Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Korruptsioonivastase seaduse rakendamine Viimsi valla töökorralduses

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.05.2020
Avaldamismärge:RT IV, 19.02.2019, 11

Korruptsioonivastase seaduse rakendamine Viimsi valla töökorralduses

Vastu võetud 22.01.2019 nr 1
RT IV, 26.01.2019, 18
jõustumine 29.01.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.02.2019RT IV, 19.02.2019, 1022.02.2019

Määrus kehtestatakse korruptsioonivastase seaduse § 13 lõike 1 punkti 2 ning § 15 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus täpsustab korruptsiooni ennetamise korraldust Viimsi vallas (edaspidi vald), sealhulgas määrab kindlaks huvide deklaratsiooni (edaspidi deklaratsioon) esitama kohustatud isikud (edaspidi deklarandid) ning huvide deklaratsioonide kontrollimise komisjoni koosseisu.

§ 2.   Korruptsioonijuhtumist teavitamise kohustus

  (1) Ametiisik on kohustatud viivitamata teavitama asutuse juhti talle teatavaks saanud korruptsioonivastase seaduse § 3 lõikes 1 sätestatud keelu rikkumisest või muust korruptsioonijuhtumist. Vastavalt korruptsioonivastase seaduse § 6 lõigetele 2 ja 3 tagatakse teavitamise fakti konfidentsiaalsus.

  (2) Ametiisik käesoleva korra tähenduses on füüsiline isik, kellel on avaliku ülesande täitmiseks ametiseisund sõltumata sellest, kas ta täidab talle pandud ülesandeid alaliselt või ajutiselt, tasu eest või tasuta, teenistuses olles või vabakutselisena või lepingu, nimetamise või valimise alusel.

§ 3.   Ametiseisundi määratlemine

  (1) Vallavalitsuse struktuuris oleval teenistuskohal püsiva ametiseisundi omamine ning teenistuja ametiisikuks olemine KVS-i tähenduses kajastatakse teenistuskoha ametijuhendis.

  (2) Vallavalitsuse struktuuris uue teenistuskoha loomisel või teenistuskoha ülesannete muutmisel hindab otsene juht ametiseisundi olemasolu või tekkimise võimalust ning vajadusel kajastatakse see ametijuhendis.

  (3) Ühekordsete tegevuste käigus omandavad ametiseisundi teenistujad või isikud, kes seda pidevalt teenistuskohapõhiselt ei ole, kuid kelle ühekordsest ülesandest tulenev tegevus vastab KVS-is sätestatud ametiseisundi määratlusele.

  (4) Vallavalitsuse ning vallavalitsuse hallatava asutuse teenistujate ning valla valitseva ja olulise mõju all oleva sihtasutuse, mittetulundusühingu ja äriühingu juhatuse liikme ametiseisundi tekkimise alused määratletakse ametijuhendis või lepingus.

  (5) Vallavalitsuse hallatava asutuse juht ja valla valitseva ja olulise mõju all olevate sihtasutuse, mittetulundusühingu ja äriühingu juhatus määratleb oma töötajad, kellel on või võib teatud ülesannete täitmisel tekkida ametiseisund. Ametiseisundi tekkimise alused määratletakse ametijuhendis või lepingus.

§ 4.   Huvide deklareerimise kohustus

  (1) Deklaratsiooni on kohustatud esitama
  1) Viimsi Vallavolikogu (edaspidi volikogu) liikmed;
  2) Viimsi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) liikmed;
  3) vallavalitsuse hallatavate asutuste juhid;
  4) valla valitseva mõju all olevate äriühingute juhtorganite liikmed;
  5) avalikke vahendeid käsutavate valla asutatud sihtasutuste juhtorganite liikmed.

  (2) Isikut teavitatakse viivitamata deklaratsiooni esitamise kohustusest vastava kohustuse tekkimisel. Teavitamise tagavad käesoleva määruse § 5 lõikes 1 nimetatud isikud.

  (3) Deklaratsioon esitatakse nelja kuu jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ametisse asumisest või deklaratsiooni esitamise kohustuse tekkimisest arvates ning edaspidi iga aasta 31. maiks huvide deklaratsioonide registrile. Kalendriaasta jooksul ei pea deklarant esitama rohkem kui ühe deklaratsiooni ka juhul, kui ta asub uuele ametikohale.

