Teksti suurus:

Sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord Torgu vallas

Väljaandja:Torgu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.03.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 19.03.2013, 49

Sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord Torgu vallas

Vastu võetud 27.02.2013 nr 4

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 22 lg 1 p 5 ning Sotsiaalhoolekande seaduse § 8 lg 2 ja § 21 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Käesolev kord sätestab Torgu vallas sotsiaalteenuste võimaldamise üldised tingimused ja korra.

 (2) Sotsiaalteenuste eesmärgiks on aidata kaasa isikute toimetuleku toetamisele ning elukvaliteedi säilimisele.

 (3) Käesolevas korras kirjeldatud sotsiaalteenuste nimekiri ei ole lõplik ning taotluste menetlemine laieneb üldiselt kõigile Sotsiaalhoolekande seaduses või Sotsiaalministeeriumi kodulehel kirjeldatud sotsiaalteenustele, mille taotlemise ja osutamisega seonduvat ei ole reguleeritud eraldi õigusaktidega.

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) sotsiaalteenus- isiku või perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus;
 2) toimetulek-isiku või perekonna füüsiline või psühhosotsiaalne võime igapäevases elus toime tulla;
 3) juhtumiplaan- isiku või tema seadusliku esindaja osalemisel juhtumikorralduse raames koostatud kirjalik dokument, mis sisaldab hinnangut isiku abivajadusele ja tegevuskava toimetulekuvõime teostamiseks ja säilitamiseks;
 4) rehabilitatsiooniplaan- rehabilitatsiooniasutuses isiku või tema seadusliku esindaja osalemisel koostatud kirjalik dokument, milles antakse hinnang isiku tegevusvõimele, kõrvalabi, juhendamise või järelvalve vajadusele ning tuuakse ära isiku iseseisvaks toimetulekuks vajalikud tegevused;
 5) sotsiaaltöötaja- Torgu vallas sotsiaalhoolekande tööga tegelev isik.

§ 3.  Sotsiaalteenusele õigust omavad isikud

 (1) Sotsiaalteenuseid on õigus taotleda isikul, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Torgu vald ja kes vastab antud korraga sätestatud tingimustele.

 (2) Torgu Vallavalitsus võib otsustada erandkorras teenuse osutamise isikule, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel ei ole Torgu vald, kuid kes abi vajamisel ajal asub Torgu vallas.

 (3) Sotsiaalteenuse võimaldamisel võetakse aluseks isiku tegelik toimetulekuvõime ning sellest tulenevalt kõrvalabi vajaduse ulatus. Rehabilitatsiooniplaani olemasolu korral osutatakse isikule sotsiaalteenuseid rehabilitatsiooniplaanist lähtuvalt.

2. peatükk Sotsiaalteenuste taotluste menetlemine 

§ 4.  Sotsiaalteenuste taotlemine

 (1) Sotsiaalteenust on õigustatud saama isik või perekond, kelle igapäevane toimetulek on häiritud ja kes on motiveeritud abi vastu võtma.

 (2) Sotsiaalteenuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsusele kirjaliku avalduse. Avalduses märgitakse teenust vajava isiku nimi, elukoht, kontaktandmed, teenuse taotlemise põhjus ja lisatakse seda tõendavad andmed või dokumendid.

 (3) Teenust võib isikule või perekonnale taotleda mõni teine, teenuse vajaja poolt volitatud isik, kui teenuse vajaja ise ei ole tervislikul põhjusel võimeline avaldust esitama.

 (4) Vallavalitsuse sotsiaaltöötaja ettepanekul korraldatakse alaealiste asendushooldus ja muude sotsiaalteenuste osutamist juhtudel, kui abi vajava isiku olukord ei võimalda tal oma tahet väljendada ning talle pole määratud eestkostjat.

 (5) Isiku kirjalik avaldus ei ole vajalik sotsiaalnõustamise, sotsiaaltranspordi ja abivahendite puhul ning juhul kui sotsiaalteenusele suunab juhtumiplaani alusel valla sotsiaaltöötaja.

 (6) Vallavalitsusel on õigus nõuda täiendavaid dokumente (Sotsiaalkindustusameti otsus puude määramise kohta, isiklik rehabilitatsiooniplaan, geriaatrilise hindamise tulemus, isiku või tema ülalpidamiskohustustega pereliikmete sissetulekud jms).

