Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Vormsi valla heakorra eeskiri

Vormsi valla heakorra eeskiri - sisukord
Väljaandja:Vormsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.05.2014
Avaldamismärge:RT IV, 19.03.2013, 77

Vormsi valla heakorra eeskiri

Vastu võetud 31.01.2011 nr 1

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lg 2, § 6 lg 1, § 22 lg 1 punktide 4 ja 361 ning § 36 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Heakorra eeskirja eesmärk

  (1) Vormsi valla heakorra eeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärgiks on koos riigi ja Vormsi valla vastavate õigusaktidega tagada puhtus ja heakord valla haldusterritooriumil.

  (2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile Vormsi valla territooriumil viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kinnis- või vallasvara omanikele.

  (3) Eeskirja kohaldatakse kooskõlas Vormsi valla jäätmehoolduseeskirjaga, Vormsi valla kaevetööde eeskirjaga, Vormsi valla avaliku korra eeskirjaga, ning teiste õigusaktidega.

§ 2.   Mõisted

  (1) Omanikuna heakorra nõuete täitmisel on võrdsustatud tema poolt volitatud valdaja, haldaja või kasutaja.

  (2) Kinnistu mõistega on heakorra nõuete täitmisel võrdsustatud mõisted: maa-ala, territoorium, krunt, maaüksus, katastriüksus ja maatüki olulised osad. Kinnistuga on eeskirjas võrdsustatud ka kinnistamata maaüksus, mille suhtes isikul on kasutusõigus;

  (3) Avalik koht on üldkasutatav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territoorium, ehitis või selle osa.

  (4) Puhastusala on kinnistu ääreala, mis piirneb üldkasutatava teega.

  (5) Heakorratööd on tolmu, liiva, prahi, lume ja jää koristamine ning libedusetõrje teostamine, muru ja rohu niitmine ning mahalangenud puulehtede vms koristamine.

  (6) Romusõiduk on sõiduk, millel puuduvad selle mehaanilised osad või kereosad või autoklaasid või rattad ja mis oma välimusega riivab küla esteetilist väljanägemist või rikub valla puhtust ja heakorda.

  (7) Illegaalne grafiti on omaniku loata hoone seinale, müürile, piirdeaiale, pingile, kõnniteele, bussipeatusele, kommunikatsiooni ehitisele ning ühistranspordisõidukitele vms kantud kritseldused ja joonised.

2. peatükk VALLAVALITSUSE KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEKS 

§ 3.   Valla ametiasutuste kohustused heakorra tagamisel

  Vallavalitsus korraldab ja koordineerib:
  1) valla haljastus- ja heakorratöid;
  2) heakorratöid kõigil valla omandis olevatel teedel, sealhulgas parklates, eraldiseisvatel jalgrattateedel, kõnniteedel, teemaal asuvatel haljasaladel (kui teemaa piir on määramata siis kaks meetrit teerajatise piirist) prügimajades ja prügimajade ümbruses ning bussipeatustes koos inventari paigalduse ja hooldusega;
  3) siltide või viitade paigaldamist;
  4) üldkasutatava ranna heakorratöid ja vajaliku inventari olemasolu suveperioodil;
  5) Vormsi valla reservmaa ja sellega külgneva üldkasutatava maaüksuse korrashoiu;
  6) heakorratööde tegemise vallale kuuluvates parkides, metsades, haljasaladel ning nendega külgnevatel kõnniteedel kui Vormsi valla õigusaktidega ei ole sätestatud teisiti;
  7) üldkasutatavasse parki, metsa, haljasalale, randa vajalikul hulgal jäätmemahutite paigaldamise ja nende regulaarse tühjendamise.

3. peatükk AVALIKU KOHA HEAKORD 

§ 4.   Avaliku koha heakorra nõuded

  (1) Bussipeatuse ooteala või -platvorm, tähistatud jalakäijate ülekäigurada ja -koht ning rajatise välistrepp peab olema puhastatud ning seal tuleb vältida libeduse teket.

