SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.02.2016, 1

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord

Vastu võetud 11.02.2016 nr 68
jõustumine 01.03.2016

Määrus kehtestatakse sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 15 punkti 2, sotsiaalhoolekande seaduse § 14, § 38 lõike 1 ja § 40, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Käesolev määrus sätestab sotsiaaltransporditeenuse (edaspidi teenus) taotlemise, osutamise ja kulude katmise korra Jõelähtme vallas.

 (2) Teenust õigustatud saama on:
 1) puudega inimesed, kelle elukohana on rahvastikuregistri andmetel registreeritud ja kelle tegelik elukoht on Jõelähtme vald ning kelle puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks;
 2) eakad, kelle elukohana on rahvastikuregistri andmetel registreeritud ja kelle tegelik elukoht on Jõelähtme vald ning kes tulenevalt oma elukoha eraldatusest ja tervislikust seisundist, ei saa kasutada ühistransporti avaliku teenuse kasutamiseks.

 (3) Teenust osutatakse isikule, kellel endal või kelle eestkostjal või ülalpidamiskohustusega isikul ei ole iseseisvalt võimalik transporditeenust korraldada.

 (4) Teenuse osutajaks on Jõelähtme Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus). Teenust osutatakse valla bussi või sotsiaaltöötajate kasutuses olevate autodega üldjuhul tööajal.

 (5) Erandjuhtudel tellitakse invatransporditeenust ratastoolis või lamavale kliendile. Vedajale tasutakse arve alusel.

§ 2.  Teenuse kirjeldus

  Teenust osutatakse sõiduks haridusasutusse, töökohta, ravi- või rehabilitatsiooniasutusse, hooldus- või abivahendit väljastavasse asutusse või muudesse avalike teenuste osutamisega seotud asutustesse. Mitme üheaegse tellimuse korral eelistatakse sõitu õppeasutusse või töökohta.

§ 3.  Teenuse taotlemine

 (1) Teenuse taotlemiseks esitab teenusele õigustatud isik või tema esindaja (perearst, eestkostja, hooldaja, pereliige jne) vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialistile taotluse (lisa 1) üldjuhul hiljemalt 10 tööpäeva enne teenuse kasutamist.

 (2) Taotluses esitatakse järgmised andmed:
 1) taotleja ees- ja perekonnanimi;
 2) isikukood;
 3) telefoninumber ja aadress;
 4) taotleja leibkonnaliikmete loetelu ja nende sissetulekute suurused;
 5) sotsiaaltransporditeenuse osutamise kuupäev, kellaaeg ja sihtkoht ning orienteeruv teenuse kasutamise aeg;
 6) põhjus, mis takistab ühistranspordi kasutamist;
 7) teenuse taotlemise põhjus;
 8) märge teenuse taotleja õigustatud saatja kohta.

 (3) Puudega lapsele haridusasutusse sõitmise teenuse taotlemiseks esitab lapsevanem, eestkostja (kohtuotsus eestkostjaks määramise kohta) või lapse hooldamisele võtja (lapse perekonnas hooldamise leping) taotluse hiljemalt 15. augustiks.

 (4) Tellitud teenusest loobumise korral on isik kohustatud sellest esimesel võimaluselt vallavalitsust teavitama.

§ 4.  Teenuse määramine

 (1) Sotsiaaltööspetsialist vaatab esitatud taotluse läbi ja selgitab välja kas isik on õigustatud teenust saama ning kas vallavalitsusel on võimalik soovitud ajal teenust osutada.

 (2) Taotluse rahuldamise või taotluse rahuldamisest keeldumise otsustab sotsiaaltööspetsialist, teavitades taotlejat vastu võetud otsusest viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 1 tööpäeva jooksul, taotleja poolt taotluses märgitud viisil.

 (3) Taotluse teenuse saamiseks võib jätta rahuldamata kui:
 1) isik ei ole õigustatud teenust saama;
 2) tegu on korduvtaotlejaga, kellel on vallavalitsuse ees võlgnevusi;
 3) isik on jätnud korduvalt teenuse vajaduse ära langemisel taotluse tühistamata;
 4) transpordivahend(id) teenuse osutamiseks soovitud ajal on juba eelnevalt broneeritud;
 5) sotsiaalvaldkonna töötaja(d) on taotleja poolt soovitud ajal hõivatud varasemalt kokku lepitud tööülesannetega, mille täitmisaega ei ole võimalik muuta;
 6) muudel teenuse osutajast mitteolenevatel põhjustel (ajutise töövõimetuse korral vms).

 (4) Teenuse osutamisest keeldumise peale on teenuse taotlejal õigus esitada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras vaie Jõelähtme Vallavalitsuse kaudu Harju maavanemale.

§ 5.  Teenuse hind ja teenuse eest tasumine

 (1) Teenuse hinna kehtestab vallavalitsus oma korraldusega.

 (2) Teenuse kasutaja tasub teenuse eest vastavalt kehtestatud hinnakirjale.

 (3) Teenuse eest tasumisel arvestatakse marsruudi pikkuseks vahemaad kilomeetrites alates teenuse kasutaja elukohast sihtkohta ja sealt tagasi teenuse saaja elukohta.

 (4) Tasu maksmisest on vabastatud:
 1) puudega lapsed ja puudega täiskasvanud õppurid õppeperioodil edasi-tagasi sõidul haridusasutusse;
 2) teenust saama õigustatud isikud, kelle sissetulek ühe pereliikme kohta kuus on väiksem kui 1,5-kordne Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud toimetulekupiir;
 3) teenuse taotleja õigustatud saatja.

 (5) Teenuse taotleja õigustatud saatja on kohustatud:
 1) abistama isikut lähte- ja sihtkohas treppidest tõusmisel ja laskumisel;
 2) abistama isikut sõidukisse sisenemisel ja väljumisel;
 3) abistama isikut tema liikumist hõlbustavate seadmete laadimisel sõidukisse ja sõidukist välja;
 4) kinnitama isiku turvavööga.

 (6) Sõidu lõppedes täidab teenuse osutaja sõidulehe. Arveldamine toimub sularahas või pangaülekandega vallavalitsuse pangakontole.

§ 6.  Rakendussätted

 (1) Kehtestada transporditeenuse taotluse vorm vastavalt lisale 1.

 (2) Kehtestada sõidulehe vorm vastavalt lisale 2

 (3) Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Vallavolikogu 12.01.2009 määrus nr 122 “Invatranspordi kasutamise kord”.

 (4) Määrus jõustub 01. märtsil 2016.

Art Kuum
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Sotsiaaltransporditeenuse kasutamise taotluse vorm

Lisa 2 Sõidulehe vorm