 (7) Vajadusel külastab sotsiaaltöötaja sotsiaalteenust vajavat isikut tema kodus toimetulekuvõime ning abi- või hooldusvajaduse ulatuse täiendavaks hindamiseks ning sobiva teenuse väljaselgitamiseks.

§ 5.  Sotsiaalteenuste võimaldamise alused

 (1) Sotsiaalteenuseid osutatakse abivajavale isikule hinnatud vajadustest lähtuvalt ja põhimõttel, mille kohaselt iga järgmist teenust osutatakse isikule vaid juhul kui eelmise teenusega ei saa isiku vajadusi enam rahuldada.

 (2) Isiku toimetulekuvõime ning abi- või hooldusvajaduse hindamisel kasutatakse selleks olemasolevaid hindamismetoodikaid. Vajadusel suunatakse isik pädevama ametiasutuse või spetsialisti poole ja tehakse isiku nõusolekul koostööd vajadustele vastava teenuse väljaselgitamiseks ja võimaldamiseks.

 (3) Isikule, kes iseseisva toimetuleku parandamiseks vajab pikaajalist ja mitmekülgset abi rakendatakse juhtumiskorraldust ning koostatakse juhtumiplaan.Teenuste võimaldamisel lähtutakse edaspidi kehtivast juhtumiplaanist.

§ 6.  Sotsiaalteenuste määramine ja korraldamine

 (1) Otsuse teenuse võimaldamisel või selle keeldumise kohta teeb valla sotsiaaltöötaja ettevalmistatud materjalide põhjal ja vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni ettepanekul vallavalitsus. Sotsiaaltöötajal on õigus iseseisvalt otsustada sotsiaaltranspordi ja abivahendite võimaldamine.

 (2) Sotsiaalteenuse osutamiseks sõlmitakse üldjuhul vastav leping. Tulenevalt asjaoludest võivad lepingu osapooleks olla vallavalitsus, teenust osutav asutus või isik, teenust kasutav isik või tema ülalpidamiskohustusega perekonnaliige.

 (3) Sotsiaalteenuse võimaldamisest keeldumine põhjendatakse ning tehakse isikule kirjalikus või suulises vormis teatavaks viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

 (4) Sotsiaalteenuseid võib isikule osutada kohalik omavalitsus, maavalitsuse hallatav asutus, mittetulundusühing, sihtasutus, juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja või vabatahtlik.

 (5) Lepinguga sätestatakse osutatava teenuse sisu, teenuse toimingute ulatus ja osutamise sagedus, poolte kohustus ja vastutus, finantseerimine ning muud olulised asjaolud, mida ei käsitleta käesolevas korras või muudes õigusaktides.

3. peatükk Sotsiaalteenuste liigid 

§ 7.  Nõustamisteenused

 (1) Sotsiaalnõustamine on isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning abistamine konkreetsete sotsiaalsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks.
 1) sotsiaalnõustamist osutatakse tasuta teenusena valla sotsiaaltöötaja igapäevase töö käigus toimetulekuraskustes isikutele ja peredele, puuetega isikutele, töötutele, kinnipidamiskohtadest vabanenud isikutele ja teistele abi vajavatele isikutele.

 (2) Võlanõustamine on majanduslik-juriidilise iseloomuga sotsiaalteenus mille eesmärgiks on ülemäärase võlgnevuse korral abistada isikut või perekonda kes pole iseseisvalt võimeline alustama või lõpule viima võlgadest vabanemise protsessi.

 (3) Perelepitusteenus on erapooletu erialase ettevalmistusega lepitaja abiga kokkuleppe saavutamine eraldi elavate lapsevanemate vahel nende alla 18-aastase lapsega seotud õiguste ja kohustuste suhtes.

§ 8.  Eluasemeteenused

 (1) Sotsiaaleluruumi andmine on munitsipaalomandis oleva eluruumi kasutamise võimaldamine, millega tagatakse eluase isikule või perekonnale kes ei ole võimeline endale või oma perekonnale eluruumi tagama. Sotsiaaleluruum võidakse anda ka osalise hooldusvajadusega isiku abistamiseks.
 1) sotsiaaleluruumi kasutada andmise ja selle eest tasumise tingimused ja kord lepitakse kokku üürilepinguga. Sostiaaleluruumi üürilepingud on tähtajalised.
 2) Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmib vallavanem arvestades vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni ettepanekuid. Erandkorras võib vältimatu abi raames eluruumi andmist vabade ruumide olemasolu korral otsustada kuni 10 päevaks sotsiaaltöötaja.