  (2) Avalikku kohta tohib lillevaasi, prügiurni, pinki, tõkkepiiret, vitriini, või mistahes teisi teisaldatavaid väikevorme paigaldada vallavalitsuse loal. Nende korrashoid ja hooldus on omaniku kohustus.

  (3) Veos peab olema kinnitatud ja kaetud nii, et see väldiks ehitusmaterjalide ja prahi
sattumist teedele. Veose peale- ja mahalaadimisel või sõidu ajal mahapudenenud prügi, muld,
oksad, esemed, materjalid vms. ning teele kandunud pori tuleb koheselt koristada.

  (4) Vormsi Vallavalitsus võib oma korraldusega valla teedel liiklust ajutiselt sulgeda või piirata, kui on ilmnenud oluline tee seisukorra halvenemise oht, tee konstruktsioon ilmastiku tõttu nõrgenenud ja liiklus võib teed kahjustada või liigelda on ohtlik.
Kui pinnase sulamise, vihma või muude liiklust oluliselt mõjutavate tegurite tõttu on tee konstruktsioon nõrgenenud ja liiklus võib teed kahjustada või liigelda on ohtlik, võib tee omanik tee või selle osa teatavaks ajaks sulgeda või teel liiklust piirata. Tee sulgemisest või liikluspiirangutest tuleb teatada käesoleva seaduse § 31 lõikes 2 sätestatud korras.

  (5) Üldkasutatava laste mänguväljaku omanik või haldaja on kohustatud tagama liivakastis liiva väljavahetamise vähemalt üks kord 3 aasta jooksul ja mänguvahendite ning väikevormide hooldamise ning remondi. Mänguväljaku kasutajatele potentsiaalselt ohtlikud mänguvahendid ja väikevormid tuleb viivitamatult demonteerida või muul viisil ohutus tagada.

  (6) Avaliku ürituse või avaliku koosoleku korraldajal tuleb ürituse toimumise kohta paigaldada vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja välikäimlaid ning heakorrastada maa-ala, millel üritus läbi viidi, ja selle ümbrus pärast ürituse lõppemist hiljemalt avaliku ürituse loas määratud tähtajaks.

4. peatükk KINNISTU JA EHITISE OMANIKU KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEL 

§ 5.   HeakordVormsi vallas üldplaneeringus sätestatud külasüdamiku piiridesse jääval kinnistul

  (1) Vormsi vallas üldplaneeringus sätestatud külasüdamiku piiridesse jääval kinnistul või kinnistu osal, millel asub ehitis, ehitise vundament, müür, vare või kõrghaljastusega vana õueala, on kinnistu omanik kohustatud:
  1) hoidma korras oma kinnistu ja kinnistu piirdeaia (selle olemasolul) ning rakendama meetmeid talle kuuluva kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks. Kinnistu korrashoidmine hõlmab muuhulgas õueala hoidmist võsavabana. Hooldusabinõusid rakendatakse regulaarselt ja vajadusel ka ennetavalt.
  2) hoidma korras hoone fassaadi ja sinna juurde kuuluvad elemendid, s.t. fassaadielemendid peavad olema terved ning vastavuses kinnitatud ehitusprojektile;
  3) teostama heakorratöid kinnistu või ehitisega külgneval puhastusalal;
  4) Katma kinni lahtised ja ohtlikud süvendid (kaevud jne) ning hoidma nimetatud katted korras;
  5) Tagama et õue ja puhastusala muru hooldus oleks korraldatud selliselt, et muru maksimaalne kõrgus oleks 15 cm kogu kasvuperioodi jooksul. Lehed tuleb murult riisuda või purustada vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui üks kord aasta jooksul.
  6) pügama heki ning korraldama põõsaste ja puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liiklust reguleerivat tehnilist vahendit, takistavad jalakäija või sõiduki liiklust;
  7) tagama kiviaedade säilimise ja korrektse seisukorra puhastades kiviaiad muuhulgas võsast. Kui kinnistul on muud sorti piirdeaed, siis tagama piirdeaia korrektse välimuse;
  8) tagama heitvee ja fekaalide kogumismahuti korrasoleku, veepidavuse, hermeetilise sulgumise, õigeaegse tühjendamise ja ümbruse hooldamise;
  9) omama heitvee äravedu ja kogumismahuti tühjendamist või purgimist tõendavat dokumentatsiooni;
  10) mitte hoidma kinnistul romusõidukit või vanarauda selliselt, et romusõiduk või vanaraud on nähtavad möödujatele avalikult teelt. Romusõiduki parkimiseks ja vanaraua hoidmiseks korterelamu maal peab olema maavaldaja luba, sealjuures peavad olema täidetud eelmises lause sätestatud tingimused;
  11) kõrvaldama ehitiselt või ehitise varemetelt varisemisohtlikud kivid, plaadid jms. Kui ehitis asub liikluseks avatud tee vahetus läheduses, tuleb kõrvaldada ehitiselt ka lumi (ohtliku koguse korral) ja jääpurikad, tagades tööde ajal ohutu liiklemise. Pärast töö lõpetamist peab heakorrastama ümbruse. Piirdeaedade paigaldus tuleb kooskõlastada tee omanikuga ja peab olema tehtud selliselt, et ei segaks lumetõrjet, samuti tuleb puhtana hoida teeäärne tsoon võsast, puudest jms.

