Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Tapa valla hankekord

Väljaandja:Tapa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.02.2019, 14

Tapa valla hankekord

Vastu võetud 13.02.2019 nr 1

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 9 lõike 1 ja 4 ja Tapa Vallavolikogu 28.01.2019 määruse nr 47 “Tapa vallavara valitsemise kord” § 6 lg 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Tapa valla hankekorra (edaspidi hankekord) kehtestamise eesmärk on sätestada kohustuslikud reeglid riigihanke korraldamisel Tapa Vallavalitsuses (edaspidi vallavalitsus) ja Tapa Vallavalitsuse hallatavates asutustes (edaspidi hallatav asutus).

  (2) Hankekorda rakendatakse koostoimes riigihangete seaduse (edaspidi RHS) ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega.

§ 2.   Hangete piirmäärad

  (1) Hankekorras juhindutakse riigihangete seadusega määratud hankelepingu maksumuse piirmääradest:
  1) riigihanke piirmääraks asjade ja teenuste (sh eriteenuste) ostmisel ning ideekonkurssi korraldamisel on 60 000 eurot, ehitustööde tellimisel 150 000 eurot ning sotsiaalteenuste tellimisel 300 000 eurot.
  2) lihthanke piirmääraks asjade ja teenuste ostmisel on 30 000 eurot ning teenuste kontsessioonilepingu sõlmimisel ja ehitustööde tellimisel 60 000 eurot.

  (2) Hankekorras kasutatakse alla lihthanke piirmäära jäävate hangete osas järgmist jaotust:
  1) väikehange – hange, mille eeldatav maksumus asjade ja teenuste ostmisel on 3000 eurost kuni 30 000 euroni ja ehitustööde tellimisel 5 000 eurost kuni 60 000 euroni.
  2) minihange – hange, mille eeldatav maksumus jääb asjade ja teenuste ostmisel alla 3000 euro ja ehitustööde tellimisel alla 5 000 euro.

  (3) Kõik hankekorras sisalduvad maksumused arvestatakse käibemaksuta.

§ 3.   Hanke korraldamise üldpõhimõtted

  (1) Hanke korraldamise otsustab:
  1) vallavanem, osakonnajuhataja/abivallavanem või hallatava asutuse juht alla lihthanke piirmäära, kui rahalised vahendid on ette nähtud jooksva aasta eelarves;
  2) vallavalitsus, kui hankelepingu maksumus ületab lihthanke piirmäära ja rahalised vahendid on ette nähtud jooksva aasta eelarves;
  3) vallavolikogu, kui kavandatava hankelepingu sõlmimisega kavatsetakse võtta rahalisi kohustusi, mida ei ole jooksva aasta eelarves ette nähtud või kui sõlmitakse hankeleping üle ühe eelarveaasta.

  (2) Hanke korraldajaks on:
  1) üle lihthanke piirmäära hangetel vallavalitsus
  2) alla lihthanke piirmäära jäävatel hangetel vallavalitsus või hallatav asutus.

  (3) Hanke korraldamisel tuleb, sõltumata hankelepingu maksumusest, tagada valla rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, hanke kontrollitavus, isikute võrdne kohtlemine ja olemasoleva konkurentsi efektiivne ärakasutamine RHS-s sätestatud üldpõhimõtete kohaselt.

§ 4.   Riigihangete planeerimine

  (1) Hankealase töö kavandamiseks koostatakse igaks eelarveaastaks hankeplaan Hankeplaanis kajastatakse riigihanked, mille eeldatav maksumus on vähemalt 5000 eurot Hankeplaanis võib kajastada ka väiksema maksumusega hankeid.

  (2) Hankeid planeerides tuleb järgida põhimõtet, et funktsionaalselt koos toimivad, samalaadsed või sama eesmärgi saavutamiseks vajalikud asjad, teenused või ehitustööd ostetakse ühe eelarveaasta raames ühe hankelepingu alusel. Ostude jaotamine eraldi hangeteks on lubatud vaid juhul, kui iga osa kohta rakendatakse kõigi ostude summeeritud eeldatava maksumusega hankelepingu sõlmimise RHS-st tulenevat korda.

  (3) Vallavalitsuse osakonnajuhatajad/abivallavanemad ja hallatavate asutuste juhid esitavad kahe nädala jooksul pärast eelarve või lisaeelarve vastuvõtmist hankespetsialistile andmed jooksval aastal planeeritavate hangete kohta. Andmed peavad sisaldama:
  1) hanke objekti või hankelepingu üldist kirjeldust;
  2) hanke alustamise eeldatavat aega kuu täpsusega;
  3) hankelepingu eeldatav täitmise periood või tähtaeg;
  4) hankelepingu eeldatavat maksumust;
  5) riigihanke eest vastutava isiku nime.

