhimääruses teeb vajadusel muudatusi ja täiendusi vallavalitsus. Selle aluseks on lasteasutuse pedagoogilise nõukogu, hoolekogu või vallavalitsuse ettepanekud.

  (3) Lasteasutuse põhimäärus avalikustatakse vallavalitsuse ja lasteasutuse veebilehel.

8. peatükk MÄÄRUSE JÕUSTUMINE 

§ 19.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist Riigi Teatajas.

Tanel Tammela
abivallavanem vallavanema ülesannetes

Martin Minn
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json