  (4) Deklaratsiooni esitamise kohustus lõpeb, kui deklarant on esitanud deklaratsiooni ametikohalt lahkumiseaastale järgneval kalendriaastal.

§ 5.   Registrile alusandmete esitamine

  (1) Alusandmete esitamise deklarantide kohta huvide deklaratsioonide registrile korraldab vallasekretär koostöös volikogu kantselei juhatajaga.

  (2) Andmed esitatakse ühe kuu jooksul deklarandi deklaratsiooni esitamise kohustuse algusest arvates ning registrit teavitatakse viivitamata deklarandi deklaratsiooni esitamise kohustuse kehtetuks tunnistamisest ja deklarandi ametikohalt lahkumisest.

§ 6.   Deklaratsiooni kontrollimine

  (1) Deklaratsioone kontrollitakse vajadusel.

  (2) Huvide deklaratsioonide kontrollimise komisjoni (edaspidi komisjon) kuuluvad:
  1) vallavolikogu esimees – juhib komisjoni tööd;
  2) vallavanem;
  3) vallasekretär;
  4) sisekontrolör;
  5) vallavolikogu revisjonikomisjoni esimees.
[RT IV, 19.02.2019, 10 - jõust. 22.02.2019]

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1 kuni 4 nimetatud isikutel on õigus kontrollida kõigi käesoleva määruse § 4 lõikes 1 nimetatud deklarantide deklaratsioone.

  (4) Deklaratsiooni kontrollival komisjoniliikmel on õigus:
  1) nõuda deklarandilt ja kolmandalt isikult selgitusi deklaratsiooni sisu, deklaratsiooni esitamise tähtaja eiramise või deklaratsiooni esitamata jätmise põhjuste kohta;
  2) esitada päringuid ja saada deklarandi kohta deklaratsiooni kontrollimiseks vajalikus ulatuses andmeid krediidiasutustelt ja andmekogudest.

  (5) Deklaratsiooni kontrolliv komisjoni liige protokollib käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud kontrolltoimingud ning teavitab deklaranti ja registri pidajat deklaratsiooni kontrollimisest ja läbi viidud kontrolltoimingutest.

  (6) Juhul kui ametiisiku deklaratsiooni kontrollimise tulemusel on tekkinud süüteokahtlus, teavitab deklaratsiooni kontrolliv komisjoni liige viivitamatult komisjoni esimeest ja vallavanemat. Vallavanem edastab süüteokahtluse korral deklaratsiooni kontrollimise materjalid prokuratuurile või kohtuvälisele menetlejale.

§ 7.   Vallavanema ülesanded korruptsiooniennetuse koordineerimisel

  Vallavanem koordineerib korruptsiooniennetust vallavalitsuses ning vallavalitsuse hallatavates asutustes tagades oma haldusalas:
  1) ametiisikute korruptsiooni ennetamise alase teadlikkuse, sh teadlikkuse ametiisiku ja deklarandi staatusest ning sellega kaasnevatest kohustustest;
  2) tõhusa kontrolli tegevus- ja toimingupiirangutest ning muudest kohustustest kinnipidamise üle;
  3) et ametiisik ei oleks kohustatud tegema otsust või toimingut iseenda või temaga seotud isiku suhtes;
  4) arvestuse pidamise ametiasutuse ametnike tegelemise üle avaliku teenistuse seaduse § 60 lõikes 1 nimetatud kõrvaltegevustega, samuti kontrolli avaliku teenistuse seaduse § 60 lõike 2 alusel kehtestatud keelu ning avaliku teenistuse seaduse § 60 lõigetes 4 ja 5 sätestatud keeldude järgimise üle.

§ 8.   Toimingupiirang

  Juhul kui vallavanem peab oma ametiülesannetest tulenevalt tegema toimingu või otsuse, millele rakendub korruptsioonivastase seaduse § 11 lõike 1 mõttes toimingupiirang, teeb selle toimingu või otsuse tema asemel vallavalitsus kui kollegiaalorgan.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

/otsingu_soovitused.json