  (4) Hankespetsialist koostab saadud informatsiooni põhjal eelarveaastal korraldatavate hangete kohta hankeplaani projekti ning esitab selle vallavalitsusele kinnitamiseks. Vallavalitsus kinnitab hankeplaani hiljemalt ühe kuu jooksul pärast Tapa valla eelarve vastuvõtmist volikogu poolt.

  (5) Hankeplaani märgitakse vähemalt:
  1) hanke nimetus;
  2) hankemenetluse liik;
  3) hankelepingu eeldatav maksumus;
  4) hanke läbiviimise ja hankelepingu täitmise orienteeruv tähtaeg;
  5) hanke eest vastutav isiku nimi.

  (6) Hankeplaani muudetakse vastavalt vajadusele, sh pärast lisaeelarvete kinnitamist.

  (7) Hankeplaan ja selle muudatused avalikustatakse valla veebilehel.

§ 5.   Hanke eest vastutavad isikud

  (1) Hanke eest vastutav isik (edaspidi vastutav isik) on isik, kellele asjade ostmine, teenuse, ideelahenduse või ehitustöö tellimine tegevusvaldkonnas on tööülesandeks vastavalt ametijuhendile või vallavanema või abivallavanema/osakonnajuhataja poolt määratud isik. Hallatavas asutuses on vastutavaks isikuks asutuse juht või tema poolt määratud isik.

  (2) Vastutavad isikud kinnitatakse hankeplaanis.

  (3) Enne hanke alustamist peab vastutav isik veenduma, kas kavandatav hange on olemas vastava aasta hankeplaanis. Juhul kui hanget ei ole hankeplaanis, peab vastutav isik veenduma eelarvevahendite olemasolus ning kooskõlastama hanke osakonnajuhatajaga. Üle lihthanke piirmäära korraldamine otsustatakse sel juhul vallavalitsuse korraldusega.

  (4) Vastutav isik:
  1) koostab hankelepingu eseme tehnilise kirjelduse sisendi (tehnilised parameetrid, tingimused, nõuded jms);
  2) määrab nõuded hankelepingu täitjale;
  3) määrab hankelepingu põhitingimused;
  4) esitab kirjaliku kalkulatsiooni hankelepingu eeldatava maksumuse kohta, kasutades selle saamiseks turu-uuringut;
  5) teeb koostööd hankespetsialistiga ning esitab talle õigeaegselt riigihanke alusdokumentide koostamiseks p 1-4 nimetatud andmed.

  (5) Hangete õiguspärase läbiviimise eest vastutab hankespetsialist, kes:
  1) koostab vastutavalt isikult saadud andmete alusel riigihanke alusdokumendid;
  2) teostab riigihangete registris hanke läbiviimiseks vajalikud toimingud;
  3) koostab hankemenetluses vajalikud vallavalitsuse või vajadusel volikogu haldusaktide eelnõud;
  4) tagab valla veebilehel hanke kohta teabe avaldamise.

§ 6.   Hankekomisjon

  (1) Riigihanke piirmäära ületava hanke ja lihthanke ettevalmistamist ja läbiviimist korraldab vallavanema käskkirjaga moodustatud vähemalt 3-liikmeline hankekomisjon, kuhu kuuluvad:
  1) vastutav isik;
  2) vastava valdkonna osakonnajuhataja/abivallavanem;
  3) hankespetsialist;
  4) vajadusel täiendavad liikmed.

  (2) Hankekomisjonil on õigus komisjoni töösse kaasata vastava eriala spetsialiste ja eksperte, kes ei ole komisjoni liikmed.

  (3) Hankekomisjoni töökeskkonnaks on üldjuhul e-riigihangete keskkond (edaspidi eRHR), kus kooskõlastatakse riigihanke alusdokumendid enne vallavalituses kinnitamist ning vormistatakse ja allkirjastatakse komisjoni otsused ja protokollid. Väljaspool eRHR-i koostatud komisjoni dokumendid lisatakse riigihangete registrisse hanke juurde.

§ 7.   Hangete korraldamise keskkond

  (1) Kõik riigihanked, mille hankelepingu eeldatav maksumus ületab lihthanke piirmäära, viiakse läbi eRHR-s e-hangetena. Riigihangete registris koostatud dokumente vallavalitsuse dokumendiregistris ei registreerita.