  (2) Kinnistu reostamisel või risustamisel on reostaja või risustaja kohustatud selle puhastama. Kui reostajat või risustajat ei ole võimalik kindlaks teha, peab ala korrastama selle omanik.

  (3) Antud paragrahvis sätestatud nõuded kohalduvad ka kasutusel mitteolevale kinnistule, ehitisele ja selle omanikule. Kasutusel mitteoleva ehitise omanik on kohustatud lisaks vältima hoone võimalikku varisemisohtlikkust ning sulgema sissepääsud hoonesse ja krundile.

§ 6.   HeakordVormsi vallas üldplaneeringus sätestatud külasüdamiku piiridest väljapoole jääval kinnistul

  (1) Vormsi vallas üldplaneeringus sätestatud külasüdamiku piiridest väljapoole jääval kinnistul või kinnistu osal, millel asub ehitis, ehitise vundament, müür, vare või kõrghaljastusega vana õueala, on kinnistu omanik kohustatud:
  1) hoidma korras oma kinnistu ja kinnistu piirdeaia (selle olemasolul) ning rakendama meetmeid talle kuuluva kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks. Kinnistu korrashoidmine hõlmab muuhulgas õueala ja puhastusala hoidmist võsavabana. Hooldusabinõusid rakendatakse regulaarselt ja vajadusel ka ennetavalt. Kui tee on avalikus kasutuses, siis on maa omanik kohustatud hoidma tee ääre 1 m ulatuses täiesti lageda (välja arvatud vanad kiviaiad), teekraavid võsavabad ja töökorras.
  2) hoidma korras hoone fassaadi ja sinna juurde kuuluvad elemendid st fassaadielemendid peavad olema terved ning vastavuses kinnitatud ehitusprojektile;
  3) teostama heakorratöid kinnistu või ehitisega külgneval puhastusalal, selliselt, et teeääred oleksid niidukiga hooldatavad;
  4) Katma kinni lahtised ja ohtlikud süvendid (kaevud jne) ja hoidma nimetatud katted korras;
  5) Tagama et õue ja puhastusala muru hooldus oleks korraldatud selliselt, et muru maksimaalne kõrgus oleks 15 cm kogu kasvuperioodi jooksul. Lehed tuleb murult riisuda või purustada vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui üks kord aasta jooksul.
  6) korraldama põõsaste ja puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liiklust reguleerivat tehnilist vahendit, takistavad jalakäija või sõiduki liiklust;
  7) tagama kiviaedade säilimise ja korrektse seisukorra puhastades kiviaiad muuhulgas võsast. Kui kinnistul on muud sorti piirdeaed, siis tagama piirdeaia korrektse välimuse;
  8) tagama heitvee ja fekaalide kogumismahuti korrasoleku, veepidavuse, hermeetilise sulgumise, õigeaegse tühjendamise ja ümbruse hooldamise;
  9) omama heitvee äravedu ja kogumismahuti tühjendamist või purgimist tõendavat dokumentatsiooni;
  10) mitte hoidma kinnistul romusõidukit või vanarauda selliselt, et romusõiduk või vanaraud on nähtav naabrile või möödujatele avalikult teelt.
  11) kõrvaldama ehitiselt või selle varemetelt varisemisohtlikud kivid, plaadid jms. Pärast töö lõpetamist peab heakorrastama ümbruse;

