SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaalteenuste hindade kehtestamine

Väljaandja:Kiili Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.02.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.02.2022, 15

Sotsiaalteenuste hindade kehtestamine

Vastu võetud 15.02.2022 nr 2

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 16 lg 1 ja Kiili Vallavolikogu 07.10.2021 määruse nr 7 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Kiili vallas” § 11 lg 3 alusel.

§ 1.   Kiili Vallavalitsuse poolt osutatavate sotsiaalteenuste hinnad

  (1) Koduteenuse hind on 5 eurot/ tund.

  (2) Isikliku abistaja teenuse hind on 1 euro/tund.

  (3) Tugiisikuteenuse hind on 1,5 eurot/tund.

  (4) Sotsiaaltransporditeenuse hind on:
  1) juhuveoteenus Kiili valla haldusterritooriumil asuvasse sihtkohta sõitmisel 3 eurot sõidukord (edasi-tagasi);
  2) juhuveoteenus väljaspool Kiili valla haldusterritooriumit asuvasse sihtkohta sõitmisel 8 eurot sõidukord (edasi-tagasi kuni 60 km), iga lisanduv kilomeeter 0,20 eurot;
  3) ootetunni hind väljaspool Kiili valla haldusterritooriumit asuvasse sihtkohta sõitmisel 2 eurot/tund.

  (5) Eluruumi tagamise teenuse osutamiseks abivajava isiku või pere kasutusse antava eluruumi üüri suuruse määrab Vallavalitsus.

  (6) Vallavalitsusel on õigus kaalutlusotsusega vabastada teenust vajav isik osaliselt või täielikult teenuse eest tasumisest. Isikult võetava tasu suurus oleneb teenuse mahust, maksumusest ning teenust vajava isiku ja tema seadusjärgsete ülalpidajate majanduslikust olukorrast.

§ 2.   Muude teenuseosutajate poolt osutatavate sotsiaalteenuste hinnad

  (1) Eraõigusliku juriidilise või füüsilise isiku, mittetulundusühingu või teise kohaliku omavalitsuse poolt osutatava sotsiaalteenuse hinna määrab teenuse osutaja.

  (2) Teenuse saajalt võetava tasu suuruse otsustab Vallavalitsus juhtumipõhiselt. Isikult võetava tasu suurus oleneb teenuse mahust, maksumusest ning teenust vajava isiku ja tema seadusjärgsete ülalpidajate majanduslikust olukorrast.Teenuse saajalt võetava tasu suurus ei ületa üldjuhul 50% teenuse kogumaksumusest.

§ 3.   Sotsiaalteenuste eest tasumine

  (1) Teenuse osutamise aja sisse arvatakse kogu teenuse osutamiseks kulunud aeg, sh teenuse saaja juurde sõitmiseks kulunud aeg.

  (2) Teenuse osutamisele kulunud aega arvestatakse poole tunni täpsusega, veerand- ja kolmveerandtunnid ümardatakse pool- ja täistundideks.

  (3) Arve teenuse osutamise eest esitatakse teenuse saajale eelneval kalendrikuul osutatud teenuse eest iga kuu 5.kuupäevaks.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Kiili Vallavalitsuse 12.04.2016 määrus nr 4 „Sotsiaalteenuste hinnad, teenuse eest võetava tasu suurus ja tingimused“.

  (2) Tunnistada kehtetuks Kiili Vallavalitsuse 29.03.2016 korraldus nr 130 „Koduteenuste loetelu ja hinnakirja kinnitamine“.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aimur Liiva
Vallavanem

Tarko Tuisk
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json