  (2) Alla lihthanke piirmäära jääva hanke korraldamise ja menetlemise dokumendid (alusdokumendid, taotlused, selgitused, pakkumused, otsused jms) registreeritakse vallavalitsuse või hallatava asutuse dokumendiregistris.

  (3) Hanke võib korraldada riigihangete registris elektroonilise menetlusena ka juhul, kui käesolev kord või riigihangete seadus seda ei nõua juhindudes riigihangete seadusega määratud tingimustest.

  (4) Riigihangete registris teostatavad toimingud teeb üldjuhul hankespetsialist, kes viib läbi hankemenetluseks vajalikud toimingud.

§ 8.   Otsused hangete menetlemisel

  (1) Vallavalitsuse pädevuses on üle lihthanke piirmäära hangete korraldus- ja menetlusotsuste tegemine, sh:
  1) hankeplaanis mittesisalduva hanke korraldamise otsustamine;
  2) riigihanke alusdokumentide kinnitamine;
  3) hankemenetluse käigus komisjoni poolt tehtud otsuste kinnitamine;
  4) lepingu sõlmimine ja lepingu täitmise eest vastutav isiku määramine.

  (2) Vallavalitsuse pädevuses on alla lihthanke piirmäära jäävate, kuid üle 5000 euro ületavate riigihangete tulemuste kinnitamine.

  (3) Osakonnajuhatajate/abivallavanemate ja hallatavate asutuste juhtide pädevuses on hangete, mille maksumus on alla 5000 euro tulemuste kinnitamine.

§ 9.   Alla lihthanke piirmäära jääva hanke korraldamine

  (1) Asjade ostmisel ja teenuste tellimisel, mille eeldatav maksumus on 3000 eurost kuni 30 000 euroni ning ehitustööde tellimisel, mille eeldatav maksumus on 5000 eurost kuni 60 000 euroni (väikehange) tuleb pakkumuse esitamise ettepanek teha vähemalt kolmele isikule ja avaldada pakkumuse esitamise ettepanek valla kodulehel.

  (2) Vastutav isik koostab pakkumuse esitamise ettepaneku, mis peab sisaldama vähemalt:
  1) hankelepingu esemeks olevate asjade, teenuste või ehitustööde kirjeldust;
  2) pakkumuse esitamise tähtaega;
  3) vajadusel nõudeid pakkuja kvalifikatsioonile;
  4) vajadusel muid pakkumuse maksumust ja lepingu täitmist oluliselt mõjutavaid asjaolusid.

  (3) Pakkumuse esitamise tähtaeg peab olema proportsionaalne hankelepingu eseme ja selle eeldatava maksumusega. Juhul kui määratud tähtpäevaks ei laeku ühtegi pakkumust, on õigus rakendada käesoleva paragrahvi lõiget 4.

  (4) Ettepaneku pakkumuse esitamiseks võib teha ühele isikule, kui ei esitatud ühtegi pakkumust või esinevad muud asjaolud, mille korral on riigihangete seaduse kohaselt lubatud korraldada riigihange väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korras. Käesolevas lõikes sätestatud korra rakendamine peab olema kirjalikult põhjendatud ning saadud hind olema mõistlik ning põhjendatud.

  (5) Eduka pakkumuse valiku põhjendus fikseeritakse vastutava isiku poolt vormistatud protokollis, mille kinnitab abivallavanem/osakonnajuhataja või hallatava asutuse juht.

  (6) Väikehanke võib läbi viia ka riigihangete registri e-keskkonnas või kasutada muud hangete läbiviimise keskkonda.

  (7) Hanke tulemused kinnitab vallavalitsus korraldusega alates 5000 eurost.

  (8) Asjade ja teenuste tellimisel, mille eeldatav maksumus jääb alla 3000 euro ning ehitustööde tellimisel, mille eeldatav maksumus jääb alla 5 000 euro (nn minihange), samuti avariitööde teostamisel, võib asjaolusid (eelkõige konkurentsi puudumist antud valdkonnas ja ajalist raami) arvesse võttes teha ettepaneku pakkumuse esitamiseks ühele pakkujale. Saadud pakkumuses esitatud hind peab olema mõistlik ning põhjendatud.

  (9) Vastutav isik kooskõlastab abivallavanema/osakonnajuhatajaga kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (protokoll, e-mail) hanke tulemused või pakkumuse maksumuse.

  (10) Minihange dokumenteeritakse vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil (kassatšekk, arve, maksekorraldus vms).

§ 10.   Sotsiaal- ja eriteenuste hanke korraldamine

  (1) Sotsiaal- ja eriteenuste hanke erimenetluse korda kohaldatakse teenuste suhtes, mille loetelu on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/24/EL XIV lisas.

