KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Halinga valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Halinga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.03.2016, 16

Halinga valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 15.03.2016 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 362 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Halinga valla koerte ja kasside pidamise eeskirjaga (edaspidi eeskiri) kehtestatakse koerte ja kasside pidamise nõuded Halinga valla haldusterritooriumil.

 (2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile loomapidajatele. Loomapidaja on füüsiline või juriidiline isik, kelle omandis või valduses on koer või kass või kes peab koera või kassi kokkuleppel omanikuga rendi- või muu lepingulise suhte alusel.

 (3) Lisaks käesolevale eeskirjale tuleb koerte ja kasside pidamisel järgida loomakaitseseaduse, loomatauditõrje seaduse, Vabariigi Valitsuse 16. aprilli 2002 määruse nr 130 „Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord", põllumajandusministri 24. juuli 2008 määruse nr 76 „Lemmikloomade pidamise nõuded", Halinga valla heakorra eeskirja ning teiste riigi ja Halinga valla õigusaktidega kehtestatud nõudeid.

§ 2.  Koera või kassi pidamine

 (1) Koera või kassi on lubatud pidada hoones ja piiratud territooriumil selle territooriumi omaniku loal või muu õigustatud isiku nõusolekul. Loomapidajal tuleb välistada koera või kassi territooriumilt väljapääsemine või teistele loomadele või inimestele kallaletungimise võimalus.

 (2) Koera või kassi pidamisega ei või rikkuda avalikus kohas käitumise üldnõudeid või heakorra nõudeid. Koera või kassi pidamine ei tohi häirida ega ohustada teisi loomi või inimesi ega neile kahju tekitada.

 (3) Juriidilisest isikust loomapidaja on kohustatud määrama koera või kassi heaolu eest vastutava isiku.

 (4) Loomapidaja on kohustatud paigaldama temale kuuluva või tema valduses oleva territooriumi sissepääsule ja kõigile tänavaga külgnevatele piirdeaedadele koera olemasolust teatava hoiatussildi.

§ 3.  Koera või kassiga avalikus kohas viibimine

 (1) Loomapidaja on kohustatud järgima sanitaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas koristama oma koera või kassi väljaheited.

 (2) Koera või kassi tohib viia avalikku kohta jalutusrihma otsas või kandevahendis, mis ei ohusta tema tervist ja millest ta omal tahtel välja ei pääse. Avalikus kohas koera või kassiga liikudes tuleb tagada inimeste ja loomade ohutus.

 (3) Ühissõidukis peab koer või kass olema jalutusrihma otsas ning koer peab kandma suukorvi. Koera või kassi on ühissõidukis lubatud vedada ka käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud nõuetele vastavas kandevahendis.

 (4) Koera tohib jätta suukorviga ja lahtipääsemist välistaval viisil jalutusrihmaga kinnitatult hoone juurde mõistlikuks ajaks, mil loomapidaja viibib selles hoones, kui seejuures ei ohustata avalikku korda, inimesi, liiklust ega koera tervist.

 (5) Loomapidajal on keelatud:
 1) võimaldada koeral või kassil reostada hoone üldkasutatavaid ruume või ühiskasutuses olevat territooriumi;
 2) viibida koera või kassiga rahvakogunemisel või avalikul üritusel, välja arvatud selleks ette nähtud kohas;

 (6) Käesoleva paragrahvi lõigete 2 ja 3 ning lõike 5 punkti 2 nõudeid ei rakendata vaegnägija juhtkoera ja teenistusülesannet täitva erikoolituse saanud teenistuskoera suhtes.

§ 4.  Hulkuva looma püüdmine ja pidamine

 (1) Hulkuv loom on omanikuta koer või kass, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada või kes viibib tema eest vastutava isikuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi.

 (2) Halinga Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus vastavas käändes) korraldab hulkuva looma püüdmise avalikest kohtadest vastavalt riigi õigusaktidele.

 (3) Vallavalitsus korraldab hulkuva looma kirjelduse võimalikult laialdase avalikustamise, mis tagab selle jõudmise võimalikult kiiresti igaüheni, kes teavet vajab.

 (4) Püütud koera või kassi hoitakse varjupaigas 14 päeva arvates kuulutuse avaldamisest varjupaiga veebilehel. Nimetatud aja jooksul võib loomapidaja koera või kassi tagasi nõuda, kui ta tasub looma püüdmis- ja ülalpidamiskulud. Pärast eelnimetatud aja möödumist antakse koer või kass üle uuele omanikule või hukatakse.

§ 5.  Järelevalve

  Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostab vallavalitsus.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tarvi Tasane
Volikogu esimees