SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaalvaldkonna mittetulundusliku toetuse eraldamise kriteeriumid

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rapla Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 19.02.2019, 2

Sotsiaalvaldkonna mittetulundusliku toetuse eraldamise kriteeriumid

Vastu võetud 11.02.2019 nr 5

Määrus kehtestatakse Rapla vallavolikogu 31. mai 2018. a määruse nr 27 “Rapla valla eelarvest kohaliku omaalgatuse toetamiseks ning elukeskkonna arendamiseks toetuse taotlemise ja kasutamise kord“ § 1 lõike 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega sätestatakse Rapla valla eelarvest sotsiaalvaldkonna mittetulundusliku tegevuse (tegevustoetus ja projektipõhine toetus) toetuse andmise kriteeriumid.
07.11.2023 11:23
Veaparandus: Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas „käesoleva” Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel.

  (2) Toetuse eraldamise eesmärgiks on soodustada ja luua tingimused sotsiaalse ebavõrdsuse või kindlusetuse pärast kannatava inimrühma organiseeritud tegevuseks.

  (3) Rapla Vallavalitsusele esitatud nõuetekohased taotlused vaatab läbi vallavalitsuse moodustatud sotsiaalnõukogu, kelle ülesandeks on valla eelarvest sotsiaalvaldkonna toetuseks eraldatud vahendite jaotamisettepanekute tegemine vallavalitsusele.

  (4) Enne taotluse menetlemist sotsiaalnõukogu poolt kontrollib vallavalitsuse vastava valdkonna ametnik taotluse ja selle lisade vastavust nõuetele ning puuduste esinemise korral annab esitajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (5) Toetuse määramise või määramata jätmise otsustab vallavalitsus.

§ 2.   Toetuste liigid

  Sotsiaalvaldkonna toetuste liigid on:
  1) tegevustoetus – igapäevase tegevuse korraldamiseks, arendamiseks, tutvustamiseks ja tegevuse jätkusuutlikkuse tagamiseks;
  2) projektitoetus – kohalikule elanikule suunatud sündmuste ja ühistegevuste teostamiseks.

§ 3.   Tegevustoetuse andmise kriteeriumid

  (1) Toetuse määramise aluseks on tegevuses osalevate sihtgrupi liikmete (rahvastikuregistrijärgne elukoht Rapla vallas) arv, tegevuse sisu ja olulisus sotsiaalse toimetuleku parandamisel ja riskigrupile suunatud teenuste arendamisel ning jätkusuutlikkus.

  (2) Tegevustoetus on grupipõhine.

  (3) Toetatava riskirühma grupi suuruseks on vähemalt viis osalejat.

  (4) Tegevustoetuse ülempiiriks on aastas viie osaleja kohta 300 eurot, iga järgmise osalejale arvestatakse 60 eurot.

  (5) Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) juriidiline asukoht on Rapla vallas ja tema tegevus on suunatud Rapla valla elanikele;
  2) puudub võlgnevus riigi ja vallavalitsuse ees;
  3) tema suhtes ei ole algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust või tehtud pankrotiotsust.

§ 4.   Projektipõhise toetuse andmise ja aruandluse kriteeriumid

  (1) Projektipõhine toetus on ühekordne toetus, mis on suunatud valla elanikele korraldatavate sündmuste ja ühistegevuste toetamiseks ning erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavate projektide kaasfinantseerimiseks tingimusel, et projektiga toetatav tegevus on piirkonna või valla arenguks oluline.

  (2) Toetuse taotlemiseks ühisüritustel osalemiseks tuleb taotlusele lisada koopia kutsest ja sündmuse programm.

  (3) Projektipõhise toetuse võib eraldada, kui:
  1) taotlus on laekunud tähtajaks
  2) projektil on olemas oma- või kaasfinantseering vähemalt 10% kogu projekti eelarvest;
  3) projektist saab osa võimalikult palju Rapla valla elanikke
  4) projekti tegevused aitavad kaasa valla positiivse maine kujundamisele;
  5) taotlejal ei ole projekti esitamise tähtajaks võlgnevusi riigi või vallavalitsuse ees;
  6) taotleja ei ole eelnevalt valla eelarvest saadud toetust kasutanud mittesihipäraselt;
  7) projekt ei hõlma juba toimunud tegevusi;
  8) projekt ei hõlma asutusesiseste ürituste korraldamist.

  (4) Üldjuhul eraldatakse toetust ühele projektile kuni 500 eurot.

  (5) Projektipõhist toetust ei eraldata, kui projektiga taotletakse:
  1) toitlustamiskulude katmist;
  2) ruumide, sisustuse, kontoritehnika jms vara soetamist;
  3) remondi- ja halduskulude katmist;
  4) klubide, ühingute ja seltside asutamiskulude katmist;
  5) litsentside ostmist ja liikmemaksude tasumist.

  (6) Toetuse saaja kohustub esitama vallavalitsusele vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta hiljemalt ühe kuu jooksul sündmuse, ühistegevuse või projekti teostumisest.

§ 5.   Rakendussäte

  Rapla Vallavalitsuse 22. septembri 2014. a määrus nr 23 “Sotsiaalvaldkonna mittetulundusliku tegevuse toetuse määramise kriteeriumid“ tunnistatakse kehtetuks.

Meelis Mägi
vallavanema asendaja

Ülle Eesik-Pärn
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json