Teksti suurus:

Võru Linnavolikogu 8. veebruari 2012. a määruse nr 2 "Võru linna finantsjuhtimise kord" muutmine

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2014
Avaldamismärge:RT IV, 19.02.2014, 1

Võru Linnavolikogu 8. veebruari 2012. a määruse nr 2 "Võru linna finantsjuhtimise kord" muutmine

Vastu võetud 12.02.2014 nr 3

Määrus kehtestatakse "Võru linna põhimäärus" § 60 lg 3 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

  Võru Linnavolikogu 8. veebruari 2012. a määruses nr 2 "Võru linna finantsjuhtimise kord" tehakse järgmised muudatused:
 1) paragrahv 2 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;
 2) paragrahv 5 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(5) Üldhariduskoolide eelarve eelnõu koostamiseks määrab valitsus eelarve kogumahu.";
 3) paragrahv 7 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;
 4) paragrahv 10 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(2) Valitsus ja valitsuse hallatav asutus võivad sõlmida lepingu, millega kaasneb väljaminek tulevastel eelarveaastatel, juhul kui sellega on arvestatud eelarvestrateegias. Kui väljaminekuga ei ole eelarvestrateegias arvestatud, võib lepingu sõlmida ainult volikogu loal."

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. märtsil 2014.

Tõnu Jõgi
Volikogu esimees