 (2) Eluruumi kohandamisega tagatakse puudega isiku funktsioonihäirest tingitud takistuse ja kõrvalabi vajaduse vähendamine ning isiku sõltumatuse ja turvalisuse suurendamine tema eluruumides.

§ 9.  Hooldusteenused

 (1) Perekonnas hooldamine on isiku hooldamine sobivas perekonnas, kelle liikmete hulka ta ei kuulu.

 (2) Hoolduse seadmine on vallavalitsuse poolt hooldaja määramine isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma igapäevaeluga toimetulekul.
 1) Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord on kehtestatud eraldi õigusaktiga.

 (3) Hooldamine hoolekandeasutuses on hooldusteenuse osutamine ööpäevaringselt abi vajavatele isikutele, kelle toimetulelkut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega. Hooldamisel viibivale isikule tagatakse tema eale ja tervislikule seisundile vastav hooldamine, sealhulgas ravimine, põetamine, kasvatamine ja arendamine.
 1) Osaliselt valla poolt finantseeritavale üldhooldekodu kohale võib avalduse esitada eakas või puudega isik, kes ei ole suuteline iseseisvalt toime tulema ja kellel puudub ülalpidamiskohustusega isik või kui isik ei ole suuteline täitma talle seadusega pandud kohustusi.
 2) Hooldatava suunamisel alalisele valla poolt osaliselt tasustatavale üldhooldekodu kohale, kui hooldataval ei ole ülalpidamiskohustusega isikut ega kedagi teist, kes osaleb hooldatava hoolduskulude katmisel ja hooldataval on kinnisvara, ehitisregistrisse kantud elamu või hooned vallasvarana, võib vald sõlmida lepingu isikuga ülalpidamiskulude katmiseks olemasoleva vara arvelt.

§ 10.  Sostiaaltransporditeenus

 (1) Sotsiaaltransporditeenus on abivajava isiku põhjendatud sõidutamine kindlasse sihtpunkti sotsiaaltööks ette nähtud ametiautoga. Teenusega kaasneb vajadusel isiku saatmine, juhendamine ja järelevalve.

 (2) Tasuta sotsiaaltransporditeenust võimaldatakse eelneva kokkuleppe alusel sotsiaaltöötajaga
 1) arsti vastuvõtule või apteeki sõitmiseks;
 2) haiglasse või haiglast koju sõitmiseks;
 3) hädavajalike toimingute teostamiseks, toidukauplusesse minekuks.

 (3) Sotsiaaltransporditeenuse võimaldamise otsustab ning teenuse osutamise ja kasutajate kohta peab arvestust sotsiaaltöötaja.

§ 11.  Isikliku abistaja teenus

 (1) Isiklik abistaja on lepinguline töötaja, kes abistab vastavalt lepingule raske või sügava liikumis- või nägemispuudega inimest füüsiliselt igapäevastes tegevustes, millega klient puude tõttu iseseisvalt toime ei tule.

 (2) Teenuse eesmärgiks on puudega inimeste iseseisvuse ja osalemise suurendamine kõikides eluvaldkondades ning pereliikmete hoolduskoormuse vähendamine.

 (3) Isiklik abistaja lähtub oma töös iga konkreetse kliendi erivajadustest ja tööjuhistest. Tööülesanded, tööaeg ja muud teenuse osutamise tingimused, mida ei ole sätestatud käesolevas korras, määratletakse isikliku abistaja, kliendi ja teenuse osutaja vahelises lepingus.

 (4) Üldjuhul leiab klient endale isikliku abistaja ise, vajadusel aitab isikliku abistaja leidmisel teenuse osutaja.

 (5) Isiklik abistaja ei või olla kliendi leibkonna- või pereliige.

§ 12.  Tugiisiku teenus

 (1) Tugiisik toetab, jõustab ja juhendab puudega, väheste sotsiaalsete oskustega või toimetulekuraskustes isikut või perekonda raskusi tekitavates olukordades lahenduste leidmiseks, toimetuleku saavutamiseks või säilitamiseks ning tagab teenuse saajale arengut toetava keskkonna.

