Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Korteriühistutele toetuste andmise kord

Korteriühistutele toetuste andmise kord - sisukord
Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.02.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.07.2022
Avaldamismärge:RT IV, 19.02.2021, 5

Korteriühistutele toetuste andmise kord

Vastu võetud 11.02.2021 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse kohaldamisala

  Määrus reguleerib Tallinna linnas asuvatele korteriühistutele (edaspidi ka taotleja või toetuse saaja) audititoetuse, auditi jätkutegevuse toetuse, tuleohutustoetuse, toetuste „Fassaadid korda“, „Roheline õu“ ja „Hoovid korda“ ning koolitustoetuse andmise tingimusi, taotluste menetlemist ja toetuste väljamaksmist.

§ 2.  Terminid

  Määruses kasutatakse termineid alljärgnevas tähenduses:
  1) audit – ehitusseadustiku § 18 lõike 5 kohaselt sätestatud nõuetele vastav ehitise audit;
  2) korterelamu – kahe või enama korteriga elamu;
  3) rõdud ja varikatused – korterelamu rõdud, lodžad ning rõdude ja välisuste kohal paiknevad varikatused;
  4) hoov – korteriomandite esemeks olev maatükk (kinnisasi) või selle osa või korteriühistu kasutusse antud Tallinna linna omandis olev kinnisasi või selle osa;
  5) amet – Tallinna Linnavaraamet;
  6) linnaosa valitsus – taotleja või toetuse saaja asukoha järgse linnaosa valitsus;
  7) taotleja – taotluse esitanud korteriühistu, kelle esitatud taotluse kohta ei ole veel otsust tehtud;
  8) toetuse saaja – korteriühistu, kellele on otsustatud toetust anda.

§ 3.  Toetuste liigid

  Tallinna linn annab korteriühistutele alljärgnevaid toetusi:
  1) audititoetus;
  2) auditi jätkutegevuse toetus; 
  3) tuleohutustoetus;
  4) toetus „Fassaadid korda“;
  5) toetus „Roheline õu“;
  6) toetus „Hoovid korda“;
  7) koolitustoetus. 

§ 4.  Toetuste eesmärk

  (1) Audititoetuse eesmärk on toetada korterelamu rõdude ja varikatuste tehnilise seisundi nõuetele vastavuse ja ohutuse väljaselgitamist.

  (2) Auditi jätkutegevuse toetuse andmise eesmärk on toetada korterelamu rõdude ja varikatuste auditi aruande järgi vajalike ehitustööde tegemist.

  (3) Tuleohutustoetuse andmise eesmärk on toetada korterelamu tuleohutuse suurendamiseks vajalike tööde tegemist Päästeameti poolt korteriühistule tehtud ettekirjutuse alusel.

  (4) Toetuse „Fassaadid korda“ andmise eesmärk on toetada korterelamute energiatõhususe suurendamiseks ja välisilme parendamiseks vajalike ehitustööde tegemist. 

  (5) Toetuse „Roheline õu“ andmise eesmärk on muuta linna elukeskkond atraktiivsemaks.

  (6) Toetuse „Hoovid korda“ andmise eesmärk on parandada korterelamute hoovide välisilmet ja suurendada turvalisust.

  (7) Koolitustoetuse andmise eesmärk on suurendada korteriühistu juhatuse liikmete teadlikkust korteriühistu juhtimisega seotud õigusaktidest, sealhulgas juhatuse liikmete õigustest ja kohustustest ning valitsemisega kaasnevatest õigustest ja kohustustest, ning parandada korteriühistu juhatuse liikmete suhtlusoskust ja konfliktide lahendamise oskust.

§ 5.  Toetuste määrad

  (1) Audititoetuse ülemmäär on 70% auditi maksumusest, kuid maksimaalselt 1000 eurot korterelamu kohta.

  (2) Auditi jätkutegevuse toetuse ülemmäär on 10% ehitustööde lepingute mahust, kuid maksimaalselt 10 000 eurot korterelamu kohta.

