HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2023
Avaldamismärge:RT IV, 19.01.2022, 16

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Vastu võetud 21.06.2018 nr 25
RT IV, 05.07.2018, 19
jõustumine 01.08.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.10.2020RT IV, 21.10.2020, 724.10.2020
09.09.2021RT IV, 15.09.2021, 218.09.2021
07.10.2021RT IV, 15.10.2021, 118.10.2021
13.01.2022RT IV, 19.01.2022, 422.01.2022, rakendatakse alates 01.01.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Lääneranna valla eelarvest huvihariduse ja huviringide (edaspidi koos huvitegevus) toetamise kord üldhariduskoolis õppivatele rahvastikuregistri andmetel Lääneranna vallas (edaspidi vald) elavatele 5-19 aastastele noortele (edaspidi õppur).

§ 2.   Toetusega hüvitatavad kulud

  Huvihariduse ja huvitegevuse toetusega hüvitatakse:
  1) Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud Lääneranna vallale mittekuuluvate munitsipaalhuvikoolide või erahuvikoolide (edaspidi koos huvikool) õppekoha tegevuskulu;
  2) huvitegevuses osalemiseks vajalik transpordikulu.
  3) [kehtetu- RT IV, 19.01.2022, 4 - jõust. 22.01.2022, rakendatakse alates 01.01.2022]
  4) [kehtetu- RT IV, 19.01.2022, 4 - jõust. 22.01.2022, rakendatakse alates 01.01.2022]

§ 3.   Huvitegevuse toetamise tingimused

  (1) Vald osaleb õppuri huvikooli õppekoha tegevuskulude tasumises eelarveliste vahendite olemasolul kui:
  1) õppuri ja tema vähemalt ühe vanema või eestkostja (edaspidi koos seaduslik esindaja) rahvastikuregistri järgne elukoht on Lääneranna vald;
  2) huvikooli õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis ja tema suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust;
  3) väljaspool valda asuva huvikooli õppekoha tegevuskulu tasumisel ja transpordikulu hüvitamisel osaleb vald käesoleva lõike punktis 1 ja 2 toodud tingimustel juhul, kui vallas ei tegutse sama õppesuuna, sama tasemega huvikooli või olemasolevad transpordivõimalused huvikooli seda ei võimalda.
[RT IV, 19.01.2022, 4 - jõust. 22.01.2022, rakendatakse alates 01.01.2022]

  (2) Huvikooli õppekoha tegevuskulu tasumise kohta väljastatakse garantiikiri huvikoolile.

  (3) Transporti huvitegevuse asukohta toetatakse juhul, kui õppuril puudub võimalus liigelda kodu ja huvitegevuse asukoha vahel ühistranspordiga ning huvikool vastab käesoleva määruse § 3 lõike 1 punktides 1 ja 2 toodud tingimustele.
[RT IV, 19.01.2022, 4 - jõust. 22.01.2022, rakendatakse alates 01.01.2022]

  (4) [Kehtetu - RT IV, 19.01.2022, 4 - jõust. 22.01.2022, rakendatakse alates 01.01.2022]

§ 4.   Kulude hüvitamise ulatus

  (1) Vald hüvitab huvitegevuse kuludest õppuri seadusliku esindaja poolt valitud ühe huvikooli õppekoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse maksimaalselt:
  1) munitsipaalhuvikooli pidaja kirjalikult teatatud õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus;
  2) erahuvikooli puhul õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus kuid mitte rohkem kui Lääneranna valla hallatavate huvikoolide keskmine õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus.

  (2) Vald hüvitab huvitegevuse transpordikulu huvitegevuse asukohta saamiseks määraga 0,1 eurot/kilomeeter, kuid mitte rohkem kui 30 eurot kuus.
[RT IV, 19.01.2022, 4 - jõust. 22.01.2022, rakendatakse alates 01.01.2022]

  (3) [Kehtetu - RT IV, 19.01.2022, 4 - jõust. 22.01.2022, rakendatakse alates 01.01.2022]

  (4) [Kehtetu - RT IV, 19.01.2022, 4 - jõust. 22.01.2022, rakendatakse alates 01.01.2022]

§ 5.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab õppuri seaduslik esindaja Lääneranna Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) allkirjastatud taotluse.
[RT IV, 19.01.2022, 4 - jõust. 22.01.2022, rakendatakse alates 01.01.2022]

  (2) Taotluses märgitakse õppuri ja tema seadusliku esindaja andmed (nimi, kontaktandmed), huvitegevuse nimetus, taotletava toetuse suurus ja kulu liik. Toetuse saaja rekvisiidid.

§ 6.   Toetuse määramine

  (1) [Kehtetu - RT IV, 15.09.2021, 2 - jõust. 18.09.2021, rakendatakse 01.09.2021]

  (2) [Kehtetu - RT IV, 15.09.2021, 2 - jõust. 18.09.2021,rakendatakse 01.09.2021]

  (3) Otsuse toetuse määramise, osalise määramise või mittemääramise kohta teeb vallavalitsus nõuetekohase taotluse saamisest 30 päeva jooksul.

  (4) Õppurile huvikooli tegevuskulu toetuse määramisel, esitab vallavalitsus vastavasisulise garantiikirja huvikoolile. Toetus kantakse huvikoolile nende poolt esitatud arvete alusel.

§ 7.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Vallavalitsusel on õigus kontrollida õppuri osalemist huvikoolis.

  (2) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetuse saajalt teavet ja muude dokumentide esitamist toetuse kasutamise kohta.

  (3) Toetuse saaja kohustub viivitamatult, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul, edastama vallavalitsusele info huvikoolis osalemise katkestamise või muu toetuse saamise aluste äralangemise kohta.

  (4) Käesoleva määruse sätete rikkumise korral, valeandmete esitamisel või toetuse määramise aluste äralangemisest teatamata jätmisel on vallavalitsusel õigus peatada toetuse maksmine, nõuda toetuse tagastamist ja keelduda edaspidi toetuse andmisest.

§ 8.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. augustil 2018.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json