HaridusKool

Teksti suurus:

Haabneeme Kooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.02.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.11.2020
Avaldamismärge:RT IV, 19.02.2015, 6

Haabneeme Kooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Vastu võetud 12.02.2015 nr 8

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5, Viimsi Vallavolikogu 18.01.2011. a määruse nr 5 „Viimsi valla üldhariduskoolide õpilaste vastuvõtmise tingimuste ja korra kinnitamise ja muutmise delegeerimine vallavalitsusele“ § 1 ja Viimsi Vallavalitsuse 27.01.2012.a määruse nr 1 „Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord“ alusel.

§ 1.   Üldosa

  (1) Käesoleva korraga sätestatakse õpilaste Haabneeme Kooli (edaspidi Kool) vastuvõtmise tingimused ja kord 1.–2. kooliastmel ja hariduslike erivajadustega õpilaste klassi.

  (2) Kool tagab olemasolevate õpilaskohtade piires õppimisvõimalused igale koolikohustuslikule isikule, kellele Haabneeme Kool on elukohajärgne kool.

§ 2.   Vastuvõtt 1. klassi

  (1) Soovi lapse õppima asumiseks Kooli avaldab lapsevanem või eestkostja (edaspidi vanem).

  (2) Avaldusi avatavasse 1. klassi õppima asumiseks võetakse vastu alates 1. märtsist vastavalt Viimsi Vallavalitsuse poolt kehtestatud korrale.

  (3) Õpilase 1. klassi õppima asumiseks esitab vanem Koolile oma isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte ja kirjaliku avalduse, millele lisab:
  1) lapse sünnitunnistuse või -tõendi või lapse isikut tõendava dokumendi;
  2) lapse tervisekaardi;
  3) lapse koolivalmiduskaardi selle olemasolul.

§ 3.   Vastuvõtt 2.-6. klassi

  (1) Õpilaste 2.-6. klassi vastuvõtmiseks esitab vanem Koolile kirjaliku avalduse koos järgmiste dokumentidega:
  1) õpilase sünnitõendi või -tunnistuse või isikut tõendava dokumendi;
  2) vanema isikut tõendava dokumendi;
  3) lapse tervisekaardi;
  4) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
  5) eelmise õppeasutuse direktori allkirjaga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
  6) eelmise õppeasutuse kooli direktori allkirjaga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva perioodi hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeveerandi kestel;

  (2) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul tuleb avaldusele lisada välisriigi õppeasutuse vastavat haridustaset tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri.

  (3) Kooli direktoril on õigus välisriigi õppeasutusest tulnud või mõne muu Eestis mitte kehtiva õppekava alusel õppinud õpilaste teadmisi ja oskusi kontrollida ning otsustada kokkuleppel sisseastuja vanemaga, missuguses klassiastmes õpilane õpinguid jätkab.

  (4) Avaldusi õppima asumiseks 2.–6. klassi võetakse vastu aastaringselt.

§ 4.   Vastuvõtt hariduslike erivajadustega õpilaste klassi

  (1) Haridusliku erivajadusega (edaspidi HEV) õpilane võetakse HEV õpilaste klassi vanema taotlusel. Koolis õppiv õpilane viiakse haridusliku erivajaduse ilmnemisel HEV õpilaste klassi üle nõustamiskomisjoni soovitusel ja/või vanema nõusolekul.

  (2) HEV klassi vastuvõtmist või üleviimist otsustab kooli HEV komisjoni, kes hindab õpilase sobivust ja vajadust õppida HEV õpilaste klassis.

  (3) HEV õpilaste klassi vastuvõtmise või üleviimise otsustab kooli direktor võttes aluseks HEV komisjoni otsuse ning arvestades nõustamiskomisjoni soovitust ja vajadusel vanema poolt esitatud eriarsti tõendit või teatist õpilase tervisliku seisundi kohta.

  (4) Kool võtab vastu riiklikul õppekaval (edaspidi RÕK) olevaid õpilasi, kelle hariduslik erivajadus nõuab korralduslikult teist õpiformaati (õpiraskustega õpilaste klassid, väikeklassid spetsiifilise erivajadusega õpilastele):
  1) õpiraskustega õpilaste klassi võetakse vastu õpilasi, kelle erivajadus on tingitud segatüüpi spetsiifilistest arenguhäiretest;
  2) väikeklassi võetakse vastu õpilane, kelle erivajadus on tingitud aktiivsus- ja tähelepanuhäirest või autismi spektri häirest või muust psüühilisest seisundist tulenevast vajadusest, mis takistavad õppimist suurema arvuga õpilaste klassis.

  (5) HEV lapse vastuvõtmisel 1.klassi esitab vanem direktorile taotluse, millele lisab:
  1) nõustamiskomisjoni otsuse;
  2) lapse sünnitõendi või-tunnistuse või isikut tõendava dokumendi;
  3) vanema isikut tõendava dokumendi või selle ärakirja;
  4) koolieelses lasteasutuses käiva lapse individuaalse jälgimise kaardi;
  5) rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle ärakirja.

  (6) Juba koolikohustuse täitmist alustanud õpilase kooli vastuvõtmisel esitab vanem (eeskostja, hooldaja) direktorile taotluse, millele lisab:
  1) nõustamiskomisjoni otsuse;
  2) lapse sünnitõendi või-tunnistuse või isikut tõendava dokumendi;
  3) vanema isikut tõendava dokumendi;
  4) õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi;
  5) eelmisest koolist koostatud ülevaade eelnevate õppeaastate õpitulemustest ja klassitunnistuse ärakirja;
  6) rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle ärakirja;
  7) õpilane, kes on eelnevad õpingud läbinud välisriigis esitab välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja.

  (7) HEV komisjon vaatab läbi laekunud avaldused, tutvub esitatud dokumentidega ja vestleb vanemaga ning õpilasega.

  (8) Õpilase vastuvõtust teavitatakse vanemat kirjalikult (e-posti olemasolul elektroonilise kirja kaudu).

§ 5.   Kooli vastuvõtu tingimuste muutmine

  (1) Kooli vastuvõtu tingimuste muutmise ettepanekuid on võimalik teha õppeaasta jooksul. Vastavad ettepanekud tuleb esitada hiljemalt 10. jaanuariks kooli direktorile.

  (2) Kooli vastuvõtu tingimused ja kord kinnitatakse, muudetakse, täiendatakse ja tunnistatakse kehtetuks vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

§ 6.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Jan Trei
vallavanem

Kristi Tomingas
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json