  (3) Tuleohutustoetuse ülemmäär on: 
  1) ühe- kuni üheksakorruseliste korterelamute puhul 50% Päästeameti kehtivas ettekirjutuses nimetatud tööde maksumusest, kuid maksimaalselt 5000 eurot korterelamu kohta kalendriaastas;
  2) kümne- ja enamakorruseliste kortermajade puhul on tuleohutustoetuse ülemmäär 50% Päästeameti kehtivas ettekirjutuses nimetatud tööde maksumusest, kuid maksimaalselt 10 000 eurot korterelamu kohta kalendriaastas.

  (4) Toetuse „Fassaadid korda“ ülemmäär on:
  1) 10% ehitustööde ja omanikujärelevalve lepingute maksumusest, kuid maksimaalselt 20 000 eurot korterelamu kohta;
  2) 3000 eurot renoveerimise käigus korterelamule loodud seinamaalingu (supergraafika) kohta.

  (5) Toetuse „Roheline õu“ ülemmäär on 60% käesoleva määruse lisas 1 nimetatud toetatavate tööde maksumusest, kuid maksimaalselt 600 eurot korteriühistu kohta kalendriaastas.

  (6) Toetuse „Hoovid korda“ ülemmäär on 15–70% käesoleva määruse lisas 2 nimetatud tööde maksumusest, kuid maksimaalselt 16 000 eurot kalendriaastas ja maksimaalselt 40 000 eurot hoovi kohta.

  (7) Koolitustoetuse ülemmäär on 50% koolituse maksumusest, kuid maksimaalselt 130 eurot korteriühistu kohta kalendriaastas.

2. peatükk TOETUSTE TAOTLEMISE TINGIMUSED 

§ 6.  Audititoetuse taotlemise tingimused

  (1) Audititoetust saab taotleda pärast auditi tegemist. Audititoetust on võimalik taotleda üks kord korterelamu kohta. 

  (2) Auditile esitatavad nõuded:
  1) audit on tehtud korterelamu rõdude ja varikatuste ehitustehnilise seisukorra kontrollimiseks;
  2) auditi teinud isik vastab ehitusseadustiku § 18 lõigetes 3 ja 4 ning §-des 23 ja 24 sätestatud nõuetele;
  3) auditi aruanne sisaldab korterelamu kõikide rõdude ja varikatuste ehitustehnilise seisukorra kohta antud hinnangut ning soovitusi nende hooldamise ja/või renoveerimise kohta;
  4) audit on tehtud pärast 2018. aasta 1. jaanuari;
  5) audit on tehtud korterelamu kohta, mis on ehitatud ja kasutusele võetud enne 1993. aastat.

§ 7.  Auditi jätkutegevuse toetuse taotlemise tingimused

  Auditi jätkutegevuse toetust on võimalik taotleda pärast käesoleva määruse §-s 6 nimetatud audititoetuse saamist ning korterelamu rõdude ja varikatuste auditi aruandes nimetatud puuduste kõrvaldamiseks vajalike ehitustööde tegemist.

§ 8.  Tuleohutustoetuse taotlemise tingimused

  (1) Tuleohutustoetust saab taotleda kuue kuu jooksul pärast seda, kui on tehtud korterelamu tuleohutuse parandamiseks vajalikud tööd, mis on nimetatud Päästeameti ettekirjutuses.

  (2) Tuleohutustoetusega hüvitatakse osa korterelamu tuleohutuse parandamiseks vajalike tööde kuludest, kui tööd on tehtud Päästeameti ettekirjutuses nimetatud tähtaja jooksul.

§ 9.  Toetuse „Fassaadid korda“ taotlemise tingimused

  (1) Toetust „Fassaadid korda“ saab taotleda, kui taotleja on:
  1) ümber ehitanud korterelamu fassaadi, katuse või tehnosüsteemid, et suurendada korterelamu energiatõhusust, ning on pärast tööde tegemist esitanud kasutusteatise või on korterelamule antud kasutusluba;
  2) loonud korterelamule seinamaalingu (supergraafika), mis on enne kooskõlastatud Tallinna Linnavalitsuse linnakujunduskomisjoniga.

  (2) Toetuse „Fassaadid korda“ taotlus tuleb esitada kuue kuu jooksul kasutusteatise esitamisest või kasutusloa andmisest.

  (3) Toetuse „Fassaadid korda“ objekt on korterelamu, mis on ehitatud ja kasutusele võetud enne 1993. aastat.

