HaridusKool

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Õpilaste transpordi korraldamine ja sõidukulude hüvitamise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kose Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.03.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.10.2017
Avaldamismärge:RT IV, 19.03.2014, 7

Õpilaste transpordi korraldamine ja sõidukulude hüvitamise kord

Vastu võetud 04.03.2014 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, haridusseaduse § 7 lõike 2 punkti 8, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 49 lõike 3 ja § 90, Sotsiaalministri 27.03.2001 määruse nr 36 „Tervisekaitse nõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“ § 7 lõige 1, „Ühistranspordiseaduse“ § 5 lõike 1 punkti 10 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva korraga reguleeritakse rahvastikuregistri andmetel Kose vallas elavate õpilaste transpordi korraldamist ja õpilastele sõidukulude hüvitamist kooli ja kodu vahel. Vallasiseste siseliinide sõidupiletihinnad ja soodustused on kehtestatud Kose Vallavolikogu määrusega.

§ 2.   Mõisted

  (1) Sõidukaart on Kose valla munitsipaalkoolis käivatele rahvastikuregistri andmetel Kose vallas elavatele õpilastele avalduse alusel väljastatav kiipkaart.

  (2) Kompensatsiooni leping (edaspidi Leping) – käesoleva määruse § 3 lõike 2 punkt 3, § 3 lõike 3, 4 või 5 alusel sõlmitav leping, mille eesmärgiks on tagada Kose valla õpilaste transport lähima elukohajärgse munitsipaalkoolini, muukeelse koolini või erikoolini.

  (3) Sõidusuund on käesoleva määruse mõistes üks suund kool-kodu või kodu-kool suunal.

  (4) Ühistransport on käesoleva määruse mõistes:
  1) Sise liinivedu – Kose vallas MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse poolt korraldatav ja valla poolt rahastatav bussiliin.
  2) Avalik liinivedu – Kose vallas MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse poolt korraldatav ja riigi poolt rahastatav bussiliin.
  3) Kommertsliinivedu – Kose vallas tegutsevate eraettevõttete poolt pakuv ühistransporditeenus.

§ 3.   Õpilaste sõidukulude hüvitamise tingimused

  (1) Sõit Kose Vallavalitsuse poolt rahastavatel sise liinivedudel Kose valla õpilastele on sõidukaardi ja õpilaspileti ettenäitamisel tasuta.

  (2) Kui Kose valla territooriumil elaval Kose valla õpilasel puudub võimalus kasutada siseliinivedu Kose valla munitsipaalkooli ja koju jõudmiseks kompenseeritakse sõidukulu elukohajärgsest koolist kaugemal kui 3 km kas:
  1) Avaliku liinveo sõidusoodustuse andmisega sõidukaardi ja õpilaspileti ettenäitamisel.
  2) Kommertsliiniveo sõidupiletite kompenseerimisega piletite esitamisel kuni 40 eurot suund/kuus (kodu-kool või kool-kodu) juhul kui sise- või avaliku liiniveoga ei ole võimalik jõuda elukohajärgsesse Kose valla munitsipaalkooli.
  3) Kompensatsiooni leping sõlmimisega kui ei ole võimalik kasutada kooli jõudmiseks siseliini, avalikku liini või kommertsliini.

  (3) Kompensatsiooni lepingu sõlmimine:
  1) Lepingu sõlmimiseks õpilas(t)e vedajaga annab Kose Vallavalitsus korralduse.
  2) Lepingu sõlmimise korralduses fikseeritakse vähemalt õpilase nimi, lapsevanema nimi, vedaja nimi, kompensatsioonisumma päevas, lepingu kehtivuse aeg ja aruande esitamise kohustus.
  3) Leping sõlmitakse arvestusalusel 0,2 eurot/km üks kord õppepäeval suunal kodu-kool-kodu, aga mitte rohkem kui 100 eurot kuus.

  (4) Sõidukulud hüvitatakse elukohajärgse põhikooli, gümnaasiumi päevases õppevormis õppivatele õpilastele.

