Teksti suurus:

Tallinna Linnavolikogu 8. veebruari 2018 määruse nr 3 „Restaureerimistoetuse andmise kord“ muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.02.2021
Avaldamismärge:RT IV, 19.02.2021, 6

Tallinna Linnavolikogu 8. veebruari 2018 määruse nr 3 „Restaureerimistoetuse andmise kord“ muutmine

Vastu võetud 11.02.2021 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel ja kooskõlas muinsuskaitseseaduse § 35 lg-ga 1.

§ 1. 

  Tallinna Linnavolikogu 8. veebruari 2018 määruses nr 3 „Restaureerimistoetuse andmise kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 22 lg 1 p 5 alusel.“;


  2) paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Restaureerimistoetuse andmise kord (edaspidi määrus) reguleerib restaureerimistööde tegemiseks ja eeskujuliku restaureerimistöö tunnustamiseks ette nähtud toetuse (edaspidi toetus) taotlemist, taotluse menetlemist, toetuse maksmist ja kontrolli toetuse kasutamise üle. Toetus on mõeldud Tallinna linna haldusterritooriumil paiknevate mälestiste, muinsuskaitsealal ja miljööväärtuslikul hoonestusalal paiknevate ehitiste ning üld- või detailplaneeringus väärtusliku üksikobjektina määratletud ehitiste restaureerimiseks.“;


  3) paragrahv 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„ Toetuse andmise eesmärk on toetada objektide, sh detailide restaureerimist ja taastamist, et säilitada Tallinna linnas ajastutruu miljöö, arhitektuur ja materjalikasutus.“;


  4) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) mälestis või selle osa;“;


  5) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) muinsuskaitsealal, miljööväärtuslikul hoonestusalal ning üld- või detailplaneeringus väärtusliku üksikobjektina määratletud ehitis või selle osa.“;


  6) paragrahvi 3 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Toetust ei anta miljööväärtuslikul hoonestusalal paikneva või üld- või detailplaneeringus väärtusliku üksikobjektina määratletud ehitise interjööridetailide restaureerimiseks.“;


  7) paragrahvi 3 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Objekti omanik või tema esindaja saab aastas esitada objekti restaureerimiseks ühe taotluse (mitme taotluse esitamise korral arvestatakse ajaliselt esimesena esitatud taotlust).“;


  8) paragrahvi 3 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Restaureerimine käesoleva määruse tähenduses on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud mälestise või selle osa või ehitise või selle osa konserveerimine, restaureerimine, remontimine ja algsel kujul taastamine.“;


  9) paragrahvi 4 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Toetuse määr on kuni 75% toetatava restaureerimistöö maksumusest.“;


  10) paragrahvi 5 lõike 5 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) toetuse kasutamise planeeritav aeg ja sihtotstarve (konserveerimine, restaureerimine, remontimine, algsel kujul taastamine);“;


  11) paragrahvi 5 lõike 5 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„4) taotleja andmed (füüsilise isiku nimi ja isikukood, juriidilise isiku nimi ja registrikood, taotleja esindaja andmed, telefoninumber ja e-posti aadress, arvelduskonto number ja pank ning olemasolu korral viitenumber ja käibemaksukohustuslase registreerimisnumber);“;


  12) paragrahvi 5 lõike 5 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) kultuurimälestiste registri number, kui objekt on mälestis või selle osa.“;


  13) paragrahvi 5 lõiget 7 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) ametis kooskõlastatud tegevuskava või ehitusprojekt;“;


  14) paragrahvi 5 lõike 7 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) fotod originaalobjektist, sh miljööväärtuslikul hoonestusalal paikneva ehitise fotod kõikidest külgedest;“;


  15) paragrahvi 5 lõike 7 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) miljööväärtuslikul hoonestusalal paikneva ehitise amortiseerunud originaaldetaili asendamise soovi korral muinsuskaitseseaduses sätestatud tegevusloaga restauraatori hinnang detaili tehnilisele seisukorrale;“;


  16) paragrahvi 5 lõike 7 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) miljööväärtuslikul hoonestusalal paikneva ehitise originaaldetaili taastamise korral dokumentatsioon, mis tõendab detaili varasemat olemasolu, ning uue detaili tööjoonised ja töövõtete kirjeldus;“;


  17) paragrahvi 6 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetust antakse nende tööde tegemiseks, mida alustatakse pärast taotluse tähtajaks esitamist ja mis viiakse lõpule sama aasta 30. novembriks.“;