§ 10.  Toetuse „Roheline õu“ taotlemise tingimused

  (1) Toetust „Roheline õu“ saab taotleda käesoleva määruse lisas 1 nimetatud tööde tegemiseks pärast seda, kui tööd on tehtud ja taotleja on nende eest tasunud.

  (2) Toetuse „Roheline õu“ taotlus koos korterelamu hoovi või hoovi osa fotodega (enne ja pärast tööde tegemist) tuleb esitada kahe kuu jooksul pärast tööde tegemist.

§ 11.  Toetuse „Hoovid korda“ taotlemise tingimused

  (1) Toetust „Hoovid korda“ saab taotleda käesoleva määruse lisas 2 nimetatud tööde tegemiseks enne töödega alustamist.

  (2) Taotlejal peab olema taotluses nimetatud tööde tegemiseks ehitusluba või asjaomase asutuse kooskõlastus või esitatud ehitusteatis, kui selline nõue tuleneb ehitusseadustikust või linna õigusaktidest.

  (3) Toetuse „Hoovid korda“ taotlus tuleb esitada 1. märtsiks.

§ 12.  Koolitustoetuse taotlemise tingimused

  (1) Koolitustoetust saab taotleda pärast seda, kui taotleja on koolituse eest tasunud ja tema esindaja on koolituse läbinud.

  (2) Koolitusele esitatavad nõuded:
  1) koolitus on toimunud taotluse esitamise kalendriaastal;
  2) koolituse maht on vähemalt 32 tundi ning see on korteriühistu juhi baaskoolitus või täienduskoolitus või kinnisvarahalduri (tase 4 või 5) kutse omandamisega seotud koolitus;
  3) koolituse korraldajal peab olema Haridus- ja Teadusministeeriumi väljastatud tegevusluba või ta peab olema esitanud asjaomase majandustegevusteate.

3. peatükk TAOTLUSELE JA TAOTLEJALE ESITATAVAD NÕUDED 

1. jagu Üldnõuded 

§ 13.  Taotlus ja taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Taotleja esindaja esitab vormikohase taotluse ja taotluse lisadokumendid Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi (edaspidi infosüsteem) iseteeninduskeskkonnas.

  (2) Taotluses tuleb märkida:
  1) taotleja nimi ja registrikood;
  2) taotleja esindaja nimi ja isikukood;
  3) taotleja arvelduskonto number ja olemasolu korral viitenumber;
  4) taotluse eelarve kogumaht, sh omafinantseeringu ja taotletava toetuse summa eelarves;
  5) taotleja kinnitus, et ta ei ole riigilt või Tallinna teistelt ametiasutustelt sama töö tegemiseks toetust taotlenud ega saanud.

  (3) Taotlusele lisatakse:
  1) käesolevas määruses nimetatud lisadokumendid olenevalt toetuse liigist;
  2) volikiri, kui taotluse esitab taotleja volitatud esindaja.

§ 14.  Taotlejale esitatavad nõuded

  Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) taotlejal puudub riiklike või kohalike maksude võlg ning tal ei ole linnale muid võlgu või on need ajatatud;
  2) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis-, saneerimis- ega pankrotimenetlust.

2. jagu Erinõuded 

§ 15.  Audititoetuse taotlusele esitatavad erinõuded

  (1) Audititoetuse taotluses tuleb märkida korterelamu aadress, mille kohta audit on tehtud.

  (2) Audititoetuse taotlusele lisatakse:
  1) rõdude ja varikatuste auditi aruanne;
  2) auditi tegemise eest esitatud arve ja selle tasumist tõendav maksekorraldus või muu tasumist tõendav dokument.

§ 16.  Auditi jätkutegevuse toetuse taotlusele esitatavad erinõuded

  Auditi jätkutegevuse toetuse taotlusele lisatakse:
  1) rõdude ja varikatuste auditi aruanne;
  2) omanikujärelevalve leping (olemasolu korral) ja ehituse töövõtuleping;
  3) tööde üleandmise-vastuvõtmise akt, mille on allkirjastanud taotleja esindaja ja töövõtja esindaja. 

