Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Häädemeeste valla kriisikomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Häädemeeste Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.02.2020, 20

Häädemeeste valla kriisikomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 04.02.2020 nr 3

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 6 lõigete 1, 4 ja 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Häädemeeste valla kriisikomisjon (edaspidi komisjon) on alaliselt tegutsev komisjon kriisireguleerimise alaste tegevuste korraldamiseks Häädemeeste valla territooriumil.

  (2) Komisjoni moodustab Häädemeeste Vallavalitsus, kehtestades komisjoni põhimääruse ja kinnitades komisjoni koosseisu.

  (3) Komisjon juhindub oma tegevuses kriisireguleerimise valdkonda reguleerivatest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Komisjoni ülesanded

  (1) Tutvub ja võtab teadmiseks Häädemeeste valla:
  1) tegevuspiirkonda puudutavad hädaolukorra riskianalüüsid ning koostatud ja Häädemeeste vallale esitatud hädaolukorra lahendamise plaanid (HOLP);
  2) omab ülevaadet Häädemeeste valla territooriumil olevate hädaolukorraks vajalike ressursside kohta;
  3) jälgib ohutuse ja turvalisuse tagamiseks riiklike järelevalveasutuste ettekirjutuste täitmist Häädemeeste Vallavalitsuse hallatavates asutustes.

  (2) Esitab ettepanekuid:
  1) vallavalitsusele kriisireguleerimisalaste analüüside läbiviimiseks ja eksperthinnangute tellimiseks;
  2) Häädemeeste vallas hädaolukorra lahendamiseks (sh üldhuviteenuste) vajalike ressursside planeerimiseks ja kasutuselevõtuks.

  (3) Teeb kriisireguleerimisalast koostööd riigiasutuste ja teiste kriisikomisjonidega.

  (4) Määrab koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga oma haldusterritooriumil paiknevad võimalikud evakuatsioonikohad ning koostab koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga evakuatsioonikohtade kasutusele võtmiseks evakuatsioonikohtade plaani.

  (5) Abistab Politsei- ja Piirivalveametit hädaolukorras evakuatsioonikohtade kasutusele võtmisel ning majutuse ja toitlustamise korraldamisel.

  (6) Kooskõlastab Häädemeeste valla kriisireguleerimise õppuse kava ja tutvub õppuse kokkuvõtete ning järeldustega.

  (7) Abistab omavalitsusüksust elutähtsa teenuse kirjelduse ja toimepidevuse nõuete määruse väljatöötamisel.

  (8) Tagab elanikkonna teavitamise elutähtsa teenuse katkestusest ning annab käitumisjuhiseid tegutsemiseks.

  (9) Tagab hädaolukorras abivajajate väljaselgitamise ja nende abistamise.

  (10) Abistab vajaduse korral hädaolukorra juhti hädaolukorra lahendamisel ja teabevahenduse korraldamisel ning täidab hädaolukorra juhi antud ülesandeid.

  (11) Abistab vajaduse korral eriolukorra juhti eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamisel ja teabevahenduse korraldamisel ning täidab eriolukorra juhi antud ülesandeid.

  (12) Abistab omavalitsusüksuse territooriumil hädaolukorra järgsete taastamistööde, kahjude hindamise ja kulude arvestuse korraldamisel.

  (13) Esitab regionaalsele kriisikomisjonile kord aastas ( soovitavalt jooksva aasta 1. detsembriks) kokkuvõtte kriisikomisjoni tegevustest ning järgmise aasta tööplaani.

§ 3.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjon on kuni 10 liikmeline.

  (2) Komisjoni esimees on vallavanem.

  (3) Komisjoni aseesimees on ehitusvaldkonna abivallavanem.

  (4) Kriisikomisjoni isikkoosseisu kinnitab vallavanema ettepanekul vallavalitsus korraldusega.

§ 4.   Komisjoni esimehe pädevus

  (1) Esindab komisjoni omavalitsus-, riigi- ja valitsusasutustes.

  (2) Kutsub kokku komisjoni istungeid.

  (3) Kutsub vajaduse korral komisjoni tööst osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

  (4) Seirab komisjoni otsuste täitmist.

  (5) Korraldab komisjoni liikmetele kriisireguleerimise alaseid koolitusi.

§ 5.   Komisjoni töö juhtimine

  (1) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (2) Komisjoni esimehe ja komisjoni aseesimehe äraolekul juhib komisjoni tööd vallavanema kt.

  (3) Komisjoni esimehe äraoleku all mõeldakse käesoleva määruse tähenduses olukorda, kus vallavanem ei saa täita komisjoni esimehe ülesandeid.

  (4) Komisjoni töövorm on istung.

§ 6.   Komisjoni istungid

  (1) Komisjoni istungid on korralised või erakorralised.

  (2) Komisjoni korralised istungid toimuvad kinnitatud tööplaani kohaselt.

  (3) Komisjoni korralise istungi toimumiskoht, päevakord, aeg, eelnõud ja ettevalmistatud materjalid saadetakse komisjoni liikmetele nende e-posti aadressidele hiljemalt viis tööpäeva enne koosoleku toimumise kuupäeva.

  (4) Komisjoni erakorralised istungid kutsub kokku komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (5) Komisjon on otsustusvõimeline kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sealhulgas komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (6) Komisjoni otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab komisjoni esimehe või tema äraolekul komisjoni aseesimehe hääl. Kui ükski komisjoni liige hääletamist ei nõua, loetakse otsus ühehäälselt vastuvõetuks. Eriarvamused protokollitakse.

  (7) Komisjoni istungid protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees ja protokollija.

§ 7.   Komisjoni teenindav tööüksus

  Komisjoni teenindab vallakantselei, kes:
  1) korraldab komisjoni asjaajamist;
  2) valmistab ette komisjoni istungid;
  3) protokollib komisjoni istungid;
  4) säilitab komisjoni istungite protokollid.

§ 8.   Põhimääruse muutmise kord

  (1) Põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks vallavalitsus.

  (2) Põhimääruse eelnõu kooskõlastab vallavalitsus Päästeametiga.

§ 9.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Karel Tölp
Vallavanem

Ulvi Poopuu
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json