  (2) Sotsiaal- ja eriteenuste hanke erimenetluse korraldamisel tuleb järgida RHS §-des 126, 127 ja 144 ning käesolevas määruses sätestatut.

  (3) Hanke korraldamisel, mille eeldatav maksumus jääb vahemikku 5 000 eurost kuni 300 000 euroni ja eriteenuste puhul 5000 eurost kuni 60 000 euroni, tuleb konkurentsi ära kasutades tagada rahaliste vahendite kõige ratsionaalsem ja säästlikum kasutamine, selleks tuleb teha ettepanek pakkumuse esitamiseks vähemalt kahele isikule.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud juhtudel võib teha ettepaneku pakkumuse esitamiseks ühele isikule, kui teenuse osutamisel puudub konkurents ning puuduvad võimalused ettepaneku tegemiseks kahele isikule. Käesolevas lõikes sätestatud korras saadud pakkumuses esitatud teenuste hind peab olema mõistlik ning põhjendatud.

  (5) Sotsiaal- ja eriteenuste hankelepingu sõlmimisel, mille eeldatav maksumus jääb alla 5000 eurot, võib teha ettepaneku pakkumuse esitamiseks ühele isikule. Pakkumuses esitatud teenuste hind peab olema mõistlik ning põhjendatud.

  (6) Ettepaneku tegemisel pakkumuse esitamiseks tuleb reeglina koostada soovitavate teenuste tehniline kirjeldus ning selgitada pakkumuste hindamise kriteeriumeid. Pakkumuse hindamise kriteeriumeid ei tule selgitada, kui ettepanek tehakse ühele isikule. Kõiki pakkujaid tuleb kohelda võrdselt.

§ 11.   Hankelepingu sõlmimine, täitmine ja muutmine

  (1) Kirjaliku hankelepingu sõlmimine on kohustuslik, kui lepingu maksumus on suurem kui 5000 eurot.

  (2) Kui kirjaliku hankelepingu sõlmimine ei ole kohustuslik, asendab hankelepingut pakkuja poolt esitatud arve, akt, pakkumus või muu asja ostmist, teenuse või ehitustöö tellimist tõendav dokument, mille on kinnitanud või allkirjastanud hankija esindaja.

  (3) Lihthanke piirmäära ületavate hangete hankelepingud allkirjastab vallavanem. Kui hanke alusdokumentides on määratud, et lepingu sõlmib vallavalitsuse hallatav asutus, siis allkirjastab hankelepingu hallatava asutuse juht.

  (4) Alla lihthanke piirmäära jäävata hankelepingute allkirjastamise õigus on vallavanemal või allasutuse juhil, kui vallavalitsus ei otsusta teisiti.

  (5) Hankelepingu sõlmimine ja lepingu täitmise eest vastutav isik määratakse üle lihthanke piirmäära jäävate hankelepingute korral vallavalitsuse korraldusega.

  (6) Alla lihthanke piirmäära jäävatel hangetel on lepingu täitmise eest vastutavaks isikuks teenistuja või töötaja, kellele asjade ostmine, ehitustööde või teenuste tellimine tegevusvaldkonnas on tööülesandeks vastavalt ametijuhendile või vallavanema või abivallavanema/osakonnajuhataja poolt määratud isik. Hallatavas asutuses on vastutavaks isikuks asutuse juht või tema poolt määratud isik.

  (7) Hankelepingu muutmisel juhindutakse riigihangete seaduses sätestatud võimalustest ja tingimustest.

  (8) Hankelepingu muutmise otsustab:
  1) vallavalitsus, kui hankelepingu muutmine toob vallale kaasa täiendava rahalise kulu rohkem kui 2000 eurot ja rahalised vahendid on eelarves olemas või muudetakse lepingu täitmise tähtaega.
  2) vallavanem või allasutuse juht, kui hankelepingu muutmise kulu ei ületa 2000 eurot ilma käibemaksuta ja rahalised vahendid on hankelepingu muutmiseks vastaval eelarvereal tagatud.

§ 12.   Meetmed huvide konflikti ennetamiseks, tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks

  Meetmed huvide konflikti ennetamiseks, tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks on kehtestatud Tapa Vallavalitsuse 07.03.2018 määruse nr 4 „Korruptsiooni ennetamine Tapa vallavalitsuse töökorralduses“.

§ 13.   Rakendussätted

  (1) Tunnistatakse kehtetuks Tapa Vallavalitsuse 24.01.2018 määrus nr 1 „Tapa valla hankekord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Riho Tell
Vallavanem

Piret Treial
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json