§ 17.  Tuleohutuse toetuse taotlusele esitatavad erinõuded

  Tuleohutuse toetuse taotlusele tuleb lisada:
  1) tööde tegemise aluseks olev Päästeameti ettekirjutus;
  2) tehtud tööde eest esitatud arve ja selle tasumist tõendav maksekorraldus või muu tasumist tõendav dokument;
  3) taotleja kinnitus Päästeameti ettekirjutuses nimetatud puuduste kõrvaldamise kohta (Päästeametile edastatud teatis või Päästeameti poolt paikvaatlusel koostatud dokumendi koopia).

§ 18.  Toetuse „Fassaadid korda“ taotlusele esitatavad erinõuded

  (1) Toetuse „Fassaadid korda“ taotluses tuleb märkida taotleja esitatud kasutusteatise või korterelamu kasutusloa number ja kuupäev.

  (2) Toetuse „Fassaadid korda“ taotlusele lisatakse:
  1) ehituse töövõtuleping;
  2) omanikujärelevalve leping (olemasolu korral);
  3) tööde üleandmise-vastuvõtmise akt, mille on allkirjastanud taotleja esindaja ja töövõtja esindaja;
  4) tehtud tööde eest esitatud arved.

§ 19.  Toetuse „Roheline õu“ taotlusele esitatavad erinõuded

  (1) Toetuse „Roheline õu“ taotluses tuleb märkida:
  1) tehtud toetatavad tööd;
  2) puu raie- või hoolduslõikuse korral raieloa või hoolduslõikusloa number, kui luba on nõutav Tallinna linna õigusaktide kohaselt.

  (2) Toetuse „Roheline õu“ taotlusele lisatakse arve ja selle tasumist tõendav maksekorraldus või muu tasumist tõendav dokument.

§ 20.  Toetuse „Hoovid korda“ taotlusele esitatavad erinõuded

  (1) Toetuse „Hoovid korda“ taotluses tuleb märkida:
  1) projekti eelarve, mille aluseks on taotleja valitud hinnapakkumine. Hinnapakkumine peab sisaldama pakkuja kinnitust, et tema suhtes ei ole algatatud likvideerimis-, saneerimis- ega pankrotimenetlust; 
  2) heakorrastatava hoovi ja kavandatavate tööde kirjeldus;
  3) ehitusteatise või -loa number, kui kavandatava töö tegemiseks on vaja ehitusteatist või -luba;
  4) raieloa või hoolduslõikusloa number, kui luba on nõutav Tallinna linna õigusaktide kohaselt.

  (2) Toetuse „Hoovid korda“ taotlusele lisatakse:
  1) korteriühistu üldkoosoleku või põhikirjast tuleneva volituse korral juhatuse koosoleku protokoll. Protokoll peab sisaldama otsust teha hoovi korrastamiseks vajalikud tööd ja kinnitust, et taotleja on võimeline taotluses märgitud tööd tegema enda rahaliste vahenditega ning on arvestanud asjaoluga, et taotluse rahuldamise korral võib väljamakstav toetus olla toetuse miinimummääras;
  2) vähemalt kaks hinnapakkumist vähemalt kolme pakkumiskutsega. Hinnapakkumine peab sisaldama pakkuja kinnitust, et tema suhtes ei ole algatatud likvideerimis-, saneerimis- või pankrotimenetlust;
  3) pädeva asutuse kooskõlastus, kui see on nõutav;
  4) kavandatava töö nõuetekohaselt kooskõlastatud projekt või projektjoonis;
  5) taotleja põhjendus valitud hinnapakkumise kohta juhul, kui taotleja ei valinud töö tegijaks kõige väiksema maksumusega hinnapakkumise esitajat;
  6) fotod hoovist või hoovi osast, mida soovitakse toetuse abil korrastada.

§ 21.  Koolitustoetuse taotlusele esitatavad erinõuded

  (1) Koolitustoetuse taotluses tuleb märkida: 
  1) koolituse nimetus, koolituse maht (tundides) ja koolitaja nimi või nimetus.

  (2) Koolitustoetuse taotlusele tuleb lisada:
  1) koolitustunnistus;
  2) koolituse eest esitatud arve tasumist tõendav maksekorraldus või muu tasumist tõendav dokument.

