HaridusKool

Teksti suurus:

Hagudi Põhikooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord

Väljaandja:Rapla Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.03.2019
Avaldamismärge:RT IV, 19.02.2016, 11

Hagudi Põhikooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord

Vastu võetud 15.02.2016 nr 3

Määrus kehtestatakse “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ paragrahvi 27 lõike 5, haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010. a määruse nr 43 “Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ paragrahvi 2 lõike 1 ja Rapla Vallavolikogu 28. aprilli 2011. a otsuse nr 36 “Pädevuse delegeerimine“ punkti 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega sätestatakse Hagudi Põhikooli õpilaste (edaspidi kool) vastuvõtmise tingimused ja kord (edaspidi kord).

  (2) Kool avalikustab korra oma veebilehel.

§ 2.   Kooli vastuvõtmine

  (1) Koolikohustuslik on isik, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks.

  (2) Vanema taotlusel võib 1. klassi vastu võtta koolikohustuslikust east noorema lapse, kui nõustamiskomisjon või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on Rapla Vallavalitsust (edaspidi vallavalitsus) õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem teavitab vallavalitsust õppima asumise soovist pärast käimasoleva aasta 1. maid, võib kool võtta selle lapse õpilaseks vastu vaba õppekoha olemasolul.

  (3) Tulenevalt lapse tervislikust seisundist, võib vanem taotleda nõustamiskomisjonilt koolikohustuse edasilükkamist, esitades nõustamiskomisjonile vastavasisulise avalduse alates jooksva aasta 1. märtsist.

  (4) Soovi lapse õppima asumiseks kooli avaldab lapsevanem või eestkostja (edaspidi vanem).

  (5) Õpilase kooli nimekirja arvamise otsustab direktor ja see vormistatakse direktori käskkirjaga.

§ 3.   Vastuvõtt 1. klassi

  (1) Õpilase vanem esitab kooliminekule eelneva õppeaasta 1. märtsist 30. aprillini taotluse vallavalitsusele.

  (2) Koolikohustuslikust east noorema õpilase vanem esitab lisaks taotlusele ka nõustamiskomisjoni või lasteasutuse hinnangu õpilase koolivalmiduse kohta.

  (3) Õpilase 1. klassi õppima asumiseks esitab vanem määratud või valitud kooli oma isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte ja kirjaliku avalduse, millele lisab:
  1) lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või vastava tõendi) või selle ametlikult kinnitatud ärakirja;
  2) ametlikult kinnitatud väljavõtte lapse tervisekaardist selle olemasolul;
  3) koolivalmiduskaardi selle olemasolul;
  4) dokumendifoto suurusega 3 x 4 cm.

§ 4.   Vastuvõtt 2.-9. klassi

  (1) Õpilase 2.–9. klassi vastuvõtmiseks esitab õpilase vanem koolile kirjaliku taotluse, millele lisab:
  1) õpilase isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või –tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja (saab originaali alusel kinnitada koolis) või väljavõtte;
  2) õpilase vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja (saab originaali alusel kinnitada koolis) või väljavõtte;
  3) õpilase tervisekaardi;
  4) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
  5) dokumendifoto suurusega 3 x 4 cm.

  (2) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilane esitab välisriigi õppeasutuses omandatud haridust tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja ning käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1, 2 ja 5 nimetatu.

  (3) Avaldusi õppima asumiseks 2.–9. klassi võetakse vastu aastaringselt.

§ 5.   Taotluse läbivaatamine

  (1) Taotlus ja selle juurde kuuluvad dokumendid registreeritakse kooli asjaajamise korra kohaselt.

  (2) Õpilase kooli vastuvõtmise otsus tehakse teatavaks taotluse esitajale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (3) Vastuvõtmisest keeldumisest teatatakse kirjalikult viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest, näidates ära keeldumise põhjuse.

  (4) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul, kes ei ole enne Eesti koolis õppinud, määrab õppenõukogu klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust.

  (5) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilane, kes on enne välisriiki asumist õppinud Eesti koolis ning soovib jätkata põhihariduse omandamist Eestis, asub õppima sama kooli vastavas klassis, kus ta välisriigi õppeasutuses õppimise aega arvestades õpiks juhul, kui ta oleks õpinguid jätkanud Eestis ning oleks iga õppeaasta järel viidud üle järgmisse klassi. Õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema taotlusel võib õpilane vajadusel jätkata õpinguid madalamas klassis.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Rapla Vallavalitsuse 18. veebruari 2013. a määrus nr 6 “Hagudi Põhikooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ilvi Pere
Vallavanem

Ants Soodla
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json