SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekut soodustavate sotsiaaltoetuste maksmise kord

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.03.2016, 73

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Toimetulekut soodustavate sotsiaaltoetuste maksmise kord

Vastu võetud 11.02.2016 nr 69
RT IV, 19.02.2016, 2
jõustumine 22.02.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.03.2016RT IV, 24.03.2016, 5327.03.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 15 punkti 2 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lg 1, § 14 lõigete 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 06.02.2015 määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“ § 4 lg 2 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev kord sätestab Jõelähtme valla eelarvest ja riigieelarvest Jõelähtme vallale sotsiaaltoetuste ja sotsiaalteenuste osutamiseks eraldatud rahalistest vahenditest abivajavatele isikutele toimetuleku soodustamiseks sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise tingimused ning korra.

 (2) Toimetulekut soodustavat sotsiaaltoetust on õigustaotleda isikul, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on jooksva aasta 1. jaanuari seisuga ja toetuse taotlemise ajal registreeritud Jõelähtme vald ning kes on abivajaja käesoleva määruse § 2 punktides 3 ja 4 toodud mõistete alusel.

 (3) Käesoleva määrusega kehtestatud sotsiaaltoetused on ühekordsed või regulaarsed ning toetuse maksmise eesmärgiks on toetada ja suurendada isiku või perekonna iseseisvat toimetulekut ja sotsiaalset kaasatust ning katta vähekindlustatud isiku või perekonna hädavajalikke kulusid, mida ei hüvitata teiste riiklike või kohalike toetuste ja teenustega.

 (4) Käesoleva määruse alusel sotsiaaltoetuste määramisel lähtutakse esmajärjekorras isiku vajadustest ning abivajadust hinnatakse juhtumipõhiselt.

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
 1) sotsiaaltoetus (edaspidi toetus) – isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline või mitterahaline toetus;
 2) leibkond – samas eluruumis elavad ühise majapidamisega abielus või abieluga sarnanevas suhtes olevad isikud ja/või esimese ja teise astme alanejad ja ülenejad sugulased ja/või muud isikud, keda seob ühine kodune majapidamine;
 3) vähekindlustatud isik – isik, kelle sissetulek ühes kuus on väiksem kui 1,5-kordne riigieelarvega kehtestatud toimetulekupiir;
 4) vähekindlustatud leibkond – käesoleva määruse mõistes leibkond, kelle sissetulek ühes kuus leibkonna liikme kohta on väiksem kui 1,5-kordne riigieelarvega kehtestatud toimetulekupiir;
 5) ülalpidamiskohustus – seadusjärgne ülalpidamiskohustus alanejate ja ülenejate sugulaste suhtes;
 6) üksikvanem – isik, kelle lapse teine vanem on surnud või kelle lapse sünnikandes puudub märge isa kohta;
 7) paljulapseline pere – pere, kus on neli või enam kuni 18-aastast last;
 8) puudega isik – isik, kellel on anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, millest tingituna vajab isik pidevat kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet. Isikule peab olema määratud arstliku komisjoni otsusega puude raskusaste;
 9) krooniline haigus – muutunud terviseseisund, mida ei saa parandada lihtsa kirurgilise protseduuri või lühikese ravikuuriga.

§ 3.  Toetuste liigid

 (1) Toetus isiku omaosaluse osaliseks katmiseks ortopeediliste ja invatehniliste abivahendite ostmisel ja rentimisel (va hambaproteesid). Toetuse suurus on kuni 100% isiku kanda jäävast vahendi maksumusest.

 (2) Toetus ravimite kompenseerimiseks (edaspidi ravimitoetus). Ravimitoetust makstakse retseptiravimite eest, nimelise ostutšeki alusel, kuni 65 eurot aastas. Mitme kroonilise haiguse samaaegsel esinemisel makstakse toetust kuni 130 eurot aastas. Ravimitoetuse määramisel võetakse arvesse isikule sotsiaalkindlustusameti poolt makstavate puudest tulenevate lisakulude määra kuus.