4. peatükk TAOTLUSE MENETLEMINE 

1. jagu Üldsätted 

§ 22.  Nõuetele vastavuse kontroll

  (1) Ametil ja linnaosa valitsusel on õigus küsida taotlejalt lisadokumente ja -teavet.

  (2) Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse hindamisel kontrollitakse:
  1) taotleja andmeid äriregistrist;
  2) taotleja nimel taotluse allkirjastanud isiku esindusõigust; 
  3) riiklike ja kohalike maksude võla puudumist;
  4) võla puudumist linnale;
  5) määruse kohaselt nõutavate lisadokumentide olemasolu ja nõuetele vastavust.

§ 23.  Taotluses esinevate puuduste kõrvaldamine, taotluse läbi vaatamata ja rahuldamata jätmise alused

  (1) Kui taotluses esineb puudusi, teavitatakse sellest taotlejat ja antakse puuduste kõrvaldamiseks 15 kalendripäeva pikkune täiendav tähtaeg.

  (2) Kui taotleja ei kõrvalda puudusi täiendava tähtaja jooksul, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (3) Kui taotlus või taotleja ei vasta käesolevas määruses sätestatud nõuetele, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (4) Taotluses esinevate puuduste kõrvaldamiseks täiendava tähtaja andmisest, taotluse läbi vaatamata jätmisest ja taotluse kohta tehtud otsusest teavitatakse taotlejat infosüsteemi vahendusel.

  (5) Kui taotlus on esitatud väljapool infosüsteemi, siis annab amet taotlejale taotluse infosüsteemi iseteeninduskeskkonnas esitamiseks ja vajaduse korral puuduste kõrvaldamiseks täiendava tähtaja. Kui taotleja ei esita nõuetekohast taotlust täiendava tähtaja jooksul, jäetakse taotlus läbi vaatamata. Taotlejat teavitatakse sellest, kasutades taotluses märgitud kontaktandmeid.

  (6) Taotlus jäetakse rahuldamata, kui:
  1) taotleja on esitanud valeandmeid;
  2) taotleja ei täida määruse §-s 34 sätestatud kohustust;
  3) taotleja ei vasta määruse §-s 14 sätestatud nõuetele;
  4) taotluse esitamise aasta eelarves ei ole rahalisi vahendeid taotluse rahuldamiseks, v.a audititoetuse taotlemisel;
  5) toetuse taotlemise tingimused ja nõuded ei ole täidetud.

2. jagu Audititoetuse, auditi jätkutegevuse toetuse, tuleohutustoetuse, toetuste „Fassaadid korda“ ja „Roheline õu“ ning koolitustoetuse taotluste menetlus 

§ 24.  Taotluse läbivaatamise tähtaeg

  Amet kontrollib taotluse ja taotleja nõuetele vastavust ning toetuse taotlemise tingimustele vastavust 30 päeva jooksul arvates taotluse ametile laekumisest.

§ 25.  Toetuse väljamaksmine

  (1) Amet otsustab toetuse andmise kümne päeva jooksul pärast nõuetele vastava taotluse saamist ja lisadokumentide kontrollimist.

  (2) Amet maksab toetuse taotluses märgitud arvelduskontole 21 päeva jooksul pärast toetuse andmise otsuse tegemist.

3. jagu Toetuse „Hoovid korda“ taotluse menetlus 

§ 26.  Toetuse „Hoovid korda“ maksmiseks ettenähtud rahaliste vahendite jaotuse kindlaksmääramine

  Ameti juhataja määrab käskkirjas kindlaks toetuse „Hoovid korda“ maksmiseks eelarves ettenähtud rahaliste vahendite jaotuse linnaosade vahel, arvestades järgmisi põhimõtteid:
  1) igale linnaosale eraldatakse toetuse maksmiseks vähemalt linnaosa korteriühistute taotletud toetuste kogusumma, kui see jääb alla 16 000 euro;
  2) ülejäänud rahalised vahendid jagatakse linnaosade vahel proportsionaalselt, arvestades nõuetele vastavate taotluste alusel taotletud toetuste kogusummat.

§ 27.  Toetuse „Hoovid korda“ taotluse vastavuse kontroll

  Linnaosa valitsus kontrollib toetuse „Hoovid korda“ taotluse ja taotleja nõuetele vastavust kümne päeva jooksul taotluse ametile laekumisest.