  (5) Muukeelsetes koolides õppivatele õpilastele hüvitatakse kooli- ja kojusõit alalisele elukohale lähimasse muukeelsesse kooli 100% ulatuses.

  (6) Erivajadustega õpilaste koolis õppivatele õpilastele korraldatakse transport valla transpordiga või hüvitatakse kooli- ja kojusõit 100% ulatuses kompentsatsiooni lepingu sõlmimisega olenemata kooli asukohast.

  (7) Täiendavaid soodustusi sõidukulude hüvitamisel seoses õpilase osalemisega huvialaringis või huvikoolis otsustab Kose Vallavalitsus korraldusega võttes arvesse ka sõidusoodustuse saaja leibkonna sissetulekut ja muid olulisi tingimusi.

  (8) Väljaspool Kose valda põhiharidust omandavatele õpilastele üldjuhul sõidukulusid ei hüvitata.

§ 4.   Sõidukulude hüvitamise taotlemine, menetlemine ja maksmine

  (1) Sõidukulude hüvitamist ja sõidukaardi väljastamist on õigustaotleda lapsevanemal, eestkostjal, hooldajal ja Kose valla munitsipaalkoolil õpilasele.

  (2) Sõidukaardi väljastamiseks või pikendamiseks esitab Kose valla munitsipaalkool, kus õpilane päevases vormis õpib, iga aasta 10. septembriks taotluse koos nimekirjaga Kose valla õpilastest, kes vajavad sõidukaarti või selle kaardi alusel soodustuse pikendamist uueks perioodiks kooli ja kodu vahel liikumiseks, milles on märgitud õpilase nimi, isikukood, klass ja tegeliku elukoha aadress asula täpsususega.

  (3) Sõidukulude hüvitamiseks esitab taotleja:
  1) Kose valla siseliinidel sõitmiseks üks kord aastas taotluse sõidukaardi väljastamiseks või sõidusoodustuse jätkamiseks järgmisel õppeaastal käesoleva määruse lisa 1 vormil.
  2) Kose valla avalikel liinidel sõidusoodustuse saamiseks üks kord aastas taotluse sõidukaardi väljastamiseks või sõidusoodustuse jätkamiseks järgmisel õppeaastal käesoleva määruse lisa 1 vormil.
  3) Kommertsliini sõidupiletite kompenseerimise aluseks on hiljemalt järgneva kuu 10. kuupäevaks Kose Vallavalitsuse kantseleisse või Ardu teeninduspunkti laekunud vormikohane lisa 2 taotlus koos taotluse pöördlehele kleebitud piletitega, kus on loetav kuupäev, kellaaeg ja hind.
  4) Sõidukulu kompenseerimisel kompensatsiooni lepingu alusel vabas vormis päeviku, milles on kajastatud õpilas(t)e vedu sõidukompensatsiooni taotleja poolt kuupäeva kaupa suunal kodu-kool-kodu.

  (4) Arvestust hüvituse suuruse üle ja selle väljamaksmist korraldab abivallavanem.

  (5) Käesolevas määruses ettenähtud juhtudel otsustab sõidukaartide väljastamise ja sõidukulude hüvitamise Kose Vallavalitsus oma korraldusega.

  (6) Sõidusoodustuse taotleja vastutab esitatud andmete ja dokumentide õigsuse eest.

  (7) Valeandmete esitamise korral on Kose Vallavalitsusel õigus väljamakstud sõidusoodustus tagasi nõuda.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Kõue Vallavalitsuse 20.09.2011 määrus nr 3 „Õpilaste transpordi korraldamine ja sõidukulude hüvitamise kord“.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Merle Pussak
vallavanem

Kätlin Iljin
vallasekretär

Lisa 1 Taotlus õpilasele sõidukaardi väljastamiseks või sõidusoodustuse jätkamiseks sõidukaardi alusel Kose Vallavalitsusele

Lisa 2 Taotlus õpilase kooli- ja kojusõidu kulude hüvitamiseks Kose Vallavalitsusele

Lisa 3 Taotlus õpilase sõidukulu kompenseerimiseks kompensatsiooni lepingu alusel Kose Vallavalitsusele

/otsingu_soovitused.json