Teksti suurus:

Vändra alevi eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord

Väljaandja:Vändra Alevivolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 19.03.2014, 14

Vändra alevi eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord

Vastu võetud 22.04.2010 nr 12
jõustumine 01.05.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.02.201101.03.2011
28.02.201301.03.2013
20.02.2014RT IV, 19.03.2014, 101.04.2014

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lg 1 ja § 22 lg 1 p 5, “Sotsiaalhoolekande seaduse” § 23 lg 1 ja § 33 lg 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus kehtestab Vändra alevi eelarvest makstavate täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ning maksmise tingimused ja korra.

§ 2.  Mõisted

 (1) Täiendav sotsiaaltoetus (edaspidi toetus) on leibkonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline toetus.

 (2) Leibkonnana käsitletakse üksikisikut, perekonda või ühist eluruumi ja ühtset tuluallikat ühiselt kasutavaid või ühise majapidamisega isikuid.

 (3) Lapse seaduslik esindaja on lapsevanem, lapse eestkostja või hooldaja.

§ 3.  Toetuste liigid

 (1) Leibkonna sissetulekust sõltuvad toetused:
 1) toetused lastega peredele;
[RT IV, 19.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]
 2) toetused puuetega isikutele;
 3) toetused eakatele;
 4) toetused teistele abivajavatele isikutele

 (2) Leibkonna sissetulekust mittesõltuvad toetused:
 1) toetus lapse sünni puhul (edaspidi sünnitoetus) – toetus lapse sünni puhul;
 2) toetus I klassi õpilastele (edaspidi koolitoetus) – toetus Vändra Gümnaasiumi (edaspidi gümnaasium) I klassi õpilaste õppevahendite kulude osaliseks kompenseerimiseks;
 3) toetus õpilastele sõidukulu hüvitamiseks – toetus väljaspool Pärnu maakonda põhi- või üldkeskharidust omandavate laste ja väljaspool Vändra alevit huvialaharidust omandavate laste sõidukulude osaliseks kompenseerimiseks.
(Muudetud Vändra Alevivolikogu 17.02.2011. a määrusega nr 5 – jõust. 01.03.2011)
 4) hooldajatoetus – toetus puudega isiku hooldusvajadusega seotud kulutuste osaliseks kompenseerimiseks;
[RT IV, 19.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]
 5) matusetoetus – toetus matusega seotud kulude osaliseks kompenseerimiseks.
[RT IV, 19.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]

 (3) Leibkonna sissetulekutest sõltuvad toetused on:
 1) küttepuudetoetus;
 2) abivahendite (sh mähkmed, ortoosid, ratastoolid, prillid jm) soetamine, hambaproteeside valmistamine ja retseptiravimite kompenseerimine;
 3)
[Kehtetu -RT IV, 19.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]
 4) meditsiini, sotsiaal- ja rehabilitatsiooniteenuse ostmine;
 5)
[Kehtetu -RT IV, 19.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]
 6) haridusasutustes lastevanema poolt kaetav osa;
 7) leibkonna ajutise raske majandusliku olukorra leevendamine;
 8) transporditoetus, mida makstakse sõidukulude katteks avalike teenuste saamiseks;

[RT IV, 19.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]
 81) transporditoetus, mida makstaks sõidukulude katteks tervishoiuasutusse tervishoiuteenuste ja muude avalike teenuste saamiseks;
(Muudetud Vändra Alevivolikogu 17.02.2011. a määrusega nr 5 – jõust. 01.03.2011)
 9) eelpool nimetamata kulutuste kompenseerimisel lähtub alevivalitsus toetuse suuruse määramisel volikogu ja valitsuse määrustes sätestatud korrast.

2. peatükk LEIBKONNA SISSETULEKUST SÕLTUVATE TOETUSTE TAOTLEMINE, MÄÄRAMINE JA MAKSMINE 

§ 4.  Toetuse taotlemine

 (1) Käesoleva määruse alusel võivad toetusi taotleda:
 1) isikud, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Vändra alev, kui käesoleva määrusega ei ole kehtestatud teisiti;
 2) erandina isikud, kelle elukoht ei ole rahvastikuregistri andmetel Vändra alev, kuid kes abi vajamise ajal asuvad Vändra alevis;
 3) asutused ja organisatsioonid, või nende esindajad, kes taotlevad toetust käesoleva määruse § 4 lõike 1 punktis 1 ja 2 nimetatud isikule.

 (2) Toetuse taotleja esitab Vändra Alevivalitsusele (edaspidi alevivalitsusele) vormikohase taotluse, milles põhjendab toetuse saamise vajadust.