  18) paragrahvi 6 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Mälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise restaureerimisel tuleb lähtuda kehtivatest muinsuskaitse eritingimustest, ametis kooskõlastatud projektist või konserveerimis- või restaureerimistööde tegevuskavast vastavalt muinsuskaitseseadusele. Mälestise restaureerimiseks peab olema ameti väljastatud tööde alustamise luba. Miljööväärtuslikul hoonestusalal paikneva ehitise restaureerimisel tuleb lähtuda ametis kooskõlastatud tegevuskavast (vajadusel ka detailide tööjoonistest) või ehitusprojektist.“;


  19) paragrahvi 6 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Mälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise restaureerimise hinnapakkujal ja töö teostajal peab olema muinsuskaitseseaduses sätestatud tegevusluba.“;


  20) paragrahvi 7 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Amet kontrollib esitatud dokumentide ja taotleja vastavust määruse 2. peatükis sätestatud nõuetele ning inspekteerib vajaduse korral restaureeritava objekti kümne tööpäeva jooksul taotluse laekumisest.“;


  21) paragrahvi 7 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;
  22) paragrahvi 8 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kui komisjoni liige on toetuse objektiks oleva mälestise või ehitise omanik, toetust taotleva juriidilise isiku töötaja, selle juhatuse liige või tulumaksuseaduse §-s 8 nimetatud seotud isik, taandab ta ennast otsustusprotsessist. Taandamine fikseeritakse komisjoni protokollis.“;


  23) paragrahvi 9 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) omaniku senine panus ehitise või mälestise säilimise tagamisse;“;


  24) paragrahvi 9 lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) jätkutööd (objekt, mis on kahel eelneval aastal saanud toetust vähemalt ühel korral).“;


  25) paragrahvi 9 lõike 2 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) kuni 5 hindepunkti lähtuvalt omaniku panusest ehitise või mälestise säilimise tagamisse: 1 - omanik ei ole varem panustanud aega ega raha endale kuuluva ehitise või mälestise säilimise tagamisse; 5 - omanik on panustanud piisavalt aega või raha endale kuuluva ehitise või mälestise säilimise tagamisse ning tööd on tehtud hea restaureerimistava kohaselt;“;


  26) paragrahvi 9 lõike 2 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) 1 hindepunkt jätkutöö korral (käesoleva määruse § 9 lõike 1 punkt 5).“;


  27) paragrahvi 10 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Toetust eraldatakse taotluste paremusjärjestuse alusel linnaeelarves selleks ette nähtud summa piires. Toetuse andmisel jaotatakse taotlused rühmadesse (kinnismälestised ja muinsuskaitsealal paiknevad ehitised, vallasmälestised, miljööväärtuslikel hoonestusaladel ja väljaspool miljööväärtuslikke hoonestusalasid paiknevad ehitised). Taotlused, mille rahuldamiseks ei ole linnaeelarves piisavalt vahendeid, jäetakse rahuldamata.“;


  28) paragrahv 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„ Et tunnustada mälestiste, muinsuskaitsealal ja miljööväärtuslikul hoonestusalal paiknevate ehitiste ning üld- ja detailplaneeringus väärtusliku üksikobjektina määratletud ehitiste restaureerimist, annab amet komisjoni ettepanekul üks kord aastas toetust eeskuju andvate restaureerimistööde tegijatele. Toetust antakse eelneva kalendriaasta jooksul eeskujulikult restaureeritud ehitiste eest, millel on säilitatud maksimaalselt algset materjali, tööd on tehtud heast restaureerimistavast lähtuvalt ja kõigi vajalike dokumentide alusel. Käesolevas lõikes sätestatud juhtudel ei rakendata toetuse andmisel määruses toetuse taotlemisele, menetlemisele, aruandlusele ja kontrollile sätestatud nõudeid.“;


  29) paragrahvi 12 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Toetus makstakse toetuse saajale lepingu alusel välja kas ühekordse maksena või kahes osas pärast töö või tööetapi lõpetamist ja inspekteerimist ning aruande kinnitamist. Toetust ette ei maksta.“;


  30) paragrahvi 12 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui toetus makstakse välja kahes osas, ei tohi esimese osamakse summa ületada 70% toetuse summast.“;

§ 2. 

  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2021. aastast esitatavatele taotlustele.

Tiit Terik
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json