Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Jõelähtme valla noortevolikogu põhimäärus

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.03.2016, 76

Jõelähtme valla noortevolikogu põhimäärus

Vastu võetud 17.03.2016 nr 72

Määrus kehtestatakse noorsootöö seaduse § 9 lõigete 2 ja 3 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Noortevolikogu on Jõelähtme Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) juures tegutsev noortest koosnev nõuandva õigusega esinduskogu, mis esindab Jõelähtme valla noorte huve.

 (2) Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõttel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel. Noortevolikogu on poliitiliselt ja usuliselt sõltumatu. Noortevolikogu põhitegevus on kaasata noori aktiivselt osalema ühiskondliku elu korraldamisse.

 (3) Noortevolikogu ettepanekud on Jõelähtme Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) ja vallavolikogule soovitusliku iseloomuga.

 (4) Vallavolikogu ja vallavalitsus konsulteerivad noortevolikoguga valla noorsootöö kavandamisel, teostamisel ja hindamisel.

 (5) Noortevolikogu juhindub oma tegevuses riigi ja Jõelähtme valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.  Tegevuse valdkond ja eesmärk

 (1) Noortevolikogu eesmärgiks on arutada valla pädevusse kuuluvaid noori puudutavaid küsimusi, teha nende kohta ettepanekuid vallavolikogule ja vallavalitsusele lähtudes noorte vajadusest ja huvidest.

 (2) Eesmärgi täitmiseks noortevolikogu:
 1) vaatab läbi ning arutab noortevolikogu liikmete poolt tõstatatud või noortevolikogule suunatud valla noorte elu puudutavaid küsimusi, mis kuuluvad valla võimupädevusse ning teeb vallavolikogule ja vallavalitsusele noorte huvidest ja vajadusest lähtuvaid ettepanekuid;
 2) tegeleb Jõelähtme valla noorte seisukohtade väljaselgitamisega valla elu suhtes ning nende seisukohtade esitamisega vallavolikogule ja vallavalitsusele;
 3) tutvustab ja edendab noorte hulgas demokraatia põhimõtteid ning julgustab noorte kodanikualgatust;
 4) teeb koostööd vallavolikogu, vallavalitsuse ja teiste valdade ja/või linnade noortevolikogudega;
 5) teeb ettepanekuid ning aitab korraldada noortele suunatud ülevallalisi üritusi ja noortele suunatuid omaalgatuslikke projekte;
 6) esindab Jõelähtme valda vastavalt oma pädevusele maakondliku, riikliku või rahvusvahelise tasandi noorteüritustel.

§ 3.  Noortevolikokku kandideerimine

 (1) Noortevolikokku võib kandideerida:
 1) 13-26 aastane noor, kelle elukoht on rahvastikuregistri järgi Jõelähtme vald;
 2) noor, kelle rahvastikujärgne elukoht ei ole Jõelähtme vallas, kuid kes õpib Jõelähtme valla üldhariduskoolis või huvikoolis.

 (2) Noortevolikogu on 5 kuni 11 liikmeline.

 (3) Noortevolikogu liikmed valitakse kaheks aastaks.

 (4) Noortevolikogu valimised toimuvad novembrikuu esimesel täisnädalal.

 (5) Noortevolikokku kandideerija esitab kandideerimisavalduse noortevolikogule valimisaasta oktoobrikuu kolmandaks täisnädalaks.

§ 4.  Toetajaliige

 (1) Toetajaliikmed võivad olla kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kes tunnevad huvi valla noorte eluolu parandamise, huvide ja vajaduste kaitsmise vastu ning on valmis aktiivselt kaasa lööma noortevolikogu eesmärkide elluviimisel.

 (2) Toetajaliikmeks saamiseks tuleb esitada noortevolikogu juhatusele avaldus.

 (3) Toetajaliikmel puudub noortevolikogu koosolekul ja üldkogul hääleõigus, kuid nad võivad aktiivselt kaasa lüüa noortevolikogu tegevuses.

§ 5.  Valimiste korraldamine

 (1) Noortevolikogu valimised korraldab noortevolikogu.

 (2) Noortevolikogu kandidaatide poolt saavad hääletada kõik käesoleva põhimääruse § 3 lõikes 1 sätestatud isikud.

