Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Sonda valla 2016. aasta eelarve kinnitamine

Väljaandja:Sonda Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 19.03.2016, 5

Sonda valla 2016. aasta eelarve kinnitamine

Vastu võetud 14.03.2016 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ja Sonda valla põhimääruse § 40 lõike 1 alusel.

§ 1.  Sonda valla 2016. aasta eelarve

 (1) Kinnitada Sonda valla 2016. aasta eelarve kogumahus 1 213 675 eurot.

 (2) Kinnitada eelarve põhitegevuse tulud 1 213 190 eurot, põhitegevuse kulud 999 941 eurot ja eelarve põhitegevuse tulem 213 249 eurot vastavalt lisale.

 (3) Kinnitada finantseerimistegevuse eelarve 97 976 eurot ning investeeringute eelarve kulud 115 273 eurot ja eelarve tulem 97 976 eurot.

§ 2.  Kassatagavara

  Kinnitada kassatagavara suuruseks 2 556 eurot.

§ 3.  Kulude eelarve vahendites ümberpaigutuste tegemine

  Sonda Vallavalitsusel lubatakse teha eelarve täitmise käigus muudatusi ametiasutuse ja hallatavate asutuste siseselt üksikute kululiikide vahel.

§ 4.  Määruse jõustumine

 (1) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avalikustamist.

 (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1.jaanuarist 2016.a.

Veiko Erm
Volikogu esimees

Lisa Sonda valla 2016.a eelarve