HaridusKool

Teksti suurus:

Rapla Vesiroosi Gümnaasiumisse õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord

Väljaandja:Rapla Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.06.2018
Avaldamismärge:RT IV, 19.02.2016, 12

Rapla Vesiroosi Gümnaasiumisse õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord

Vastu võetud 15.02.2016 nr 6

Määrus kehtestatakse “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ paragrahvi 27 lõike 4, haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010. a määruse nr 43 “Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ paragrahvi 2 lõike 1 ja Rapla Vallavolikogu 28. aprilli 2011. a otsuse nr 36 “Pädevuse delegeerimine“ punkti 1 alusel.

1. peatükk ÜLDOSA 

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesoleva määrusega sätestatakse õpilaste Rapla Vesiroosi Gümnaasiumisse (edaspidi kool) vastuvõtmise tingimused ja kord (edaspidi kord).

 (2) Kool avalikustab korra oma veebilehel.

§ 2.  Kooli vastuvõtmine

 (1) Koolikohustuslik on isik, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks.

 (2) Vanema taotlusel võib 1. klassi vastu võtta koolikohustuslikust east noorema lapse, kui nõustamiskomisjon või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on Rapla Vallavalitsust (edaspidi vallavalitsus) õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem teavitab vallavalitsust õppima asumise soovist pärast käimasoleva aasta 1. maid, võib kool võtta selle lapse õpilaseks vastu vaba õppekoha olemasolul.

 (3) Tulenevalt lapse tervislikust seisundist, võib vanem taotleda nõustamiskomisjonilt koolikohustuse edasilükkamist, esitades nõustamiskomisjonile vastavasisulise avalduse alates jooksva aasta 1. märtsist.

 (4) Soovi lapse õppima asumiseks kooli avaldab lapsevanem või eestkostja (edaspidi vanem).

 (5) Taotlus ja selle juurde kuuluvad dokumendid kooli vastuvõtmiseks esitatakse kooli kantseleisse aadressil Rapla, Viljandi mnt 69 ning need registreeritakse kooli asjaajamise korra kohaselt.

 (6) Õpilase kooli nimekirja arvamise otsustab direktor ja see vormistatakse direktori käskkirjaga.

 (7) Vastuvõtmisest keeldumisest teatatakse kirjalikult viie tööpäeva jooksul otsuse langetamisest, näidates ära keeldumise põhjuse.

 (8) Vajadusel toimub vestlus koolitulija ja tema vanematega.

2. peatükk ÕPILASTE VASTUVÕTMINE 1. KLASSI 

§ 3.  Vastuvõtt 1. klassi

 (1) Õpilase vanem esitab kooliminekule eelneva õppeaasta 1. märtsist kuni 30.aprillini taotluse vallavalitsusele.

 (2) Koolikohustuslikust east noorema õpilase vanem esitab lisaks taotlusele ka koolieelse lasteasutuse või nõustamiskomisjoni hinnangu õpilase koolivalmiduse kohta.

 (3) Õpilase 1. klassi õppima asumiseks esitab vanem määratud või valitud kooli oma isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte ja kirjaliku avalduse (saab täita kohapeal), millele lisab:
 1) lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või –tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja (saab originaali alusel kinnitada koolis) või väljavõtte;
 2) ametlikult kinnitatud väljavõtte lapse tervisekaardist selle olemasolul;
 3) koolivalmiduskaardi selle olemasolul;
 4) dokumendifoto suurusega 3 x 4 cm.

3. peatükk ÕPILASTE VASTUVÕTMINE 2.–9. KLASSI 

§ 4.  Vastuvõtt vabadele kohtadele 2.-9. klassis

 (1) 2.–9. klassi vabadele kohtadele vastuvõtmiseks esitab õpilase vanem kirjaliku taotluse, millele lisab:
 1) õpilase isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või –tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja (saab originaali alusel kinnitada koolis) või väljavõtte;
 2) õpilase vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja (saab originaali alusel kinnitada koolis) või väljavõtte;
 3) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
 4) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
 5) dokumendifoto suurusega 3 x 4 cm.

 (2) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilane esitab välisriigi õppeasutuses omandatud haridust tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja ning käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1, 2, 3 ja 5 nimetatu.

§ 5.  Taotluse esitamine, tingimused ja läbivaatamine

 (1) 2.–9. klassi astujate taotluste ja dokumentide esitamise aeg on 6. juunist kuni 22. juunini ja 17. augustist kuni 24. augustini tööpäeviti kella 9–16.

 (2) Õpilase kooli vastuvõtmise otsus tehakse teatavaks taotluse esitajale telefoni või e-posti teel hiljemalt 26. augustiks.