 (3) Alevivalitsuse volitatud ametnikul (edaspidi sotsiaaltöötaja) on vajadusel õigus nõuda taotlejalt leibkonna sissetulekut tõendavaid dokumente või muid täiendavaid andmeid või dokumente. Ametnik teavitab taotlejat puudu olevatest dokumentidest taotluse vastuvõtmisel või kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse vastuvõtmist ning see märgitakse taotlusele.

 (4) Toetuse taotleja leibkonna abivajaduse hindamiseks viib sotsiaaltöötaja vajadusel läbi sotsiaalnõustamise. Taotleja leibkonna abivajaduse hindamiseks on sotsiaaltöötajal õigusteha taotleja juurde kodukülastus.

§ 5.  Toetuse määramine

 (1) Toetuse määramise või sellest keeldumise otsustab alevivalitsus sotsiaaltöötaja ettepanekul kuu aja jooksul arvates toetuse taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast. Vajaduse ilmnemisel või sotsiaalteenust, -toetust, vältimatut sotsiaalabi või muud abi taotleva isiku soovil kaastakse otsuse tegemisse Vändra Alevivolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjon.

 (2) Toetuse määramise otsusest teatatakse toetuse taotlejale kas suuliselt või kirjalikult viie tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast. Toetuse mittemääramise otsusest teatatakse toetuse taotlejale kirjalikult viie tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast, näidates ära keeldumise põhjuse.
[RT IV, 19.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]

 (3) Toetuse võib jätta määramata järgmistel põhjustel:
 1) alevi eelarves toetusteks ettenähtud rahaliste vahendite puudumise või ebapiisavuse tõttu;
 2) taotleja elukoht ei ole rahvastikuregistri andmetel Vändra alev;
 3) taotleja on teadlikult esitanud valeandmeid või andmeid varjanud;
 4) kui taotlejal või tema leibkonnal on piisavalt elatusvahendeid oma abivajaduse rahuldamiseks;
 5) muudel põhjustel.

 (4) Toetuse suurus sõltub alevi eelarves toetusteks eraldatud vahenditest, toetuste piirmääradest, taotleja leibkonna sissetulekust, taotleja või tema leibkonna konkreetsest abivajadusest ja muudest asjaoludest.

 (5) Toetuse määramise aluseks on üldjuhul leibkonna kõigi liikmete sissetulekud. Sissetulekute hulka ei arvata sotsiaalhoolekandeseaduses ja käesolevas määruses sätestatud sotsiaaltoetusi ning ühekordseid riiklikke toetusi.

 (6) Toetust määratakse üldjuhul taotlejale, kelle leibkonna taotluse esitamisele eelneva kuu netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta on väiksem kui 50% kehtiva palga alammäärast.

 (7) Õnnetusjuhtumite ja muude ettenägematute asjaolude puhul on õigus määrata toetust ka suurema sissetulekuga leibkonnale.

§ 6.  Toetuse maksmine

  Toetus makstakse välja 10 tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest:
 1) taotleja pangakontole;
 2) taotluses näidatud isikule sularahas alevivalitsuse kassast;
 3) kantakse teenust osutava isiku või asutuse pangakontole.

§ 7.  Toetuse tagasi nõudmine

  Toetust on õigustagasi nõuda kui toetuse määramise aluseks oli taotleja poolt teadlikult esitatud valeandmed või taotleja varjas oma tegelikke andmeid. Juhul, kui isik keeldub valeandmete alusel saadud toetust vabatahtlikult tagastamast, võib alevivalitsus anda ettekirjutuse sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

3. peatükk LEIBKONNA SISSETULEKUST MITTESÕLTUVATE TOETUSTE TAOTLEMINE, MÄÄRAMINE JA MAKSMINE 

§ 8.  Lapse sünnitoetus

 (1) Lapse sünnitoetus koosneb:
 1) lapsevanemale makstavast toetusest, mille suuruse kinnitab alevivalitsus igal aastal peale alevi aastaeelarve vastuvõtmist;
 2) lapse sünni registreerimise ja piduliku tähistamisega seotud kulutustest.

 (2) Laps peab rahvastikuregistri andmetel olema Vändra alevi elanik sünnist alates ja elama toetuse taotlejaga ühel aadressil.

 (3) Sünnitoetust ei maksta kui laps sündis surnult.