§ 28.  Hindamiskomisjon ja hindamiskriteeriumid

  (1) Linnaosa valitsus moodustab kolme- või viieliikmelise hindamiskomisjoni, mille koosseisu ei tohi kuuluda toetust taotleva korteriühistu liige.

  (2) Hindamiskomisjon hindab toetuse „Hoovid korda“ taotlusi, lähtudes hindamisjuhendist, sh järgmistest hindamiskriteeriumidest:
  1) mõju linnaruumile;
  2) heakorrastatus võrreldes eelneva olukorraga;
  3) turvalisus;
  4) kulutõhusus. 

  (3) Amet kehtestab hindamislehe vormi, komisjoni protokolli vormi ja hindamisjuhendi. Hindamisjuhendis määratakse kindlaks hindamise lävend, toetuse summa ja määra kujunemine.

§ 29.  Hindamiskomisjoni protokoll

  (1) Nõuetele vastava toetuse „Hoovid korda“ taotluse kohta koostatakse hindamisleht, kuhu märgitakse hindamiskomisjoni liikmete antud hindepunktid ja hindepunktide summa.

  (2) Hindamiskomisjon arvutab hindamislehtede alusel toetuse summa.

  (3) Hindamiskomisjon koostab hiljemalt 1. aprilliks protokolli, milles sisaldub:
  1) lävendi ületanud taotluste rahuldamise võimalik ulatus, võttes arvesse määruse § 26 kohaselt toetuste maksmiseks ettenähtud rahaliste vahendite jaotust;
  2) taotleja nõusolek teha tööd täismahus ja jätkata projektiga sellest olenemata, millises ulatuses hindamiskomisjon taotluse rahuldab.

  (4) Protokolli lahutamatud lisad on hindamisleht ja tabel, millest nähtub hindamislehe alusel arvutatud toetuse summa ja määr.

  (5) Protokolli allkirjastab hindamiskomisjoni juhataja ja selle kooskõlastavad kõik teised hindamiskomisjoni liikmed.

§ 30.  Toetuse „Hoovid korda“ andmise otsustamine

  (1) Toetuse „Hoovid korda“ taotluse rahuldamise ja eraldatud toetuse summa või taotluse rahuldamata jätmise otsustab linnaosa vanem määruse § 29 lõikes 3 nimetatud hindamiskomisjoni protokolli alusel.

  (2) Linnaosa vanem jätab taotluse rahuldamata, kui:
  1) hindamiskomisjoni poolt taotlusele antud punktisumma jääb alla lävendi; 
  2) taotleja ei anna käesoleva määruse § 29 lõike 3 punktis 2 nimetatud nõusolekut;
  3) esineb vähemalt üks määruse § 23 lõikes 6 nimetatud alustest.

  (3) Linnaosa vanema korraldus, millega linnaosa vanem rahuldab taotluse, peab sisaldama teavet määruse §-s 31 nimetatud toetuse väljamaksmise tingimuste kohta.

§ 31.  Toetuse „Hoovid korda“ väljamaksmise tingimused

  (1) Toetus „Hoovid korda“ makstakse välja, kui taotluses kavandatud tööd on tehtud taotluse esitamise aastal ja kuluaruanne on esitatud hiljemalt taotluse esitamise aasta 30. novembril.

  (2) Põhjendatud juhul võib linnaosa valitsus vähendada väljamakstavat toetuse summat proportsionaalselt taotluses esitatud, kuid tähtajaks tegemata töödega.

  (3) Toetuse „Hoovid korda“ väljamaksmiseks esitab toetuse saaja infosüsteemi iseteeninduskeskkonnas kuluaruande, mis sisaldab alljärgnevaid dokumente:
  1) teenuse, töö või kauba eest esitatud arve; 
  2) teenuse, töö või kauba üleandmise-vastuvõtmise akt, mille on pooled allkirjastanud;
  3) vähemalt kaks uut hinnapakkumist koos kolme pakkumiskutsega, kui ükski taotluses märgitud hinnapakkumise esitanud isik töid ei teinud ja taotleja valis uue tööde tegija;
  4) käesoleva lõike punktis 1 nimetatud arve maksmist tõendav maksekorraldus;
  5) heakorrastatud objekti fotod (pärast tööde tegemist).

