HaridusKool

Teksti suurus:

Randvere Kooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.02.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.02.2015, 5

Randvere Kooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Vastu võetud 12.02.2015 nr 7

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5, Viimsi Vallavolikogu 18.01.2011. a määruse nr 5 „Viimsi valla üldhariduskoolide õpilaste vastuvõtmise tingimuste ja korra kinnitamise ja muutmise delegeerimine vallavalitsusele“ § 1 ja Viimsi Vallavalitsuse 27.01.2012.a määruse nr 1 „Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord“ alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega sätestatakse õpilaste Randvere Kooli (edaspidi Kool) vastuvõtmise tingimused ja kord 1.–2. kooliastmel ja hariduslike erivajadustega õpilaste klassi.

  (2) Kool tagab olemasolevate õpilaskohtade piires õppimisvõimalused igale koolikohustuslikule isikule, kellele Randvere Kool on elukohajärgne kool.

§ 2.   Vastuvõtt 1. klassi

  (1) Soovi lapse õppima asumiseks Kooli avaldab lapsevanem või eestkostja (edaspidi vanem).

  (2) Avaldusi avatavasse 1. klassi õppima asumiseks võetakse vastu alates 1. märtsist vastavalt Viimsi Vallavalitsuse poolt kehtestatud korrale.

  (3) Õpilase 1. klassi õppima asumiseks esitab vanem Koolile oma isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja ja kirjaliku avalduse, millele lisab:
  1) lapse sünnitõendi või -tunnistuse või isikut tõendava dokumendi;
  2) lapse tervisekaardi;
  3) lapse koolivalmiduskaardi selle olemasolul.

§ 3.   Vastuvõtt 2.- 6. klassi

  (1) Õpilaste 2.–6. klassi vastuvõtmiseks esitab vanem Koolile kirjaliku avalduse koos järgmiste dokumentidega:
  1) õpilase sünnitõendi või -tunnistuse või isikut tõendava dokumendi;
  2) vanema isikut tõendava dokumendi;
  3) lapse tervisekaardi;
  4) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
  5) eelmise õppeasutuse direktori allkirjaga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
  6) eelmise õppeasutuse kooli direktori allkirjaga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva perioodi hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeveerandi kestel;

  (2) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul tuleb avaldusele lisada välisriigi õppeasutuse vastavat haridustaset tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri.

  (3) Kooli direktoril on õigus välisriigi õppeasutusest tulnud või mõne muu Eestis mitte kehtiva õppekava alusel õppinud õpilaste puhul teha kindlaks tema õpitulemuste tase ning otsustada kokkuleppel vanemaga, missuguses klassiastmes õpilane õpinguid jätkab.

  (4) Avaldusi õppima asumiseks 2.–9. klassi võetakse vastu aastaringselt.

§ 4.   Vastuvõtt hariduslike erivajadustega õpilaste klassidesse

  (1) Haridusliku erivajadusega (edaspidi HEV) laps võetakse HEV õpilaste klassidesse õpilase vanema taotlusel. Koolis õppiv õpilane viiakse HEV vajaduse ilmnemisel HEV õpilaste rühma või klassi nõustamiskomisjoni soovitusel ja/või vanema nõusolekul.

  (2) Kool võtab vastu HEV õpilasi, kelle hariduslik erivajadus nõuab korralduslikult teist õpiformaati:
  1) põhikooli riikliku õppekava alusel 1.-6. klassidesse
  2) põhikooli riikliku õppekava lihtsustatud (edaspidi LÕK) ja toimetuleku õppekava alusel (edaspidi TÕK) 1.-9. klassidesse

  (3) HEV klassi vastuvõtmiseks või üleviimiseks moodustab direktor komisjoni (edaspidi HEV vastuvõtu komisjon), kes hindab õpilase sobivust ja vajadust õppida HEV õpilaste klassis.

  (4) HEV õpilaste klassi vastuvõtmise või üleviimise otsustab kooli direktor, võttes aluseks HEV vastuvõtu komisjoni otsuse ning arvestades nõustamiskomisjoni soovitust ja vajadusel vanema poolt esitatud eriarsti tõendit või teatist õpilase tervisliku seisundi kohta.

  (5) HEV lapse vastuvõtmisel 1. klassi esitab vanem direktorile taotluse, millele lisab:
  1) nõustamiskomisjoni otsuse või eriarsti hinnangu;
  2) lapse sünnitõendi või-tunnistuse või isikut tõendava dokumendi;
  3) vanema isikut tõendava dokumendi või selle ärakirja;
  4) koolieelses lasteasutuses käiva lapse individuaalse jälgimise kaardi;
  5) rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle ärakirja.

  (6) Juba koolikohustuse täitmist alustanud õpilase kooli vastuvõtmisel esitab vanem (eeskostja, hooldaja) direktorile taotluse, millele lisab:
  1) nõustamiskomisjoni otsuse;
  2) lapse sünnitõendi või-tunnistuse või isikut tõendava dokumendi;
  3) vanema isikut tõendava dokumendi või selle ärakirja;
  4) õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi;
  5) eelmisest koolist koostatud ülevaade eelnevate õppeaastate õpitulemustest ja klassitunnistuse ärakirja;
  6) rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle ärakirja;

  (7) HEV vastuvõtu komisjon vaatab läbi laekunud avaldused, tutvub esitatud dokumentidega ja vestleb vanemaga ning õpilasega.

  (8) Õpilase vastuvõtust teavitatakse vanemat kirjalikult (e-posti olemasolul elektroonilise kirja kaudu) hiljemalt 5. päeval alates otsuse vastuvõtmisest.

§ 5.   Kooli vastuvõtu tingimuste muutmine

  (1) Kooli vastuvõtu tingimuste muutmise ettepanekuid on võimalik teha õppeaasta jooksul. Vastavad ettepanekud tuleb esitada hiljemalt 10. jaanuariks kooli direktorile.

  (2) Kooli vastuvõtu tingimused ja kord kinnitatakse, muudetakse, täiendatakse ja tunnistatakse kehtetuks vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

§ 6.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Jan Trei
vallavanem

Kristi Tomingas
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json