 (3) Kui noortevolikogu kandidaate on vähem kui 11, kutsutakse valimisteks kokku üldkogu. Üldkogul osalevad hääleõigusega põhimääruse § 3 lõikes 1 sätestatud isikud. Üldkogu võtab otsuse vastu avalikul hääletamisel kohalolijate poolthäälte enamusega.

 (4) Juhul, kui noortevolikogu kandidaate on rohkem kui 11, valitakse liikmed salajasel hääletamisel 4 erinevas valimisjaoskonnas (Lool, Kostiveres, Neemes ja Jõelähtmes).

 (5) Valmisjaoskondades läbi viidud hääletustulemuste väljaselgitamiseks kutsutakse kokku üldkogu.

 (6) Üldkogu valib enda hulgast 3-liikmelise valimiskomisjoni. Komisjoni ei tohi kuuluda noortevolikokku kandideerijad. Valimiskomisjon valib enda hulgast juhataja ja protokollija.

 (7) Üldkogu koosoleku läbiviimise kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Protokollile lisatakse koosolekul osalejate nimekiri koos allkirjadega.

 (8) Valimistulemused kinnitab üldkogu ning need avaldatakse Jõelähtme valla koduleheküljel ja noortevolikogu facebooki lehel.

§ 6.  Juhtimine

 (1) Noortevolikogu esindavad ja tegevust juhivad esimees ja aseesimees (juhatus), kes valitakse noortevolikogu liikmete hulgast noortevolikogu volituste ajaks esimesel noortevolikogu koosolekul salajasel hääletamisel.

 (2) Noortevolikogu esimees:
 1) koordineerib noortevolikogu tööd;
 2) valmistab ette, kutsub kokku ja juhib noortevolikogu ja üldkogu koosolekuid, koostab koosolekute päevakorrad ja edastab noortevolikogu liikmetele materjalid, korraldab koosolekute protokollimist ja peab noortevolikogu nimel kirjavahetust;
 3) edastab noortevolikogu ettepanekud vallavalitsusele ja vallavolikogule.

 (3) Noortevolikogu aseesimees asendab esimeest tema äraolekul ning täidab noortevolikogu esimehe poolt antud ülesandeid.

 (4) Noortevolikogu esimees ja/või aseesimees võib omal soovil tagasi astuda, misjärel valitakse uus esimees või aseesimees.

 (5) Noortevolikogu võib esimehe või aseesimehe vabastada enne tähtaega, kui selle poolt hääletab 2/3 noortevolikogu liikmetest.

 (6) Esimehe ja aseesimehe ennetähtaegne vabastamine toimub, kui:
 1) esimees või aseesimees ei ole võimeline noortevolikogu tööd juhtima oma vähese aktiivsuse, tervisliku seisundi vms. põhjusel;
 2) esimehe või aseesimehe tegevus ei vasta noortevolikogu põhimäärusele, rikub või ei arvesta noortevolikogu volitusi või ei täida kohaliku omavalitsusega sõlmitud kokkuleppeid;
 3) esimehe või aseesimehe tegevus kahjustab noortevolikogu mainet.

§ 7.  Noortevolikogu liikmete volituste lõppemine

 (1) Noortevolikogu liikme volitused lõppevad:
 1) kui noortevolikogu liige ei vasta käesoleva määruse § 3 lõikes 1 sätestatud tingimustele;
 2) liikme isikliku avalduse alusel;
 3) tahtliku kuriteo eest süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisega;
 4) surmaga.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 sätestatud juhul esitab liige avalduse noortevolikogu juhatusele.

 (3) Liikme volitused lõppevad:
 1) käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 sätestatud juhul avalduses märgitud kuupäevast;
 2) käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1, 3 ja 4 sätestatud juhtudel faktilise sündmuse toimumise päevale järgnevast päevast.

 (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud juhtudel astub noortevolikogu liikme asemele asendusliige, kes määratakse juhatuse otsusega valimiskomisjoni kinnitatud asendusliikmete nimekirja alusel. Kui registreeritud asendusliikmeid ei ole, töötab noortevolikogu järgmiste valimisteni väiksema koosseisuga.