 (3) Toetus raviprotseduuridel osalemiseks. Toetust makstakse taastusravi protseduuride omaosaluse osaliseks katmiseks arsti ettekirjutuse alusel, hooldusravil viibimise kulude katteks ning rehabilitatsiooniplaanist tulenevate raviprotseduuride hüvitamiseks. Toetuse suurus on kuni 100% isiku omaosalusest. Toetust ei maksta eriarstide visiiditasude maksmiseks.

 (4) Transporditoetus. Toetust makstakse raviprotseduuridele ja taastusravile sõitmise kulude hüvitamiseks või vältimatu sotsiaalabina elukohta naasmiseks. Toetuse suurus on kuni 100% sõidukuludest.

 (5) Küttetoetus. Toetuse suurus on kuni 100 eurot ühe kalendriaasta jooksul. Toetust ei maksta toimetulekutoetuse saajatele.

 (6) Toetus dokumentide taotlemiseks (pass, isikutunnistus, elamisluba). Toetuse suurus on kuni 100% kehtivast riigilõivu määrast.

 (7) Toetus vähekindlustatud leibkondade lastele riiete ja jalanõude ostmiseks. Toetust makstakse üks kord kalendriaasta jooksul. Toetuse suuruseks on kuni 65 eurot lapse kohta. Täiendavalt võib taotleda toetust põhikooli või gümnaasiumi lõpetamiseks.

 (8) Toetus prillide ostmiseks. Toetuse suuruseks on kuni 100% prilliklaaside ostu summast. Toetus makstakse välja nimelise ostutšeki alusel.

 (9) Vähekindlustatud leibkondade laste eest koolieelsele lasteasutusele toiduraha ning osalustasu maksmine. Toiduraha ja osalustasu makstakse kuni üheks õppeaastaks.

 (10) Toetus vähekindlustatud leibkondade lastele spordi- ja huvitegevuse osalustasu maksmiseks. Toetust makstakse kuni 224 eurot kalendriaasta jooksul.

 (11) Õpilaskodu kohatasu maksmine vähekindlustatud leibkondade laste ning õpi- ja/või käitumisraskustega õpilaste eest. Toetus määratakse kuni üheks õppeaastaks ning toetuse suuruseks on kuni 100% kohamaksumusest.

 (12) Ravikindlustusega hõlmamata isiku toetus. Toetust makstakse ravikindlustuseta isiku hädavajaliku ravikulu, puude astme ja töövõimekaotuse protsendi määramiseks tehtavate kulude hüvitamiseks kuni 100 % ulatuses.

 (13) Eluruumide kohandamise toetus. Toetust makstakse isikutele, kellel on raskusi eluruumis liikumise ning endaga toimetulekuga, ehituslike kohanduste tegemiseks eluruumi sisenemise või eluruumis toimetuleku hõlbustamiseks. Toetuse suurus on kuni 100% teostatava töö maksumusest.

 (14) Toetus vältimatu sotsiaalabi andmiseks. Toetust makstakse ühekordselt isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu invaliidistumise, raske ravimatu haiguse, tulekahju või muu õnnetusjuhtumi tagajärjel. Makstava toetuse suuruse otsustab vallavalitsus konkreetseid asjaolusid arvestades.
[RT IV, 24.03.2016, 53 - jõust. 27.03.2016]

§ 4.  Toetuste taotlemine

 (1) Toetuse taotlemiseks tekib abivajajal õigus, kui üksi elava isiku või leibkonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulekutest jääb pärast eluaseme alaliste kulude tasumist järele ühe inimese kohta kätte vähem kui 1,5-kordne kehtestatud toimetulekupiir.

 (2) Toetust on õigustaotleda kuue kuu jooksul pärast kulutuste tegemist, milleks toetust taotletakse. Erandkorras võib hädavajaduse korral maksta toetust taotlejale, kes ei ole kulutust veel teinud ning puuduvad kuludokumendid.

 (3) Toetuse taotlemiseks tuleb taotlejal esitada Jõelähtme Vallavalitsusele vormikohane avaldus (lisad 1-3).