 (4) Lapse sünnitoetust makstakse lapse sünni puhul lapse vanemale, eestkostjale või hooldajale kahes osas:
 1) lapse sünnitoetuse esimene osa makstakse pärast lapse sündi tingimusel, et mõlemad lapse vanemad on enne lapse sündi rahvastikuregistri andmetel Vändra alevi elanikud, kuid üks vanem peab olema rahvastikuregistri andmetel Vändra alevi elanik vähemalt 12 kuud enne lapse sündi. Kui lapse sünnitoetuse esimene osa makstakse last üksinda kasvatavale vanemale, eestkostjale või hooldajale, siis makstakse lapse sünnitoetuse esimest osa tingimusel, et last üksinda kasvatavale vanem, eestkostja või hooldaja on rahvastikuregistri andmetel Vändra alevi elanik vähemalt 12 kuud enne lapse sündi.
 2) lapse sünnitoetuse teine osa makstakse lapse üheaastaseks saamisel tingimusel, et üks lapse vanem on vähemalt 11 kuud ja teine lapsevanem on vähemalt 24 kuud enne lapse üheaastaseks saamist rahvastikuregistri andmetel Vändra alevi elanik. Kui lapse sünnitoetuse teine osa makstakse last üksinda kasvatavale vanemale, eestkostjale või hooldajale, siis makstakse lapse sünnitoetuse teine osa tingimusel, et last üksinda kasvatav vanem, eestkostja või hooldaja on rahvastikuregistri andmetel Vändra alevi elanik vähemalt 11 kuud enne lapse üheaastaseks saamist.

 (5) Alevivalitsuse korraldatava laste sünni registreerimise ja piduliku tähistamisega seotud kulutused on järgmised:
 1) laste sünni piduliku tähistamisega seotud kulutused, kusjuures alevivalitsus korraldab vastava piduliku ürituse vähemalt üks kord aastas ning antud ürituse läbiviimiseks võib kasutada kuni 5% sünnitoetusteks eraldatud eelarvelistest vahenditest;
 2) kingitus, mis antakse lapse seaduslikule esindajale üle alevivalitsuse esindaja poolt laste sünni pidulikuks tähistamiseks korraldataval üritusel.“
(Muudetud Vändra Alevivolikogu 28.02.2013. a määrusega nr 2 – jõust. 01.03.2013)

§ 9.  Koolitoetus

 (1) Koolitoetust makstakse kahes osas:
 1) Vändra Gümnaasiumile I klassi astunud õpilasele vajalike õppevahendite soetamiseks;
 2) lapse seaduslikule esindajale olenemata rahvastikuregistri järgsest elukohast.

 (2) Koolitoetuse taotlemiseks esitab gümnaasium iga aasta 20. septembriks alevivalitsusele I klassi õpilaste nimekirja ning kalkulatsiooni I klassi õpilastele vajalike õppevahendite soetamiseks. Alevivalitsus kannab koolitoetuse sihtotstarbeliselt gümnaasiumi eelarvesse.
[RT IV, 19.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]

 (3) Vändra Gümnaasiumi I klassi astunud lapse seaduslik esindaja esitab koolitoetuse taotlemiseks vormikohase avalduse alevivalitsusele.
[RT IV, 19.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]

 (4) Gümnaasiumi koolitoetuse konkreetne suurus sõltub alevi eelarves toetusteks eraldatud vahenditest ja gümnaasiumi esitatud kalkulatsiooni põhjendatusest.

§ 10.  Õpilaste sõidukulu hüvitamine

 (1) Õpilase sõidukulu hüvitamisele on õigus lapsel, kes on kantud rahvastikuregistrisse Vändra alevi aadressiga ning kes omandab põhi- või üldkeskharidust väljaspool Pärnu maakonda ja/või kes omandab huvialaharidust väljaspool Vändra alevit.

 (2) Õpilase sõidukulu hüvitamist taotleb lapse seaduslik esindaja, kes esitab alevivalitsusele vormikohase taotluse ja lapse sõidukulusid tõendavad dokumendid (sõidupiletid, bensiinitšekid). Toetuse esmakordsel taotlemisel ja iga õppeaasta alguses esitab lapse seaduslik esindaja täiendavalt lapse koolitõendi või huvialahariduse omandamist tõendava dokumendi.
(Muudetud Vändra Alevivolikogu 17.02.2011. a määrusega nr 5 – jõust. 01.03.2011)

§ 11.  Hooldajatoetus

 (1) Hooldajatoetus on raske või sügava puudega isiku igakuine sotsiaaltoetus, mida makstakse raske või sügava puudega isiku hooldusvajadusega seotud kulutuste osaliseks kompenseerimiseks.