 (2) Tugiisik abistab edukama ja iseseisvama toimetuleku tagamiseks järgmiste tegevuste kaudu
 1) isiku või perekonna tegevuse suunamine, planeerimine ja juhendamine;
 2) igapäevaõpetus nii kodus kui väljaspool kodu, sealhulgas iseenda ja oma ümbruse eest hoolitsema õpetamine;
 3) abistamine suhtlemisel ümbritseva keskkonnaga;
 4) distsipliini järgmise vajadusest arusaamise loomine;
 5) sotsiaalsete võimete arendamine suhtlemise ning perekondlike sidemete hoidmise ja taastamise kaudu;
 6) tunnustamine ja positiivse tagasiside andmine.

 (3) Tugiisiku teenuse eesmärk, täpsustatud tegevused ning teenuse osutamise maht määratakse kindlaks iga teenust vajava isiku või perekonna vajadustest lähtuvalt.

 (4) Tugiisikuteenuse osutamiseks sõlmib vallavalitsus lepingu vastavat tegevusluba omava füüsilise või juriidilise isikuga.

 (5) Tugiisik ei või olla kliendi leibkonna- või pereliige.

§ 13.  Abivahendite võimaldamine

 (1) Abivahendite võimaldamisega tagatakse isikule hooldus- ja abivahendid, sh. nõustamine, isikliku abivahendi kaardi väljastamine, abi asjaajamisel ning dokumentide vormistamisel ning vajadusel hooldus- ja abivahendite koju toimetamine.

 (2) Soodustingimustel abivahendite eraldamine toimub vastavalt sotsiaalministri poolt kehtestatud korrale. Abivahendite võimaldamist korraldab ja abivahendi kaartide saajate kohta peab arvestust sotsiaaltöötaja.

 (3) Soodustingimustel abivahendite ostmiseks vajaliku abivahendikaardi saamiseks on õigus arstitõendi alusel lastel, vanaduspensionäridel, töövõimetuspensionäridel ja määruses sätestatud meditsiiniliste näidustuste korral.

§ 14.  Igapäevaelu toetamise teenus

 (1) Igapäevaelu toetamise teenuse eesmärgiks on isiku parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise ning isiku lähedaste ja isikuga koos elavate isikute nõustamise kaudu.

 (2) Igapäevaelu toetamise teenust osutatakse psüühiliste erivajadustega isikutele Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsuse alusel sotsiaalhoolekandeseaduses sätestatud korras.

§ 15.  Toetatud elamise teenus

 (1) Toetatud elamise teenus on isiku sotsiaalse toimetuleku ja integratsiooni toetamine temale eluruumi kasutusse andmise võimaluse loomise kaudu koos juhendamisega majapidamise ja igapäevaelu korraldamises eesmärgiga tagada isiku võimalikult iseseisev toimetulek iseseisvalt elades.

 (2) Toetatud elamise teenust osutatakse psüühiliste erivajadustega isikutele Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsuse alusel sotsiaalhoolekandeseaduses sätestatud korras.

§ 16.  Toimetulekuks vajalikud muud sotsiaalteenused

  Isiku toimetuleku saavutamiseks või säilitamiseks vajaliku teenuse või abi osutamise otsustab vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni ettepanekul vallavalitsus.

4. peatükk Finantseerimine 

§ 17.  Sotsiaalteenuse hind ja teenuse eest tasumine

 (1) Sotsiaalteenusele kehtestab hinna teenuse osutaja.

 (2) Vallavalitsus kehtestab vallavalitsuse poolt osutatavate sotsiaalteenuste hinnakirja. Kui teenuse maksumus või isikult võetav tasu ei ole sätestatud kehtiva hinnakirjaga teeb otsuse tasu suuruse kohta vallavalitsus.

 (3) Sotsiaalteenuse eest tasu võtmisel võetakse arvesse teenuse mahtu ja maksumust, teenust saava isiku ja tema ülalpidamiskohusega pereliikmete majanduslikku olukorda ning muid juhtumiga seotud asjaolusid.

§ 18.  Finantseerimine ja leoingulised vahekorrad

 (1) Sotsiaalteenuste osutamisega seotud kulud kaetakse valla eelarvest sotsiaaltoetusteks ja sotsiaalteenusteks ettenähtud vahenditest, riigieelarvest eraldatud sihtotstarbelistest vahenditest ja nende jäägist või sotsiaalteenust vajava isiku enda vahenditest.

 (2) Vallavalitsus võib sõlmida lepinguid sotsiaalteenuseid pakkuvate juriidiliste ja füüsiliste isikutega ja eraldada neile vahendeid sotsiaalteenuste osutamisega seotud kulutuste katteks olemasolevate vahendite piires.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 19.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mihkel Undrest
volikogu esimees