 (4) Sotsiaaltoetuse avaldusele lisatakse:
 1) hüvitamisele kuuluvate kulutuste suurust tõendavad dokumendid (tšekid, arved, maksekorraldused);
 2) kuludokumendid jooksva kuu eest (eluaseme kulud);
 3) isiku(te) taotlusele eelnenud 3 kuu arvelduskonto(de) väljavõte;
 4) kirjalik loetelu isiku ja/või tema leibkonna kasutuses ja omandis olevatest kinnis- ja vallasasjadest;
 5) sõidukitest liiklusseaduse tähenduses;
 6) väärtpaberitest väärtpaberituru seaduse tähenduses;
 7) ravikindlustusega hõlmamata isiku toetuse taotlusele lisatakse pere- või raviarsti saatekiri ning raviasutuse arve või kulu tõendav dokument;
 8) käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud erandkorras toetuse maksmise korral lisatakse avaldusele teenusepakkuja esitatud arve või hinnapakkumine, toetus makstakse otse teenusepakkujale.
 9) vältimatu sotsiaalabi toetuse taotlemisel lisatakse avaldusele arsti, päästeteenistuse või politsei poolt väljastatud asjaolusid tõendav kirjalik dokument, muudel vältimatu sotsiaalabi tingivatel põhjustel sotsiaaltöö spetsialisti ettekanne isiku abivajaduse väljaselgitamise kohta.
[RT IV, 24.03.2016, 53 - jõust. 27.03.2016]

 (5) Lasteaiatoidu ja/või osalustasu maksmisest vabastamise taotlusele lisatakse:
 1) kuludokumendid jooksva kuu eest (eluaseme kulud);
 2) isiku(te) taotlusele eelnenud 3 kuu arvelduskonto(de) väljavõte.

 (6) Eluruumide kohandamise toetuse avaldusele lisatakse:
 1) kohandamise maksumuse kalkulatsioon vähemalt kahelt töövõtjalt;
 2) isiku(te) taotlusele eelnenud 3 kuu arvelduskonto(de) väljavõte;
 3) puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus;
 4) rehabilitatsiooniplaani koopia.

 (7) Vähekindlustatud leibkondade lastele spordi- ja huvitegevuse toetuse maksmiseks esitab lapsevanem või hooldaja avalduse (lisa 1) koos käesoleva paragrahvi lõikes 4 punktides 1-6 nimetatud lisadega.

 (8) Toetuse taotleja vastutab avalduses esitatud andmete õigsuse eest ning esitab vallavalitsusele kõik teadaolevad tõesed ja täielikud andmed, dokumendid ja muud tõendid, mis on vajalikud toetuse saamise õiguse väljaselgitamiseks.

 (9) Toetuste taotluste menetlemisel on vallavalitsusel kohustus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid vara (kinnisvara, vallasvara, aktsiad, osakud jm) ja kulutuste kohta ning selgitusi taotluses toodud andmete õigsuse tõestamiseks.

 (10) Lisadokumentide vajadusest teavitatakse taotlejat koheselt pärast avalduse vastuvõtmist ning määratakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks.

 (11) Toetuse taotlused, millele ei ole määratud tähtaja jooksul esitatud täiendavalt vajalikke dokumente, võib vallavalitsus jätta taotluse läbi vaatamata. Kui puudus kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, loetakse taotlus tähtaegselt esitatuks.

§ 5.  Toetuse määramine ja maksmine

 (1) Toetuse määramisele ja maksmisele kohaldatakse sotisaalseadustiku üldosa seaduse sätteid käesolevas määruses sätestatud erisustega.

 (2) Toetuse avaldust menetlev sotsiaaltöötaja teostab vajadusel kodukülastuse ning annab vestluse ja majandusliku olukorra analüüsi põhjal hinnangu taotleja abivajaduse kohta.

 (3) Toetuse määramise otsustab Jõelähtme Vallavalitsus vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni ettepanekul 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest. Toetuse andmise või toetuse andmisest keeldumise haldusakt tehakse taotlejale teatavaks vastavalt sotsiaalseadustiku üldosa seaduse (edaspidi SÜS) § 27 sätestatule.

 (4) Toetuse maksmisel ja toetuse suuruse määramisel arvestatakse taotleja üldist materiaalset olukorda, tervislikku seisundit, ülalpeetavate arvu, vanust ja leibkonna kõikide liikmete netosissetulekuid taotlusele eelnenud kolmel kuul.

