HaridusKool

Teksti suurus:

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Väljaandja:Rapla Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.01.2023
Avaldamismärge:RT IV, 19.02.2019, 6

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Vastu võetud 11.02.2019 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse põhihariduse omandamiseks elukohajärgse munitsipaalkoolimääramise tingimused ja kord koolikohustuslikule isikule, koolikohustuslikust east nooremale lapsele, mittestatsionaarses õppes 17-aastasele või vanemale isikule, kes ei ole omandanud põhiharidust, Eesti Vabariiki akrediteeritud välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni esindaja lapsele.

  (2) Elukohajärgne munitsipaalkool (edaspidi elukohajärgne kool) on käesolevas määruses kehtestatud tingimustel statsionaarset õpet võimaldav kool, mille kaudu Rapla vald tagab Rapla vallas elavale koolikohustuslikule isikule (edaspidi õpilane) võimaluse põhihariduse omandamiseks.

  (3) Igale õpilasele, kelle elukoha aadress Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) järgi on Rapla vallas, tagatakse õppimisvõimalus elukohajärgses koolis, arvestades õpilase haridusliku erivajaduse või terviseseisundiga.

  (4) Õpilase elukoha andmed fikseeritakse kooliminekule eelneva õppeaasta 1. märtsi seisuga rahvastikuregistris.

§ 2.   Rapla valla elukohajärgsed koolid

  Elukohajärgsed koolid Rapla vallas on Alu Kool, Hagudi Põhikool, Juuru Eduard Vilde Kool, Kabala Lasteaed-Põhikool, Kaiu Põhikool, Rapla Kesklinna Kool ja Rapla Vesiroosi Kool.

§ 3.   Taotluse esitamine esimesse klassi astumiseks ning elukohajärgse kooli määramine

  (1) Lapse vanem või eestkostja (edaspidi vanem) esitab kooliminekule eelneva õppeaasta 1. märtsist kuni 30. aprillini taotluse Rapla valla kodulehel oleval näidisvormil kirjalikult (originaal- või digiallkirjaga) Rapla Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus).

  (2) Koolikohustuslikust east noorema lapse vanem esitab vallavalitsusele koos taotlusega koolivälise nõustamismeeskonna või lasteasutuse, kus laps käib, hinnangu lapse koolivalmiduse kohta ja soovituse õppima asumiseks.

  (3) Tulenevalt lapse tervislikust seisundist või individuaalsest arengust võib vanem põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses nimetatud kooliväliselt nõustamismeeskonnalt taotleda õpilase koolikohustuse edasilükkamist ühe õppeaasta võrra. Selleks esitab vanem koolivälisele nõustamismeeskonnale kirjaliku taotluse.

  (4) Vallavalitsus moodustab käesoleva määruse alusel esitatud taotluste läbivaatamiseks ja elukohajärgse kooli määramiseks komisjoni.

  (5) Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud klassi täitumise piirnormi ja lapse rahvastikuregistris fikseeritud elukohta aluseks võttes vaatab komisjon esitatud taotlused läbi ja määrab õpilasele elukohajärgse kooli lähtudes järgmistest asjaoludest esitatud järjekorras:
  1) õpilase elukoha lähedus koolile;
  2) sama pere teiste laste õppimine soovitud koolis;
  3) õpilase vanema soov.

  (6) Vallavalitsus teavitab vanemat õpilasele elukohajärgse kooli määramisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis rahvastikuregistri aadressil või elektrooniliselt taotluses näidatud e-posti aadressil hiljemalt kooliminekule eelneva õppeaasta 20. maiks.

  (7) Vallavalitsus esitab komisjoni kinnitatud elukohajärgsete koolide laste nimekirjad koolide kaupa koos esitatud taotlustega elukohajärgse kooli direktorile hiljemalt kooliminekule eelneva õppeaasta 25. maiks. Lapse kooli nimekirja arvamise otsuse teeb elukohajärgse kooli direktor lähtudes põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, käesolevat määrusest ning komisjoni kinnitatud nimekirjast.

  (8) Lapse vanem on kohustatud hiljemalt 10. juuniks teavitama määratud elukohajärgset kooli kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest.

  (9) Koolil on õigus komplekteerida vabaks jäänud õppekohad kooli vastuvõtu tingimuste ja korra järgi alates 11. juunist.

§ 4.   Esimesse klassi taotluse esitamine lapse elukoha muutumisel

  Lapse puhul, kelle elukohana rahvastikuregistrisse alates 1. märtsist või hiljem on kantud Rapla vald, esitab vanem elukohajärgse kooli määramiseks kirjaliku taotluse vallavalitsusele.

§ 5.   Põhiharidust omandava õpilase üleminek ühest koolist teise

  (1) Koolikohustusliku õpilase üleminekul ühest koolist teise esitab õpilase vanem taotluse soovitud kooli direktorile.

  (2) Kui soovitud koolis on vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud klassi täitumuse ülemisele piirnormile vabu õppekohti, otsustab kooli direktor õpilase kooli nimekirja arvamise põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, käesoleva määruse ning kooli vastuvõtu korra alusel.

  (3) Kui soovitud koolis ei ole vabu kohti, edastab kool taotluse vallavalitsusele, kes tagab õpilasele võimaluse põhihariduse omandamise jätkamiseks.

§ 6.   Õpingud katkestanud 17-aastase või vanema isiku põhihariduse omandamise jätkamine

  Õpingud katkestanud 17-aastasel või vanemal isikul on võimalik jätkata põhihariduse omandamist endale sobivas koolis, mis võimaldab mittestatsionaarset õpet.

§ 7.   Rakendussäte

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Juuru Vallavalitsuse 15. märtsi 2011. a määrus nr 8 “Juuru vallas elavale lapsele elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord“;
  2) Kaiu Vallavalitsuse 5. aprilli 2016. a määrus nr 1 “Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“;
  3) Rapla Vallavalitsuse 1. veebruari 2016. a määrus nr 1 “Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord“.

Meelis Mägi
vallavanema asendaja

Ülle Eesik-Pärn
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json