 (3) Ühest koolist teise üleminekul saab dokumente esitada õppeperioodiringselt.

 (4) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul, kes ei ole enne Eesti koolis õppinud, määrab õppenõukogu klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust.

 (5) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilane, kes on enne välisriiki asumist õppinud Eesti koolis ning soovib jätkata põhihariduse omandamist Eestis, asub õppima sama kooli vastavas klassis, kus ta välisriigi õppeasutuses õppimise aega arvestades õpiks juhul, kui ta oleks õpinguid jätkanud Eestis ning oleks iga õppeaasta järel viidud üle järgmisse klassi. Õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema taotlusel võib õpilane vajadusel jätkata õpinguid madalamas klassis.

4. peatükk ÕPILASTE VASTUVÕTMINE 10. KLASSI 

§ 6.  Vastuvõtt 10. klassi

 (1) 10. klassi võetakse vastu maksimaalselt 72 õpilast.

 (2) 10. klassi vastuvõtmiseks esitab õpilane kirjaliku taotluse, millele lisab:
 1) isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või –tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja (saab originaali alusel kinnitada koolis) või väljavõtte;
 2) põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe või nende ametlikult kinnitatud ärakirjad (saab originaali alusel kinnitada koolis);
 3) 9. klassi klassitunnistuse või selle ametlikult kinnitatud ärakirja (saab originaali alusel kinnitada koolis);
 4) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
 5) dokumendifoto suurusega 3 x 4 cm;
 6) motivatsioonikirja (kirjutatakse kohapeal).

§ 7.  Taotluse esitamine, tingimused ja läbivaatamine

 (1) 10. klassi astujate taotluste ja dokumentide esitamise aeg on 15.–22. juunini tööpäeviti kella 9–13.

 (2) Vastuvõtt 10. klassi toimub põhikooli lõputunnistuse hinnete ja vestluse alusel. Pingerea koostamisel võetakse aluseks põhikooli lõputunnistusel olevate aasta- ja eksamihinnete keskmine ning vestluse tulemus.

 (3) Vestlusel võetakse aluseks klassitunnistusel olevad veerandihinded, hoolsuse ja käitumise hinded ning puudumiste kokkuvõte.

 (4) Vestluseta võetakse vastu õpilane, kelle põhikooli lõputunnistuse aasta- ja eksamihinnete keskmine on vähemalt 4,0.

 (5) Taotlusi ei võeta vastu õpilaselt, kelle põhikooli lõputunnistusel on puudulik või nõrk aasta- või eksamihinne või on käitumise hinne mitterahuldav.

 (6) Kooli vastu võetud õpilaste nimekiri avaldatakse kooli veebilehel hiljemalt 27. juunil.

 (7) Vabadele kohtadele on täiendav taotluste ja dokumentide esitamise aeg 17.–24. augustini tööpäeviti kella 9–16.

 (8) Täiendavalt vastu võetud õpilaste nimekiri avaldatakse kooli veebilehel hiljemalt 26. augustil.

5. peatükk ÕPILASTE VASTUVÕTMINE 11.–12. KLASSI 

§ 8.  Vastuvõtt vabadele kohtadele 11.–12. klassi

 (1) 11.–12. klassi astujate taotluste ja dokumentide esitamise aeg on 6. juunist kuni 22. juunini ja 17. augustist kuni 24. augustini tööpäeviti kella 9–16.

 (2) Õpilase kooli vastuvõtmise otsus tehakse teatavaks taotluse esitajale telefoni või e-posti teel hiljemalt 26. augustiks.

 (3) Õpilase vastu võtmise aluseks on gümnaasiumiosa kursuste hinded ja valikainete sobivus kooli õppekavaga. Vastu ei võeta õpilasi, kellel on mõni kursus hinnatud puuduliku või nõrga hindega.

 (4) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul, kes ei ole enne Eesti koolis õppinud, määrab õppenõukogu klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust.

 (5) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilane, kes on enne välisriiki asumist õppinud Eesti koolis ning soovib jätkata gümnaasiumihariduse omandamist Eestis, asub õppima sama kooli vastavas klassis, kus ta välisriigi õppeasutuses õppimise aega arvestades õpiks juhul, kui ta oleks õpinguid jätkanud Eestis ning oleks iga õppeaasta järel viidud üle järgmisse klassi. Õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema taotlusel võib õpilane vajadusel jätkata õpinguid madalamas klassis.

6. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 9.  Rakendussäte

  Rapla Vallavalitsuse 16. veebruari 2015. a määrus nr 6 “Rapla Vesiroosi Gümnaasiumisse õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 10.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ilvi Pere
Vallavanem

Ants Soodla
Vallasekretär