ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel

Väljaandja:Tõstamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 19.02.2016, 6

Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel

Vastu võetud 12.02.2016 nr 26

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lg 6 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Tõstamaa vallas eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel.

§ 2.  Kulude tõendamine

  Vallavalitsus võtab toimetulekutoetuse arvestamisel aluseks jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud piirmäärade ulatuses. Toimetulekutoetuse taotleja esitab dokumendid, mis tõendavad taotleja eluasemekulusid.

§ 3.  Kulude piirmäärad

 (1) Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks on järgmised:
 1) eluruumi üür - kuni 2,50 eurot 1 m² kohta kuus;
 2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu - kuni 2 eurot 1 m² kohta kuus;
 3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse - kuni 2 eurot 1 m² kohta kuus;
 4) veevarustuse ja reovee ära juhtimise teenuste maksumus - kuni 12 eurot ühe perekonna liikme kohta kuus ning 7 eurot perekonna iga järgneva liikme kohta kuus. Vee- ja kanalisatsiooniteenuste hulka arvestatakse ka kanalisatsioonivõrku ühendamata hoonete kogumis- ja settekaevude tühjendamine;
 5) soojaveevarustuseks tarbitud elektrienergia, soojusenergia või kütuse maksumus- kuni 10 eurot ühe perekonna liikme kohta kuus ja 5 eurot perekonna iga järgneva liikme kohta;
 6) kütteks tarbitud soojusenergia kaugküttega eluruumi puhul - kuni 4 eurot eluruumi üldpinna 1 m² kohta kuus;
 7) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus ahi-, gaasi- jms küttega eluruumides - kuni 3 eurot eluruumi üldpinna 1 m² kohta kuus, mitte rohkem kui 525 eurot aastas;
 8) kütteks tarbitud soojusenergia elektriküttega eluruumides – kuni 2,50 eurot eluruumi üldpinna 1 m² kohta kuus;
 9) majapidamisgaasi maksumus - kuni 6,40 eurot perekonna esimese liikme ja 4,80 eurot perekonna iga järgneva liikme kohta kuus;
 10) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind;
 11) hoonekindlustuse kulu – kuni 0,10 eurot 1 m² kohta kuus;
 12) olmejäätmete veotasu, mille arvestamiseks aluseks on tegelik veotasu kuus;
 13) eluruumide valgustamiseks kasutatud elektrienergia kulu – kuni 25 eurot perekonna esimese liikme ja 10 eurot perekonna iga järgneva liikme kohta kuus.

 (2) Juhul kui kuludokumendil kajastub taotlusele järgneva perioodi kulu, kompenseeritakse see kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel, vastavalt kehtestatud piirmäärale kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või uue kuludokumendi esitamiseni.

§ 4.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Tõstamaa Vallavolikogu 25. septembri 2015 määrus nr 22. „Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel“.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Janek Jaansoo
Volikogu esimees