 (5) Perekonna sissetuleku hulka arvestatakse ka taotlejast eraldi elava pereliikme sissetulekud juhul, kui ta on taotlejaga või taotlejaga koos elava perekonnaliikmega abielus või on perekonnaseaduse järgi kohustatud ülal pidama taotleja või taotlejaga koos elava perekonnaliikme alaealisi lapsi.

 (6) Sissetulekute hulka ei arvestata ühekordseid riiklikke ja valla õigusaktide alusel makstavaid sotsiaaltoetusi, tööturukoolitusel, tööpraktikal ja tööharjutusel osalemiseks makstavaid stipendiume, sõidu- ja majutustoetusi, riigi tagatisel antavaid õppelaene. Lasteaia toiduraha ja osalustasu maksmisel ei võeta sissetulekutes arvesse riiklikke peretoetusi.

 (7) Laene, võlgnevusi, täitenõudeid, liisinguid ja tasulisi raviteenuseid (va § 3 lg 3) ei arvestata sotsiaaltoetuse määramisel leibkonna väljaminekute hulka.

 (8) Tagastatud tulumaks võetakse sissetulekuna arvesse summas, mis isikule reaalselt tagastatakse ja mida ta saab oma leibkonna toimetuleku tagamiseks kasutada.

 (9) Paragrahvi 3 lõigetes 9-12 sätestatud toetuste maksmine toimub teenuse osutaja (lasteaed, spordiklubi/huvikool, õpilaskodu haldav kohalik omavalitsus, raviasutus) ja vallavalitsuse vahelisel arvlemisel teenuse pakkuja poolt esitatud arvete alusel.

 (10) Rahalise toetuse maksmine toimub 10 tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist vastavalt SÜS § 28 sätestatule.

 (11) Taotleja poolt teadlikult esitatud valeandmete tõttu alusetult makstud toetuse nõuab Jõelähtme Vallavalitsus tagasi SÜS § 31-35 sätestatud alustel ja korras.

 (12) Eluruumide kohandamise toetuse maksmise korral on vallavalitsusel õigusteostada kontrolli eraldatud toetuse sihipärase kasutamise üle.

§ 6.  Toetuse määramisest keeldumine

  Toetuse määramisest võib keelduda:
 1) kui taotleja on esitanud valeandmeid;
 2) kui taotleja ja tema leibkonna sissetulekud ületavad käesoleva korraga kehtestatud minimaalsete sissetulekute piiri;
 3) kui taotleja ja/või tema leibkonna kasutuses või omandis olevad vallas- ja kinnisasjad tagavad toimetulekuks piisavad elatusvahendid;
 4) kui 18-aastane kuni vanaduspensioniealine töövõimeline isik, kes ei tööta ega õpi, on rohkem kui ühel korral ilma mõjuva põhjuseta keeldunud osalemast tööturuteenustes ja/või tööharjutusteenusel;
 5) kui vanem ei täida lapse ülalpidamiskohustust ja/või elatis on välja nõudmata;
 6) kui taotleja ei vasta § 1 lõikes 2 märgitud tingimustele;
 7) kui kohandamist vajavat eluruumi on võimalik kasutada ebamõistlikult lühikese aja vältel eluruumi lepingulise kasutusõiguse tähtajast või tehnilisest seisukorrast tulenevalt;
 8) ja teistel SÜS § 19 toodud alustel.

§ 7.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (2) Kinnitada avalduste vormid vastavalt lisadele alljärgnevalt:
 1) Lisa 1 – sotsiaaltoetuse avaldus;
 2) Lisa 2 – avaldus lasteaiatoidu/osalustasu maksmisest vabastamise taotlemiseks;
 3) Lisa 3 – puuetega inimestele eluruumide kohandamise toetuse avaldus.

Lisa 1  Sotsiaaltoetuse avalduse vorm

Lisa 2 Lasteaiatoidu/osalustasu maksmisest vabastamise avalduse vorm

Lisa 3 Puuetega inimestele eluruumide kohandamise toetuse avalduse vorm