  (2) Kinnistu reostamisel või risustamisel on reostaja või risustaja kohustatud selle puhastama. Kui reostajat või risustajat ei ole võimalik kindlaks teha, peab ala korrastama selle omanik.

  (3) Antud paragrahvis sätestatud nõuded kohalduvad ka kasutusel mitteolevale kinnistule, ehitisele ja selle omanikule. Kasutusel mitteoleva ehitise omanik on kohustatud lisaks vältima hoone võimalikku varisemisohtlikkust ning sulgema sissepääsud hoonesse ja krundile.

§ 7.   Heakord ülejäänud Vormsi vallas asuvatel kinnistutel

  (1) Vormsi vallas asuval kinnistul, v.a. § 5 ja 6 nimetatud kinnistud, on kinnistu omanik kohustatud:
  1) hoidma korras oma kinnistu ja kinnistu piirdeaia (selle olemasolul) ning rakendama meetmeid talle kuuluva kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks. Kinnistu korrashoidmine hõlmab muuhulgas võsastumise vältimist. Hooldusabinõusid rakendatakse regulaarselt ja vajadusel ka ennetavalt;
  2) niitma või muul moel tagama vastavalt maa sihtotstarbele kinnistu korrapärase hooldamise vähemalt ühe korra aastas, kui kinnistu osaks on heina-, karja- või põllumaa.
  3) hoidma korras oma kinnistu osaks oleva metsamaa ja majandama kinnistut vastavalt sihtotstarbele, seda reguleerivatele õigusaktidele ja heale metsamajandamise tavale, kui kinnistu osaks on metsamaa.
  4) teostama heakorratöid kinnistuga külgneval puhastusalal;
  5) tagama kiviaedade säilimise ja korrektse seisukorra puhastades kiviaiad muuhulgas võsast. Kui kinnistul on muud sorti piirdeaed, siis tagama piirdeaia korrektse välimuse;
  6) katma kinni lahtised ja ohtlikud süvendid (kaevud jne) ja hoidma nimetatud katted korras;
  7) korraldama põõsaste ja puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liiklust reguleerivat tehnilist vahendit, takistavad jalakäija või sõiduki liiklust;

  (2) Kinnistu reostamisel või risustamisel on reostaja või risustaja kohustatud selle puhastama. Kui reostajat või risustajat ei ole võimalik kindlaks teha, peab ala korrastama selle omanik.

  (3) Antud paragrahvis sätestatud nõuded kohalduvad ka kasutusel mitteolevale kinnistule ja selle omanikule.

5. peatükk ETTEVÕTJATE JA ASUTUSTE KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEL 

§ 8.   Teenindusettevõtja kohustused heakorra tagamisel

  Teenindusettevõtja majandustegevuses kasutatavale kinnistule või kinnistu osale kohaldatakse sätteid, mis reguleerivad heakorda Vormsi vallas üldplaneeringus sätestatud külasüdamiku piiridesse jääva kinnistu või kinnistu osal, millel asub ehitis.

