Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveMaksud

SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Ülesannete delegeerimine Sonda Vallavalitsusele

Väljaandja:Sonda Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.06.2018
Avaldamismärge:RT IV, 19.03.2016, 4

Ülesannete delegeerimine Sonda Vallavalitsusele

Vastu võetud 14.03.2016 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõikest 2 alusel.

§ 1.   Lastekaitseseadusega kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ülesannete täitmise delegeerimine

  Delegeerida lastekaitseseaduses kohaliku omavalitsuse üksuse ülesannete pädevusse antud ülesannete täitmine ja otsustamine Sonda Vallavalitsusele.

§ 2.   Sotsiaalhoolekande seadusega kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ülesannete täitmise delegeerimine

  Delegeerida sotsiaalhoolekande seaduses kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete täitmine ja otsustamine Sonda Vallavalitsusele, välja arvatud:
  1) sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra kehtestamine, mis sisaldab sotsiaalteenuste ja toetuste kirjeldust, rahastamist ning taotlemise tingimused ja korda
  2) sotsiaalhoolekande seaduse § 113 lõike 4 alusel riigi poolt raske või sügava puudega laste lapsehoiuteenuse rahastamiseks ettenähtud rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise korra kehtestamine;
  3) sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel riikliku toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine.

§ 3.   Sotsiaalseadustiku üldosa seadusega kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ülesannete täitmise delegeerimine

  Delegeerida sotsiaalseadustiku üldosa seaduse alusel alusetult tehtud kulutuste tagasinõudmise ettekirjutuste ning nende alusel täitemenetluse seadustikus sätestatud korras sundtäitmiseks esitamise õigused Sonda Vallavalitsusele.

§ 4.   Riigilõivuseadusega kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ülesannete täitmise delegeerimine

  Delegeerida Sonda Vallavalitsusele õigus riigilõivuseaduse alusel esitada Politsei- ja Piirivalveametile või konsulaarametnikule taotlusi isikute riigilõivu tasumisest vabastamiseks või tasutava riigilõivu määra vähendamiseks.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Veiko Erm
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json