§ 8.  Töökorraldus

 (1) Noortevolikogu töövormiks on koosolekud, mis toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis. Koosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse (7) kalendripäeva.

 (2) Noortevolikogu koosoleku toimumise aeg ja koht ning päevakord avaldatakse Jõelähtme valla koduleheküljel ja noortevolikogu facebooki lehel.

 (3) Erakorraline koosolek kutsutakse kokku, kui seda soovib ½ noortevolikogu liikmetest.

 (4) Noortevolikogu koosoleku kutsub kokku ja seda juhatab noortevolikogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

 (5) Noortevolikogu koosolekud protokollitakse. Iga koosoleku alguses valitakse protokollija. Protokollid on kättesaadavad vallavalitsuse noorsootöö valdkonda kureeriva spetsialisti juures.

 (6) Noortevolikogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole kinnitatud koosseisust.

 (7) Noortevolikogu võtab vastu otsuseid poolthäälte enamusega.

 (8) Noortevolikogu võib moodustada töö paremaks korraldamiseks komisjone, kuhu võib kaasata noori väljastpoolt noortevolikogu. Komisjoni esimees valitakse noortevolikogu liikmete hulgast.

 (9) Koosolekul võib osaleda külalisi, eksperte ja ametnikke vastavalt arutusel oleva küsimuse sisule.

 (10) Noortevolikogu koosolekud on avalikud. Noortevolikogu võib kuulutada koosoleku küsimuse arutelu osas kinniseks.

§ 9.  Noortevolikogu õigused ja kohustused

 (1) Noortevolikogul on õigus:
 1) osaleda valla noorte elu korraldamisel ning kaitsta valla noorte huve;
 2) esitada ettepanekuid vallavalitsusele ja vallavolikogule menetluses olevate õigusaktide eelnõude kohta, mis on seotud noorte huvidega ning osaleda ettepanekute aruteludel;
 3) oma eesmärkide realiseerimiseks kaasata oma tegevusse spetsialiste ning viia läbi küsitlusi, kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsuse noorsootöö valdkonna spetsialistiga;
 4) saada igakülgset informatsiooni vallavolikogu ja vallavalitsuse otsuste ja eelnõude kohta, mis on seotud noorte huvidega;
 5) algatada ülevallalisi noorteüritusi ning moodustada nende organiseerimiseks töögruppe;
 6) algatada heategevuslikke üritusi, millest saadavad tulud lähevad noorte olukorra parandamiseks vallas;
 7) algatada noorteprojekte;
 8) kasutada vallavalitsuse ruume koosolekute pidamiseks.

 (2) Noortevolikogul on kohustus:
 1) toetada ja aidata kaasa valla noorsootöö arendamisele;
 2) teha koostööd valla õpilasesinduste ja noortekeskustega;
 3) olla informatsiooni vahendjaks valla juhtorganite ning noorte vahel;
 4) järgida ning olla valla noortele eeskujuks oma tervislike eluviiside, eetiliste tõekspidamiste ning käitumisega.

§ 10.  Põhimääruse vastuvõtmine ja muutmine

  Noortevolikogu põhimääruse kinnitab, muudab ning tunnistab kehtetuks vallavolikogu noortevolikogu ettepanekul.

§ 11.  Tegevuse lõpetamine

 (1) Noortevolikogu tegevuse lõpetab vallavolikogu noortevolikogu ettepanekul ja seaduses sätestatud korras.

 (2) Noortevolikogu ennetähtaegse tegevuse lõpetamise ettepaneku koos vastava põhjendusega võib teha vallavolikogu, noortevolikogu esimees või ⅓C0#3F noortevolikogu liikmetest.

 (3) Kui noortevolikogu liikmete arv langeb alla 5, korraldatakse noortevolikogu esimehe ettepanekul erakorralised noortevolikogu valimised või tehakse vallavolikogule ettepanek noortevolikogu tegevuse lõpetamiseks.

§ 12.  Rakendussätted

 (1) Esimesed noortevolikogu valimised korraldab vallavalitsus vallavolikogu poolt määratud tähtajal.

 (2) Esimesse noortevolikokku kandideerijad esitavad kandideerimisavalduse vallavalitsusele vallavalitsuse poolt väljakuulutatud tähtajaks.

Art Kuum
vallavolikogu esimees