§ 9.   Teiste ettevõtjate kohustused heakorra tagamisel

  Kinnistutele või kinnistute osadele, mida kasutatakse ettevõtja (v.a. teenindusettevõtja) majandustegevuses, kohaldatakse käesoleva eeskirja 4. peatüki sätteid tulenevalt kinnistu asukohast ja muudest tingimustest.

§ 10.   Müügikoha omaniku kohustused heakorra tagamisel

  Müügikoha omanik on kohustatud lisaks:
  1) tagama müügikoha ümbruse puhtuse (raadiusega kuni 6 m ning teeäärsel rajatisel kuni sõidutee ääreni) ja teostama sellel alal heakorratöid;
  2) paigaldama müügikoha teenindamiseks vajalikud jäätmemahutid ning tagama nende regulaarse tühjendamise ja hoolduse, vältimaks nende ületäitumist.

§ 11.   Ehitus- ja remonditöö tegija kohustused heakorra tagamisel

  Ehitus- ja remonditöö tegija on kohustatud:
  1) tagama heakorratööde tegemise puhastusalal;
  2) vältima objektilt pori ja prahi ning tolmu kandmist sõidu-ja kõnniteele ning naaberkinnistule;
  3) hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsutee. Ehitusmaterjali mahalaadimine ja ladustamine üldkasutatavale territooriumile on lubatud erandkorras vallavalitsuse loa alusel;
  4) pärast töö lõpetamist ja enne objekti ekspluatatsiooni andmist heakorrastama selle ümbruse ja tööde käigus rikutud haljastuse objekti lähiümbruses ning vedama ära ehitusjäätmed. Ehitusjäätmeid saab ladestada endise Rumpo karjääri territooriumil asuvale ehitusjäätmete ladestamise platsile, sorteeritult vastavalt platsil asuvale infotahvlile.

§ 12.   Tehnovõrgu omaniku kohustused heakorra tagamisel

  Tehnovõrgu omanik on kohustatud:
  1) hoidma korras temale kuuluva tehnovõrgu;
  2) hoidma tehnovõrgu seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja teekatte korrasoleku tehnovõrgu kohal, kusjuures kaevupealne peab olema teekattega ühes tasapinnas.

6. peatükk HEAKORD KODULOOMADE JA –LINDUDE PIDAMISEL 

§ 13.   Koduloomade ja –lindude pidamine

  (1) Koduloomade ja -lindude pidamine on lubatud vaid loomapidamiseks sobilikes kohtades, kus on välistatud reostuse sattumine põhjavette ning veekogudesse.

  (2) Koduloomade või -lindude pidamisega tekitatud kahjud peab korvama loomade või lindude omanik, samuti on ta kohustatud kinni pidama veterinaariat puudutavatest nõuetest ja loomakaitseseadusest.

§ 14.   Heakorra lisanõuded kariloomade pidamisel

  (1) Kariloomi tuleb karjatada, aia või elektrikarjusega piiratud alal või karjakuga, omanik peab tagama, et tema loomad või linnud ei kahjustaks ümbrust ega reostaks avalikke kohti.

  (2) Keelatud on loomade köietamine haljasaladel, lastemänguväljakutel, parkides ja kalmistutel.

  (3) Kariloomi ja linde ei tohi pidada koolide, lasteasutuste, toitlustusasutuste, kaupluste ja teiste ühiskondlike hoonete vahetus läheduses.

  (4) Keelatud on talvisel ajal lume peale sõnniku ja virtsa laotamine.

  (5) Kariloomi või linde on lubatud pidada ainult omaniku maal või siis lepinguga tema kasutuses oleval maal.

  (6) Kariloomade või -lindude pidamisega tekitatud kahjud peab korvama loomade või lindude omanik, samuti on ta kohustatud kinni pidama veterinaariat puudutavatest nõuetest ja loomakaitseseadusest.