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 nimetatud arve selgitus peab vastama arve väljastanud isiku hinnapakkumisele.

  (5) Pärast tööde tegemist ja taotlejalt kuluaruande saamist kontrollib linnaosa valitsus tehtud tööde, objekti ja elluviidud projekti vastavust taotlusele ja kuluaruandele kohapeal. Linnaosa valitsus koostab kontrolliakti kümne päeva jooksul taotlejalt kuluaruande saamisest.

  (6) Toetuse „Hoovid korda“ väljamaksmise alus on käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud kontrolliakt.

§ 32.  Toetuse „Hoovid korda“ väljamaksmine

  (1) Linnaosa valitsus teeb toetuse „Hoovid korda“ väljamaksmise otsuse 15 päeva jooksul kontrolliakti koostamisest.

  (2) Toetus makstakse välja taotluses nimetatud toetuse saaja arvelduskontole 21 päeva jooksul otsuse tegemisest.

  (3) Linnaosa valitsusel on õigus keelduda toetuse väljamaksmisest, kui toetuse saaja ei ole täitnud määruse §-s 31 nimetatud tingimusi.

4. jagu Järelevalve 

§ 33.  Järelevalve tegemine 

  (1) Ametil ja linnaosa valitsusel (edaspidi koos järelevalve tegija) on õigus kontrollida kahe aasta jooksul alates toetuse väljamaksmisest toetuse saaja nõuetele vastavust, toetuse kasutamise sihtotstarbelisust ning tehtud tööde, objekti või projekti vastavust taotlusele ja lisadokumentidele.

  (2) Järelevalve tegijal on õigus kohapeal kontrollida toetuse taotlemise ja väljamaksmisega seotud dokumente ja objekti ning toetatavate tööde vastavust taotlusele.

  (3) Järelevalve tegemise kohta koostatakse kontrolliakt, mille vormi kehtestab amet.

  (4) Järelevalve tegijal on õigus nõuda toetuse saajalt talle väljamakstud toetuse tagastamist, kui pärast toetuse väljamaksmist ilmneb üks või mitu alljärgnevatest asjaoludest:
  1) toetuse väljamaksmise ajal ei olnud toetuse taotlemise tingimused täidetud ja/või taotlus või toetuse saaja ei vastanud käesolevas määruses taotlejale esitatavatele nõuetele;
  2) toetuse saaja ei täida käesoleva määruse §-s 34 nimetatud kohustust;
  3) toetuse saaja on esitanud valeandmeid;
  4) taotluses kirjeldatud tööd erinevad tehtud töödest.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud alusel toetuse tagasinõudmise korral on taotleja kohustatud tasuma viivist 0,05% päevas saadud toetuse summast. Viivist arvestatakse toetuse väljamaksmise päevast kuni toetuse summa tagasimaksmise päevani.

§ 34.  Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja on kohustatud: 
  1) võimaldama järelevalve tegijal kontrollida toetuse saaja nõuetele vastavust, toetuse kasutamise sihtotstarvet ja tehtud tööde, objekti või projekti nõuetele vastavust, sh dokumente;
  2) eristama raamatupidamises selgelt toetuse kasutamisega seotud kulud oma igapäevase majandustegevusega kaasnevatest kuludest.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 35.  Dokumentide vormide kehtestamine

  (1) Ameti juhataja kehtestab käskkirjaga toetuste taotlemiseks, menetlemiseks ja järelevalve tegemiseks vajalike dokumentide vormid.

  (2) Ameti juhataja määrab käskkirjaga kindlaks toetuste eelarve järgmiste rühmade kaupa:
  1) audititoetus, auditi jätkutegevuse toetus, tuleohutustoetus, toetus „Fassaadid korda“ ja koolitustoetus;
  2) toetused „Roheline õu“ ja „Hoovid korda“.

§ 36.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2019 määrus nr 26 „Korteriühistutele toetuste andmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

Tiit Terik
Esimees

Lisa 1 Toetusega „Roheline õu“ toetatavad tööd

Lisa 2 Toetusega „Hoovid korda“ toetatavad tööd

Lisa 3 Seletuskiri

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json