Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Häädemeeste valla 2014. a eelarve

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.02.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT IV, 19.02.2014, 20

Häädemeeste valla 2014. a eelarve

Vastu võetud 06.02.2014 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, § 38 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 4, § 5 lõigete 1, 2, 3, 7 ja § 23 lõigete 2 ja 4 ja Häädemeeste Vallavolikogu 16. jaanuari 2014.a määruse nr 1 „Häädemeeste valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord“ § 5 lõigete 1, 5 ja 6 alusel ning arvestades Häädemeeste valla arengukavaga aastateks 2011-2020 ja Häädemeeste valla eelarvestrateegiaga aastateks 2014 – 2017.

§ 1.  Eelarve kogumaht

  Võtta vastu Häädemeeste valla 2014. a eelarve ja kinnitada see vastavalt käesoleva määruse lisale.

§ 2.  Määruse jõustumine ja rakendamine

 (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

 (2) Eelarve jõustub 1. jaanuaril 2014. a.

Andrus Soopalu
volikogu esimees

Lisa  Häädemeeste valla 2014. a eelarve