7. peatükk VÄLIREKLAAMI JA VÄLIREKLAAMIKANDJA PAIGALDAMISEGA SEOTUD KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEL 

§ 15.   Välireklaami ja välireklaamikandja paigaldaja kohustused

  Välireklaami ja välireklaamikandja paigaldaja on kohustatud:
  1) tagama tööde ajal ohutu liiklemise, piirates objekti ohutsooni tõkkega;
  2) pärast tööde lõpetamist taastama kahjustatud pinnakatte ja koristama ümbruse;
  3) kooskõlastama välireklaami ja/või välireklaami eksponeerimiseks vajaliku välireklaamikandja vallavalitsusega.

§ 16.   Välireklaamikandja omaniku kohustused

  Välireklaamikandja omanik on kohustatud:
  1) tagama välireklaami eksponeerimise kinnistule või ehitise kui vallasasja pinnale paigaldatud välireklaamkandjal kogu selle aja vältel, mil välireklaamkandja on kinnistule või ehitise kui vallasasja pinnale paigaldatud;
  2) tagama kinnistul ja/või ehitise pinnal asuva välireklaamkandja ja välireklaami korrashoiu ning hoolduse.

8. peatükk HEAKORRA NÕUDED VALLAS ELAVALE VÕI VIIBIVALE ISIKULE 

§ 17.   Heakorra nõuete täitmist tagavad keelud

  Heakorra nõuete tagamiseks on keelatud:
  1) risustada ja reostada territooriumi ja ehitisi, sealhulgas avalikus kohas maha sülitada, urineerida ja roojata, loopida prahti, suitsukonisid, päevalilleseemneid jms, määrida ja kritseldada või joonistada hoone seinale, müürile, piirdeaiale, pingile, kõnniteele, bussipeatuse, kommunikatsiooni ehitisele, ühistranspordisõidukitele vms või kahjustada neid muul viisil;
  2) kahjustada või lõhkuda avalikku kohta paigaldatud inventari (jäätmemahutit, lillevaasi, pinki, valgustit vms);
  3) kahjustada haljasala, murukamarat ja lilli, vigastada, kahjustada või omavoliliselt raiuda puid ja põõsaid;
  4) kinnitada puude külge tarasid, traate, silte;
  5) rajada haljastust, istutada puid ja põõsaid üldkasutataval maa-alal ilma vallavalitsuse kooskõlastuseta;
  6) kahjustada teekatet ning kasutada põllumajandustööde tegemisel teid pöörderibadena;
  7) parkida mootorsõidukit ja / või haagist haljasalal selle haljasala omaniku või haldaja loata;
  8) parkida romusõidukit avalikul teel või muul üldkasutataval alal või kinnistu teeäärses õue osas või kohas, kus romusõiduk on avalikult teelt nähtav. Sellise sõiduki parkimiseks korterelamu maal peab olema maavaldaja luba;
  9) pesta ennast, sõidukit, pesu või muid esemeid siseveekogudes, purskkaevus, basseinis jm selleks mitteettenähtud kohas või reostada neid muul moel;
  10) kasutada veekogus suplemisel vahendit, mis ei ole selleks ettenähtud;
  11) põletada kulu;
  12) matta jäätmeid pinnasesse, v.a. kompostimine
  13) lasta olme- või heitvett sademetevee kraavi või -kanalisatsiooni, reostada või risustada neid muul viisil. Sademetevee kraavi kinniajamine, paigutamine/sulgemine torusse ilma vallavalitsuse kooskõlastuseta on keelatud;
  14) paigutada lund sõiduteele;
  15) sõiduteedel hooldustööde teostamise käigus paigutada lund ja jääd kõnniteele;
  16) telkida ja/või ööbida selleks mitteettenähtud kohas;
  17) kuivatada pesu üldkasutataval maa-alal selleks mitteettenähtud kohas;
  18) hoida kütte-, ehitus- või muud materjali teeäärses õue osas piirdeaiast või hekist kõrgemal või ladustada ja hoida neid väljaspool kinnistu piiri. Erandkorras vallavalitsuse vastavasisulise loa olemasolul on lubatud tahke kütuse, ehitusmaterjali jmt mahalaadimine üldkasutatavale territooriumile ja tingimusel, et eelpool nimetatu teisaldatakse ja territoorium heakorrastatakse 24 tunni jooksul;
  19) kasutada puhastusala kütte-, ehitus- ja muu materjali või üldist ilmet rikkuvate esemete hoidmiseks, samuti hoida loetletud materjale ja esemeid mujal väljaspool kinnistut;
  20) koguda ja kuhjata ehitusmaterjali üldkasutatavasse kohta vallavalitsuse nõusolekuta;
  21) lasta pinnasesse, veekogudesse või kanalisatsiooni kütte- ja määrdeõlisid ning teisi keskkonda saastavaid aineid;
  22) kasutada mürkaineid, pestitsiide ja väetisi kehtestatud korra vastaselt;
  23) omavoliliselt välja panna teadet või kuulutust selleks mitte ettenähtud avalikku kohta;
  24) illegaalse grafiti tegemine.