 (2) Hooldajatoetust ei maksta kui raske või sügava puudega isiku hooldamine on püsivalt tagatud teiste sotsiaal-, tervishoiu- ja/või haridusteenuste osutamisega.

 (3) Hooldajatoetuse liigid:
 1) hooldajatoetus 3-18-aastase raske puudega lapsele;
 2) hooldajatoetus 3-18-aastase sügava puudega lapsele;
 3) hooldajatoetuse raske puudega täisealisele isikule;
 4) hooldajatoetuse sügava puudega täisealisele isikule.

 (4) Puudega lapse hooldajatoetust makstakse üksnes juhul kui puudega lapse vanem, eestkostja või hoolduslepinguga perekonnas hooldaja ei saa töötada puudega lapse igapäevase hooldamise tõttu.

 (5) Hooldajatoetust makstakse raske puudega täisealisele isikule üksnes juhul kui tal ei ole perekonnaseaduse alusel sätestatud seadusjärgseid ülalpidajaid.

 (6) Hooldajatoetuse taotleja esitab alevivalitsuse sotsiaaltöötajale:
 1) vormikohase kirjaliku avalduse;
 2) hooldusvajadusega puudega isiku arstliku ekspertiisi otsuse;

 (7) Alevivalitsuse sotsiaaltöötajal on õigus nõuda täiendavaid dokumente või selgitusi andmete õigsuse tuvastamiseks.

 (8) Hooldusvajaduse hindamiseks täidab sotsiaaltöötaja koos hooldusvajadusega puudega isiku või tema seadusliku esindajaga vormikohase hindamisinstrumendi. Hooldusvajaduse hindamiseks on sotsiaaltöötajal õigus teha hooldusvajadusega puudega isiku juurde kodukülastus.

 (9) Hooldajatoetust määratakse tähtajaliselt kuni arstliku ekspertiisi otsuses määratud tähtaja viimase päevani.

 (10) Uueks tähtajaks hooldajatoetuse määramiseks (lõikes 9 sätestatud tähtaja möödumisel) esitab hooldajatoetuse saaja või tema seaduslik esindaja alevivalitsusele uue avalduse koos lõikes 6 nõutud dokumentidega.

 (11) Kui tähtajaliselt määratud hooldajatoetuse maksmise lõppemise korral jätkub õigus saada hooldajatoetust ja hooldajatoetuse saaja või tema seaduslik esindaja on esitanud hooldajatoetuse maksmise jätkamise taotluse hiljemalt hooldajatoetuse maksmise lõppemise kalendrikuule järgneval kalendrikuul, siis hooldajatoetuse maksmine ei katke. Kui taotlus esitatakse hiljem, jätkatakse maksmist hooldajatoetuse taotluse esitamise kalendrikuule järgnevast kalendrikuust.

 (12) Hooldajatoetuse suuruse muutmist tingivate asjaolude tekkimisel arvutatakse toetuse suurus ümber asjaolude alevivalitsusele teatavaks saamisele järgneval kuul.

 (13) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse:
 1) hooldajatoetuse määramise aluste äralangemisel;
 2) hooldajatoetuse saaja kandmisel rahvastikuregistri andmetel teise omavalitsuse aadressile.

 (14) Hooldajatoetuse saaja või tema seaduslik esindaja on kohustatud viivitamata, kuid mitte hiljem kui 10 päeva jooksul, teavitama alevivalitsust asjaolude tekkimisest, mis toovad kaasa määratud hooldajatoetuse maksmise lõpetamise või toetuse suuruse muutumise.
[RT IV, 19.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]

§ 111.  Matusetoetus

  Matusetoetust makstakse lahkunu perekonnaliikmele või matuse korraldajale matuse korraldamisega seotud kulutuste osaliseks kompenseerimiseks juhul, kui lahkunu elukoht oli rahvastikuregistri andmetel Vändra alev.
[RT IV, 19.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 12.  Määruse rakendamine

 (1) Sotsiaaltoetuste avalduste ja hindamisinstrumendi vormid kehtestab alevivalitsus.
[RT IV, 19.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]

 (2) Vändra Alevivalitsusel kinnitada täiendavate sotsiaaltoetuste taotlemiseks ja määramiseks sotsiaaltoetuste suurused ja piirmäärad.

 (3) Tunnistada kehtetuks:
 1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]
 2) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 13.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. mail 2010. aastal. Käesoleva määruse § 8 lg 2 jõustub 1. juunil 2010. aastal.