9. peatükk TULEOHUTUSE TAGAMINE 

§ 18.   Lõkke tegemine

  (1) Lõkke tegemine selleks spetsiaalselt ettevalmistamata lõkkekohas, s.h. prahi põletamine on lubatud vastavalt Tuleohutuse seaduse §16 sätestatule.

  (2) Pärast lõkke põlemist tuleb põlemisjäägid hoolikalt kustutada veega ülevalamise või mulla või liivaga katmise teel.

§ 19.   Kulu põletamine

  (1) Kulu põletamine on lubatud ainult vastavalt Tuleohutuse seaduse § 16 sätestatule.

  (2) Hoonete lähedal on kulu põletamine keelatud.

  (3) Puude ja põõsastega aladel on kulu põletamine keelatud.

  (4) Kulu põletajad peavad olema varustatud tulekustutusvahenditega.

§ 20.   Tulekahjude vältimine maastikul

  Metsapõlengute ennetamiseks on vallavalitsusel erakordselt suure tuleohu korral õigus keelata:
  1) metsa kasutamine puidu kogumiseks, jahinduseks, teadus- ja õppetööks ning rekreatsiooniks,
  2) võõras metsas viibimine.
  3) Kinnistut läbival teel kohustub kinnistu omanik või haldaja tagama tee hea läbitavuse Päästeameti sõidukitele ajavahemikus 1. mai kuni 15. november.
  4) Tulekahjude leviku takistamiseks ja vältimiseks kohustub kinnistu omanik või haldaja tagama heina ja rohumaade niitmise ja koristamise vähemalt 1 kord aastas.

10. peatükk VASTUTUS 

§ 21.   Heakorra eeskirja rikkumine

  Heakorra eeskirja rikkumise eest karistatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662 alusel.

§ 22.   Järelvalve teostaja ja väärtegude menetlejad

  Käesoleva eeskirja täitmise üle teostavad järelvalvet ja käesoleva eeskirjast rikkumisest tulenevate väärtegude toimepanemisel on kohtuvälised menetlejad Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 531 ja 664 lõike 2 ja 3 ning Väärteomenetluse seadustiku sätete alusel:
  1) vallavalitsus;
  2) politseiasutus;
  3) Keskkonnainspektsioon

§ 23.   Omavoliliselt paigaldatud välireklaami kõrvaldamine

  Vormsi valla kui avalik-õigusliku juriidilise isiku omandile või valdusele omavoliliselt paigaldatud või kantud välireklaami kõrvaldab vallavalitsus. Muu isiku omandile omavoliliselt paigaldatud või kantud välireklaami kõrvaldab omanik.

§ 24.   Vaidlused välireklaamikandjate suhtes

  Võimalikes vaidlustes välireklaamkandjate, välireklaami eksponeerimiseks vajalike kinniste ja välireklaami sobivuse küsimuses lähtutakse vallavalitsuse arvamusest.

11. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 25.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Vormsi Vallavolikogu 3.dets. 2003 määrus nr 22 tunnistatakse kehtetuks.

§ 26.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. märts 2011.

Ivo Sarapuu
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json